บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2557 (2014) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สมร ละเลิง
2556 (2013) การเปรียบเทียบอัตราการยึดติดของเรซินผนึกหลุมและร่องฟันระหว่างชนิดพรีโวแคร์ร่วมกับสารทำให้แห้งและชนิดอนไซส์ในการศึกษาภาคสนาม บุณฑริกา สุวรรณเวโช, พรพรรณ อัศวาณิชย์*, สุภาภรณ์ จงวิศาล
2556 (2013) การศึกษา randomized double blind, placebo-controlled ของการใช้ซิงค์ซัลเฟตระหว่างการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งระบบหู คอ จมูก เพื่อลดอาการอักเสบของเยื่อบุช่องปาก ลำคอ ดวงใจ แสงถวัลย์*, เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, วัฒนา สินกิจเจริญชัย
2556 (2013) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล การควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานอย่างได้ผล ปีงบประมาณ 2553 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อรสา ตั้งสายัณห์*, เพ็ญพักตร์ อุทิศ, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน
2556 (2013) ต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา donepezil ในการรักษา Alzheimer's วิรัตน์ นิวัฒนนันท์, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ*, อำไพ พิมพ์ไกร
2556 (2013) ผลของโปรแกรมการจัดการเบาหวานด้วยตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมและดัชนีสุขภาพในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 อุระณี รัตนพิทักษ์, กีรดา ไกรนุวัตร*, อภิรดี ศรีวิจิตรกมล, จุฑาทิพย์ วิภาวัฒนะ
2556 (2013) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนผิวหนัง ชนิดทางเดินปัสสาวะ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยทำทางเดินปัสสาวะใหม่ระยะยาว ทิฆัมพร อิทธิพงษ์วัฒน์, สุพร สุนัยดุษฎีกุล*, อรพรรณ โตสิงห์, ธีระพล อมรเวชสุกิจ
2556 (2013) ความพีงพอใจและคุณภาพชีวิตภายหลังการใส่ฟันเทียมทั้งปากในโครงการฟันเทียมพระราชทานที่โรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบญจมาส สือพัฒธิมา
2556 (2013) ผลกระทบของความรุนแรงของโรคในเด็กที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองที่มีบุตรเป็นโรค ASD: บทบาทระหว่างกลางของคุณลักษณะการมองโลกในแง่ดี มานิกา วิเศษสาธร, ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์*, Edwin B Fisher
2556 (2013) ประสิทธิภาพของการหยดเบนซีดามีนไฮโดรคลอไรด์บนถุงลมของท่อหายใจต่อการป้องกันการเกิดอาการเจ็บคอหลังการผ่าตัด ศศิกานต์ นิมมานรัชต์*, เกษศิรินทร์ โชคกิจชัย, ธวัช ชาญชญานนท์
2556 (2013) การประเมินต้นทุนประสิทธิผลการใช้เอฟดีจี เพ็ท-ซีที เพื่อวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ชนิดเวลดีฟเฟอเรนทีเอทเต็ดที่สงสัยมีการกลับเป็นใหม่หรือมีการแพร่กระจายของมะเร็งแต่ผลการตรวจสแกนทั้งตัวด้วยไอโอดีนปกติในประเทศไทย เบญจาภา เขียวหวาน*, เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ, ภาวนา ภูสุวรรณ, พงษ์พิชา ตู้จินดา, นภาพร โตจินดา, กฤตยา อุบลนุช
2556 (2013) การศึกษาไปข้างหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารสกัดจากหัวหอมในสารซิลิโคนกับยาหลอกในการป้องกันการเกิดแผลเป็น hypertrophic และ keloid จากแผลผ่าตัดที่หน้าอกในผู้ป่วยเด็ก ศิริวรรณ วนานุกูล*, สุชีรา ฉัตรเพริดพราย, ดนยวรรณ พึ่งสุจริต, พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ
2556 (2013) ผลลัพธ์และต้นทุนของการใช้ยา Colistin และ Tigecycline ในการรักษาโรคติดเชื้อแกรมลบ ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์, สุรศักดิ์ ไชยสงค์*
2556 (2013) ผลของการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตน แบบชี่กงและแบบผสมผสานต่อความเครียด และคุณภาพชีวิต ในผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ อรวรรณ บุราณรักษ์*, วิชัย อึงพินิจพงศ์
2556 (2013) การเปรียบเทียบผลของการรักษานิ่วในท่อไตส่วนปลายโดยใช้พลังงานเลเซอร์และพลังงานลมอัดกระแทก มานิตย์ บำรุงยา
2556 (2013) ต้นทุนในการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553-2554 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย*, อรทัย เขียวเจริญ, ธีรศักดิ์ วงศ์ใหญ่, ดนุภพ ศรศิลป์, อุดมศักดิ์ แสงวณิช
2556 (2013) Costs Analysis of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients with the Universal Health Coverage Program of Renal Service Center, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University Arunee Meesri, Theera Rittirod*, Werawannee Tuntapakul, Darunee Chulertrith, ทวี ศิริวงศ์
2556 (2013) The Effect of Movement Therapy on Depression Score in Psychiatric Patients อัมพร กุลเวชกิจ*, ถาวร ภาวงศ์, Chamnan Khuankaew, Nuntaphan Ruangsawat
2556 (2013) ผลการรักษาและมูลค่าการรักษาจากการใช้แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในร้านยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธีระพงษ์ ศรีศิลป์, พีรยา สมสะอาด*, รัชนันท์ อุรุเอกโอฬาร, วชิราภรณ์ พลเสนา, ศิวารัตน์ ทองแดง, สุรศักดิ์ ไชยสงค์
2556 (2013) การศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยในการบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างในหญิงมีครรภ์ไตรมาสที่สาม ธนพร อิสระทะ*, อรวรรณ เล็กสกุลไชย
ปี ชื่อ ผู้แต่ง