บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2560 (2017) Effect of phytosterols and inulin-enriched soymilk on LDL-cholesterol in Thai subjects: a double-blinded randomized controlled trial Noppadol Kietsiriroje*, Jirateep Kwankaew, Sunita Kitpakornsanti, ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
2560 (2017) การศึกษาทดลองแบบสุ่มโดยใช้เสียงเพลงเพื่อลดความเจ็บระหว่างการเจาะตรวจน้ำคร่ำช่วงไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์*, อุ่นใจ กออนันตกุล, เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์, จิตเกษม สุวรรณรัฐ, ฐิติมา สุนทรสัจ, นิลภา พฤกษานุศักดิ์, สาวิตรี พรานพนัส
2560 (2017) การศึกษาการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด Enoxaparin เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในคนไทย ตะวัน อินทิยนราวุธ*, นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์, ณพล สินธุวนิช, สิริรัตน์ เตียวิรัตน์, มุทิตา กันโอภาส
2560 (2017) ประสิทธิภาพของยาพาริค็อกซิบเมื่อให้ทางหลอดเลือดดำในการลดปริมาณยาระงับปวดเทียบเท่ากับการฉีดยาชาเฉพาะที่ที่เส้นประสาทไซแอททิค ในการบำบัดปวดหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เมื่อใช้ร่วมกับการให้ยาชาเฉพาะที่ที่เส้นประสาทฟีมอรัลอย่างต่อเนื่อง นุช ตันติศิรินทร์*, ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ, สุวิมลวดี สายพิมพ์พงษ์, De Q.H. Tran, Roderick J Finlayson
2559 (2016) การศึกษาผลของยาพ่นจมูกคอร์ติโคสเตียรอยด์ต่อความดันลูกตาในผู้ป่วยโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในโรงพยาบาลมุกดาหาร ปิยพงษ์ บำรุง
2559 (2016) Effectiveness of Chlorhexidine Wipes for the Prevention of Multidrug-Resistant Bacterial Colonization and Colonization and Hospital-Acquired Infections in Intensive Care Unit Patients: A Randomized Trial in Thailand Adhiratha Boonyasiri*, Peerapat Thaisiam, Chairat Permpikul, Tepnimitr Judaeng, Bordeesuda Suiwongsa, Napaporn Apiradeewajeset, Teeraan Fakthongphan, Sunun Suddee, Wandee Laoagtipparos, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
2559 (2016) Cost Effectiveness Analysis of Different Management Strategies between Best Supportive Care and Second-line Chemotherapy for Platinum-resistant or Refractory Ovarian Cancer Phanida Luealon*, Nipon Khemapech, Apichai Vasuratna, ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย, ปิยลัมพร หะวานนท์
2559 (2016) Effects of Fructo-Oligosaccharide Supplementation on Constipation in Elderly Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients Kulwara Meksawan, Chorsakon Chaotrakul, Napat Leeaphorn, Suthep Gonlchanvit, สมชาย เอี่ยมอ่อง, เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์*
2559 (2016) Effects of Traditional Thai Self-Massage Using a Massage Stick versus Ibuprofen on Upper Back Pain Associated with Myofascial Trigger Points: a Pilot Study Phanida Wamontree*, Naowarat Kanchanakhan, วิชัย อึงพินิจพงศ์
2559 (2016) การเปรียบเทียบผลการดูแลผู้คลอดครรภ์แรกระหว่างการนวดไทยแบบราชสำนักและการนวดก้นกบ ต่อการลดความเจ็บปวดและลดเวลาในระยะที่หนึ่งของการคลอด โรงพยาบาลมหาสารคาม ประถมพร มาตย์วิเศษ*, ณัฐจาพร พิชัยณรงค์
2559 (2016) Quality of Life in the Elderly Population Living in Bungsan and Ongkarak Sub-District, Nakhon Nayok Province, Thailand Manas Ranjan Behera*, Deepanjali Behera, Jitrapun Pusapukdepob
2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในระยะสั้นของการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบแบบ TEP กับ Lichtenstein repair วิลพงษ์ พรมน้อย*, ภูริพัฒน์ นริษทิ์ภูวพงษ์
2559 (2016) Effect of Herbal Toothpaste Containing Piper betle, Psidium guajava and Garcinia mangostana on Dental Plaque and Gingivitis Supranee Benjasupattananan*, Thera Rojassawasathien, Piyawan Jirayusakamol, Yanakorn Siriyeum, Jenjira Thechathaweewan, Wanlada Koheng, Chayanan Sirawuttipong
2559 (2016) คุณภาพชีวิตการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิภาพร มั่นปาน*, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
2559 (2016) ผลของยาอะซิโธรมัยซินร่วมกับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรังในผู้ป่วยสูบบุหรี่ พุทธิพร ชาญสุไชย
2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผ้าห่มชนิดเป่าลมอุ่น ที่ประดิษฐ์จากชุมดผ่าตัดกับผ้าห่มเป่าลมอุ่นจากบริษัทเวชภัณฑ์ในกลุ่มผู้ป่วยที่ เข้ารับการผ่าตัดช่องท้อง ปาริยา ผลิเจริญผล
2559 (2016) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา อัศรียา ชูมะโชติ
2559 (2016) ผลของการบริโภคน้ำผักผลไม้ผสมใยอาหารต่อการขับถ่ายอุจจาระในผู้ที่มีภาวะท้องผูก มยุรา วัฒนพงศ์ไพศาล, เรวดี จงสุวัฒน์*, เอกราช บำรุงพืชน์
2559 (2016) Acute toxicities of concurrent chemoradiation with 5-fluorouracil versus capecitabine in locally advanced rectal cancer: The Preliminary results of multicenter randomized control trial Somvilai Chakrabandhu*, Tharatorn Tungkasamit, Kanyarat Katanyoo, Kanokpis Townamchai, Pooriwat Muangwong, Rungarun jiratrachu, Kittisak Chomprasert, อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
2559 (2016) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย ธงชัย ผลดี*, อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง