บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2557 (2014) The Comparison of Hemodynamic Effect of Propofol and Thiopental During Electroconvulsive Therapy (ECT): A Prospective Randomized Controlled Trial บุณยวีร์ อรุณพิพัฒนาชัย*, วรินี เล็กประเสริฐ, พิชัย อิฏฐสกุล, พจนีย์ จันทร์คำ, ปนัดดา ดาวเงิน
2557 (2014) การประเมินผลการระงับปวดหลังผ่าตัดของยา pregabalin ที่ให้โดยวิธีรับประทานก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบ laminectomy โดยวิธีเชื่อมกระดูกสันหลัง บุษกร รักสวย*, ศิริพร ครูปัญญามาตย์, สุวิชนีย์ ผะอบเหล็ก, พจนารถ จุลพันธ์, อุษณี ปั้นเพ็ง
2557 (2014) เปรียบเทียบการนำสลบด้วยยา Propofol และยาผสมระหว่าง propofol - thiopentone กับประสิทธิภาพในการใส่หน้ากากครอบกล่องเสียง ProsealTM เพ็ญนภา อริยะพณิช
2557 (2014) การเปรียบเทียบความดันภายในถุงลมปลายท่อหายใจด้วยวิธีการเติมลมปริมาตรน้อยที่สุดที่สามารถอุดกั้นลมรั่วในทางเดินหายใจ นรุตม์ เรือนอนุกูล*, กนกพร คุณาวิศรุต, ปัญชิกา ลือตระกูล, สุพิชฌา ฉันทะกุล
2557 (2014) Economic Evaluation and Budget Impact Analysis of the Surveillance Program for Hepatocellular Carcinoma in Thai Chronic Hepatitis B Patients Pannapa Sangmala, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว*, Tawesak Tawandee, Petcharat Pongcharoensuk
2557 (2014) Quality of Life in Gestational Trophoblastic Neoplasia Patients after Treatment in Thailand Pattaramon Leenharattanarak, Ruangsak Lertkhachonsuk*
2557 (2014) Nutri-jelly may improve quality of life and decrease tube feeding demand in head and neck cancer patients Dunyaporn Trachootham*, Wasinee Song, Buakhao Hongsachum, ชดช้อย วัฒนะ, Nanchaporn Changkluengdee, Jandanee Karapoch, Sureerat Thirdsuttironnapumi, Ekapop Meennuch, Chonsanee Klaitong, ธนเดช สินธุเสก, Aroonwan Lam-ubol
2557 (2014) Effects of Buddhism Walking Meditation on Depression, Functional Fitness, and Endothelium-Dependent Vasodilation in Depressed Elderly Susaree Prakhinkit, Siriluck Suppapitiporn, Hirofumi Tanaka, Daroonwan Suksom/
2557 (2014) Effects of Thai Traditional Massage on Pressure Pain Threshold and Headache Intensity in Patients with Chronic Tension-Type and Migraine Headaches อุไรวรรณ ชัชวาล*, วิชัย อึงพินิจพงศ์, Suparat Sooktho, สมศักดิ์ เทียมเก่า, Junichiro Yamauchi
2557 (2014) ปัญหาจิตสังคมและคุณภาพชีวิตของเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ธวัชชัย ดำริห์, อรวรรณ เลาห์เรณู*, วัฒนา ชาติอภิศักดิ์, เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล
2557 (2014) ผลของการใช้การจัดกระดูกโดยวิธีมณีเวชร่วมรักษาภาวะการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือโดยวิธีอนุรักษ์ ปกรณ์ นาระคล*, ธวัชชัย เทียมกลาง
2557 (2014) ประสิทธิผลของการให้การปรึกษาแนวพุทธธรรมต่อการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สมพร รุ่งเรืองกลกิจ*, สวิตตา ธงยศ, อิงคฏา โคตนารา, ขจรศักดิ์ วรรณทอง
2557 (2014) ผลการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นต่อระดับนํ้าตาลในเลือดและความสามารถในเลือดและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจำวันของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน อริสรา สุขวัจนี
2557 (2014) การเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยที่มีค่า Bispectral index น้อยกว่า 60 ขณะทารกคลอด ระหว่างการใช้ 1% และ 1.2% Sevoflurane ใน 50% N2O ในการระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เสาวลักษณ์ นาคแก้ว*, จินตนา วราภาสกุล
2557 (2014) การศึกษาผลของการสกัดเส้นประสาทของหนังศีรษะด้วยยาชาบูพิวาเคนความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ต่อผลลัพธ์ระหว่างและหลังผ่าตัดสมอง: การศึกษาแบบสุ่ม ไปข้างหน้า แบบมีกลุ่มควบคุมและบดบังวิธีการศึกษาต่อผู้ป่วยและผู้ประเมินผลการวิจัย ปฐมพร ปิ่นอ่อน*, ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์, ศิริวรรณ เชาวน์สุวรรณ
2557 (2014) การศึกษาประสิทธิผลการทับหม้อเกลือในการดูแลหญิงหลังคลอด ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร, ทวี เลาหพันธ์, ประวิทย์ อัครเสรีนนท์, ปราโมทย์ เสถียรรัตน์, ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย, สุรางค์ วิเศษมณี, เอื้อมพร สุวรรณไตรย์*
2557 (2014) ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มะลิสา งามศรี*, นิดยา ตากวิริยะนันท์, ศุภรา เชาว์ปรีชา
2557 (2014) Long-term cost effectiveness of ticagrelor in patients with acute coronary syndromes in Thailand Sukit Yamwong, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ*, Sirana Tinmanee, Piyamitr Sritara
2557 (2014) ผลการรักษาผู้ป่วยปวดคอและหลังส่วนบน จาก Myofascial Pain Syndrome ระหว่างอัลตราซาวด์ นวดไทย และอัลตราซาวด์ร่วมกับนวดไทย วิโรจน์ วรรณภิระ*, ปานจิต วรรณภิระ, กัญญารัตน์ ค้ำจุน
2557 (2014) การดื่มน้ำขิงร่วมกับกดจุดลดคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงในสตรีตั้งครรภ์ ละมุล คงเพชร
ปี ชื่อ ผู้แต่ง