บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2554 (2011) ผลของการใช้โปรแกรมการบีบน้ำนมในมารดาหลังคลอดที่มีบุตรต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม จันทมาส ชัยสุขโกศล*, นิตยา แสงดอก, เฉลิมขวัญ จินดานิช, ดนิตา ปลาเงิน, ปภาวดี คำยวง
2554 (2011) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือด จุฬาพร ประสังสิต*, ชินา บุนนาค, รวิวรรณ หนูนะ
2554 (2011) ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับน้ำตาลในเลือดและฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน พรรษา ปัญจะศรี*, ไพรวรรณ เขื่อนแก้ว, ทัศนีย์ บุญอริยเทพ
2554 (2011) ผลของกิจกรรมพยาบาลมุ่งเป้าในระยะ 6 ชั่วโมงแรกต่อความรุนแรงของอวัยวะล้มเหลวในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการ Sepsis กรองกาญจน์ สังกาศ, ยงค์ รงค์รุ่งเรือง, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, เพ็ญศรี อุ่นสวัสดิพงษ์*
2554 (2011) การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลมาตรการป้องกันการเกิดภาวะเบาหวานด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีชิวิตและการให้ยาในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวาน แพรพรรณ ภูริบัญชา*, บุญทนาการ พรมภักดี, พิสมัย สุระกาญจน์
2554 (2011) ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบมีโครงสร้างในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความพึงพอใจ และการกลับมารักษาซ้ำ พันธ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง, พิมพา เทพวัลย์, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล*, อุษาวดี อัศดรวิเศษ
2554 (2011) ปริมาณของ ORS ที่ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะขาดน้ำรับได้: เปรียบเทียบระหว่างการให้ในรูปแบบของสารละลายและแบบแช่แข็ง จุติรัตน์ มากมิ่งจวน*, ปริศนา วานิช, วัชรีย์ แสงมณี
2554 (2011) การวิจัยทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยพยาบาลเวชปฏิบัติประจำหน่วยบริการปฐมภูมิเหมืองและหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี สายรัตน์ นกน้อย*, น้ำค้าง จุลนพ, สุนันทา เลื่อมนิรันดร์
2554 (2011) ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางเวชปฏิบัติต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: กรณีศึกษาโรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี อันวาร์ เบ็ญอิสมาแอล*, กรรณิกา เรืองเดช, อภิรดี แซ่ลิ้ม, ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
2554 (2011) ผลของเด็กซ์เมดีโทมิดีนต่ออุบัติการณ์อาการกระวนกระวายหลังฟื้นจากยาดมสลบซีโวฟลูเรนในผู้ป่วยเด็ก สาลินี นาคยศ
2554 (2011) ผลของการออกกำลังกายในน้ำและบนบกแบบเป็นกลุ่มต่อการทรงตัวในหญิงไทยอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชุติกาญจน์ หอประสิทธิ์กุล, ปรารถนา เนมีย์, ปิยาภา แก้วอุทาน*
2554 (2011) ผลของการกระตุ้นกล้ามเนื้อเหยียดเข่าด้วยไฟฟ้าในผู้ที่มีภาวะสมองพิการประเภทขาเกร็งมากกว่าแขน จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย, นวลลออ ธวินชัย*, พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์
2554 (2011) ผลของการกระตุ้นกล้ามเนื้อเหยียดเข่าด้วยไฟฟ้าร่วมกับการหดตัวแบบไอโซเมตริกในผู้ที่มีภาวะสมองพิการประเภทขาเกร็งมากกว่าแขน กนกอร นุ่มดี, นวลลออ ธวินชัย*, จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
2554 (2011) ผลระยะสั้นของการออกกำลังกายแบบชักรอกต่อภาวะข้อไหล่ติดในผู้ป่วยเบาหวาน รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล*, สุภาภรณ์ ผดุงกิจ, สาวิตรี วันเพ็ญ, จตุรัตน์ กันต์พิทยา, ธงชัย ประฏิภาณวัตร, มณเฑียร พันธุเมธากุล
2554 (2011) ผลของเคมีบำบัดต่อสมรรถภาพหัวใจและปอด และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย คมกริบ หลงละเลิง*, สุมิตรา ทองประเสริฐ, อรวรรณ โพนเงิน
2554 (2011) Health-related Quality of Life in Thai Peritoneal Dialysis Patients พรรณทิพา ศักดิ์ทอง*, Vijj Kasemsup
2554 (2011) ประสิทธิผลของยา Parecoxib ในการระงับอาการปวดที่ให้ก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ : โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี พรศักดิ์ อมรศรี
2554 (2011) การวิเคระห์ต้นทุน-ผลได้ของการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สมชาติ โตรักษา, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค*
2554 (2011) Randomized Study of Intradermal Compared to Intramuscular Hepatitis B Vaccination in HIV-infected Children without Severe Immunosuppression Chitsanu Pancharoen, Chulaluk Sriheara, Jintanat Ananworanich, Joep Lange, Kathy Petoumenos, Praphan Phanuphak, Sasiwimol Ubolyam, Thanyawee Puthanakit*, Torsak Bunupuradah, Walaiporn Wongngam, Wasana Prasitsuebsai
2554 (2011) ประสิทธิผลการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องจากการใส่มอร์ฟีนในช่องไขสันหลังโดย Ondansetron และ Metoclopramide นีรดา กอจิตตวานิจ*, สุวัฒน์ ตนายะพงศ์, สุพัตรา สัตตรัตนามัย, มีนา ชูใจ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง