บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2555 (2012) การใช้สมาธิบำบัดลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก อารม ธรรมกวินวงศ์*, ผาณิต ใยยวง
2555 (2012) ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล และพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา รัชจณา สิงห์ทอง*, ชนมาภรณ์ พงศ์จันทรเสถียร
2555 (2012) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับมารดาหลังคลอดบุตรคนแรกต่อระยะเวลาและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุจิตรา ยวงทอง*, วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์, วรรณี เดียวอิศเรศ
2555 (2012) ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการให้บริการผู้ป่วยนอกศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน เขตเมืองมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วรพจน์ พิทักษ์ดำรงวงศ์*, โภคิน ศักรินทร์กุล
2555 (2012) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง ภาวะหายใจลำบาก ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและคุณภาพชี่วิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ลดาวัลย์ ฤทธิ์กล้า*, ชดช้อย วัฒนะ, พีระพงศ์ กิติภาวงค์
2555 (2012) ผลของการประคบเย็นและการประคบร้อนต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครั้งแรก นุชสรา อึ้งอภิธรรม*, สุกัญญา ปริสัญญกุล, นันทพร แสนศิริพันธ์
2555 (2012) Economic and Clinical Outcomes of Easy Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease Clinic at Wangtong Hospital, Phitsanulok N Chalermpanchai, Petcharat Pongcharoensuk*, O Pattanaprateep
2555 (2012) คุณภาพชีวิตของผู้มีเชื้อเอชไอวีหลังจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัส พจนาถ ปัญญากรณ์, พูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา*, วิทยา เพ็ชรดาชัย, สุเทพ แสวงโชคพาหะ
2555 (2012) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาจุดกดเจ็บในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณกล้ามเนื้อบ่าโดยใช้เทคนิค Deep Friction Massage และ Self-Stretching พัชรินทร์ ธรรมากูล*, ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
2555 (2012) ผลของการรูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความรู้ของพยาบาลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ประภาภรณ์ บุญสม*, จินต์จุฑา รอดพาล, สมคิด ตรีราภี
2555 (2012) ประสิทธิผลของโปรแกรมออกกำลังกายดับเบิลยู เอ แอล ซี ในผู้ป่วยจิตเภท ธนะวดี ทิพย์มงคล*, จินตนา ลี้ละโกรวรรณ
2555 (2012) ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่เท้า ต่อเวลาในระยะที่ 1 ของการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก นิภาพรรณ มณีโชติวงศ์*, ปราณี ธีรโสภณ, สมจิตร เมืองพิล
2555 (2012) ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดทางโทรศัพท์ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดก้อนเนื้องอกที่เต้านมแบบไม่พักค้างในโรงพยาบาล ประทุม เสลานนท์*, เพ็ญปวีณ จตุรพิธโพธิ์ทอง
2555 (2012) การเปรียบเทียบผลการขยับข้อต่อร่วมกับการเคลื่อนไหวข้อต่อด้วยเทคนิคมูลลิแกน กับการรักษาแบบดั้งเดิมในผู้ป่วยปวดไหล่ที่จำกัดการเคลื่อนไหว สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย
2555 (2012) A Comparative Study of Sensorineural Hearing Loss in the Treatment of Nasopharyngeal Carcinoma: Conventional Radiation Vs IMRT Technique Pichayaponne Klunklin*, Suwicha Isaradisaikul, Patrinee Traisathitk, อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
2555 (2012) การใช้ยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับอะดรีนาลินเปรียบเทียบกับลิโดเคนร้อยละสิบร่วมกับอีเฟดดรีนในการส่องกล้องโพรงจมูก จรินรัตน์ ศิริรัตนพันธ
2555 (2012) A prospective, randomized, double dummy, placebo-controlled trial of oral cefditoren pivoxil 400mg once daily as switch therapy after intravenous ceftriaxone in the treatment of acute pyelonephritis Peecha Montakantikul, Piroon Mootsikapun*, Promote Tragulpiankit, Teerapong Monmaturapoj
2555 (2012) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษา Idiopathic trigger finger ด้วยการฉีด triamcinolone acetonide จำนวน 10 และ 40 มิลลิกรัม วิทยา หอมฉุน
2555 (2012) Randomized controlled trial of home rehabilitation for patients with ischemic stroke: impact upon disability and elderly depression P Chaiyawat*, ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
2555 (2012) การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ วิภาวรรณ ลีลาสำราญ, สุวิชา เตชะภูวภัทร, พรรณราย ช่วยพัฒน์*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง