ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2548 (2005) ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของบริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยจังหวัดแพร่ ชัยยา นรเดชานันท์*, ชิดชนก เรือนก้อน, วราภรณ์ ปัณณวลี, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
รายงาน 2548 (2005) ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อรุณี เจตศรีสุภาพ
บทความวิจัย 2548 (2005) Control of Bleeding in Children with Dengue Hemorrhagic Fever Using Recombinant Activated Factor VII: A Randomized, Doubleblind, Placebo-Controlled Study Ampaiwan Chuansumrit, Somporn Wangruangsatid, Yujinda Lektrakul, Mary Ng Chua, Maria Rosario Zeta Capeding, Ole Molskov Bech, the Dengue Study Group
บทความวิจัย 2548 (2005) A Randomised Controlled Trial of 6 and 12 Hourly Administration of Vaginal Misoprostol for Second Trimester Pregnancy Termination ยงยุทธ เหราบัตย์, บุญศรี จันทร์รัชชกูล, ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร
รายงาน 2548 (2005) การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการใช้ Dexamethazone เปรียบเทียบกับการใช้ placebo ในการรักษาภาวะ acite bronchiolitis จามรี ธีรตกุลพิศาล, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ณรงค์ เดชชัยวัฒนา, สุรีพร ดนุภัทรชัย, สุพล ลิมวัฒนานนท์, สมรัก ธีรตกุลพิศาล, ภพ โกศลารักษ์
บทความวิจัย 2548 (2005) Primary care nurses using guidelines in Thailand: a randomized controlled trial Pagaiya , N. , Garner , P.
รายงาน 2548 (2005) ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้ Trastuzumab ร่วมลำดับแรกในมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่ HER2 ให้ผลบวก สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์, เอื้อมแข สุขประเสริฐ, นพดล โสภารัตนไพศาล
บทความวิจัย 2548 (2005) Effectiveness of a multi-component intervention on dispensing practices at private pharmacies in Vietnam and Thailand—a randomized controlled trial Chalker , J. , Ratanawijitrasin , S. , Chuc , N. T. K., Petzold , M. , Tomson , G.
รายงาน 2548 (2005) ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Aromatase inhibitors ในการใช้เป็นฮอร์โมนรักษาเสริมสำหรับหญิงวัยหมดประจำเดือนที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะแรก สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์, นพดล โสภารัตนไพศาล
บทความวิจัย 2548 (2005) คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน กฤษณี โพธิ์ชนะพันธุ์
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือถ่างลิ้นหัวใจโลหะกับบอลลูนของอิโนอุเอะในการรักษาโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบในด้านสมรรถภาพการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิต สมนพร บุญยะรัตเวช, สุพจน์ ศรีมหาโชตะ, เทวัญ สุวานิช*
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักที่ได้รับการผ่าตัดและไม่ได้รับการผ่าตัดในโครงการรักษาผู้ป่วยลมชักครบวงจร ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รัศริน กาสลัก
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Rofecoxib และ Celecoxib สำหรับอาการปวดหลังการผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ ปกรณ์ อุรุโสภณ*, ปิ่น ศรีประจิตติชัย, วัชริน สินธวานนท์, สุรัญชนา สรเสนา
บทความวิจัย 2548 (2005) A Prospective, Randomized Trial of Structured Treatment Interruption for Patients with Chronic HIV Type 1 Infection Peter G. Cardiello*, Elly AM Hassink, Jintanat Ananworanich, Preeyaporn Srasuebkul, Tarika Samor, Apicha Mahanontharit, Kiat Ruxrungtham, Bernard Hirschel, Joep Lange, Praphan Phanuphak, David A. Cooper
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การศึกษาโดยใช้สุ่มตัวอย่างแบบแฟคตอเรียลในการใช้ยาอีโธริคอกซิบร่วมกับยาฟลาโวเสดเพื่อลดปริมาณการใช้ยามอร์ฟีนในระยะหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยวิธีส่องกล้อง ศิริลักษณ์ สุขสมปอง
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการแก้ปวดของยาโรฟิคอกซิบและยาวาลดิคอกซิบภายหลังการผ่าตัดบริเวณเต้านม ปกรณ์ อุรุโสภณ, ปิ่น ศรีประจิตติชัย*, วัชริน สินธวานนท์, ศุภลักษณ์ วสันต์ธนารักษ์
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ยานอร์ทริปทัยรินกับการให้คำแนะนำผู้ป่วยในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ ฉันชาย สิทธิพันธุ์
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การศึกษาประสิทธิผลของการเย็บขอบแผลด้วยเทคนิคมาซูเปียไรเซชั่นในการผ่าตัดรักษาฝีคัณสูตรเรื้อรังเปรียบเทียบกับการผ่าตัดมาตรฐาน ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง
บทความวิจัย 2548 (2005) การสวนหรือไม่สวนอุจจาระเพื่อเตรียมการคลอดในสตรีตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอด: การศึกษาโดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม วิราวรรณ ศรีงามวงศ์, เอกชัย โควาวิสารัช*
บทความวิจัย 2548 (2005) แบบสอบถามคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักฉบับภาษาไทย: การแปลความถูกต้องและความเชื่อถือได้ กัมมันต์ พันธุมจินดา, จิตร สิทธิอมร, ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา*, เอ็ดการ์ เจ เลิฟ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง