บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2554 (2011) การศึกษาการเปรียบเทียบการใช้ยา Etoricoxib กับยาหลอกเพื่อลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการขูดมดลูกร่วมกับการฉีดยาชาด้านข้างของปากมดลูก อนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล
2554 (2011) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาไมโสพรอสตอล ขนาด 400 และ 600 ไมโครกรัม เหน็บทางช่องคลอดในการยุติการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 20 สัปดาห์ ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ปฏิพล สันธนาคร
2554 (2011) การศึกษาแบบสุ่ม ควบคุม ปกปิดสองทาง เปรียบเทียบการใช้ยา Tranexamic acid ในการลดปริมาณการเสียเลือดจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบ ศุภมาส ลิ่วศิริรัตน์, จิธายุทธ เสือจุ้ย, ไพรัตน์ สุขสโมสร*
2554 (2011) Health-Related Quality-of-Life in a Randomized Phase III First-Line Study of Gefitinib Versus Carboplatin/Paclitaxel in Clinically Selected Patients from Asia with Advanced NSCLC (IPASS) Alison Armour, Emma Duffield, James Chih-Hsin Yang, Kwok Chi Lam, Masahiro Fukuoka, Meilin Liao, Nagahiro Saijo, Patrick Magill, Shunichi Negoro, Yi-Long Wu, Yuh-Min Chen, Da-Tong Chu, Han-Pin Kuo, สุมิตรา ทองประเสริฐ*
2554 (2011) ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการป้องกันการติดซ้ำของผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา Pichai Saengcharnchai, วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, สุกุมา แสงเดือนฉาย*, อรพินทร์ ชูชม
2554 (2011) การประเมินผลของยาซิงค์อะมิโนเอซิดคีเลตร่วมกับการใช้ 0.025% เทรทิโนอินชนิดครีมในการรักษาสิวระดับปานกลาง, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง พัชรหทัย ไกรศักดิ์*, วิวัฒน์ ก่อกิจ
2554 (2011) การประเมินผลการรักษาโรคตุ่มน้ำพองใสเพมพิกัสชนิดความรุนแรงน้อย ด้วยการให้ยาเพร็ดนิโซโลนควบคู่กับยาไซโคลฟอสฟาไมด์หรือยาอาซาไทโอปรีน เทียบกับการให้ยาเพร็ดนิโซโลนเป็นการรักษาเดียว อรยา กว้างสุขสถิตย์, โปรดปราณ ณ สงขลา*
2554 (2011) ผลการทำคลอดรกโดยวิธีปล่อยเลือดออกจากสายสะดือต่อระยะเวลาการคลอดรก เทียนชัย รัศมีมาสเมือง
2554 (2011) ผลของกลุ่มบำบัดแบบแก้ไขปัญหาต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ราตรี ทองยู*, วรรณา คงสุริยะนาวิน, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์
2554 (2011) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีจากการใช้ยาฉีดอินซูลินชนิดธรรมดากับชนิดปากกาในโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รุ่งโรจน์ ใบมาก
2554 (2011) ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองด้วยข้อมูลทางคลินิกต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สุรีพร แสงสุวรรณ*, วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม, พรนภา หอมสินธุ์
2554 (2011) ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรคและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม*, วารี กังใจ, รวีวรรณ เผ่ากัณหา, นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
2554 (2011) ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติใกล้ชิดต่อความเจ็บปวดความวิตกกังวลและความพีงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรก ศิริวรรณ ยืนยง*, นันท์นภัส รักไทย
2554 (2011) ขนาดของยาแก้ปวดมอร์ฟีนที่เหมาะสมในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สิรีธร โชลิตกุล*, สุรพล อริยานุกิจจา, จลกลนี กิตยากุล, Khageepan Khaewpanan
2554 (2011) ต้นทุนโดยตรงของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นัฐวุฒิ วิวรรธนวรางค์
2554 (2011) The Efficacy and Safety of 0.5% Levofloxacin versus Fortified Cefazolin and Amikacin Ophthalmic Solution for the Treatment of Suspected and Culture-proven Cases of Infectious Bacterial Keratitis: A Comparative Study Ngamjit Kasetsuwan*, PinnitaTanthuvanit , Usanee Reinprayoon
2554 (2011) Caudal Block with 3 mg/Kg Bupivacaine for Intraabdominal Surgery in Pediatric Patients: A Randomized Study Mayuree Vasinanukorn, Pannipa Phakam, Rongrong Rueangchira-urai, Tee Chularojmontri, Thanyamon Asampinwat, Witthaya Loetwiriyakul*, ภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล
2554 (2011) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ศรินทิพย์ โกนสันเทียะ
2554 (2011) Combination of Gabapentin and Celecoxib for Analgesia after Major Orthopedic Surgery: A Randomized, Controlled Trial Nadhaporn Saengpetch, Nuj Tantisirin, Theerawat Chalachewa, Waraporn Waikakul*, เพชรเอง สุรนัคครินทร์
2554 (2011) ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่ออาการหายใจลำบากและความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง ธนากรณ์ แก้วยก*, อภิญญา วงศ์พิริยโยธา, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง