บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2548 (2005) การเปรียบเทียบความปวดขณะฉีดยา propofol ชนิดที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก กับ propofol ชนิดมาตรฐาน เมื่อผสมและไม่ผสม lidocaine บรรจง ครอบบัวบาน*, มาลิน ถนอมสัตย์, ศิริวรรณ ดิเรกโภค, สุจริต คำแก้ว
2548 (2005) การโกนหรือตัดขนบริเวณอวัยวะเพศเพื่อเตรียมการคลอดในสตรีตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอด พันธ์ทิพย์ จิรเศรษฐสิริ, เอกชัย โควาวิสารัช*
2548 (2005) การเปรียบเทียบวิธีการดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองแบบมีส่วนร่วมของทีมสุขภาพและญาติกับวิธีการรักษาตามปกติ ของโรงพยาบาลยะลา กัลยาวดี จันทะโร, นิรมล พึ่งธรรมเดช*
2548 (2005) การผสม fentanyl ร่วมไปกับการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง เพื่อป้องกันอาการสั่นในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง Oraluxna Rodanant, ธีรพล สมศิริ, วสินี เตชาวัฒนวิศาล, อัญชลี เตชะนิเวศน์*
2548 (2005) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าภายหลังการรักษาด้วยกระบวนการจิตเวช 3 เดือน รณชัย คงสกนธ์
2548 (2005) การประเมินคุณภาพชีวิตในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน สมนึก วีระนรพานิช, สุวิทย์ บุญยะเวชชีวิน*
2548 (2005) ความคุ้มค่าของการให้รังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัดเปรียบเทียบกับการให้รังสีรักษาอย่างเดียวในการรักษามะเร็งปากมดลูก นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, ผกาภรณ์ พิศาลธุรกิจ, มานิต ศรีประโมทย์, ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล, สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา*
2548 (2005) การศึกษาคุณภาพชีวิตของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น ชวนันท์ ชาญศิลป์, ชาตรี วิฑูรชาติ, อรวรรณ เลาห์เรณู*, ไกรศร พงศ์วิไลรัตน์
2548 (2005) การศึกษาโดยวิธีสุ่มของการให้ยาเมเฟนามิค แอซิด เปรียบเทียบกับการฉีดยาชาข้างปากมดลูกเพื่อระงับปวดในการขูดมดลูกที่แผนกผู้ป่วยนอก ประนอม บุพศิริ*, วิไลวรรณ อยู่สุข, เสาวนีย์ ตั้งมโนวุฒิกุล
2548 (2005) การเปรียบเทียบภาวะไม่พึงประสงค์หลังการให้ยาระงับความรู้สึก ในผู้ป่วยที่เข้ารับ การผ่าตัด lower limb ภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไป และแบบเฉพาะส่วน ณัฐา ภักดีศิริวงศ์, บรรจง ครอบบัวบาน*, ศิริวรรณ ดิเรกโภค, สุจริต คำแก้ว
2548 (2005) การศึกษาวิธีการเช็ดสะดือที่บ้าน 3 วิธี ในทารก เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการหลุดของสายสะดือ ความพึงพอใจของบิดามารดา และการตรวจพบเชื้อที่่สะดือ นิรันดร์ วรรณประภา, พรพัฒน์ รัศมีมารีย์, เกศนี เดชาราชกุล, แสงแข ชำนาญวนกิจ*
2548 (2005) ผลของยาหยอดตาปฏิชีวนะผสมในการรักษาต่อมไขมันใต้เปลือกตาอักเสบ (กุ้งยิง) ภายหลังการผ่าระบายหนอง: การศึกษาแบบทดลองชนิดมีกลุ่มควบคุมและสุ่มแยกกลุ่ม ขนิษฐา วชิรเสรีชัย, พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล*
2548 (2005) การให้ยา corticosteriod 1 ครั้งก่อนทำหัตถการ endoscopic retrograde cholangio pancreatography จะสามารถลดอุบัติเหตุการเกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันภายหลังหัตถการได้หรือไม่ กฤษณ์ ขวัญเงิน, ประเวศ ติยะพัฒนพูติ, พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ*, มงคล วณิชภักดีเดชา
2548 (2005) การศึกษาผลของการให้การศึกษาเรื่องยาโดยเภสัชกรสมุดคู่มือประจำตัวผู้ป่วยเบาหวานและกล่องบรรจุยาพิเศษในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 บุษบา จินดาวิจักษ์, สุชาติ ศุภปีติพร*, เสาวภา อ่อนสนิท
2548 (2005) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาอิทราโคนาโซลต้นแบบและยาสามัญในการรักษาโรคกลากที่เท้า วัณณศรี สินธุภัค*, เจนจิรา ชัยชโลธรกุล, เสาวนีย์ ห่อหริตานนท์
2548 (2005) การศึกษาประสิทธิภาพของครีมวุ้นว่านหางจระเข้เพื่อป้องกันและรักษาผิวหนังไหม้แดดและผิวคล้ำจากรังสีอัลตราไวโอเลต พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน*, รุจิรัตน์ วงศ์ทองศรี
2548 (2005) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคลมชัก หลังผ่าตัดหาย - ประเมินด้วยการมีอาชีพและรายได้ กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช, ชนพ ช่วงโชติ, ชัยชน โลว์เจริญกุล*, ทายาท ดีสุดจิต, ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล, บุรณี กาญจนถวัลย์, ประดิษฐ์ อุ่นภักดิ์, ลาวัณย์ ตู้จินดา, สุกัลยา เลิศล้ำ, สุภัทรพร เทพมงคล
2548 (2005) ผลของกิจกรรมการฟื้นฟูหัวใจต่อระบบการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ บวรลักษณ์ ทองทวี, วิไล อโนมะศิริ*
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาอีพิเนฟรินแบบพ่นสองขนาดในการรักษาการบวมที่เกิดขึ้นภายหลังการถอดท่อหลอดลมคอ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิร, ศรีวรรณา ทาสันเทียะ, อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, อภิญญา สุมนะไพศาล, อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์*, เบญจพร จินรัตน์, เปรมฤดี ภูมิถาวร
2548 (2005) การให้ยาชาระงับความรู้สึกทาง Thoracic epidural (TEA) ด้วย 0.2% Ropivacaine ร่วมกับการทำBrachial Plexus Block (BPB) สำหรับการผ่าตัด Modified Radical Mastectomy (MRM) กรวีร์ พสุธารชาติ, เพชรา สุนทรฐิติ*, เพชรเอง สุรนัคครินทร์, เยาวนุช คงด่าน
ปี ชื่อ ผู้แต่ง