บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2555 (2012) ยากาบาเพนตินขนาดเดียวเพื่อป้องกันอาการคันกระตุ้นเหนี่ยวนำโดยยามอร์ฟีนในช่องเยื่อหุ้มไขสันหลังในการผ่าตัดศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์: การศึกษาแบบสุ่มที่มีตัวควบคุม นลินี โกวิทวนาวงษ์, มลิวัลย์ ออฟูวงศ์*, วิรินทร์ดา ชิรวานิช
2555 (2012) "Effectiveness of Aromatherapy Massage on Relaxation among Patients in Surgical Intensive Care Unit of Bhumibol Adulyadej Hospital, Directorate of Medical Services, Royal Thai Air Force Wg.Cdr.Wilailuk Palakawong na Ayuthaya
2555 (2012) การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของวิธีการผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็กและวิธีสลายด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับผู้ป่วยโรคต้อกระจก ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประเทศไทย พิพัฒน์ คงทรัพย์, สุดสวาทสวัสด์ิ ภูมิพันธ์, อัมพร จงเสรีจิตต์*, เชี่ยวชาญ วิริรยะลัพภะ
2555 (2012) ผลของการกดจุด LI 4 และ SP 6 ต่อความเจ็บปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก ธนาพร กิตติเสนีย์*, เอมพร รตินธร, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, สมชัย โกวิทเจริญกุล
2555 (2012) การใส่ lidocaine เข้าช่องท้องเพื่อลดความเจ็บปวดขณะผ่าตัดทำหมันหลังคลอดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดวงพร รัตนลาภไพบูลย์*, มลฤดี ประสิทธิ์, ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล, เพียงจิต เทียรไพศาล
2555 (2012) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยของยาขี้ผึ้งทาโครไลมัส 0.1% และยาทาชนิดครีมโฮโดรคอร์ติโซน 2% ของโรคสะเก็ดเงินที่ใบหน้าในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม สมศักดิ์ โตวณะบุตร*, พู่กลิ่น ตรีสุโกศล
2555 (2012) การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สารหล่อข้อปริมาณ 6 มิลลิลิตรระหว่างไฮแลน-20 และไฮยาลูโรนิกในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ: รายงานวิจัยเบื้องต้น ยุทธนา คณาสุข*, ธีรยุทธ เดชมณีนิล, อารี ตนาวลี
2555 (2012) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาโรคพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือระหว่างวิธีผ่าตัดแบบเปิดแผลจำกัดและวิธีมาตรฐาน ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, ปรีชา พิทยาวุธวินิจ, วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท, สรศักด์ิ ศุภผล*
2555 (2012) การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบการรักษา Lateral epicondylitis ระหว่างการฉีดเฉพาะที่ด้วยยาไตรแอมซิโนโลน 5 และ 10 มิลลิกรัม สันติ วีรกุล*, มณฑล กาฬสีห์
2555 (2012) ประสิทธิภาพของการออกกำลังกล้ามเนื้อหน้าขาก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ภัททิรา เวียงคำ*, ยอดปิติ ตั้งตรวจิตร, ปิยะรัตน์ สวนกูล, กุลธิดา อินคา
2555 (2012) ผลของยาโรคูโรเนียมเมื่อผสมกับยาลิโดเคนในเทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแบบฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำในการผ่าตัดบริเวณแขนและมือ ศศิญา เรืองธนานนท์, นุชนารถ บุญจึงมงคล, Worawut Lapisatepu*
2555 (2012) ผลของการเย็บแผลด้วยเอ็นตกปลาเปรียบเทียบกับไหมเย็บแผลแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ ปาริชาต วันละ*, อุไรวรรณ ทุ่งกาย, รัตนาภรณ์ มั่งมูล
2555 (2012) ผลของการฉีดยาชาและยาหลอกในโพรงมดลูกร่วมกับการฉีดยาชาข้างปากมดลูก เพื่อลดอาการปวดขณะขูดมดลูกแบบแยกส่วน นุจรี ลีละสุวัฒนากุล*, สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร
2555 (2012) Effect of Bismuth Subsalicylate on Dyspeptic Symptoms and Gastric Histology in Helicobacter pylori - negative Gastritis: A Prospective Randomized, Double Blind Placebo Controlled Study Thetket K*, Chitapanarux T, Thongsawat S, Pises Pisespongsa, Leerapun A, Kijdamrongthum P
2555 (2012) Quality of Life among Stage III Colon Cancer Patients Receiving Oral and Intravenous Chemotherapy Regimens in Thailand P Lerdkiattikorn, N Tantai, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว*, W Lausoontornsiri, Thiravud Khuhaprema, ปฤษฐพร กิ่งแก้ว, ยศ ตีระวัฒนานนท์
2554 (2011) เปรียบเทียบผลการขยายรูม่านตาของ 1% Tropicamide Eyedrop ในการขยายรูม่านตาระหว่างบริหารยาแบบหยอดและแบบใส่สำลีสอดใต้เปลือกตาล่างในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวิวาร จารุเกษตรพร*, ณวพล กาญจนารัณย์
2554 (2011) เปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้นอร์มัลเซไลน์และเฮพารินในนอร์มัลเซไลน์ในการฉีดหล่อเข็มฉีดยาทางหลอดเลือดดำส่วนปลายเพื่อป้องกันการอุดตัน ยุพา อ๋องโภคัย*, บุญมาศ จันศิริมงคล, ชื่นกมล ท่อเจริญ, ชอุ่ม คงชู, อุไรวรรณ พลจร, ยุพิณ วัฒนสิทธิ์
2554 (2011) การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการรับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ สถาบันธัญญารักษ์ นาวิน แพทยานันท์*, อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
2554 (2011) ภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารกในผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่รักษาโดยใช้เป้าหมายน้ำตาลหลังอาหาร 1 ชั่วโมงกับน้ำตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมง อภิวัฒน์ ยาประเสริฐ*, ทิพาพร ธาระวานิช, จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์, ณัฎฐิณี จรัสเจริญวิทยา, พิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย์, สุธน พรธิสาร, ทิพาพร ธาระวานิช, วิราภรณ์ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์, จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์, ต้องตา นันทโกมล
2554 (2011) ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อความร่วมมือในการรักษาตัวยยาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปรียารัตน์ แขมคำ*, สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, พัชรินทร์ นินทจันทร์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง