บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2548 (2005) Temporary Ileostomy vs. Temporary Colostomy:A Meta-Analysis of Complications Patsaporn Rattanarpichart, Panuwat Lertsithichai
2548 (2005) Cost Effectiveness of BTA Stat Test and Bladder Wash Cytology for Superficial Bladder Carcinoma Surveillance Weerapong Wangtheeranon, Suchart Chaimuangraj
2548 (2005) ความเจ็บปวดและผลกระทบของความเจ็บปวดต่ดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอชไอวีระยะเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร มนัสนันท์ ศิริสกุลเวโรจน์, ศรัณยา ประสิทธิศิริกุล*
2548 (2005)   การทดสอบความปลอดภัยและภาวะภูมิคุ้มกันของวัคซีน HIV-1 Immunogen ในผู้ติดเชื้อ HIV : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กาญจนา ศิริสิทธิ์, ชวนชม สกลธวัฒน์*, ดวงเดือน วรสิงห์, นลัทพร แข็งฤทธิ์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ, วีณา เชิดบุญชาติ, ศิริพร อินทรกำแหง, อธิษฐาน ชินสุวรรณ
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให้ยาซาลบูทามอลทางเอ็มดีไอร่วมกับสเปสเซอร์และทางเจ็ทเนบูไลเซอร์ในผู้ป่วยเด็กเล็กที่หายใจมีเสียงหวีด Deerojanawong J, Harnruthakorn C, ManuyakornW , Prapphal N, Samransamruajkit R, Sritippayawan S
2548 (2005) การเปรียบเทียบผลการรักษา myofascial trigger point โดยการใช้ dry needling และการฉีด 1%xylocaine ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนบน กฤษณา พิรเวช, นฤมล กมลสวัสดิ์*
2548 (2005) ผลการหล่อลื่นด้วยว่านหางจระเข้ในการใส่สายสวนปัสสาวะ กรองแก้ว หาญพานิชย์, นลินทิพน์ ตำนานทอง, รัตนา ทวีแสงสุขสกุล*, รุ่งทิวา ชอบชื่น, วิจิตร เกิดผล
2548 (2005) Reduced Oral Itraconazole Bioavailability by Antacid Suspension Lohitnavy M, Lohitnavy O, Thangkeattiyanon O, Srichai W.
2548 (2005) Is It Worth Offering a Routine Laparoscopic Cholecystectomy in Developing Countries? A Thailand Case Study Miranda Mugford, ยศ ตีระวัฒนานนท์*
2548 (2005) Cost-effectiveness of Models for Prevention of Vertical HIV Transmission – Voluntary Counseling and Testing and Choices of Drug Regimen Miranda Mugford, Theo Vos, ยศ ตีระวัฒนานนท์*, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
2548 (2005) เปรียบเทียบผลการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อกับการยืดกล้ามเนื้ออย่างเดียว ชลิกา ชูกร, ผาณิต สุขจิตต์*
2548 (2005) ผลของการฝึกความทนทานแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนไหวต่อความล้าของกล้ามเนื้อหลังในเพศชาย คีรินท์ เมฆโหรา, วรรธนะ ชลายนเดชะ, เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์*
2548 (2005) การประเมินกลวิธีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี สำหรับเด็กโดยใช้วิธีการตรวจคัดกรองแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลเปรียบเทียบการฉีดวัคซีนแก่เด็กแรกเกิดทุกคนหรือการตรวจคัดกรองก่อนด้วย HBsAg และ HBeAg Thosporn Vimolket, ยง ภู่วรวรรณ*
2548 (2005) ผลของการประคบด้วยความเย็นต่ออาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อกลุ่มงอศอกในเพศหญิง ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ*, วรรธนะ ชลายนเดชะ, โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี
2548 (2005) Cost Effectiveness and Delivery Study for Future HIV Vaccines Saladin Osmanov
2548 (2005) ผลการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมต่อจำนวนปัญหาจากการใช้ยาและระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นลินี พูลทรัพย์*, ปัญญา อุ่ยประเสริฐ
2548 (2005) ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการผ่าตัดด้วยกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในการรักษานิ่วในถุงน้ำดี ข้อมูลสำหรับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย ยศ ตีระวัฒนานนท์*, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, สัญญา ศรีรัตนะ, ทวี รัตนชูเอก, ทวีสิน ตันประยูร, ชัยเวช ธนไพศาล, ธำรง ตรรกวาทการ
2548 (2005) ผลการปรับเปลี่ยนการรับรู้ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ปราณี ลัคนาจันทโชติ, สิทธิพร ห่อหริตานนท์, เนติ สุขสมบูรณ์*, นลินี พูลทรัพย์
2548 (2005) ประสิทธิผลการนำแผนภูมิการรักษาไปปฏิบัติในสถานีอนามัยที่มีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการหลัก: การศึกษาเชิงทดลอง Paul Garner, Tim Martineau, นงลักษณ์ พะไกยะ*
2548 (2005) A Survey on Quality of Life in Epileptic Patients วิริยา เชื้อลี*, สมศํกดิ์ เทียมเก่า, สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล
ปี ชื่อ ผู้แต่ง