บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2560 (2017) Effectiveness of a low dose testosterone undecanoate to improve sexual function in postmenopausal women ฤทัยรัตน์ ตั้งมั่นสกุลชัย, Sukanya Chaikittisilpa*, Thiti Sanabboon, Keasean Panyakhamlerd, Unnop Jaisamrarn, นิมิต เตชไกรชนะ
2560 (2017) ผลกระทบของกำไรใส่ฟันเทียมต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร Pinyo Hongyim*, Mingkhuan Sittivoranan, Sarita Kachapong
2560 (2017) ประสิทธิภาพของครีมไพลสกัดต่อการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกาย จักรกริช กล้าผจญ*, ณัฏฐ์ จุฑารัตนากูล, พัฒนะ ลี
2560 (2017) ผลของยาเด็กซ์เมดิโทมิดีนต่อการออกฤทธิ์เวโกลัยติกของยาแพนคูโรเนียมระหว่างการนำสลบด้วยยาโพรโพฟอล วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์*, ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์, เฉลิมเกียรติ ตรีสุทธาชีพ, กัญชนา วิเศษการ
2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้สารให้ความชุ่มชื้นที่ประกอบด้วย urea 5%, natural moisturizing factors, ceramide และ glyceryl glucoside กับสารให้ความชุ่มชื้นที่ประกอบด้วย urea 5% ในการรักษาภาวะผิวแห้งในผู้ป่วยเด็กโรคไตเรื้อรัง ศิริวรรณ วนานุกูล*, สุชีรา ฉัตรเพริดพราย, เทอดพงศ์ เต็มภาคย์, ชัยสิิทธิ์ ศรีสด, ธวัชชัย ดีขจรเดช
2560 (2017) ผลของการฟังเพลงต่อการหลั่งนํ้านมในช่วงทันทีหลังคลอด ในมารดาที่คลอดครบกำหนด: การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่ม เยาวเรศ กิตติธเนศวร, สุภาวดี เจียรกุล, จรณิต แก้วกังวาล, ยง ภู่วรวรรณ*
2560 (2017) การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้นิโคตินชนิดแผ่นแปะผิวหนัง: ขณะผ่าตัดเพื่อลดอาการปวดหลังผ่าตัดส่องกล้องหัวไหล่ วรรณวิภา มาลัยทอง, สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์*
2560 (2017) ประสิทธิผลของการให้ไขมันทางหลอดเลือดดำชนิดที่มีนํ้ามันหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ ในทารกเกิดก่อนกำหนดโดยวิธีการสุ่มและปกปิด ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วิไลพร เตชะสาธิต*, ศิวาพร ทรัพย์สพรั่ง, พิชญ ตันติยวรงค์, อนิตา ลุวีระ
2560 (2017) ความสัมพันธ์ของความผิดปกติของเล็บและข้ออักเสบในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ขจร โรจนเมธินทร์, จุลพรรธน์ อินทรศัพท์, รุจิกาญจน์ อัศวรุ่งนิรันดร์*, อาทิตย์ นาคะเกศ
2560 (2017) ผลของการประคบเย็นร่วมกับการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความปวดและการฟื้นฟูสภาพ หลังผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขา สตากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป*, ธวัชชัย ทีปะปาด
2560 (2017) ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองร่วมกับการอมกลั้วปากด้วย น้ำมันมะพร้าวต่ออาการเยื่อบุช่อง เอมอร สุวรรณพิวัฒน์*, วงจันทร์ เพชรพิเชษฐ์เชียร, โขมพักตร์ มณีวัต
2560 (2017) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กโรคปอดอักเสบและต้นทุน การวินิจฉัยโรคร่วมในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงคำ ปวีณา วรรณวิภาพร, พิกุลแก้ว เจนใจ, ศุภลักษณ์ อยู่ยอด*
2560 (2017) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญา หลังการปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาตะวันออกด้วยวิถีไทยพุทธ มาลีวัล เลิศสาครศิริ*, กุหลาบ รัตนสัจธรรม, พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ, วนัสรา เชาวน์นิยม, ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์
2560 (2017) "Economic impact of investment in maternal and newborn health care under the National Health Security Scheme of Thailand " Pacharawan Khusakunrat, Jiruth Sriratanaban*
2560 (2017) ต้นทุนทันตกรรมรายบริการโรงพยาบาลท่าตูม ปีงบประมาณ 2559 อารยา วรรณโพธิ์กลาง
2560 (2017) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี จันจิรา หินขาว*, ยศพล เหลืองโสมนภา, นวนันท์ ปัทมสุทธิกุล, จิราภา ศรีท่าไฮ, สุกัญญา ขันวิเศษ, ปิยวดี พุฒไทย
2560 (2017) ประสิทธิผลการใช้สิ่งประดิษฐ์รางหินแม่น้ำฝึกเดินต่อระยะเวลาทดสอบการทรงตัวของผู้สูงอายุติดบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ธงชัย อามาตยบัณฑิต
2560 (2017) การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเดินและการออกกำลังกายแบบโยคะที่บ้านต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในหญิงตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสที่ 2: การทดลองเชิงสุ่ม สุชารัตน์ ชาติไทย, สาธิตา มัคกิติกาล, กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์*
2560 (2017) เปรียบเทียบประสิทธิผลการทำกายภาพบำบัดกับการทำกายภาพบำบัด ร่วมกับการนวดไทยต่อความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายและคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ จิรายุ ชาติสุวรรณ*, พรระวีึ เพียรผดุงรัชต์, อรุณพร อิฐรัตน์, ณภัทร พานิชการ
2560 (2017) ประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพแบบพอเพียง ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในบริบทสังคมชนบทกึ่งเมือง จังหวัดยโสธร วสันต์ กริ่มวิรัตน์กุล*, วราทิพย์ แก่นการ, สถาพร มุ่งทวีพงษา
ปี ชื่อ ผู้แต่ง