บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2560 (2017) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาจันทน์ลีลากับยาพาราเซตามอล ในการลดอาการไข้หวัด จรัสศรี บุญคงทอง
2560 (2017) ผลของการนวดไทยต่อความแข็งเกร็งในเด็กสมองพิการอายุ 2-6 ปี ชนานาถ เนรัญชร, วิฑูรย์ โล่สุนทร, อานนท์ วรยิ่งยง, มณฑกา ธีรชัยสกุล, กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์, ณัฐรีน ไชยวังราย, ภัทรวรรณ รังรงทอง, วราภรณ์ คำรศ, จิตติศักดิ์ พูนศรีสวัสดิ์
2560 (2017) ประสิทธิผลของโมบายแอพพลิเคชั่นต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สุธิดา นครเรียบ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ*, วิชชุดา เจริญกิจการ, สงคราม โชติอนุชิต, วชิรศักดิ์ วานิชชา
2560 (2017) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดปลี่ยนข้อเข่าเทียม ขวัญฤดี โกพลรัตน์, สุพร สุนัยดุษฎีกุล*, นภาพร วาณิชย์กุล, ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ
2560 (2017) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 6-18 สัปดาห์ พัชรี จิตเอื้ออังกูร, นภาพร วาณิชย์กุล*, สุพร สุนัยดุษฎีกุล, ธีรพงศ์ โตเจริญโชค
2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักกับไดโคฟีแนกเจลต่อการใช้งานของไหล่และความสามารถของแขนในผู้ป่วยไหล่ติด พวงผกา ตันกิจจานนท์, ชนิดา พลานุเวช*, Nijsiri Ruangrungsi
2560 (2017) Effect of iodine supplementation in pregnant women on child neurodevelopment: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial Sueppong Gowachirapant, Nidhi Jaiswal, Alida Melse-Boonstra, Valeria Galetti, Sara Stinca, Lan Makenzie, Susan Thomas, Tinku Thomas, Pattnee Winichagoon, Krishnamachari Srinivasan, Michael B Zimmeman*
2560 (2017) การเปรียบเทียบการใส่ท่อหายใจโดยใช้ Glidescope® video laryngoscope กับ Macintosh direct laryngoscope ในผู้ป่วยที่ได้รับการจับยึดศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอให้อยู่ในแนวตรง ชินินธร พันไพศาล*, รยากร มูลละ, นิดา แพทยารักษ์, อัญชนา แก้วคำ, นิภาวรรณ์ จุมปาลี, จตุพงษ์ พันธ์วิไล
2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการใช้ atropine 0.6 มก. 0.9 มก. และ 1.2 มก. ร่วมกับ neostigmine 2.5 มก. ในการแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อกลุ่ม non-depolarized รัชยากร ลิ่มอภิชาต*, ลักขณา ภูพิพัฒน์, อักษร พูลนิติพร
2560 (2017) ผลของการลดระยะเวลานอนพักบนเตียงต่อระดับความปวดหลังและภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับการอุดหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งตับ สุธิสา เต็มทับ*, ีุ้รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์, กิตติกร นิลมานัต
2560 (2017) การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระยะเวลาในการผ่าตัด การทำหมันหลังคลอดระหว่างการลงแผลในสะดือและใต้สะดือ วัชรินทร์ เฉิดฉิ้ม, ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล*, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์, ชยันตร์ธร ปทุมมานนท์
2560 (2017) ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา กนกลักษณ์ ศิริรุ่งวัฒนากุล, พิชัย แสงชาญชัย, ธวัชชัย ลีฬหานาจ*
2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาชาชนิดพ่นเอทธิลคลอไรด์และยาชาชนิดฉีดลิโดเคน 1% ในการระงับความปวดที่เกิดจากกระบวนการฝังยาคุมกำเนิดชนิดหนึ่งหลอด มณฑินี เตชะสมบูรณ์*, ีีรุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย, จิตติมา มโนมัย บาร์ทเล็ทท์, คมกฤช เอี่ยมจิรกุล
2560 (2017) A randomized controlled study comparing the efficacy of nasal saline irrigation devices in children with acute rhinosinusitis อารยา ศรัทธาพุทธ, Kusumawadee Utispan, Paopanga Monthanapisut, อรพรรณ โพชนุกูล*
2560 (2017) A comparative pilot study of the efficacy and safety of nebulized magnesium sulfate and intravenous magnesium sulfate in children with severe acute asthma Tassalapa Daengsuwan*, Sureerat Watanatham
2560 (2017) Intensive Versus Minimal Standard Dosage for Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: A Randomized Pilot Study Watanyu Parapiboon*, Treechada Jamratpan
2560 (2017) การเปรียบเทียบผลการรักษาในด้านการสบฟันระหว่างการรักษาด้วยวิธีจัดกระดูกแบบปิดและการเปิดผ่าตัดกระดูกขากรรไกรหักบริเวณ condyle ข้างเดียว คชา อริยะธุกันต์, กฤษณ์ ขวัญเงิน, ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์, วิมล ศิริมหาราช*
2560 (2017) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช นาวาอากาศโทหญิงกาญจนา เกษกาญจน์
2560 (2017) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล และต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของการฉีดสีวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดง โรงพยาบาลศิริราช วรัญญา แซ่ฮ้อ*, สุวิณี วิวัฒน์วานิช
2560 (2017) ผลการใช้ฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกันรากฟันผุในกลุ่มผู้สูงอายุ วรางคนา เวชวิธี*, สุปราณี ดาโลดม, นนทลี วีรชัย
ปี ชื่อ ผู้แต่ง