บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2554 (2011) ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจภายในต่อแรงจูงใจและการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดสารเสพติดในสถานบำบัดยาเสพติดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี สีอรุณ แหลมภู่*, นิดยา ตากวิริยะนันท์, ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์
2554 (2011) การศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนระยะแรกหลังผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบเร่งด่วนและแบบไม่เร่งด่วนในผู้ป่วยริดสีดวงทวารมีลิ่มเลือดและโผล่แลบ จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์
2554 (2011) คุณภาพชีวิตของผู้ปกครองเด็กพัฒนาการช้า กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์
2554 (2011) การจี้ไฟฟ้ารอบกระดูกสะบ้าลดการปวดเข่าด้านหน้าภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า: การทดลองเชิงสุ่ม มงคล ลือชูวงศ์
2554 (2011) ฤทธิ์ขับปัสสาวะของชากระเจี๊ยบผสมหญ้าหวานเทียบกับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ศศิธร แสงเนตร, ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล*, สมเกียรติ แสงวัฒนา
2554 (2011) การวัดและควบคุมค่าความดันในถุงลมปลายท่อช่วยหายใจอย่างต่อเนื่องเพียงอย่างเดียวจะช่วยลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของการเกิดอาการไม่สบายบริเวณกล่องเสียงและหลอดลม ภายหลังการระงับความรู้สึกด้วยไนตรัสออกไซด์ได้หรือไม่? Akkharawat Sinkueakunkit*, กาญจนา อุปปัญ, คัทลียา ทองรอง, พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม, วรนุช แต้ศิริ, สุเจตนา ภูมิสวาสดิ์, อรศิริ สามัญตระกูล
2554 (2011) การจัดการการบำบัดด้านยาสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเภสัชกร จรินทร์ญา เหล็กเพชร*, สุธาพิพย์ พิชญไพบูลย์
2554 (2011) ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ธวัชชัย พีระพัฒน์ดิษฐ์, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, นงลักษณ์ อิงคมณี*
2554 (2011) ผลของการใช้โปรแกรมการบีบน้ำนมในมารดาหลังคลอดที่มีบุตรต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม จันทมาส ชัยสุขโกศล*, นิตยา แสงดอก, เฉลิมขวัญ จินดานิช, ดนิตา ปลาเงิน, ปภาวดี คำยวง
2554 (2011) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือด จุฬาพร ประสังสิต*, ชินา บุนนาค, รวิวรรณ หนูนะ
2554 (2011) ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับน้ำตาลในเลือดและฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน พรรษา ปัญจะศรี*, ไพรวรรณ เขื่อนแก้ว, ทัศนีย์ บุญอริยเทพ
2554 (2011) ผลของกิจกรรมพยาบาลมุ่งเป้าในระยะ 6 ชั่วโมงแรกต่อความรุนแรงของอวัยวะล้มเหลวในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการ Sepsis กรองกาญจน์ สังกาศ, ยงค์ รงค์รุ่งเรือง, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, เพ็ญศรี อุ่นสวัสดิพงษ์*
2554 (2011) การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลมาตรการป้องกันการเกิดภาวะเบาหวานด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีชิวิตและการให้ยาในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวาน แพรพรรณ ภูริบัญชา*, บุญทนาการ พรมภักดี, พิสมัย สุระกาญจน์
2554 (2011) ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบมีโครงสร้างในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความพึงพอใจ และการกลับมารักษาซ้ำ พันธ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง, พิมพา เทพวัลย์, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล*, อุษาวดี อัศดรวิเศษ
2554 (2011) ปริมาณของ ORS ที่ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะขาดน้ำรับได้: เปรียบเทียบระหว่างการให้ในรูปแบบของสารละลายและแบบแช่แข็ง จุติรัตน์ มากมิ่งจวน*, ปริศนา วานิช, วัชรีย์ แสงมณี
2554 (2011) การวิจัยทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยพยาบาลเวชปฏิบัติประจำหน่วยบริการปฐมภูมิเหมืองและหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี สายรัตน์ นกน้อย*, น้ำค้าง จุลนพ, สุนันทา เลื่อมนิรันดร์
2554 (2011) ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางเวชปฏิบัติต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: กรณีศึกษาโรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี อันวาร์ เบ็ญอิสมาแอล*, กรรณิกา เรืองเดช, อภิรดี แซ่ลิ้ม, ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
2554 (2011) ผลของเด็กซ์เมดีโทมิดีนต่ออุบัติการณ์อาการกระวนกระวายหลังฟื้นจากยาดมสลบซีโวฟลูเรนในผู้ป่วยเด็ก สาลินี นาคยศ
2554 (2011) ผลของการออกกำลังกายในน้ำและบนบกแบบเป็นกลุ่มต่อการทรงตัวในหญิงไทยอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชุติกาญจน์ หอประสิทธิ์กุล, ปรารถนา เนมีย์, ปิยาภา แก้วอุทาน*
2554 (2011) ผลของการกระตุ้นกล้ามเนื้อเหยียดเข่าด้วยไฟฟ้าในผู้ที่มีภาวะสมองพิการประเภทขาเกร็งมากกว่าแขน จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย, นวลลออ ธวินชัย*, พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง