บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2556 (2013) ผลของการให้ยาเฟนตานิลทางหลอดเลือดดำก่อนเสร็จผ่าตัดต่อการเกิดภาวะกระวนกระวายในเด็ก งามจิตต์ ภัทรวิทย์*, มลิวัลย์ ออฟูวงศ์, แสงเดือน คลายนา, ปัณญวีร์ เชื้้อคำ
2556 (2013) ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เพื่อดูแลตนเองแบบสหวิชาชีพต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับยาเคมีบำบัด กชชุกร หว่างนุ่ม*, ธัญญลักษณ์ ธนโรจนวณิช, ขวัญตา ชินวัฒนชัย, ลาวัณย์ แจ่มประเสริฐ, อรอมล มาลีหวล, วชิรา จันทขันธ์
2556 (2013) ต้นทุนการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภทแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์แห่งประเทศไทย วาทินี สุขมาก*, จารี ทองคำ
2556 (2013) ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานคนไทยทีมีภาวะอ้วน กมลพรรณ วัฒนากร*, อาภรณ์ ดีนาน, สายใจ พัวพันธ์, Joanne Kraenzle Schneider
2556 (2013) ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การทำกิจกรรมทางกาย และควบคุมเมตาบอลิก ในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์*, ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, พิกุล บุญช่วง
2556 (2013) ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียดต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม นุชจรี หยองทอง, อติรัตน์ วัฒนไพลิน*, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, ประภา ยุทธไตร
2556 (2013) การศึกษาผลการระงับความเจ็บปวดของการฉีดยาชา Subconjunctival Anesthesia เปรียบเทียบกับ Retrobulbar Anesthesia ในการทำผ่าตัดต้อกระจก โดยวิธี Modified Blumenthal Technique ไพศาล สหพัฒนา*, พิพัฒน์ คงทรัพย์
2556 (2013) คุณภาพชีวิตของโรคหอบหืดในเด็กกับความรู้ของผู้ดูแล วันวิสาข์ กาญจนาภรณ์
2556 (2013) การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในทารกคลอดครบกำหนดทางช่องคลอดระหว่างกลุ่มหนีบสายสะดือเร็วและช้าที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก นวลพรรณ แทนม้วน
2556 (2013) ผลของการให้บุตรสัมผัสและดูดนมเร็วต่ออัตราการให้นมบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียว ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ภรานนท์ ลิมป์รัชตามร*, เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ
2556 (2013) การศึกษาผลของการใช้สาร capsaicin เพื่อลดความเจ็บปวดขณะเจ็บครรภ์คลอดของสตรีตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บุษบง อารยะปราการ
2556 (2013) ผลของการกระตุ้นประสาทสัมผัสการรับกลิ่นด้วยน้ำนมมารดา ต่อการตอบสนองความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดบริเวณสันเท้าในทารกแรกเกิดครบกำหนด สิรวี อินหรุ่น, ทิพวัลย์ ดารามาศ*, เรณู พุกบุญมี
2556 (2013) การสวดมนต์เปรียบเทียบกับการอ่านบทกวีเป็นการรักษาเสริมเพื่อลดระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงระดับ 1 ขึ้นไป ธนากร มณีเจริญ*, พัชรี เพ็งสุพรรณ์, กาญจนา ชั้นสุพัฒน์, กัลยา อัคคะ, ชยันตร์ธร ปทุมานนท์, ชไมพร ทวิชศรี
2556 (2013) การเปรียบเทียบผลการรักษากระดูกหน้าแข้งส่วนปลายหักด้วยวิธีการผ่าตัดเปิดแผลมาตรฐานกับการผ่าตัดเปิดแผลเล็ก นัทพันธุ์ คีรีวิเชียร
2556 (2013) 0.025% Capsaicin Gel for the Treatment of Painful Diabetic Neuropathy: A Randomized, Double-Blind, Crossover, Placebo-Controlled Trial Chakraphong Lorsuwansiri, Pongsatorn Meesawatsom, ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร*
2556 (2013) ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วในแผนกผู้ ภาวินี ธนบดีธรรมจารี, บุญเยี่ยม คำชัย*
2556 (2013) การศึกษาคุณภาพชีวิตในชายไทยที่มีภาวะผมบางแบบพันธุกรรมโดยการใช้แบบสอบถาม DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
2556 (2013) การได้รับยา diclofenac ฉีดทางกล้ามเนื้อก่อนการผ่าตัดเพื่อลดอาการปวดภายหลังการผ่าตัดมดลูกทั้งหมดผ่านทางหน้าท้อง ศิริพร ประยูรหงส์, สาวินี รัชชานนท์*, เถาวลัย ถาวรามร, สุจารีย์ ภู่พิพัฒน์ภาพ
2556 (2013) ประสิทธิภาพการรักษาภาวะช่องคลอดแห้งในสตรีวัยหมดระดู ด้วยยาคอนจูเกท เอสโตรเจนครีม ขนาด 0.3 มิลลิกรัม หนึ่งฤทัย สินนิธิถาวร*, หลิงหลิง สาลัง, สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร
2556 (2013) การคิดต้นทุนหน่วยบริการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปิยนุช ชินะกาญจน์*, องุ่น สมสังข์, ศศี ศรีโชติ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง