บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2558 (2015) คุณภาพชีวิต ภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดีที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นิตยา จรัสแสง, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, วิจิตรา พิมพะนิตย์, สมจิตร์ มณีกานนท์, สลักจิต ศรีมงคล, สุดารัตน์ บุตรศรีภูมิ
2558 (2015) เปรียบเทียบการตอบสนองอัตโนมัติต่อความเครียดของแม่ขณะลูกถูกเจาะเลือดเมื่อลูกกำลังดูดนมแม่และหลังจากให้ลูกดูดนมแม่แล้ว บุณยาพร พันธิตพงษ์*, ยศพล เหลืองโสมนภา
2558 (2015) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน อรวรรณ กูลจีรัง*, นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา
2558 (2015) ประสิทธิภาพในการระงับปวดของยา tramadol/paracetamol (ULTRACETTM ) ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดก้อนที่เต้านม สิริพิมพ์ ขันธรักษา
2558 (2015) ประสิทธิภาพของยา ketamine เปรียบเทียบกับยา lidocaine ในการป้องกันอาการปวดจากการฉีดยา propofol Wanna Uengpinitpong
2557 (2014) การนวดฝีเย็บด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ต่อผลลัพธ์ของฝีเย็บและเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดในมารดาคลอดปกติครั้งแรก อุบลรัตน์ ระวังโค*, โสมภัทร ศรไชย
2557 (2014) A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Oral Pregabalin for Relief of Shoulder Pain after Laparoscopic Gynecologic Surgery Pattiya Nutthachote*, Porntip Sirayapiwat, วิรัช วิศวสุขมงคล, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
2557 (2014) ผลของการทำ Bilateral iliohypogastric nerve block เพื่อลดการใช้ยาระงับปวดมอร์ฟีนหลังการผ่าตัดคลอดภายใต้การระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย กริช นนทวาสี*, ศิริลักษณ์ วรรณละเอียด, เทพินทร์ เขียวขำ
2557 (2014) Effect of estradiol valerate on endometrium thickness during clomiphene citrate-stimulated ovulation Rattiya Jultanmas, Siripen Wingprawat, Siwanon Jirawatnotai, Wicharn Choktanasiri, Chonthicha Satirapod*, ศศิวิมล รัตนศิริ
2557 (2014) ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกต่อการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เรณู ทิยะมุข*, ศุภนีภรณ์ อินทร์หม่อม
2557 (2014) Randomized controlled trial comparing efficacy between a vaginal misoprostol loading and non-loading dose regimen for second-trimester pregnancy termination Saipin Pongsatha, ธีระ ทองสง*
2557 (2014) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นระหว่างการใช้ยาสูตร FAC และ AC-T ในคลินิกมะเร็งรายโรคโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อรรัมภา ชื่นชม, วรรณคล เชื้อมงคล*, กมุทพร รัตนชีวร, วีรภัทรา เกษมศักกริน
2557 (2014) Effects of Buddhism Walking Meditation on Depression, Functional Fitness, and Endothelium-Dependent Vasodilation in Depressed Elderly Susaree Prakhinkit, Siriluk Suppapitiporn, Hirofumi Tanaka, ดรุณวรรณ สุขสม*
2557 (2014) ผลการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะ กุสาวดี เมลืองนนท์*, วิรัตน์ เมลืองนนท์, นิษณา ธนพันธุ์พาณิชย์, ภูริตา หาญประสานกิจ, อรัชพร กนิษฐรัต
2557 (2014) ผลการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังด้านการใช้ยาที่บ้านในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชนานุช มานะดี*, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, พยอม สุขเอนกนันท์
2557 (2014) Cost-Utility Analysis of Dasatinib and Nilotinib in Patients With Chronic Myeloid Leukemia Refractory to First-Line Treatment With Imatinib in Thailand วันทนีย์ เกรียงสินยศ*, Sumalai Sompitak, Saengsuree Jootar, Kanchana Chansung, ยศ ตีระวัฒนานนท์
2557 (2014) Cost-Utility Analysis of Oral Anticoagulants for Nonvalvular Atrial Fibrillation Patients at the Police General Hospital, Bangkok, Thailand Siriporn Jarungsuccess*, Satadon Taerakun
2557 (2014) Effects of Chili Treatment on Gastrointestinal and Rectal Sensation in Diarrhea-predominant Irritable Bowel  Satimai Aniwan, Sutep Gonlachanvit*
2557 (2014) The Effects of the Parent Training Program for Obesity Reduction on Anthropometric Measures of School-age Children Muntanavadee Maytapattana*, อาภรณ์ ดีนาน, วรรณี เดียวอิศเรศ, Deborah Loman
2557 (2014) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ atropine ร่วมกับ glycopyrrolate กับ atropine เพียงอย่างเดียว ในการแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อในระหว่างผ่าตัด วิชัย อิทธิชัยกุลฑล, ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์*, ณิชาวรรณ วิรัชพิสิฐ, ปวีณา เปียทอง, รุ่งเพ็ชร สุยะเวช, โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง