บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2556 (2013) การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมในการผ่าตัดต่อมไทรอยด์โดยเครื่องมือ ligasure small jaw vessel sealing system เปรียบเทียบกับวิธีธรรมดา ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล, Suthamma Tangkawiwachakul*
2556 (2013) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยา 1% Ephedrine ร่วมกับ 10% Xylocaine เทียบกับ 1% Ephedrine เพียงอย่างเดียวในการส่องกล้องตรวจโพรงจมูก พงษ์ศักดิ์ กิ่งรุ้งเพชร
2556 (2013) การใช้ยาลีโวฟล็อคซาซินเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไข้จากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วิมลศิริ ชมาฤกษ์*, สุขไชย สาทถาพร, พรอนงค์ อร่ามวิทย์
2556 (2013) Outcome of Non-protractile Nipple Correction with Breast Cups in Pregnant Women: A Randomized Controlled Trial Jinda Luttarapakul, Somprasong Siribariruck, Srisawat Boonyawanichkul, พฤหัส จันทร์ประภาพ*
2556 (2013) Low-Dose Spinal Morphine for Post-Thoracotomy Pain: A Prospective Randomized Study เบนโน วอน โบว์แมน, Ploynaree Pongpayuha, Sirirak Suksompong*, Teeravit Phanchaipetch, Warunya Lertpaitoonpan, วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์
2556 (2013) ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบหลายช่องทางต่อการลดภาวะซึมเศร้า ดาราวรรณ ต๊ะปินตา*, สุพิศ กุลชัย, สมบัติ สกุลพรรณ์, กรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร, สุธาพร บุญยศิวาพงศ์, ผกาทิพย์ สุขจิตร์
2556 (2013) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาแคปซูลสหัสธารากับยาเม็ดไดโคลฟีแนคในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ ณัฏฐิญา ค้าผล, ปรีชา หนูทิม*, วารณี บุญช่วยเหลือ
2556 (2013) ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, มนตรี คำรังษี*
2556 (2013) ผลการปรับความคิดทางโทรศัพท์ร่วมกับจิตบำบัดรายบุคคลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า อุ่นจิตร คุณารักษ์
2556 (2013) กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยทีมีภาวะซึมเศร้าและเสียงต่อการฆ่าตัวตาย วัชนี หัตถพนม, สายชล ยุบลพันธ์, สุวดี ศรีวิเศษ*, สโรชา บางแสง, อิงคฏา โคตนารา
2556 (2013) ภาวะซึมเศร้ากับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอด กมล อุดล, จุฬาลักษณ์ โกมลตรี, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ*, อารดา หายักวงษ์
2556 (2013) ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช*, บัญญัติ สิทธิธัญกิจ, ภาณุมาศ ภูมาศ, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, สุรัชดา กองศรี, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
2556 (2013) ผลลัพธ์จากการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลิน โรงพยาบาลท่าอุเทน ขวัญใจ ธนากรจักร์*, นุศราพร เกษสมบูรณ์
2556 (2013) Economic Burden of Bacteremic Melioidosis in Eastern and Northeastern, Thailand Henry C. Baggett, Jaranit Kaewkungwal, Jongkol Lertiendumrong, Kanjana Tisayaticom, Kittisak Tanwisaid, Saithip Bhengsri*, Somrak Chantra, Somsak Thamthitiwat, Wirongrong Chierakul
2556 (2013) Efficacy and Safety of Mirtazapine in Fibromyalgia Syndrome Patients: A Randomized Placebo-Controlled Pilot Study Limampai P, Prateepavanich P, Russell IJ, Suthisisang C*, Suttiruksa S, Suwimon Yeephu
2556 (2013) ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมเชิงลึกต่อคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหืดที่ไม่สามารถควบคุมได้ นพวรรณ ศิริพรรณ*, ปาริโมก เกิดจันทึก, สุณี เลิศสินอุดม
2556 (2013) ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สำหรับป้องกันกระดูกหักแบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจำเดือน ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช*, บัญญัติ สิทธิธัญกิจ, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
2556 (2013) เปรียบเทียบการไหลเวียนเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤติที่ได้รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ ประณีต ส่งวัฒนา*, วิภา แซ่เซี้ย, สุพัตรา อุปนิสากร
2556 (2013) ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อค่าน้ำตาลสะสม ภาวนา กีรติยุตวงศ์, ยุพิน เมืองศิริ*, วัลภา คุณทรงเกียรติ
2556 (2013) ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นของเครื่องนินเท็นโดวีต่อดัชนีมวลกายและระบบหัวใจและระบบเลือดในคนอ้วนเพศหญิง Tribikram Thapa, ประมุข พงษ์สุวรรณ, พณวุธ เมธานนท์, รัฐพล นุ่มหอม, สรายุธ มงคล*, สันติ พุฒิพิริยะ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง