บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2558 (2015) ผลการระงับปวดหลังการผ่าตัดใหญ่ทางนรีเวชวิทยาโดยการบริหารยาพาริค็อกซิบก่อนรับการผ่าตัด: การศึกษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภาวัช อาภรณ์รัตน์, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า*, ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ
2558 (2015) ผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อระดับไขมันไทรกลีเซอไรด์ในเลือดของผู้ป่วย: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม คัชรินทร์ ภูนิคม, โกวิท คำพิทักษ์, ฉันทนา อารมณ์ดี, ธารินี อัครวิเชียร, จินตนา สัตยาศัย*
2558 (2015) การศึกษาแบบทดลองสุ่มเปรียบเทียบประสิทธิผลของ ergocalciferol ชนิดรับประทานขนาดสูงและขนาดมาตรฐานต่อการเพิ่มของระดับของ 25-hydroxyvitamin D และการลดลงของระดับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3-4 ที่มีภาวะพร่องวิตามินดี ปรมัตถ์ ธิมาไชย, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, อำนาจ ชัยประเสริฐ, บัญชา สถิระพจน์*
2558 (2015) ผลของการฝึกสมาธิร่วมกับการฝึกโปรแกรมไบโอฟีดแบคต่อระดับความเครียดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กนกภรณ์ ทองคุ้ม*, มรรยาท รุจิวิชชญ์, ชมชื่น สมประเสริฐ
2558 (2015) การให้ทารกเกิดก่อนกำหนดได้รับ 24% ซูโครสทางปากเพื่อลดความเจ็บปวดขณะแทงเข็มให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ยุพพงค์ เดชัย*, นิลศรี ฐิติโภคา, บัวหลัน มีชำนะ
2558 (2015) การศึกษาผลกระทบของภาวะท้องผูกเรื้อรังที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต วุฒิพงษ์ อัศวเพชรกุล*, สุเทพ กลชาญวิทย์
2558 (2015) การศึกษาต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2555 ดำรงค์ สีระสูงเนิน*, ประเสริฐ เก็มประโคน
2558 (2015) การเปรียบเทียบผลของออกซิโตซินแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำและฉีดกล้ามเนื้อในระยะที่สามของการคลอด อุษณีย์ สังคมกำแหง*, อาทิตยา เครื่องพาที
2558 (2015) การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปีงบประมาณ 2554-2555 วโรธร เจริญสุข*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, มนตรี ยวดยง
2558 (2015) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตหญิงหลังคลอดระหว่างการคลอดปกติทางช่องคลอดกับการผ่าตัดคลอด มนัสชนก มณีอินทร์
2558 (2015) Unit cost analysis of Thai massage: Case study from Huayploo Hospital, Thailand R Chalongsuk*, W Patomsirisakun, S Kiddee, S Doltrakan, S Pherm-ariyasap
2558 (2015) ต้นทุนการบริการโลหิตโรงพยาบาลยะลา : การศึกษาเพื่อลดความสูญเปล่าและความเสี่ยง ฐิติกุล เหล่าณัฐวุฒิกุล, ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ*
2558 (2015) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยธรรมปฏิบัติในโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี พระปลัดสมชาย ปโยโค
2558 (2015) Comparison of desogestrel/ethinyl estradiol plus spironolactone versus cyproterone acetate/ethinyl estradiol in the treatment of polycystic ovary syndrome: A randomized controlled trial Supatra Leelaphiwat, Theerayut Jongwutiwes, ศรีเธียร เลิศวิกูล*, Chotika Tabcharoen, มัธชุพร สุขประเสริฐ, ศศิวิมล รัตนศิริ, เสวก วีระเกียรติ
2558 (2015) Comparison of tissue adequacy for histologic examination from Ipas MVA plus and Wallach Endocell in women with abnormal uterine bleeding Paphada Wanijasombutti*, Arinporn Imruetaicharoenchok, ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล, Kongsak Loharamtaweethong, Napaporn Phuriputt, Chadakarn Phaloprakarn
2558 (2015) Eltrombopag for children with chronic immune thrombocytopenia (PETIT2): a randomised, multicentre, placebo-controlled trial John D Grainger*, Franco Locatelli, Thirachit Chotsampancharoen, Elena Donyush, Bunchoo Pongtanakul, Patcharee Komvilaisak, Darintr Sosothikul, Guillermo Drelichman, Nongnuch Sirachainan, Susanne Holzhauer, Vladimir Lebedev, Richard Lemons, Dagmar Pospisilova, Ugo Ramenghi, Jame B Bussel, Kalpana K Bakshi, Malini Lyenger, Geoffrey W Chan, Karen D Chagin, Dicknens Theodore, Lisa M Marcello, Chirstine K Bailey
2558 (2015) Gabapentin as an Adjuvant Analgesic with Opioids for the Management of Metastatic Bone Pain: Randomized, Double - Blind, Placebo - Controlled Crossover Trial จตุพร ถ่อนสันเทียะ*, วราภรณ์ ไวคกุล, วันทกานต์ วงศ์วิกรม, ครองกมล สีหบัณฑ์
2558 (2015) เปรียบเทียบยาดมสลบไอระเหยชนิด Desflurane และ Sevoflurane กับระยะเวลาการฟื้นจากการสลบในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดบริเวณใบหน้าและกระดูกขากรรไกร เพ็ญนภา อริยะพณิช
2558 (2015) ผลของการบริโภคชาอู่หลงต่อระดับไตรกรีเซอไรด์ในเลือดหลังอาหาร: การศึกษาวิจัยแบบสุ่มชนิดปกปิดสองด้านมีกลุ่มควบคุมและสลับกลุ่ม เอกราช บำรุงพืชน์*, เรวดี จงสุวัฒน์
2558 (2015) Comparing parecoxib and ketorolac as preemptive analgesia in patients undergoing posterior lumbar spinal fusion: a prospective randomized double-blinded placebo-controlled trial Julin Cheewakidakarn, Koopong Sribumrungwong*, บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช, ศศิกานต์ นิมมานรัชต์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง