บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2557 (2014) ประสิทธิภาพและต้นทุนการใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกผสมเจล และเจล เป็นสื่อนำคลื่นเสียงเครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์ภายนอก สุภาพร ปรารมย์*, วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิริ, อ้อมใจ สิทธิจำลอง
2557 (2014) ผลกระทบทางหัวใจและหลอดเลือดจากการใช้เทคนิค Combined Lumbar Plexus - Sciatic Nerve Block เพื่อระงับความรู้สึกในการผ่าตัดข้อสะโพกผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับวิธี Spinal Block จุฑามาศ สมชาติ*, ปราณี ลิ้นฤาษี
2557 (2014) เปรียบเทียบคะแนนการป้อนนมโดยอุปกรณ์เสริมกับการป้อนแก้วในการเข้าเต้า สุขวดี เกษสุวรรณ*, นงเยาว์ ใบยา, เกศสุดา แม่หละเจริญพร, เกษม เรืองรองมรกต
2557 (2014) ผลของการให้โปรแกรมการบริบาลทางเภสัชกรรมในการป้องกันภาวะ metabolic syndrome ในผู้ป่วยที่รักษาด้วยยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดข้าเดียว สุวิทย์ เจริญศักดิ์*, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, รัศมี ลีประไพวงษ์, ธีรศักดิ์ สาตรา, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
2557 (2014) ประสิทธิผลของยาระงับปวด Fentanyl ที่ให้นำไปก่อนการนำสลบด้วยยา Propofol ในการใส่หน้ากากครอบกล่องเสียงชนิด ProsealTM เพ็ญนภา อริยะพณิช
2557 (2014) ผลการวางแผนจำหน่ายโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพต่อค่าใช้จ่าย จำนวนวันนอน พฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน นภาพร เดชสำราญ, นิตญา เดชสำราญ, ปนัดดา มณีทิพย์, Patcharapporn Chanphet, เพ็ญจันทร์ ผาตินุวัติ*
2557 (2014) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบยา Loteprednol Etabonate กับยา Ketorolac Tromethamine ในการป้องกันและรักษาอาการปวดอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดต้อเนื้อร่วมกับการวางเยื่อหุ้มรก วิมลวรรณ ตั้งประกาศิต*, เบญจพร สิกขมาน
2557 (2014) เปรียบเทียบผลกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกระดูกขาหักหลังผ่าตัด internal fixation ในกลุ่มทำที่บ้านกับโรงพยาบาล สินีนาฏ สุขอุบล
2557 (2014) ต้นทุนบริการของโรงพยาบาล: รายงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ชุติมา คงจันทร์
2557 (2014) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาโดยการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา กิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง
2557 (2014) ความถี่การทาซิลเวอร์ ไดเอมีน ฟลูออไรด์ในการหยุดยั้งฟันผุในฟันน้ำนมที่ให้ประสิทธิผลสูงสุด: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม-ผลการศึกษาในระยะเวลา 12 เดือน ประสิทธิ์ วงค์สุภา*, สุกัญญา เธียรวิวัฒน์, จันทร์พิมพ์ หินเทาว์, พัชราพร ทิพย์ปัญญา
2557 (2014) ความเข้มแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการรักษา พรนภา หีบจินดา*, ธิราภรณ์ จันทร์ดา, บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
2557 (2014) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยามิโซพรอสตอลเหน็บทางช่องคลอดและอมใต้ลิ้นในการยุติครรภ์ล้มเหลวระยะแรก ธีรภัทร ุจุลละพราหมณ์, อารีรัตน์ สอนเสนาะ*
2557 (2014) ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยและประคบสมุนไพรร่วมกับการใช้ยา ต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและปฏิกิริยาสะท้อนความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ชาคริต สัตยารมณ์*, ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์, ์ฺนพวรรณ เปียซื่อ
2557 (2014) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบรรเทาความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรกในระยะปากมดลูกเปิดเร็วด้วยวิธีการควบคุมการหายใจกับวิธีการอยู่ในท่าที่เหมาะสม ทิพวรรณ ลิ้มประไพพงษ์*, นริชชญา หาดแก้ว, จันทรมาศ เสาวรส
2557 (2014) Effectiveness of an Alcohol Relapse Prevention Program Based on the Satir Model in Alcohol-dependent Women สุนทรี ศรีโกไสย*, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, Nawanant Piyawatkul
2557 (2014) Effects of Peer-support, Self-management Program on Self-management Behavior and Blood Pressure of Older Adults with Essential Hypertension Nichakarn Songthai*, Rarcharneeporn Subgranon, วารี กังใจ, Edwin Rosenberg
2557 (2014) การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบการทำ Intraoperative Cholangiography ด้วยวิธี Cystic Duct Cholangiography และ Cholecystocholangiography ระหว่างการทำ Laparoscopic Cholecystectomy วิศิษฐ์ เกษตรเสริมวิริยะ*, ศุภกานต์ เตชะพงศธร, อมฤต ตาลเศวต, โสภณ เลิศศิริโสภณ
2557 (2014) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ alpha-erythropoietin ชนิด lyophilized powder กับชนิด liquid ในการรักษาระดับฮีโมโกลบินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บัญชา สถิระพจน์*, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, พรรณบุปผา ชูวิเชียร
2557 (2014) ประสิทธิภาพของวิธีบริหารยาไมโซพรอสทอลโดยการอมใต้ลิ้นหรือการกินสำหรับการเตรียมปากมดลูกก่อนการทำการขูดมดลูกด้วยเครื่องมือหลอดดูดสุญญากาศชนิดมือถือในการยุติการตั้งครรภ์ไตรมาสแรกโดยวิธีการแบบสุ่มและมีการควบคุม อวัสดา บุณยัษเฐียร, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า*, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง