บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2555 (2012) คุณภาพชีวิตหลังการผ่าตัดเอาไตออกเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ วรากร จ่าแสนชื่น, วิเชียร ศิริธนะพล*, เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์, ศิริ เชื้ออินทร์, ขจิตร์ พาชีรัีตน์, ทองอวบ อุตรวิเชียร
2555 (2012) ประสิทธิภาพของการกดจุดบริเวณใบหูร่วมกับการกระตุ้นจุดฝังเข็มบริเวณลำตัวด้วยไฟฟ้า ผ่านทางผิวหนังเพื่อการลดน้ำหนักในผู้หญิงอ้วน ลัคนา ฤกษ์ศุภผล
2555 (2012) ประสิทธิภาพของมะนาวสดในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา*, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์, ประภาดา วัชรนาถ, กัญญานิษฐ์ อัครกุลวัสส์
2555 (2012) การประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยาต้านไวรัสสูตรยา 3 ตัวเป็นสูตรมาตรฐานของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในประเทศไทย Kakanang Tosanguan, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, นรีลักษณ์ กุลฤกษ์, นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์, นิพพรรณพร วรมงคล, พิศพรรณ วีระยิ่งยง*, ยศ ตีระวัฒนานนท์, รักมณี บุตรชน, สราวุฒิ บุญสุข
2555 (2012) ศึกษาความคุ้มค่าในการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5) ขนาด 14 วัตต์ เปรียบเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาตัวเหลืองที่ไม่ได้เกิดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในโรงพยาบาลเลิดสิน วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์
2555 (2012) ต้นทุนทางสังคมที่เกิดจากผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อุตสาหกรรมและปริมณฑลที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ วรัญญา รัตนวิภาพงษ์*, จรพร สิริวีรโรจน์, พัทธรา ลีฬหวรงค์, ยศ ตีระวัฒนานนท์
2555 (2012) ผลของการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน การเดิน และการเดินตามด้วยการแกว่งแขนที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุหญิง เกศินี แซ่เลา*, วิชิต คนึงสุขเกษม
2555 (2012) การเปรียบเทียบผลการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องระหว่าง วิธีเย็บผูกหลอดเลือดแบบปกติและการใช้คีมเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า : การวิจัยแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบ ชาญชัย สุประสงค์สิน*, มนตรี บุญยกิตานนท์
2555 (2012) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่มีต่อสุขสมรรถนะการลดเฉพาะส่วน และระดับไขมันในเลือดในหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน เกษมกิจ รุ่งอุดม*, ดรุณวรรณ สุขสม
2555 (2012) Efficacy of Electro-Acupuncture in Chronic Plantar Fasciitis:A Randomized Controlled Trial Wipoo Kumnerddee*, Nitsara Pattapong
2555 (2012) A randomized control study of the prevention of hyperpigmentation post Q-switched Nd:YAG laser treatment of Hori nevus using topical fucidic acid plus betamethasone valerate cream versus fucidic acid cream Thanatsuda Uaboonkul, Artit Nakakes, Pinyapat Kanechorn Na Ayuthaya*
2555 (2012) Topical 5% tranexamic acid for the treatment of melasma in Asians: A double-blind randomized controlled clinical trial Pinyapat Kanechorn Na Ayuthaya*, Nucha Niumphradit, Aranya Manosroi, Artit Nakakes
2555 (2012) การศึกษาเปรียบบเทียบการฉีดคอร์ติโคสเตียรอยด์เฉพาะที่ระหว่างเทคนิค Ultrasound-guided กับ Palpation ในการรักษาผู้ป่วยเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ โอภาส ไชยมหาพฤกษ์
2555 (2012) Therapeutic effects of traditional Thai massage on pain, muscle tension and anxiety in patients with scapulocostal syndrome: A randomized single-blinded pilot study Visarut Buttagat, วิชัย อึงพินิจพงศ์*, อุไรวรรณ ชัชวาล, ปรีดา อารยวิชานนท์
2555 (2012) The effects of home exercise on insulin resistant in chronic kidney disease patients Ouppatham Supasydh Bancha Satirapoj*, Yupa Chanwigrai, Burin Lauhawatana, Dollapas Punpanich, Punbuppa Choovichean
2555 (2012) A Randomized Controlled Trial of Dietary and Lifestyle Modification based on the Empowerment Approach among Chronic Kidney Disease Patients Yupa Chanwigrai*, Buncha Satirapod
2555 (2012) คุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง บุญเรือง ขาวนวล, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์*, พลภัทร ทรงศิริ
2555 (2012) ประสิทธิผลของการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยสื่อวีดีโอซีดี โดยทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จันทร์จิรา เศรษฐรกุล, จันทร์จิรา เศรษฐรกุล, ณัฐชา สุคันธมาลา, ดรุณี ม่วงศรีศักดิ์, พัชชาภรณ์ ดำริธรรมเจริญ*, รัตติยา ร่าเริง, เกศแก้ว ทองศิริ
2555 (2012) วิเคราะห์ต้นทุนค่าบริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2553 ชมนาถ แปลงมาลย์*, ภัทระ แสนไชยสุริยา
2555 (2012) การเปรียบเทียบผลของละครจิตบำบัดและการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า พรภิมล เพ็ชรกุล*, นันทา สู้รักษา, จิตรา ดุษฎีเมธา
ปี ชื่อ ผู้แต่ง