บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2555 (2012) ผลของการให้คำปรึกษาเน้นการปรับพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุษบา คล้ายมุข
2555 (2012) การใช้ลูกโป่งทางทวารหนักร่วมกับการฝึกบริหารกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานสำหรับการรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดเวลาไอหรือจาม: การศึกษานำร่อง ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์*, Sarissa Rangkla, Sujira Roongsirisangrat, Tarinee Manchana
2555 (2012) ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคลมชักและไม่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคลมชัก บุรณี กาญจนถวัลย์*, รัศริน กาสลัก
2555 (2012) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลข้างเคียงระหว่างไมนอกซิดิลโลชั่นร้อยละ 3 กับฟิแนสเทอไรด์ร้อยละ 0.1 ที่ผสม ไมนอกซิดิลโลชั่นร้อยละ 3: การศึกษาแบบสุ่มและปกปิด 2 ทาง ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
2555 (2012) ความคุ้มค่าของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือดแดงปอดร่วมกับหลอดเลือดดำของต้นขาในคราวเดียวกันในผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงของปอดระดับปานกลางถึงสูง กันยารัตน์ โตธนะรุ่งโรจน์, นิศา เมืองแมน*
2555 (2012) ประสิทธิผลของ cefoxitin ในการป้องกันภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบภายหลังการขูดมดลูกเพื่อรักษาภาวะแท้งไม่ครบที่เกิดเองในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์: การศึกษาแบบสุ่มอำพราง วิทยา ถิฐาพันธ์*, พนิดา เชิดชูเกียรติ
2555 (2012) การระงับปวดหลังผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าโดยใช้กล้องส่องข้อด้วยเทคนิค single injection fascia iliaca block: การศึกษาแบบสุ่มที่มีตัวควบคุม มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์*, ปานัดดา ปทานนท์, วิมลรัตน์ ศรีราช, พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม, Sudjai Bunthaothuk
2555 (2012) ผลของสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุภายหลังการออกกำลังกายแบบชี่กง นงนุช พลบูรณ์*, ศิริพร กลางโคกกรวด, หทัยชนก หมากผิน
2555 (2012) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กัลชนิกา ยศยิ่ง, จุฑามาศ สุธรรม, นงพรรณ มโนยศ, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ*
2555 (2012) การฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลันโดยการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินเปรียบเทียบกับวิธีกายภาพบำบัดแบบดั้งเดิม รัตนาพรรธณ์ จันทร์อุบล*, ภาริส วงศ์แพทย์, ลาวัลย์ พานิชเจริญ, นภาพิตร ชวนิตย์
2555 (2012) การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดสุราในโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลศรีธัญญา นันทวัช สิทธิรักษ์*, ศรินทิพย์ ศิริสุวรรณรัตน์, ศุภโชค สิงหกันต์, ณัฏฐา สายเสวย, พรจิรา ปริวัชรากุล, ลักขณา ทองโชติ, เพชรรัตน์ คุมขันธ์, ภูธเรศวร์ พงษ์บุปผา, นราทิพย์ สงวนพานิช, วรภัทร รัตอาภา
2555 (2012) ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน วัฒนพล ติ่งซุ่ยกุล บัวแก้ว*, วารี กังใจ, พรชัย จูลเมตต์
2555 (2012) Cost-Effectiveness Analysis for Antidepressants and Cognitive Behavioral Therapy for Major Depression in Thailand Benjamas Prukkanone*, Melanie Bertram, Stephen Lim
2555 (2012) Cost and Effectiveness Evaluation of Prophylactic HPV Vaccine in Developing Countries Wichai Termrungruanglert, ปิยลัมพร หะวานนท์*, Nipon Khemapech, สมรัตน์ เลิศมหาฤทธ์ิ, Sathirakorn Pongpanich, Chonlakiet Khorprasert, สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
2555 (2012) Cost-Effectiveness of Various Tuberculosis Control Strategies in Thailand Pojjana Hunchangsith*, Jan J. Barendregt, Theo Vos, Melanie Bertram
2555 (2012) Postoperative Depot Medroxyprogesterone Acetate versus Continuous Oral Contraceptive Pills in the Treatment of Endometriosis-Associated Pain: A Randomized Comparative Trial Sopon Cheewadhanaraks*, Chainarong Choksuchat, Kriengsak Dhanaworavibul, Tippawan Liabsuetrakul
2555 (2012) Part II: Post-Operative Improvements in the Euro Quality of Life (EuroQol) and Oswestry Disability Index (ODI) Scores in Lumbar Spine Surgical Patients Wilai Aiumpatoomsak
2555 (2012) ผลการใช้กิจกรรมการบำบัดตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจเพื่อหยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดบางเกลือ วิชัย นิยมรัตน์*, กนกศรี จาดเงิน
2555 (2012) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยชุดหลักธรรมานามัย ประภา พิทักษา*, ปัณสุข สาลิตุล
2555 (2012) ความคุ้มค่าของการใช้แอลฟาฟีโตโปรตีนร่วมกับอัลตร้าซาวด์ในการคัดกรองมะเร็งตับในผู้ป่วยตับอักเสบบีเรื้อรัง อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ*, กรกพร ใจสถาพร, ชนินทร์ อภิวาณิชย์, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, ณัฏฐิญา ค้าผล, น้ำฝน ศรีบัณฑิต, วุฒิ สุเมธโชติเมธา, ศิริรัตน์ ตันสกุล, อนันต์ กรลักษณ์, อรุณี ไทยะกุล, อาคม ชัยวีระวัฒนะ, อารีย์ ประสิทธิพยงค์, เสาวคนธ์ ศุกรโยธิน
ปี ชื่อ ผู้แต่ง