บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2555 (2012) การป้องกันไมเกรนด้วยไฟฟ้ากระแสตรงขั้วบวกผ่านกะโหลก การทดลองแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุม ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์, ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ, ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ, บัณฑิต ถิ่นคำรพ, ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์*, วิยะดา ปัญจรัก, สมศักดิ์ เทียมเก่า, สุพัชญ์ สีนะวัฒน์, อเล็กซานเดอร์ โรเทนเบอร์ก
2555 (2012) Effectiveness of a Transitional Care Program for Persons with Schizophrenia Kotchapong Sarakan*, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, Michael Kennedy
2555 (2012) Generalized Cost-Effectiveness Analysis of Pharmaceutical Interventions for Primary Prevention of Cardiovascular Disease in Thailand Pansasri Khonputsa*, Lennert J. Veerman, Melanie Bertram, Stephen S. Lim, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, Theo Vos
2555 (2012) ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด จันทราพร ลุนลุด, จุรีพร อุ่นบุญเรือน, อุบล จ๋วงพานิช, ทิพวรรณ ขรรศร, ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
2555 (2012) Evidence to Inform Decision Makers in Thailand: A Cost-Effectiveness Analysis of Screening and Treatment Strategies for Postmenopausal Osteoporosis นันทกร ทองแตง, ปฤษฐพร กิ่งแก้ว*, ยศ ตีระวัฒนานนท์, อุษาวดี มาลีวงศ์
2555 (2012) Glycemic Control, Quality of Life and Self-Care Behavior among Adolescents with Type 1 Diabetes Who Attended a Diabetes Camp Hattaya Dumrongphol, Jeerunda Santiprabhob*, Jirapa Wekawanich, Katharee Chaichanwattanakul, Pornpimol Kiattisakthavee, Supawadee Likitmaskul, ธวัชชัย พีระพัฒน์ดิษฐ์, วรรณี นิธิยานันท์, อภิรดี ศรีวิจิตรกมล
2555 (2012) Efficacy of cryoanalgesia in decreasing pain during second trimester genetic amniocentesis: a randomized trial ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์*, อุ่นใจ กออนันตกุล, Visit Prasartwanakit, เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์, ฐิติมา สุนทรสัจ, จิตเกษม สุวรรณรัฐ
2555 (2012) Postoperative Levonorgestrel-Releasing Intrauterine System for Pelvic Endometriosis-Related Pain: A Randomized Controlled Trial Prosong Tanmahasamut*, มณี รัตนไชยานนท์, สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา, กิติรัตน์ เตชุไตรศักดิ์, Suchada Indhavivadhana, พิชัย ลีระศิริ
2555 (2012) Health Related Quality of Life among Patients with Tuberculosis and HIV in Thailand Sara J. Whitehead, Supalert Natesuwan, Wanitchaya Kittikraisak*, จอมขวัญ โยธาสมุทร, ปฤษฐพร กิ่งแก้ว, ยศ ตีระวัฒนานนท์, วีรวัฒน์ มโนสุทธิ, วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
2555 (2012) Randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of ondansetron plus dexamethasone with or without metoclopramide as antiemetic prophylaxis in patients receiving high-dose cisplatin in medical practice Apirom Laocharoenkeat, Charuwan Akewanlop, Kanakorn Runglodvatana, Narong Keerativitayanan, Nopadol Soparattanapaisarn, Suthinee Ithimakin*, Vichien Srimuninnimit, อัครินทร์ นิมมานนิตย์
2555 (2012) Quality of life among liver transplantation patients Sirivatanauksorn Y, Dumronggittigule W, Somchai Limsrichamrern*, Iramaneerat C, Kolladarungkri T, Kositamongkol P, Mahawithitwong P, Asavakarn S, Tovikkai C
2555 (2012) Three-hour interval drain clamping reduces postoperative bleeding in total knee arthroplasty: a prospective randomized controlled trial Chaturong Pornrattanamaneewong, Rapeepat Narkbunnam, Pichet Siriwattanasakul, กีรติ เจริญชลวาณิช*
2555 (2012) Randomized controlled trial of subconjunctival bevacizumab injection in impending recurrent pterygium: a pilot study Kaevalin Lekhanont*, Thanikan Patarakittam, Prakairut Thongphiew, โอฬาร สุวรรณอภิชน, Prut Hanutsaha
2555 (2012) Effect of Colpexin Sphere on pelvic floor muscle strength and quality of life in women with pelvic organ prolapse stage I/II: a randomized controlled trial จิตติมา มโนนัย*, Thitima Harnsomboon, Sirirat Sarit-apirak, รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย, อภิชาต จิตต์เจริญ, Somsak Sututvoravut
2555 (2012) Effects of Dao De Xin Xi Exercise on Balance and Quality of Life in Thai Elderly Women Patrawut Intarakamhang*, Pantipa Chintanaprawasee
2555 (2012) การรับประทาน calcitriol เพื่อรักษาโปรตีนในปัสสาวะในผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวาน: การศึกษาแบบเปิดที่มีการควบคุมและสุ่ม รุ่งระวี มหรรณพกุล, สกานต์ บุนนาค, อุดม ไกรฤทธิชัย*
2555 (2012) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Omeprazole กับ Ranitidine ในการรักษาผู้ป่วยกรดไหลย้อนมาที่คอและกล่องเสียง สมพงษ์ วาจาจำเริญ*, บุษรา วาจาจำเริญ, อาทิตยา ไทพาณิชย์, รัดเกล้า เพชรเกลี้ยง
2555 (2012) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก ภายหลังการรักษาด้วยโบทูลินั่มทอกซิน เอ: การศึกษาแบบสุ่มปกปิดทั้งสองฝ่ายเป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดิสพอร์ตและนิวโรนอกซ์โดยวิธีการไขว้ Subsai Kongsengdao*, Saksit Kritalukkul
2555 (2012) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการขยายรูม่านตาระหว่างวิธีหยอดยาผสม 0.75% tropicamide กับ 2.5% phenylephrine 2 วิธี กัญญา จุฑาสมิต, ทัศนีย์ วงศ์เกียรติ์ขจร, ปาริชาติ ดำรงรักษ์, พิทยา ภมรเวชวรรณ*, สุพรรณา กู้เกียรติกูล, โสภาพรรณ เงินฉ่ำ
2555 (2012) การศึกษาเปรียบเทียบผลของ 0.1% ทิโมลอลชนิดเจลและ 0.5% ทิโมลอลชนิดหยอดในการรักษาต้อหินมุมปิดเรื้อรัง นริศ กิจณรงค์*, ปณิธี เลื่อมสำราญ, ศุภมาส โรจนนินทร์, อังคณา เมธีไตรรัตน์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง