บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2549 (2006) ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผกามาศ วัฒกะวรรณ์
2549 (2006) Effects of low-level laser therapy on the rate of orthodontic tooth movement. Limpanichkul W, Godfrey K, Srisuk N, Rattanayatikul C.
2549 (2006) การศึกษาสัมฤทธิ์ผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมวในการละลายนิ่วไต เปรียบเทียบกับยาโซเดียม โพแทสเซียม ซิเตรท ชลิดา อภินิเวศ, นฤมล สินสุพรรณ, พจน์ ศรีบุญลือ, วัฒนะ ดิฐสถาพรเจริญ, ศรีน้อย มาศเกษม, อมร เปรมกมล*
2549 (2006) การเปรียบเทียบอาการปวดแผลหลังการตัดต่อมทอนซิลโดยวิธีการจี้ด้วยไฟฟ้าและเทคนิคการผูกห้ามเลือด วิบูล วชิรลาภไพฑูรย์, ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง*
2549 (2006) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบถาวร โตมร ทองศรี
2549 (2006) Randomized Controlled Trial of Bisacodyl Suppository Versus Placebo in Postoperative Ileus after Elective Colectomy for Colorectal Cancer สุกัญญา วิริยโกศล, Panuwat Lertsithichai, เยาวนุช คงด่าน
2549 (2006) การให้ 0.5% Isobaric Levobupivacaine กับ 0.5% Hyperbaric Bupivacaine เข้าช่องไขสันหลังเพื่อผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อนขาหนีบ ธานินทร์ ภิญโญพรพาณิชย์, พิมพ์สุภา สุทธชีวเทพ*
2549 (2006) ผลการระงับปวดระหว่าง continuous epidural bupivacaine - morphine และ intravenous patient controlled analgesia ต่อระดับคุณภาพการฟื้นตัวใน 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดช่องท้องส่วนบน กาญจนา อุปปัญ, จุฑาลักษณ์ สุวรรณทินประภา, พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม*, วาสนา ศรศักดา, วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ, เฉลิมศรี สรสิทธิ์, โอวตือ แซ่เซียว
2549 (2006) ผลของมะนาวผงต่อปัจจัยทางเมแทบอลิกและการบาดเจ็บของเซลล์บุหลอดไตฝอยในผู้ป่วยโรคนิ่วไต ฉัตรชัย ยาจันทร์ทา, ทศพล ศศิวงศ์ภักดี*, ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์, สุชาดา ไชยสวัสดิ์, สุพจน์ รัชชานนท์, เกรียง ตั้งสง่า, เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ
2549 (2006) เปรียบเทียบผลการใช้ยาดมสลบและการใช้ยาชาเฉพาะที่ในการรักษาไส้เลื่อนขาหนีบ กฤษณา คลังทรัพย์, เอกชัย ผดุงภักดีวงศ์*
2549 (2006) การใช้ theophylline dosage program ทำนายและปรับขนาดยาให้ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อน ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง, มาลี โรจน์พิบูลย์สถิตย์, วิบุลย์ วงศ์ภูวรักษ์, สุเพ็ญพร อักษรวงศ์*
2549 (2006) การประเมินคุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือน: การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ใช้และไม่ใช้ฮอร์โมนทดแทน ทิพยาภรณ์ สมศักดิ์*, วัชรี เลอมานกุล
2549 (2006) ต้นทุนทางตรงของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยใน หออายุรกรรมหญิง พิมพ์ชนก ขันแก้วหล้า*, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
2549 (2006) ผลของดนตรีต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดในขณะออกกำลังกาย กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล*, ชนิสา มายา, รดา ทองแท้, สมภิยา สมถวิล
2549 (2006) A Prospective Study Analyzing the Effects of Pretreatment Topical Melanin in Liposome and Long-pulsed Nd:YAG Laser in Combination Compared with Long-pulsed Nd:YAG Laser Alone for Hair Removal in Asian Skin Kittika Chattinakorn*, Pichit Suwannaprakarn, Suthep Jerasutus
2549 (2006) ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา อรวรรณ ศิลปกิจ*, อารีย์ ใจหนักแน่น
2549 (2006) Randomized Comparative Trial of Two High-dose Albendazole Regimens for Uncomplicated Human Strongyloidiasis Pewpan M Intapan*, Seri Singthong, Thitima Wongsaroj, Wanchai Maleewong
2549 (2006) ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้แบบกลุ่มในผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวีที่เป็นวัณโรคปอด นฤยา ภักตรเจริญ, สุรีพร ธนศิลป์*
2549 (2006) Prospective, Randomized control trial compairing one does oral sodium phosphate-biacodyl regimen with two dose regimen for colonoscopic preparation Nathapong Khulasittijinda, Paveena Lawanlakkana*
2549 (2006) Impact of the Konstanz Method of Dilemma Discussion on Moral Judgment in Allied Health Students: A Randomized Controlled Study Laohawiriyanon C, Lerkiatbundit S*, Teo A, Utaipan P
ปี ชื่อ ผู้แต่ง