บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2545 (2002) ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทผ่านทางผิวหนังด้วยกระแสไฟฟ้าต่อความเจ็บปวดจากฟันที่ถูกชักนำให้เกิดขึ้นจากการทดลอง นพคุณ วงษ์สวรรค์, มาลินี สูอำพัน*, สุรินทร์ สูอำพัน, อิงบุญ เทียนศิริ
2545 (2002) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตกลุ่มดั้งเดิมและกลุ่มใหม่ นันทิกา ทวิชาชาติ, ศิริยุพา นันสุนานนท์*, เอม อินทกรณ์
2545 (2002) ผลการลดความปวดของ Ultrasound และ Interferential Current ในผู้ป่วย Myofascial Pain Syndrome น.อ.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ*, ร.ท.หญิง พิกุล ตรีรณวาณิช
2545 (2002) ต้นทุนรายหัวประชากรของบริการสุขภาพช่องปากในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ็ญแข ลาภยิ่ง
2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อต้นทุนของการตรวจวัดระดับของไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำด้วยวิธีวัดโดยตรงชนิดใหม่และวิธีการคำนวณโดยใช้สูตร Friedewald แบบตัดแปลงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง วิโรจน์ ไววานิชกิจ, สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์*
2545 (2002) A Controlled Trial of Itraconazole as Primary Prophylaxis for Systemic Fungal Infections in Patients with Advanced Human Immunodeficiency Virus Infection in Thailand Kenrad E. Nelson*, Khuanchai Supparatpinyo, Suwat Chariyalertsak, Thira Sirisanthana
2545 (2002) ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการการกับอาการ ต่ออาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติสคารินิไอ สุรีพร ธนศิลป์*, ดรุณี รุจกรกานต์, สมจิต หนุเจริญกุล, จริยาวัตร คมพยัคฆ์
2545 (2002) Artesunate and Mefloquine Given simultaneously for three days via a prepacked blister is equally effective and tolerated as a standard sequential treatment of uncomplicated acute Plasmodium falciparum malaria: randomized, double-blind study in Thailand D. Pittrow, E. A. Mueller, K Chalermrut, N. Cambon, S Krudsood*, S Looareesuwan, U Silachamroon
2545 (2002) ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนแบบพึ่งตนเองสำหรับเด็กวัยเรียนโรคหอบหืดที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ดาราวรรณ เมฆสุวรรณ, นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์*, ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล, วีรยา จึงสมเจตไพศาล, อรุณรัศมี บุนนาค
2545 (2002) Effectiveness of COL-1492, a Nonoxynol-9 Vaginal Gel, on HIV-1 Transmission in Female Sex Workers: A Randomised Controlled Trial Alary M., Chandeying V., Ettiegne-Traore V., Karim SSA., Laga M., Masse B., Mukenge-Tshibaka L., Perriens J., Ramjee G., Rees H., Sirivongrangson P., Uaheowitchai C., Van Damme L.*, Vuylsteke B.
2544 (2001) Dexamethasone และ Methylprednisolone ในการรักษาการบาดเจ็บที่เส้นประสาทตาชนิด indirect กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน, ยศอนันต์ ยศไพบูลย์
2544 (2001) ผลการใช้ยาหยอดตาคีโตรอแลค ทรอมเมธามีนลดอาการหลังผ่าตัดสายตาผิดปกติ ด้วยแสงเลเซอร์  กนกรัตน์ พรพาณิชย์, พนิดา โกสียรักษ์วงศ์, ภิญนิตา ประภาสะวัต, สบง ศรีวรรณบูรณ์
2544 (2001) Second Trimester Pregnancy Termination: A Comparison of 600 and 800 Micrograms of Intravaginal Misoprostol บุญศรี จันทร์รัชชกูล, ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร, ยงยุทธ เหราบัตย์*
2544 (2001) A Comparison of Artesunate Alone with Combined Artesunate and Quinine in the Parenteral Treatment of Acute Falciparum Malaria Kamolrat Silamut, Nicholas J. White, Paul N. Newton, Pramote Teerapong, Ronatrai Ruangveerayuth, Sornchai Looareesuwan, Srivicha Krudsood, Wirongrong ChierakulAffiliations
2544 (2001) Lidocaine versus Plain Saline for Pain Relief in Fractional Curettage: A Randomized Controlled Trial Puchong Likittanasombut, บุญศรี จันทร์รัชชกูล*, ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์, ยงยุทธ เหราบัตย์
2544 (2001) คุณภาพชีวิตภายหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, ธนกรณ์ งามเชวง*
2544 (2001) การศึกษาผลการใช้ทางคลินิกของ BONE WAX ที่ผลิตขึ้นเองในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา, วารุณี ตั้งสถาเจริญพร, สดับพร เกษชนก, สิทธิพร บุณยนิตย์, สุจิตรา มหาแสน, เกศรินทร์ ผือโย
2544 (2001) Long-Term Follow-Up of HIV-1–Infected Thai Patients Immunized with Remune Monotherapy W. Sukeepaisarncharoen, V. Churdboonchart, S. Kulpradist, B. Isarangkura Na Ayudthya, S. Rugpao, V. Chandeying, W. Sirawaraporn, D. Carlo, R.B. Moss
2544 (2001) ผลของฮอร์โมนทดแทนต่อคุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดระดู กฤต วานิศวณะทอง, มานิต ศรีประโมทย์, อังคณา พงศ์ผาติโรจน์*
2544 (2001) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัดใหญ่ทางนรีเวชของยาบูพรีนอร์ฟิน และยาเมเพอริดีน จุลละศักดิ์ สร้อยวัฒนา*, มานิต ศรีประโมทย์, ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
ปี ชื่อ ผู้แต่ง