บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2549 (2006) โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 Gail D Eramo Melkus, ภาวนา กีรติยุตวงศ์*, อรสา พันธ์ภักดี, ธวัชชัย วรพงศธร, สมจิต หนุเจริญกุล
2549 (2006) ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้วิธีกำกับตนเองในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวและสมองขาดเลือดไม่รุนแรง วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์*, สายพิณ เกษมกิจวัฒนา, ชื่นชม เจริญยุทธ, สมชาย โตวณะบุตร, ฉกาจ ผ่องอักษร
2549 (2006) การทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบการรับประทานโซเดียมฟอสเฟต ภายในเวลา 30 นาที กับภายในเวลา 75 นาที ในการเตรียมส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ชาญปรีชา จันทรจำนง, ทัศนี ศิริรัตนประพันธ์*, นิภา ออประเสริฐ, บุญชัย งามสิริมาศ, ประยุทธ ศิริวงษ์, สมบุญ เจริญเศรษฐมห
2548 (2005) Is a Specific Mobilization Treatment Best for Relief Central or Bilateral Low Back Pain? Adit Chiradejant, Rotsalai Kanlayanophotporn
2548 (2005) การใช้เทคนิคเสริมในผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน จริยา เลศอรรฆยมณ๊, ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข, ปาริชาติ สอนเสาวภาคย์, มยุรี นันทนิรันดร์, อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ*, อังคณา เหลืองนทีเทพ, เพชรี เจนจบ
2548 (2005) การสร้างและทดสอบเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ Supakit Wongwiwatthananukit*, ฐิติพร นาคทวน, เรวดี ธรรมอุปกรณ์
2548 (2005) ผลของการฝึกลงน้ำหนักอย่างสมดุลต่อการทรงตัวและการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Somporn Onla-or, Narongrat Swastikanontha
2548 (2005) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุไทยในชุมชน จันทพงษ์ วะสี, ประเสริฐ อัสสันตชัย, พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ, รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ*, อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
2548 (2005) ความคุ้มทุนและความปลอดภัยจากการใช้สายดูดเสมหะซ้ำหลายครั้ง ชาญวิทย์ ตรีพุทธรักษ์, วิลาวัณย์ เสนารัตน์, สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, เพ็ญจันทร์ นันตา*
2548 (2005) Herbal Medicine Use and Quality of Life among People Living with HIV/AIDS in Northeastern Thailand Sugimoto N., Ichikawa M., Siriliang B., Nakahara S., Jimba M., Wakai S.
2548 (2005) A Prospective, Randomized, Placebo-controlled, Double-Blind Study of Rabeprazole for Therapeutic Trial in Chronic Idiopathic Laryngitis Isipradit P, Konlachanvit S, Saengoanich S, Suramethakul A*
2548 (2005) คุณภาพชีวิตและการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวาน ที่มาตรวจรักษาที่หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี พงศ์อมร บุนนาค, บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน*, นพวรรณ พุกพบสุข, ฉัตรประอร งามอุโฆษ
2548 (2005) Efavirenz Levels and 24-week Efficacy in HIV-infected Patients with Tuberculosis Receiving Highly Active Antiretroviral Therapy and Rifampicin วีรวัฒน์ มโนสุทธิ, Somnuek Sungkanuparph, อัมรินทร์ ืทักขิญเสถียร, อัษฎา วิภากุล, Sasisopin Kiertiburanakul, ศศิวิมล รัตนศิริ, วิศิทธิ์ ประสิทธิ์ศิริกุล, Jongkol Sankote, Apicha Mahanontharit, Kiat Ruxrungtham
2548 (2005) คุณภาพชิวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างและหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พรพิมล มาศสกุลพรรณ
2548 (2005) แอมโลดิปินและไฮโดรคลอโรไธอะไซด์ในการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยสูงวัยในชุมชน ดำรัส ตรีสุโกศล*, วีเชียร ทองแดง, อดทน ศรียุทธศักดิ์
2548 (2005) ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของบริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยจังหวัดแพร่ ชัยยา นรเดชานันท์*, ชิดชนก เรือนก้อน, วราภรณ์ ปัณณวลี, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
2548 (2005) Control of Bleeding in Children with Dengue Hemorrhagic Fever Using Recombinant Activated Factor VII: A Randomized, Doubleblind, Placebo-Controlled Study Ampaiwan Chuansumrit, Somporn Wangruangsatid, Yujinda Lektrakul, Mary Ng Chua, Maria Rosario Zeta Capeding, Ole Molskov Bech, the Dengue Study Group
2548 (2005) A Randomised Controlled Trial of 6 and 12 Hourly Administration of Vaginal Misoprostol for Second Trimester Pregnancy Termination ยงยุทธ เหราบัตย์, บุญศรี จันทร์รัชชกูล, ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร
2548 (2005) Primary care nurses using guidelines in Thailand: a randomized controlled trial Pagaiya , N. , Garner , P.
2548 (2005) Effectiveness of a multi-component intervention on dispensing practices at private pharmacies in Vietnam and Thailand—a randomized controlled trial Chalker , J. , Ratanawijitrasin , S. , Chuc , N. T. K., Petzold , M. , Tomson , G.
ปี ชื่อ ผู้แต่ง