บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2559 (2016) ประสิทธิผลการให้บริการฟืนฟูสมรรถภาพทีบ้านในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีมีความเสียงสูงในโรงพยาบาลกําแพงเพชร สมสุดา ยาอินทร์
2559 (2016) A Randomized Controlled Trial of Defervescent Efficacy of Oral versus Rectal Paracetamol in a Pediatric Acute Care Setting Chulathida Chomchai, Worapant Kriengsoontornkij, สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์, กรมิกา วินิจกุล, Jedsada Suwanwaree*
2559 (2016) Quality of Life after Total Knee Replacement at Siriraj Hospital, Thailand ฐิติมา ชินะโชติ, Jittrawan Attawattanakul, Choopong Luansritisakul*
2559 (2016) อิทธิพลของคุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ และภาวะโรคร่วมต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต ศิริณาชค์ ทองเทียม*, อรวมน ศรียุกตศุทธ, จงจิต เสน่หา, อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล
2559 (2016) ผลของการให้แม่โอบกอดลูกแบบเนื้อแนบเนื้อ ต่ออุณหภูมิร่างกายและความอิ่มตัวออกซิเจนของทารกแรกเกิดครบกำหนดในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี ยิ่งขวัญ อยู่รัตน์*, ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร
2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกตัดนิ้วเท้าและผู้ถูกตัดขาระดับใต้เข่า เดือนฉาย โพธิ์งาม
2559 (2016) ต้นทุนการเจ็บป่วยโรคหืดหอบในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน สุดธิณีย์ หฤทัยเปรมปรีดิ์*, สมชาย ธนะสิทธิชัย, อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ, อาคม ชัยวีระวัฒนะ, ลำยอง ไกรฤทธิชัย
2559 (2016) ประสิทธิภาพของครีมไพลในการรักษากล้ามเนื้อเคล็ด ขัด ยอก สุกชม ชีเจริญ*, ธเนศ พัฒนะวิริยะศิริกุล, จารุวรรณ หมั่นมี, กัญญา จันทร์พล
2559 (2016) การศึกษาผลของยา ketamine ขนาดตํ่าในการป้องกันการสั่นหลังจากการดมยาสลบในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อ: การศึกษาควบคุมแบบสุ่ม สุทธาสินี เพชรสกุล*, ชณัฐี กิจศิริพันธ์, ภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล, อำพรรณ จันทโรกร, อาภรณ์ จุลบุญญาสิทธิ์, ศรัณยู ถิ่นจะนะ
2559 (2016) การเปรียบเทียบระหว่างยากิน ramosetron กับยาหลอกเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังจากได้รับยา morphine ทางน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางนรีเวช สุรัสวดี วังน้ำทิพย์*, ฐิติมา ชินะโชติ, สมชาย อมรโยธิน, กรุณา วงศ์ตั้งมั่น, น้ำผึ้ง สุคันธรัต, พาพิรุณ น้อยตาแสง
2559 (2016) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ 2 ชนิดสำหรับให้ออกซิเจน (ท่อจมูกกับหน้ากาก) หลังการให้ยาระงับความรู้สึกทั้งตัว มานี รักษาเกียรติศักดิ์*, หรินทร์ อัมพรโชติ, เสาวภาคย์ จำปาทอง, อรุโณทัย ศิริอัศวกุล, ธนาภรณ์ นภาโชติ, ลัดดา เพิ่มผลประเสริฐ, สุปราณี ปวงจันทร์
2559 (2016) รายงานประสิทธิผลของการนวดไทยสายราชสำนักร่วมกับการประคบกระเป๋าน้ำร้อนเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือน มาริสา ลิมะพันธ์*, เบญจวรณ พูนธนานิวัฒน์กุล, นูรอัสมา ปุติ, กนกกร มอหะหมัด
2559 (2016) เปรียบเทียบอัตราความสำเร็จของการสอดสายเข้าหลอดเลือดแดง radial ด้วยเทคนิคอัลตราซาวด์และการคลำชีพจรในผู้ป่วยผู้ใหญ่ สุวิมล ต่างวิวัฒน์*, วลัยพร พันธ์กล้า, ปราณี รัชตามุขยนันต์, พิชยา ไวทยะวิญญู, ตฤษณา สุนทราคม, อัญชลา จิระกุลสวัสดิ์
2559 (2016) ประสิทธิผลของการนวดไทย การใช้ยาเถาวัลย์เปรียงและการใช้ยาไดโคลฟีแนคในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างแบบเฉียบพลัน โรงพยาบาลสอง กฤติพงษ์ ทิพย์ลุ้ย, ชนัดดา ชาติสิงห์ทอง, นวพร ศิริวัฒนานุรักษ์, นิติมา สุวรรณกาศ*
2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์ของยา lidocaine 2% ผสมกับ bupivacaine 0.5% และการใช้ bupivacaine 0.5% อย่างเดียวในการทำ infraclavicular brachial plexus block โดยใช้อัลตราซาวด์สำหรับการผ่าตัด arteriovenous fistula ในผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ*, นิภา อินเชื้อ, ชณัฐี กิจศิริพันธ์, เบ็ญจวรรณ์ คงเมือง, วรรณภา ติวิรัช
2559 (2016) การศึกษาประสิทธิผลทางคลินิกของยาประสะไพลแคปซูลต่อการฟื้นฟูสตรีหลังคลอด ในโรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชายศักดิ์ ถนนแก้ว*, เลิศชัย จิตต์เสรี, สุวรรณา พาหุสัจจะลักษณ์, สุทิมา ศุกรีเขตร, จิราภรณ์ ม่วงพรวน, Supaporn Pornpinatepongม ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, บรรลือ สังข์ทอง
2559 (2016) ผลของการจัดท่าคานาลิทต่อความมั่นคงในการทรงตัวขณะเดินในผู้ป่วยโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ, สุวิชา แก้วศิริ, วัชรินทร์ ทายะติ, เพียรชัย คำวงษ์*
2559 (2016) ผลของการรักษาด้วย Mulligan เทคนิค rotation SNAG ที่ระดับ T6 ในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนบนแบบเชิงกล: randomized controlled trial ศิรินันท์ จันทร์หนัก*, วดี แซ่ลี้, Nutcha Narongrittikai, ภานิตา จันทรธานี, จุไรรัตน์ นาควิโรจน์, พีรพงษ์ วงษ์สวรรค์, ธมนพัณณ์ นันทพงศ์ภัค
2559 (2016) ผลของการรับประทานนมและไข่เสริมในมารดาต่อปริมาณน้ำนมมารดาที่ 48 ชั่วโมงและ 72 ชั่วโมงหลังคลอด จุลพงษ์ อจลพงศ์
2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบวิธีบริหารยาไมโซพรอสทอล โดยการอมใต้ลิ้นกับเหน็บยาทางช่องคลอด เพื่อเตรียมความพร้อมของปากมดลูกสำหรับการขูดมดลูก สุกัญญา ชำนาญ*, สุทธิดา อินทรบุหรั่น
ปี ชื่อ ผู้แต่ง