บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2554 (2011) ผลของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยยางยืดต่อการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย*, จารุวรรณ แสงเพชร, วราภรณ์ รุ่งสาย
2554 (2011) เปรียบเทียบผลการใช้ยาขยายม่านตา 1% โทรปิคาไมด์แบบครั้งเดียวกับแบบผสม 10% ฟีนิวเอฟรีนครั้งเดียว และ 3 ครั้ง นิคม วีระนรพานิช*, สลิ สุขสมบูรณ์, พัชรกมล พระราช, ศรีสุมล คุณโลก
2554 (2011) ประสิทธิผลของการผสมผสานการฝึกออกกำลังกายแบบความทนทานและแข็งแรงต่อการทำหน้าที่เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และขึ้น-ลงบันไดในเด็กสมองพิการ ปัทมาวดี พาราศิลป์, วัณทนา ศิริธราธิวัฒน์, จิตลดา ประเสริฐนู, พรรณี ปึงสุวรรณ*
2554 (2011) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เสกสรร หีบแก้ว*, วงศา เลาหศิริวงศ์
2554 (2011) การศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยโรคเวียนศีรษะที่เกิดจากโรคหินปูนในหูชั้นในหลุดด้วยการจัดหินปูนในหูชั้นในให้เข้าที่ กาญจนา ฤทธิ์เจริญ*, ทวีเกียรติ ธรรมจารยกุล
2554 (2011) ความคุ้มค่าในการผ่าตัดไส้เลื่อน และถุงน้ำอัณฑะในผู้ป่วยทางกุมารศัลยกรรม แบบไปกลับวันเดียว Nutthavit Hantanyapong
2554 (2011) ผลของโปรแกรมและต้นทุนต่อหน่วยของโปรแกรมช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล กีรดา ไกรนุวัตร*, อรุณรัตน์ คันธา
2554 (2011) ผลของการประคบด้วยความร้อนตื้น การออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาและการสนับสนุนที่บ้านต่อระดับอาการปวด ข้อฝืดและการทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมชนิดปฐมภูมิ ทัศน์วรรณ สังฆรักษ์*, จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์, นัยนา หนูนิล, ศุภฤกษ์ นาวารัตน์
2554 (2011) ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ ศูนย์มะเร็งอุดรธานี สุธาสินี หัสรินทร์, เบญจมาศ คุชนี*
2554 (2011) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกก่อนและหลังการรักษา สุขุมาลย์ สว่างวารี
2554 (2011) ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจแบบใหม่ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจต่อความสามารถในการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิต เตือนใจ น้ำทองสกุล*, วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์, วารีรัตน์ วานิชกร, ศศิวิมล กำทรัพย์
2554 (2011) ความคุ้มค่าเงินของการจัดค่ายฝึกพูดสำหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ เบญจมาศ พระธานี
2554 (2011) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยปาแหว่งเพดานโหว่หลังผ่าตัด ดาราวรรณ อักษรวรรณ*, ศรากูล นามแดง, สุมาลี พงศ์ผกาทิพย์, พลากร สุรกุลประภา
2554 (2011) การศึกษาการเปรียบเทียบการใช้ยา Etoricoxib กับยาหลอกเพื่อลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการขูดมดลูกร่วมกับการฉีดยาชาด้านข้างของปากมดลูก อนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล
2554 (2011) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาไมโสพรอสตอล ขนาด 400 และ 600 ไมโครกรัม เหน็บทางช่องคลอดในการยุติการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 20 สัปดาห์ ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ปฏิพล สันธนาคร
2554 (2011) การศึกษาแบบสุ่ม ควบคุม ปกปิดสองทาง เปรียบเทียบการใช้ยา Tranexamic acid ในการลดปริมาณการเสียเลือดจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบ ศุภมาส ลิ่วศิริรัตน์, จิธายุทธ เสือจุ้ย, ไพรัตน์ สุขสโมสร*
2554 (2011) Health-Related Quality-of-Life in a Randomized Phase III First-Line Study of Gefitinib Versus Carboplatin/Paclitaxel in Clinically Selected Patients from Asia with Advanced NSCLC (IPASS) Alison Armour, Emma Duffield, James Chih-Hsin Yang, Kwok Chi Lam, Masahiro Fukuoka, Meilin Liao, Nagahiro Saijo, Patrick Magill, Shunichi Negoro, Yi-Long Wu, Yuh-Min Chen, Da-Tong Chu, Han-Pin Kuo, สุมิตรา ทองประเสริฐ*
2554 (2011) ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการป้องกันการติดซ้ำของผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา Pichai Saengcharnchai, วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, สุกุมา แสงเดือนฉาย*, อรพินทร์ ชูชม
2554 (2011) การประเมินผลของยาซิงค์อะมิโนเอซิดคีเลตร่วมกับการใช้ 0.025% เทรทิโนอินชนิดครีมในการรักษาสิวระดับปานกลาง, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง พัชรหทัย ไกรศักดิ์*, วิวัฒน์ ก่อกิจ
2554 (2011) การประเมินผลการรักษาโรคตุ่มน้ำพองใสเพมพิกัสชนิดความรุนแรงน้อย ด้วยการให้ยาเพร็ดนิโซโลนควบคู่กับยาไซโคลฟอสฟาไมด์หรือยาอาซาไทโอปรีน เทียบกับการให้ยาเพร็ดนิโซโลนเป็นการรักษาเดียว อรยา กว้างสุขสถิตย์, โปรดปราณ ณ สงขลา*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง