บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2555 (2012) Quality of Life among Stage III Colon Cancer Patients Receiving Oral and Intravenous Chemotherapy Regimens in Thailand P Lerdkiattikorn, N Tantai, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว*, W Lausoontornsiri, Thiravud Khuhaprema, ปฤษฐพร กิ่งแก้ว, ยศ ตีระวัฒนานนท์
2554 (2011) เปรียบเทียบผลการขยายรูม่านตาของ 1% Tropicamide Eyedrop ในการขยายรูม่านตาระหว่างบริหารยาแบบหยอดและแบบใส่สำลีสอดใต้เปลือกตาล่างในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวิวาร จารุเกษตรพร*, ณวพล กาญจนารัณย์
2554 (2011) เปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้นอร์มัลเซไลน์และเฮพารินในนอร์มัลเซไลน์ในการฉีดหล่อเข็มฉีดยาทางหลอดเลือดดำส่วนปลายเพื่อป้องกันการอุดตัน ยุพา อ๋องโภคัย*, บุญมาศ จันศิริมงคล, ชื่นกมล ท่อเจริญ, ชอุ่ม คงชู, อุไรวรรณ พลจร, ยุพิณ วัฒนสิทธิ์
2554 (2011) การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการรับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ สถาบันธัญญารักษ์ นาวิน แพทยานันท์*, อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
2554 (2011) ภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารกในผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่รักษาโดยใช้เป้าหมายน้ำตาลหลังอาหาร 1 ชั่วโมงกับน้ำตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมง อภิวัฒน์ ยาประเสริฐ*, ทิพาพร ธาระวานิช, จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์, ณัฎฐิณี จรัสเจริญวิทยา, พิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย์, สุธน พรธิสาร, ทิพาพร ธาระวานิช, วิราภรณ์ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์, จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์, ต้องตา นันทโกมล
2554 (2011) ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อความร่วมมือในการรักษาตัวยยาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปรียารัตน์ แขมคำ*, สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, พัชรินทร์ นินทจันทร์
2554 (2011) ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจภายในต่อแรงจูงใจและการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดสารเสพติดในสถานบำบัดยาเสพติดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี สีอรุณ แหลมภู่*, นิดยา ตากวิริยะนันท์, ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์
2554 (2011) การศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนระยะแรกหลังผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบเร่งด่วนและแบบไม่เร่งด่วนในผู้ป่วยริดสีดวงทวารมีลิ่มเลือดและโผล่แลบ จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์
2554 (2011) คุณภาพชีวิตของผู้ปกครองเด็กพัฒนาการช้า กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์
2554 (2011) การจี้ไฟฟ้ารอบกระดูกสะบ้าลดการปวดเข่าด้านหน้าภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า: การทดลองเชิงสุ่ม มงคล ลือชูวงศ์
2554 (2011) ฤทธิ์ขับปัสสาวะของชากระเจี๊ยบผสมหญ้าหวานเทียบกับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ศศิธร แสงเนตร, ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล*, สมเกียรติ แสงวัฒนา
2554 (2011) การวัดและควบคุมค่าความดันในถุงลมปลายท่อช่วยหายใจอย่างต่อเนื่องเพียงอย่างเดียวจะช่วยลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของการเกิดอาการไม่สบายบริเวณกล่องเสียงและหลอดลม ภายหลังการระงับความรู้สึกด้วยไนตรัสออกไซด์ได้หรือไม่? Akkharawat Sinkueakunkit*, กาญจนา อุปปัญ, คัทลียา ทองรอง, พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม, วรนุช แต้ศิริ, สุเจตนา ภูมิสวาสดิ์, อรศิริ สามัญตระกูล
2554 (2011) การจัดการการบำบัดด้านยาสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเภสัชกร จรินทร์ญา เหล็กเพชร*, สุธาพิพย์ พิชญไพบูลย์
2554 (2011) ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ธวัชชัย พีระพัฒน์ดิษฐ์, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, นงลักษณ์ อิงคมณี*
2554 (2011) ผลของการใช้โปรแกรมการบีบน้ำนมในมารดาหลังคลอดที่มีบุตรต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม จันทมาส ชัยสุขโกศล*, นิตยา แสงดอก, เฉลิมขวัญ จินดานิช, ดนิตา ปลาเงิน, ปภาวดี คำยวง
2554 (2011) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือด จุฬาพร ประสังสิต*, ชินา บุนนาค, รวิวรรณ หนูนะ
2554 (2011) ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับน้ำตาลในเลือดและฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน พรรษา ปัญจะศรี*, ไพรวรรณ เขื่อนแก้ว, ทัศนีย์ บุญอริยเทพ
2554 (2011) ผลของกิจกรรมพยาบาลมุ่งเป้าในระยะ 6 ชั่วโมงแรกต่อความรุนแรงของอวัยวะล้มเหลวในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการ Sepsis กรองกาญจน์ สังกาศ, ยงค์ รงค์รุ่งเรือง, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, เพ็ญศรี อุ่นสวัสดิพงษ์*
2554 (2011) การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลมาตรการป้องกันการเกิดภาวะเบาหวานด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีชิวิตและการให้ยาในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวาน แพรพรรณ ภูริบัญชา*, บุญทนาการ พรมภักดี, พิสมัย สุระกาญจน์
2554 (2011) ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบมีโครงสร้างในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความพึงพอใจ และการกลับมารักษาซ้ำ พันธ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง, พิมพา เทพวัลย์, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล*, อุษาวดี อัศดรวิเศษ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง