บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2555 (2012) ตรวจประสิทธิผลด้านภาวะสุขภาพจิตและด้านคุณภาพชีวิตของการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จักราวุธ เผือกคง
2555 (2012) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กที่มีอาการนอนกรนและหายใจลำบากขณะนอนหลับหลังผ่าตัดทอลซิลและต่อมอดีนอยด์ ทวีวัฒน์ ศังขชาต
2555 (2012) การลดลงของระดับความเครียดในผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับยา Diazepam ฉีดเข้ากล้ามผลจากยา หรือผลยาหลอก ศศิธร ยิ่งเสรี
2555 (2012) ผลการลดไข้ผู้ป่วยเด็กด้วยวิธีแช่ตัวร่วมกับเช็ดตัวในน้ำอุ่นและการเช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นเพียงอย่างเดียว อรุณนภา แสงทอง*, ศิริพันธุ์ ไพโรจน์รัตน์, พวงทิพย์ วัฒนะ
2555 (2012) Comparison of Utility Scores and Quality of Life Scores in Thai Patients between Twice and Thrice-Weekly Hemodialysis Prapaporn Noparatayaporn*, Tanita Thaweethamcharoen, สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
2555 (2012) การดูแลท่อหลอดลมช่องคอของผู้ป่วยที่ได้รับโปรแกรมการสอนแบบใหม่ เปรียบเทียบกับการสอนสาธิตแบบเดิมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จิตติมา ต๊ะต้องใจ, จุฑาทิพ ไชยรินทร์, ศิริลักษณ์ สักกะวงค์*, เยาวลักษณ์ ผลิตผลการพิมพ์
2555 (2012) ประสิทธิภาพของการสอนญาติผู้ป่วยหลังผ่าตัดตาต้อกระจกโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ หอผู้ป่วยโสตศอนาสิกและจักษุโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พัชราภรณ์ วิริยะประสพโชค*, ศิลปะ ไชยขันธ์
2555 (2012) ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและคุณภาพชีวิตในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลที่เท้า เยาวภา พรเวียง*, วิภาพรรณ หมื่นมา, พิศมัย ศรีสุวรรณนพกุล, วันทนา แก้วยองผาง
2555 (2012) คุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พรนภา เจริญสันต์*, ขวัญเรือน ด่วนดี, รังสินี พูลเพิ่ม
2555 (2012) The effects of medication supply on hospitalizations and health-care costs in patients with chronic heart failure Piyemeth Dilokthornsakul, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์*, Piyarat Nimpitakpong, Napawan Jeanpeerapong, Rosarin Sruamsiri
2555 (2012) ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรโรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบล กานต์ชนก ดอนโชติ, นารี เต็มแบบ, พราวอเคื้อ โหม่งพุฒ, สุภาวดี ศรีชารี, อรวรรณ โพธิ์เสนา*
2555 (2012) Effectiveness of Oral Hygiene Instruction Media on Periodontal Health among Hearing Impaired Children Malee Arunakul*, Yasvimol Kuphasuk, Romcharee Boonyathanasit
2555 (2012) A double-masked comparison of 0.1% tacrolimus ointment and 2% cyclosporine eye drops in the treatment of vernal keratoconjunctivitis in children Panadda Labcharoenwongs, Orathai Jirapongsananuruk, Nualanong Visitsunthorn, พนิดา โกสียรักษ์วงศ์, Phimramphai Saengin, Pakit Vichyanond*
2555 (2012) เปรียบเทียบผลของการรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์กับการนวดแบบสวีดิชในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อ Trapezius (Trapezius myofascial pain) จุไร รัฐวงษา*, ชื่นฤทัย ยี่เขียน, พงษ์ศักดิ์ ชุนพงษ์ทอง, คมวุฒิ คนฉลาด
2555 (2012) ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด พวงแก้ว จินดา*, รุ่งพร ภู่สุวรรณ์
2555 (2012) Health-related quality of life of patients living with ostomy in Thailand and cost implications Suppamas Maneesin*, Pichet Sampatanukul, สมรัตน์ เลิศมหาฤทธ์ิ, Chatchanat Na Nagara
2555 (2012) "A Randomized Double-Masked Study of 0.05% Cyclosporine Ophthalmic Emulsion in the Treatment of Meibomian Gland Dysfunction ภิญนิตา ประภาสะวัต*, Nattaporn Tesavibul, Wannaree Mahawong
2555 (2012) Comparison of efficacy of modified electric vacuum aspiration with sharp curettage for the treatment of incomplete abortion: Randomized controlled trial Wichai Kittiwatanakul, Sawaek Weerakiet*
2555 (2012) Comparison of the efficacy and safety of titrated oral misoprostol and a conventional oral regimen for cervical ripening and labor induction Amporn Thaisomboon, Kusol Russameecharoen*, Prapat Wanitpongpan, Buraya Phattanachindakun, Alita Changnoi
2555 (2012) The effects of guided imagery on affect, cognition, and pain in older adults in residential care: a randomized controlled study from Thailand Kelly J Elsegood*, Nahathai Wongpakaran
ปี ชื่อ ผู้แต่ง