บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2555 (2012) การฉีดบิวพิวาเคน 0.25% ในบริเวณ periarticular สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการระงับปวดภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาขัดขวางการทำงานของเส้นประสาทฟีเมอรัลและการฉีดมอร์ฟีนเข้าในช่องไขสันหลัง ฐิติมา ชินะโชติ*, อังคณา เหลืองนทีเทพ, มานี รักษาเกียรติศักดิ์
2555 (2012) Does oral prednisolone increase the efficacy of subsequent nasal steroids in treating nasal polyposis? Virat Kirtsreesakul*, กรองทอง วงศ์ศรีตรัง, Suwalee Ruttanaphol
2555 (2012) ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์ดามนิ้วเท้าชนิดปรับได้ในการลดอาการเจ็บฝ่าเท้าในผู้ป่วยที่มีนิ้วเท้าผิดรูป: การศึกษาไปข้างหนาแบบสุ่ม ธนธัช จรัสรุ่งโอฬาร, นวพร ชัชวาลพาณิชย์*, พาขวัญ นวลนิ่ม, วันรัชดา คัชมาตย์
2555 (2012) Efficacy study of nasal irrigation after radiofrequency tissue volume reduction for inferior turbinate hypertrophy: An equivalence randomized controlled trial Prakobkiat Hirunwiwatkul*, Panya Udomchotphruet
2555 (2012) Curcuma aeruginosa, a novel botanically derived 5α-reductase inhibitor in the treatment of male-pattern baldness: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study Ganniga Pumthong, Pravit Asawanonda, Supenya Varothai, Vorapicha Jariyasethavong, Daranporn Triwongwaranat, Puan Suthipinittharm, Kornkanok Ingkaninan, Pimporn Leelapornpisit, Neti Waranuch*
2555 (2012) การจัดการตนเอง ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลที่เท้า รุ้งระวี นาวีเจริญ
2555 (2012) การป้องกันอาการคันด้วยยา Propofol ในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดที่ได้ยา morphine เข้าช่องน้ำไขสันหลัง พิสมัย สาระเสน*, อมรา ลีแสน
2555 (2012) A Randomized Controlled Trial Comparing Colonic Irrigation and Oral Antibiotics Administration Versus 4% Formalin Application for Treatment of Hemorrhagic Radiation Proctitis ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง*, Attaporn Patiwongpaisarn, Prapon Kanjanasilp, Songphol Malakorn, พุทธรัตน์ อธิษฐานสกุล
2555 (2012) ความเปลี่ยนแปลงของไขมันในเลือดของผู้ป่วยเอชไอวีร่วมกับวัณโรคชาวไทยที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มี nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors เป็นพื้นฐาน วิโรจน์ หมั่นคติธรรม*, วีรวัฒน์ มโนสุทธิ, อรุณ เหลืองนิยมกุล
2555 (2012) การศึกษาประสิทธิภาพของ pregabalin ในการลดความต้องการยา morphine เพื่อลดปวดหลังการผ่าตัด off-pump coronary artery bypass (OPCAB) กรกพร คุณาวิศรุต*, สมชาย เวียงธีรวัฒน์, ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ, สุชาวดี ธาดากุลธรรม, น้ำทิพย์ ดิษฐภู่, บุญทิวา ปุรินทราภิบาล, เยาวลักษณ์ สมบัติทิพย์
2555 (2012) ยากาบาเพนตินขนาดเดียวเพื่อป้องกันอาการคันกระตุ้นเหนี่ยวนำโดยยามอร์ฟีนในช่องเยื่อหุ้มไขสันหลังในการผ่าตัดศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์: การศึกษาแบบสุ่มที่มีตัวควบคุม นลินี โกวิทวนาวงษ์, มลิวัลย์ ออฟูวงศ์*, วิรินทร์ดา ชิรวานิช
2555 (2012) "Effectiveness of Aromatherapy Massage on Relaxation among Patients in Surgical Intensive Care Unit of Bhumibol Adulyadej Hospital, Directorate of Medical Services, Royal Thai Air Force Wg.Cdr.Wilailuk Palakawong na Ayuthaya
2555 (2012) การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของวิธีการผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็กและวิธีสลายด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับผู้ป่วยโรคต้อกระจก ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประเทศไทย พิพัฒน์ คงทรัพย์, สุดสวาทสวัสด์ิ ภูมิพันธ์, อัมพร จงเสรีจิตต์*, เชี่ยวชาญ วิริรยะลัพภะ
2555 (2012) ผลของการกดจุด LI 4 และ SP 6 ต่อความเจ็บปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก ธนาพร กิตติเสนีย์*, เอมพร รตินธร, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, สมชัย โกวิทเจริญกุล
2555 (2012) การใส่ lidocaine เข้าช่องท้องเพื่อลดความเจ็บปวดขณะผ่าตัดทำหมันหลังคลอดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดวงพร รัตนลาภไพบูลย์*, มลฤดี ประสิทธิ์, ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล, เพียงจิต เทียรไพศาล
2555 (2012) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยของยาขี้ผึ้งทาโครไลมัส 0.1% และยาทาชนิดครีมโฮโดรคอร์ติโซน 2% ของโรคสะเก็ดเงินที่ใบหน้าในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม สมศักดิ์ โตวณะบุตร*, พู่กลิ่น ตรีสุโกศล
2555 (2012) การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สารหล่อข้อปริมาณ 6 มิลลิลิตรระหว่างไฮแลน-20 และไฮยาลูโรนิกในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ: รายงานวิจัยเบื้องต้น ยุทธนา คณาสุข*, ธีรยุทธ เดชมณีนิล, อารี ตนาวลี
2555 (2012) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาโรคพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือระหว่างวิธีผ่าตัดแบบเปิดแผลจำกัดและวิธีมาตรฐาน ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, ปรีชา พิทยาวุธวินิจ, วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท, สรศักด์ิ ศุภผล*
2555 (2012) การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบการรักษา Lateral epicondylitis ระหว่างการฉีดเฉพาะที่ด้วยยาไตรแอมซิโนโลน 5 และ 10 มิลลิกรัม สันติ วีรกุล*, มณฑล กาฬสีห์
2555 (2012) ประสิทธิภาพของการออกกำลังกล้ามเนื้อหน้าขาก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ภัททิรา เวียงคำ*, ยอดปิติ ตั้งตรวจิตร, ปิยะรัตน์ สวนกูล, กุลธิดา อินคา
ปี ชื่อ ผู้แต่ง