บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2556 (2013) การศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยในการบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างในหญิงมีครรภ์ไตรมาสที่สาม ธนพร อิสระทะ*, อรวรรณ เล็กสกุลไชย
2556 (2013) ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก: การศึกษาแบบภาคตัดขวาง กาญจน์กนก พูลติ้ม, ชนินาถ อินทร์ด้วง, ธีรยุทธ สุขโสม, ปฐมพร แก้ววานิช, ปฐมวดี ชิตเพชร, พีรกิจ วงศ์วิชิต, วัชพล ธนมิตรามณี, วัชลาวลี แย้มแก้ว, วิน เตชะเคหะกิจ*, สุภิดา ลอยธาร, อภิชญา บุรพัฒนานนท์
2556 (2013) การประเมินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับประชากรในประเทศไทยด้วยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร
2556 (2013) ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม 1 ครั้งในชีวิตของผู้หญิงไทย ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี*, นริสา ตัณทัยย์, ยศ ตีระวัฒนานนท์
2556 (2013) Antiretroviral prophylaxis for HIV infection in injecting drug users in Bangkok, Thailand (the Bangkok Tenofovir Study): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial Kachit Choopanya, Michael Martin*, Pravan Suntharasamai, Udomsak Sangkum, Philip A Mock, Manoj Leethochawalit, Sithisat Chiamwongpaet, Praphan Ktisin, Pitinan Natrujirote, Somyot Kittimungkong, Rutt Chuachoowong, Roman J Gvetadze, Janet M. McNicholl, Lynn A Paxton Marcel E Curlin, Craig W Hendirix, Suphak Vanichseni, The Bangkok Tenofovir Study Group
2556 (2013) Quality of Life in Ovarian Cancer Patients Choosing to Receive Salvage Chemotherapy or Palliative Treatment Manasawee Srisuttayasathien*, Nipon Khemapech
2556 (2013) The Effect of Prophylactic Dexmedetomidine on Hemodynamic Disturbances to Double-Lumen Endotracheal Intubation: A Prospective, Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Trial Tanyong Pipanmekaporn*, ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์, วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์, ปวีณา บุญบูรพงศ์
2556 (2013) Randomized, Multicenter, Open-Label Study of Oxaliplatin Plus Fluorouracil/Leucovorin Versus Doxorubicin As Palliative Chemotherapy in Patients With Advanced Hepatocellular Carcinoma From Asia Shukul Qin*, Yuxian Bai, Ho Yeong Lim, สุมิตรา ทองประเสริฐ, Yee Chao, Jia Fan, Tsai-shen Yang, Vajarabhongsa Bhudhisawasdi, Won Ki Kang, Yu Zhou, Jee Hyun Lee, Yan Sun
2556 (2013) Long-pulsed 1064-nm Nd:YAG laser significantly improves keratosis pilaris: a randomized, evaluator-blind study Pichai Saelim, Marisa Pongprutthipan, Suwimon Pootongkam, Vorapicha Jariyasethavong, Pravit Asawanonda*
2556 (2013) A multicenter, randomized, controlled clinical trial of ligasure small jaw vessel sealing system versus conventional technique in thyroidectomy ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล*, สุธรรมา ตังควิเวชกุล
2556 (2013) ผลทางคลินิกของการใช้ยาเจลฟ้าทะลายโจรร่วมรักษาโรคปริทันต์อักเสบระยะเวลา 3 เดือน จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ, มัลลิกา ศิริรัตน์, ราชพร สีจันทร์*
2556 (2013) Quality of life and factors associated with foot pain in pre-retirement aged at Chulalongkorn University, Thailand Pavinee Harutaichun, Ratana Somrongthong*, Praneet Pensri, Karl J Neeser
2556 (2013) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไทยที่มีภาวะหายใจผิดปกติขณะหลับชนิดอุดกั้น ปารยะ อาศนะเสน, โชคชัย เมธีไตรรัตน์, วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล, วิชญ์ บรรณหิรัญ*
2556 (2013) ประสิทธิผลในการปรับแต่งสันเหงือกส่วนหน้าของเพดานเทียม 2 ชนิด ในการรักษาทารกปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวแบบสมบูรณ์ วรรณดี พลานุภาพ*, ศิริชัย ธรรมชาติอารี, พิมพ์นราพร พู่ทองคำ
2556 (2013) ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ศิโรตม์ สินธุนันท์สกุล*, ศุภนริศรา ชมพูพฤกษ์
2556 (2013) ประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบสองขั้นตอนเพื่อเตรียมจำหน่ายผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ต่อการปฏิบัติการดูแลของบิดามารดา และการจัดการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ชื่นกมล เชื่อมบางแพ*, สุทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย
2556 (2013) คุณภาพชีวิตระยะยาวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Thassanan Sirisatheanrooch*, Voravit Chittihavorn, Khomapak Maneewat
2556 (2013) ผลของเสียงเพลงโมสาร์ทต่ออัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และระยะเวลาการนอนหลับในทารกเกิดก่อนกำหนด สิริลักษณ์ ศรีเศวต, ทิพวัลย์ ดารามาศ*, เรณู พุกบุญมี
2556 (2013) การเตรียมปากมดลูกด้วยการให้ยาไมโซพรอสทอลอมใต้ลิ้นก่อนการทำหัตถการดูดเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยเครื่องมือสุญญากาศชนิดมือถือในสตรีที่มีเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก โดยวิธีการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม วงศ์ษา มณีศร, อธิตา จันทเสนานนท์*, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
2556 (2013) ประสิทธิภาพของเครื่องส่องไฟชนิด light-emitting diode ที่ประดิษฐ์ขึ้นเปรียบเทียบกับเครื่องส่องไฟชนิดมาตรฐานในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง รัฐเขตต์ เอกอิสริยาภรณ์*, รัตติกาล มณีนุตร์, จิราภรณ์ กาศเรือนแก้ว, วลีรัตน์ ขอบคุณ, สุนารี แสนพรหม
ปี ชื่อ ผู้แต่ง