บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2557 (2014) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ Crystalloid และ Colloid ในการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำขณะผ่าตัดก่อนการระงับความรู้สึกแบบฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วรรณพิมล ฐิติจำเริญพร*, กัลยา โภชนพันธ์, ดวงใจ ชมภูทวีป
2557 (2014) การเปรียบเทียบผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันระหว่างการใช้สารยึดติดเซลฟ์เอตช์กับกรดฟอสฟอริกกัดผิวฟัน ลมโชย วศินะเมฆินทร์
2557 (2014) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม ในเครือข่ายอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ วิเชียร เขียวเข้ม*, อรสา กงตาล
2557 (2014) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการใช้ยาละลายลิ่มเลือด tenecteplase (TNK) เปรียบเทียบกับ streptokinase (SK) ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจชนิด ST-elevated myocardial infarction (STEMI) บุญจง แซ่จึง, พัชณี ร่มตาล, สมเกียรติ โพธิสัตย์, สุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ์, อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ*, เกรียงไกร เฮงรัศมี
2557 (2014) การเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ระหว่างการสำรวจหมู่บ้านแบบเร็วและค้นหาโดยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล*, ญาดา โตอุตชนม์
2557 (2014) Quality of life assessment among patients living with HIV/AIDS at a tertiary care hospital in Thailand Pornumpa Bunjoungmanee*, K Chunloy, A Tangsathapornpong, T Khawcharoenporn, Anucha Apisarnthanarak
2557 (2014) การศึกษาผลของการฉีด Ethanol (Percutaneous Ethanol injectioin)กับการให้ยา Eltroxin (Eltroxin Suppression therapy) ในการรักษาก้อนเดี่ยวของไทรอยด์ ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ชัชชัย นวลละออง
2557 (2014) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ต้องรับเลือดประจำที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ*, สารภึ ด้วงชู, สุดารัตน์ คชวรรณ
2557 (2014) การเพิ่มพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตจากการเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนเพื่อนมะเร็งเต้านมของสตรีไทย คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล*, พรพรรณ วนวโรดม, พรทิพย์ สารีโส, นิธิมา มหัคฆกาญจนะ, Martha Meraviglia
2557 (2014) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กลุ่มมิตรภาพบำบัดในผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงที่มีทวารเทียม อภรชา ลำดับวงค์*, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม, มณี อาภานันทิกุล, ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม, Nancy S. Redeker
2557 (2014) ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกางและเหยียดข้อสะโพกร่วมกับกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่าที่มีผลต่อ functional performance ในผู้ที่มีอาการปวดข้อเข่าด้านหน้า กานดา ชัยภิญโญ*, บุลวัชร์ เตรียมพิทักษ์, สารวุธ ยศไธสง, ณัฐพงษ์ ดำบรรพ์, เอนก สืบเพ็ง
2557 (2014) ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ธันยมัย ปุรินัย
2557 (2014) ผลของอาชาบำบัดและการฝึกบนเก้าอี้อานม้าแบบเคลื่อนไหวต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีภาวะอัมพาตสมองใหญ่ชนิดเกร็งแบบสมมาตร สุดารัตน์ รักขา, ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย*, ชนัตถ์ อาคมานนท์
2557 (2014) ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าต่อความสามารถในการทำกิจกรรมในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ปรียาภรณ์ สองศร*, ศศิภา บูรณพันธฤกษ์
2557 (2014) ผลการเล่นเกมวี (Wii games) เพื่อฝึกนั่งทรงตัวขณะเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง: การศึกษานำร่อง ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์*, อภิชนา โฆวินทะ, สุนันทา บุญสาระวัง
2557 (2014) Effectiveness of a Self-Management Support Program for Type 2 Diabetes Mellitus in Public Health Centers in Bangkok, Thailand: Randomized Controlled Trial Youwanuch Sattayasomboon*, Wiroj Jiamjarasrangsi, Vitool Lohsoonthorn, สมรัตน์ เลิศมหาฤทธ์ิ
2557 (2014) Effectiveness and Economic Outcomes of Generic and Brand-Name Imipenem/Cilastatin in Thai Patients with Hospital-Acquired Pneumonia Kannika Klungphet*, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง, Poj Intalapaporn
2557 (2014) ผลของการฝึกเดินสมาธิต่อการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดและการลดความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 อติกานต์ เกนี่, เทพ หิมะทองคำ, ดรุณวรรณ สุขสม*
2557 (2014) ผลทันทีของการบำบัดด้วยวิธีกัวซาต่อการบรรเทาอาการปวดบริเวณคอและบ่าที่มีสาเหตุมาจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ กฤตยา แสนลี, วิชัย อึงพินิจพงศ์*, อุไรวรรณ ชัชวาล
2557 (2014) การเปรียบเทียบอัตราการแตกของเม็ดเลือดแดงระหว่างวิธีใช้หลอดเก็บตัวอย่างเลือดสูญญากาศกับหลอดฉีดยา สิโรตม์ ศรีมหาดไทย
ปี ชื่อ ผู้แต่ง