บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2547 (2004) ผลของการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย วาสนา มลคลสุข, วิมล ทิพเวส, สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย*
2547 (2004) Systematic relaxation to relieve postoperative pain. Varunyupa Roykulcharoen; Marion Good
2547 (2004) Meta-analysis of the CD4 cell response to 3 doses of subcutaneous interleukin-2 (scIL-2) across 3 Vanguard studies. Arduino R, Nannini E, Rodriguez-Barradas M, Schrader S, Losso M, Ruxrungtham K, Allende M, Emery S, Fosdick L, Tavel J, Davey R, Lane HC.
2547 (2004) An Open, Randomized, Controlled Trial of Penicillin, Doxycycline, and Cefotaxime for Patients with Severe Leptospirosis Chuanpit Suttinont, Kanigar Niwattayakul, Kitti Losuwanaluk, Mongkol Chenchittikul, Nicholas J. White, Roongroeng Limpaiboon, สุรภี เทียนกริม, Vanaporn Wuthiekanun, Wirongrong Chierakul, Yupin Suputtamongkol*
2547 (2004) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการทำกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้ยาต้านการอักเสบกับการใช้ยาต้านการอักเสบอย่างเดียวในผู้ป่วยเอ็นข้อไหล่อักเสบ Kingkaew Pajareya*, นวพร ชัชวาลพาณิชย์, สมลักษณ์ เพียรมานะกิจ, จันทร์จิรา เกิดวัน, พัชรินทร์ พุทธรักษา, ญาณณี วงศรานุชิต, กิ่งแก้ว ปาจรีย์, จันทร์จิรา เกิดวัน, ญาณณี วงศรานุชิต, นวพร ชัชวาลพาณิชย์, พัชรินทร์ พุทธรักษา, สมลักษณ์ เพียรมานะกิจ
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบการลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อน่องในผู้ป่วยสมองพิการระหว่างฟีนอลและเอธานอล ธิติมา ศิริมาตยาพันธุ์, พจน์ เอมพันธุ์, สมเกียรติ เหมตะศิลป, อารมณ์ ขุนภาษี*, เศรษฐพงศ์ ถิ่นชีลอง, ไกรวัชร ธีรเนตร
2547 (2004) การผสม fentanyl ในยาชาเพื่อฉีดเข้าช่องไขสันหลังในการผ่าตัดไส้ติ่ง ปกรณ์ อุรุโสภณ, ปรีดี เกียรติกังวาฬไกล, รุ่งรัตน์ โฆษะวิบูลย์ผล, อัญชลี เตชะนิเวศน์
2547 (2004) ประสิทธิผลของบอระเพ็ดในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ชวัญญา แสงสุวรรณ, สุทธิพล อุดมพันธุรัก, สาธิต วรรณแสง, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งปฏิกิริยาที่ผิวหนังของยาต้านฮีสตามีนชนิดไม่ก่อการง่วงนอนและความหยั่งรู้ทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยา สมพงษ์ วาจาจำเริญ, สุกิจ รุ่งอภินันท์, สุปราณี ฟูอนันต์
2547 (2004) ประสิทธิผลของการให้นมผสมที่ไม่มีแลคโทสเปรียบเทียบกับนมผสมปกติในเด็กที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน นิพัทธ์ สีมาขจร, วันดี วราวิทย์, อรพินท์ ทองตัน, โยธี ทองเป็นใหญ่
2547 (2004) การศีกษาเปรียบเทียบผลของการล้างจมูกด้วยสารละลายน้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 3 กับสารละลายน้ำเกลือชนิดเข้มข้นร้อยละ 0.9 ต่อการขับสารคัดหลั่งในโพรงจมูกและอาการทางจมูกในผู้ป่วยโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบเฉียบพลัน กรีฑา ม่วงทอง, ราม รังสินธุ์, วริศรา ภักดีไทย*
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ยาระงับปวดระหว่าง rofecoxib และ ibuprofen รับประทาน 1 ครั้งก่อนผ่าตัดฟันกรามคุดซี่ที่ 3 วรรณี อันวีระวัฒนา
2547 (2004) การผสม fentanyl ในยาชาที่ ฉีดเข้าช่องไขสันหลังเพื่อเสริ มการระงับปวดในการผ่าตัดไส้ติ่ง ปกรณ์ อุรุโสภณ, ปรีดี เกียรติกังวาฬไกล, รุ่งรัตน์ โฆษะวิบูลย์ผล, อัญชลี เตชะนิเวศน์*
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบผลแก้ปวด และอาการข้างเคียงของการรับประทานยา Rofecoxib การฉี ดยา Morphine เข้าไขสันหลังสำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดบริเวณทวารหนักใน 24 ชั่วโมงแรก ปกรณ์ อุรุโสภณ*, พรอรุณ สิริโชติวิทยากร, วัชริน สินธวานนท์, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยา Gentamicin แบบวันละครั้งกับการแบ่งให้วันละสองครั้งในทารกแรกเกิด ภพ โกศลารักษ์, ผกามาศ จันทร์เทพ, จรรยา จิระประดิษฐา, สุกัญญา ทักษพันธุ์, ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, จรรยา จิระประดิษฐา, ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, ผกามาศ จันทร์เทพ, ภพ โกศลารักษ์, สุกัญญา ทักษพันธุ์
2547 (2004) ประสิทธิผลของยาสีฟันผสมไทรโคลซาน/โคโพลีเมอร์ ต่อการควบคุมคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบในหญิงมีครรภ์ อังคณา ลีโทชวลิต*, เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์
2547 (2004) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนได้ นิตยา ลาภเจริญวงศ์, วิจิตรา กุสุมภ์*
2547 (2004) การทำ Perianal blockage ด้วย 0.5% Bupivacaine สำหรับระงับปวดหลังการผ่าตัดริดสีดวงทวาร กำธร ตันติวิทยาทันต์, ศิริวรรณ จิรสิริธรรม, โสภณ จิรสิริธรรม
2547 (2004) ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และคุภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคหลอดเหลือดหัวใจ กัณหา ปานสมุทร์*, มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ศิริรัตน์ ปานอุทัย
2547 (2004) A Multicentre, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Primary Cryptococcal Meningitis Prophylaxis in HIV Infected Patients with Severe Immune Deficiency P Chetchotisakd, S Sungkanuparph, B Thinkhamrop, P Mootsikapun, P Boonyaprawit
ปี ชื่อ ผู้แต่ง