บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2556 (2013) ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อค่าน้ำตาลสะสม ภาวนา กีรติยุตวงศ์, ยุพิน เมืองศิริ*, วัลภา คุณทรงเกียรติ
2556 (2013) ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นของเครื่องนินเท็นโดวีต่อดัชนีมวลกายและระบบหัวใจและระบบเลือดในคนอ้วนเพศหญิง Tribikram Thapa, ประมุข พงษ์สุวรรณ, พณวุธ เมธานนท์, รัฐพล นุ่มหอม, สรายุธ มงคล*, สันติ พุฒิพิริยะ
2556 (2013) ผลของยาโปรไบโอติกส์ Saccharomyces boulardii ในการลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยเด็กโรคท้องร่วงเฉียบพลัน อัญมณี ศิลป์ประสิทธิ์
2556 (2013) ประสบการณ์ 2 ปี ของการใช้ Tranexamic acid ในการลดการสูญเสียเลือดระหว่างการคลอด และหลังคลอดในการคลอดทางช่องคลอดและผ่าคัดคลอดทางหน้าท้อง ประการณ์ องอาจบุญ
2556 (2013) การใช้นวตกรรมสายรัดคาง elastic เปรียบเทียบกับสารรัดคางไหมพรมเพื่อลดการรั่วของแรงดันบวกในทารกแรกเกิดที่ใส่ Nasopharyngeal CPAP พรรัตน์ จำกัด, วรัชญา ฟุ้งเจริญทรัพย์, วรางคณา มหาพรหม*, สุพิชญนันทน์ ไพบูลย์
2556 (2013) ผลของการให้การปรึกษาร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองต่อภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย กัญญา บุญธรรมโม*, ศุภวดี บุญญวงศ์, สายฝน เอกวรางกูร
2556 (2013) ประสิทธิภาพการระงับปวดของยา ketorolac กับ parecoxib ในการลดอาการปวดไหล่หลังการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยวิธีส่องกล้อง วนิดา โล้วพฤกษ์มณี
2556 (2013) อิทธิพลของความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ความแตกฉานด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, วนิดา หาจักร*
2556 (2013) ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลกำแพงเพชร สายเดือน ภิบาลทรัพย์*, พันทะนันท์ วงค์แสนสี
2556 (2013) ต้นทุนประสิทธิผลของการรับยาทางไปรษณีย์เปรียบเทียบกับการรับยาที่แผนกผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยจิตเภท ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ปฤทัย สำราญคง
2556 (2013) การศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพในกลุ่มย่อยของผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องชนิดไม่มีแผลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มนภัค พฤกษพานิช*, สุเทพ กลชาญวิทย์
2556 (2013) Comparison of Buffered and Nonbuffered Nasal Saline Irrigations in Treating Allergic Rhinitis Chuntima Phannaso, Naphorn Suksangpanya, Saran Ruxrungtham, Sukanya Warathanasin, Supinda Chusakul*, กรเกียรติ์ สนิทวงศ์, ทรงกลด เอียมจตุรภัทร
2556 (2013) A comparative efficacy of low-dose combined oral contraceptives containing desogestrel and drospirenone in premenstrual symptoms Jirath Wichianpitaya*, สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
2556 (2013) Cost-Effectiveness of Pharmacist-Participated Warfarin Therapy Management in Thailand. สุรศักดิ์ เสาแก้ว, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ*, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, Surakit Nathisuwan, อภิชาต สุคนธสรรพ์, Napawan Jeanpeerapong
2556 (2013) A cost-utility analysis of alternative drug regimens for newly diagnosed severe lupus nephritis patients in Thailand Adun Mohara*, Roma´n Pe´rez Velasco, นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร, Yingyos Avihingsanon, ยศ ตีระวัฒนานนท์
2556 (2013) การศึกษาร่วมหลายสถาบันเปรียบเทียบผลการรักษาผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเด็กแบบสุ่มระหว่างสารให้ความชุ่มชื้นที่มีลิโคแคลโคน เอ (Licochalcone A) แบ่งครึ่งลำตัวและอีกข้างหนึ่งทาไฮโดรคอร์ติโซน (hydrocortisone) ศิริวรรณ วนานุกูล*, สุชีรา ฉัตรเพริดพราย, อมรศรี ชุณหรัศมิ์, วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, รัตนาวลัย นิติยารมณ์, วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
2556 (2013) เปรียบเทียบผลที่ได้รับทางคลินิกระหว่างเครื่องเป่าความดันลมแบบปรับความดันอัตดนมัติใช้ที่บ้านกับเครื่องแปลผลตรวจการนอนหลับแบบปรับความดันลมด้วยมือในผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น กรองทอง วงศ์ศรีตรัง*, สุเมธ เฟื่องกำลูน
2556 (2013) การบำบัดเสริมด้วยการสวดมนต์แปลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาด้วยยา Fluoxetine เวทิส ประทุมศรี
2556 (2013) ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมมอนเตสซอรี่ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความพร่องทางสติปัญญา อัมพร กุลเวชกิจ*, ดวงแก้ว รอดอ่อง, ถาวร ภาวงศ์, สงวน บุญพูน, วรวุฒิ นามแดง
2556 (2013) เปรียบเทียบการตอบสนองต่อความเจ็บปวดจากการถูกเจาะเลือดในทารกแรกเกิดครบกำหนดขณะกำลังดูดนมแม่และหลังจากดูดนมแม่แล้ว บุณยาพร พันธิตพงษ์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง