บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2560 (2017) ผลของการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายต่อองค์ประกอบของร่างกายและความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินเพศหญิง วิสุทธิดา แสงจันทร์, อรพิน ผาสุริย์วงษ์, อรทัย ต้นกำเนิดไทย, ณัฐเศรษฐ มนิมนากร, วรวุฒิ ธุวะคำ, ปรีติวัฒิน์ วรรณบุษปวิช, อภิวันท์ มนิมนากร*
2560 (2017) การเปรียบเทียบผลของแผ่นประคบร้อนสมุนไพรไทยและแผ่นประคบร้อน ในการรักษาผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ณิชาภา พาราศิลป์*, ศิรินทิพย์ คำฟู, อรรจน์มน ธรรมไชย
2560 (2017) https://www.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/94304 Sukalin Inprasit*, Chakthip Suttinarakorn, มณีรัตน์ ธนานันต์, Wilawan Somdee, Duangthida Nonthaopol
2560 (2017) การประเมินต้นทุนต่อกิจกรรมและประสิทธิผลของโครงการบูรณาการการป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี มณฑินี วสันติอุปโภคากร*, สุเมธ องค์วรรณดี, วิภาดา มหรัตนวิโรจน์
2560 (2017) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดันโลหิตของสตรี กลุ่มเสี่ยงโรค ความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ลลิตา บุญงาม*, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
2560 (2017) ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวาน ดวงใจ วัฒนสินธุ์, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์*, สมจิตร เสริมทองทิพย์, เวทิส ประทุมศรี
2560 (2017) ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของผู้ป่วยนอก หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2557 ปาริชาติ ฝาระมี*, เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร, พิษณุรักษ์ กันทวี, รัชนี สรรเสริญ, ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์
2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่และยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่ร่วมกับพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลวในการรักษาโรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้า นนท์ธิวัฒน์ ญาณะตาล*, วิชช ธรรมปัญญา, พัชรา เรืองวงศ์โรจน์
2560 (2017) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการทุกหน่วยงานโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เสงี่ยม ทรงวัย
2560 (2017) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ยาไมโสพรอสตอล ในรูปแบบการเหน็บทางช่องคลอดก่อนการให้ยาอมใต้ลิ้นเทียบกับการอมใต้ลิ้นเพียงอย่างเดียวในการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่สอง เกียรติศักดิ์ พรหมวังขวา, บุณยาพร พันธิตพงษ์, วัชรินทร์ เฉิดฉิ้ม, ปัญญา สนัั่นพานิชกุล*
2560 (2017) ต้นทุนการจัดบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อุทุมพร วงษ์ศิลป์*, อาณัติ วรรณศรี
2560 (2017) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาจันทน์ลีลากับยาพาราเซตามอล ในการลดอาการไข้หวัด จรัสศรี บุญคงทอง
2560 (2017) เปรียบเทียบต้นทุนโดยตรงระหว่างการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในคราวเดียวกันครั้งละสองข้างกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมครั้งละหนึ่งข้างรวมสองครั้งในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ปวริศ สังขันธ์
2560 (2017) ผลของการนวดไทยต่อความแข็งเกร็งในเด็กสมองพิการอายุ 2-6 ปี ชนานาถ เนรัญชร, วิฑูรย์ โล่สุนทร, อานนท์ วรยิ่งยง, มณฑกา ธีรชัยสกุล, กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์, ณัฐรีน ไชยวังราย, ภัทรวรรณ รังรงทอง, วราภรณ์ คำรศ, จิตติศักดิ์ พูนศรีสวัสดิ์
2560 (2017) การติดตามผลการหายของบาดแผลผ่าตัดต่อมทอนซิลหลังการใช้ ยาซูครัลเฟตเฉพาะที่ จิระพงษ์ อังคะรา*, ศิรินันท์ จั่นทอง, พัชรินทร์ บุนนาค
2560 (2017) ประสิทธิผลของโมบายแอพพลิเคชั่นต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สุธิดา นครเรียบ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ*, วิชชุดา เจริญกิจการ, สงคราม โชติอนุชิต, วชิรศักดิ์ วานิชชา
2560 (2017) ผลของการหายใจออกผ่านอุปกรณ์ก่อแรงดันบวกแบบใหม่ในขณะออกกำลังกายต่อความสามารถในการออกกำลังกายและการทำงานของปอดและหัวใจในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: การศึกษาเบื้องต้น มลิพร ภักดีชาติ, ฉัตรชัย พิมพศักดิ์, ชุลี โจนส์*
2560 (2017) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดปลี่ยนข้อเข่าเทียม ขวัญฤดี โกพลรัตน์, สุพร สุนัยดุษฎีกุล*, นภาพร วาณิชย์กุล, ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ
2560 (2017) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 6-18 สัปดาห์ พัชรี จิตเอื้ออังกูร, นภาพร วาณิชย์กุล*, สุพร สุนัยดุษฎีกุล, ธีรพงศ์ โตเจริญโชค
2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักกับไดโคฟีแนกเจลต่อการใช้งานของไหล่และความสามารถของแขนในผู้ป่วยไหล่ติด พวงผกา ตันกิจจานนท์, ชนิดา พลานุเวช*, Nijsiri Ruangrungsi
ปี ชื่อ ผู้แต่ง