บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2558 (2015) Comparison of the Effects and the Side Effects of Sublingual and Vaginal Misoprostal for Termination of Early Pregnancy Failure Premrudee Ariyanon
2558 (2015) ผลของการให้ยา dexamethasone ก่อนคลอดต่อการหายใจผิดปกติ ในทารกเกิดก่อนกำหนดระยะท้าย: การศึกษาวิจัยแบบสุ่ม นิภาพรรณ อรรถวัฒนกุล*, พิมพิกา ตันสุภสวัสดิกุล
2558 (2015) การล้างน้ำเกลือใต้กระบังลมเพื่อลดอาการปวดไหล่หลังการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม ธัญญารัตน์ วินิจธนา*, สิทธิพงศ์ ถวิลการ, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
2558 (2015) Cost-effectiveness of annual microalbuminuria screening in Thai diabetics อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ, Jiruth Sriratanaban*, Sureerat Ngamkiatphaisan, Kriang Tungsanga
2558 (2015) Cost-effectiveness analysis of highly concentrated n-3 polyunsaturated fatty acids in secondary prevention after myocardial infarction Adawan Permpanich, วิทยา กุลสมบูรณ์*, กมล อุดล
2558 (2015) การลดความเจ็บปวดและกังวลจากการเจาะตรวจนํ้าครํ่าช่วงไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ด้วยกลิ่นหอม ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์*, อุ่นใจ กออนันตกุล, เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์, จิตเกษม สุวรรณรัฐ, ฐิติมา สุนทรสัจ, นิลภา พฤกษานุศักดิ์, สาวิตรี พรานพนัส
2558 (2015) การเปรียบเทียบผลของการใช้ยา azithromycin กับ doxycycline หรือ chloramphenicol ในการรักษาสครับไทฟัสในเด็กที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จุลพงษ์ จันทร์ต๊ะ*, ปิติ เพลินชัยวาณิช
2558 (2015) การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลระหว่างการผ่าตัดหัวใจ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการได้รับยานำสลบสองชนิดอีโตมิเดตกับธัยโอเพนทอล มานี รักษาเกียรติศักดิ์*, ชุติมาศ งามละเมียด, ฐิติกัญญา ดวงรัตน์, สุวิทย์ สุนทรินคะ, กษณา รักษมณี
2558 (2015) การเปลี่ยนแปลงของขนาดเกล็ดเลือดหลังการรักษาอัมพาตจากสมองขาดเลือดด้วยยาต้านเกล็ดเลือด รจนันต์ ห่วงสายทอง, เจษฎา อุดมมงคล, สามารถ นิธินันทน์, ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์, โยธิน ชินวลัญซ์, จิตถนอม สุวรรณเตมีย์, พาสิริ สิทธินามสุวรรณ*
2558 (2015) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการเปลี่ยนยาปฏิชีวนะชนิดฉีดเป็นชนิดกินตามข้อบ่งชี้กับตามแนวทางเวชปฏิบัติในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคปอดบวม สุภิญญา อินอิว, กรมิกา วินิจกุล, สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์, บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์*
2558 (2015) ผลการรักษาและความคุ้มค่าของการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วน sigmoid ด้วยวิธีผ่าตัดผ่านกล้องโดยใช้มือช่วยแบบ 3 แผลเล็ก ณัฐวุฒิ โพธิ์ทอง, ธวัชชัย อัครวิพุธ, วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล, อัษฎา เมธเศรธฐ, อัฐพร ตระการสง่า*
2558 (2015) การศึกษาประสิทธิภาพการระงับปวดภายหลังการผ่าตัดคลอด โดยการทำ direct field block ด้วย bupivacaine 0.125% จำนวน 40 มล. ร่วมกับการให้มอร์ฟีนทางช่องไขสันหลัง: วิธีการศึกษาแบบสุ่มและมีการควบคุม น้ำทิพย์ ไตรยสุนันท์, ฐิติมา ชินะโชติ*, สิริกาญจน์ ดวงบุรงค์
2558 (2015) การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสตรีที่มีภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนในคลินิกนรีเวชทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภควดี หัตถนิรันดร์, รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย*, วชิระ สิงหะคเชนทร์, สมศัึกดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ
2558 (2015) Two Doses of Tranexamic Acid Reduce Blood Transfusion in Complex Spine Surgery: A Prospective Randomized Study มานี รักษาเกียรติศักดิ์*, Benjabhorn Sathikarnmanee, Peeranat Srisaen, ฐิติกัญญา ดวงรัตน์, ฐิติมา ชินะโชติ, ปราณี รัชตามุขยนันต์, Nuchanat Sakulpacharoen
2558 (2015) การศึกษาเบื้องต้นแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมของผลสัมฤทธิ์การนวดกดจุดสะท้อนเท้ารักษาผู้ป่วยติดบุหรี่ อัมพร กรอบทอง*, ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์, ทิพวัลย์ ธีรสิริโรจน์
2558 (2015) ผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบค้างและการสั่นสะเทือนร่างกายต่อองศาการเคลื่อนไหวและความสามารถของการเดินในเด็กสมองพิการ ธีราภรณ์ ตุพิมาย, พรรณี ปึงสุวรรณ*, จารุวรรณ ใสสม, ลลิตา คุณะ, วิภาพร เปรี่ยมสุข, จิตลดา ประเสริฐนู
2558 (2015) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี วิชาฎา อยู่ดวง*, ยุวดี วิทยพันธ์, พิมลลักษณ์ ดำเนียร, อัญญารัตน์ มุสิกกะ, วิวัฒน์ หาญกล้า, สุนีย์ ละกำปั่น
2558 (2015) ผลการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บปวด ในผู้ป่วยโรคตากระตุกที่ฉีดโบทูลินุมท็อกชินชนิด เอ เอื้องพร พิทักษ์สังข์*, นิพนธ์ จิรภาไพศาล, เดือนเพ็ญ กลกิจ, เรวดี สุราทะโก, กรรณิการ์ คำเตียม
2558 (2015) ผลของรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี ต่อการใช้ยา Chloral Hydrate วิภาวิน วัฒนะประการชัย*, ปวีณา จึงสมประสงค์, กาญจนา หวานสนิท, สุธีรา พฤทธิ์ไพศาล, ศิรินธร ถือแก้ว, อัครินทร์ นิมมานนิตย์
2558 (2015) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาแอคเน่โลชั่นร่วมกับ 2.5%เบนโซอิลเพอรอกไซด์ เทียบกับแอคเน่โลชั่นร่วมกับ 2%อิริโทรมัยซิน โซลูชั่น ในการรักษาสิวที่หลังระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง ศิรินี วิภวกุล*, โกวิท คัมภีรภาพ, สุทธิรัตน์ เรืองชัยนาม, บุษยมาศ น้ำกลั่น, ประกายดาว ไชยช่อฟ้า
ปี ชื่อ ผู้แต่ง