ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวีด้วยยาแอมโฟเทอริซินบีแบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน มาลี เตชพรรุ่ง
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาความเท่าเทียมทางคลินิคระหว่างวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศและวัสดุเคลือบหลุ่มร่องฟันที่นำเข้านนฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งในภาวะภาคสนาม ศุทธิษา แต่บรรพกุล
บทความวิจัย 2547 (2004) Cost-Effectiveness of a Pediatric Dengue Vaccine Daniel N.C. Wang, Donald S. Shepard*, Duane J. Gubler, Jose A. Suaya, Martin I. Meltzer, Michael B. Nathan, Richard T. Mahoney, Scott B. Halstead
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือกดห้ามเลือดที่ประดิษฐ์ขึ้น (จุฬา-แคลมป์) เพื่อใช้ห้ามเลือดภายหลังการสวนเส้นเลือดหัวใจหรือการขยายเส้นเลือดหัวใจ วทัญญู ปลายเนตร
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาประสิทธิภาพและผลแทรกซ้อนของเครื่องมือกดห้ามเลือดจุฬาแคลมป์ เปรียบเทียบกับเครื่องแองจิโอซีล เพื่อใช้ห้ามเลือดภายหลังการสวนเส้นเลือดหัวใจหรือการขยายเส้นเลือดหัวใจ สันติ ลิ้มอัมพรเพชร
บทความวิจัย 2547 (2004) Comparison of Cost Effectiveness between Measuring the Serum Erythropoietin Level and Reticulocyte Count for Monitoring Thalassemic Patients: A Note in Thai Beta Thalassemia/Hb E Subjects Viroj Wiwanitkit
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ประสิทธิผลของยากลูโคซามีน ซัลเฟต ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และกรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเข้าข้อ เมื่อใช้เคี่ยวหรือใช้ร่วมกันในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่โรงพยาบาลราชวิถี ศิริพร เดชะ
บทความวิจัย 2547 (2004) การเปรียบเทียบการวัดความดันลูกตาโดยวิธีเป่าลมแบบไม่สัมผัสลุกตาเทียบกับวิธีการวัดแบบโกลด์แมน วรินทร จักรไพวงศ์*, อัทยา อยู่สวัสดิ์, ไพศาล เอี่ยมอุดมสุข
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ผลของการบริโภคโสมต่อแลคเตทเทรสโซลในชายไทยสุขภาพดี ศิริวรรณ ธนาคมสิริโชติ
บทความวิจัย 2547 (2004) ประสิทธิผลของการฉีดไดโคลฟีแนกก่อนการผ่าตัดในการช่วยลดปวดภายหลังการผ่าตัดยึดกระดูกหักด้วยเหล็กดาม ประพันธ์ จันทนะโพธิ
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ผลการฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อความสามารถในการออกกำลังและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Hongnuttha Sittikool
บทความวิจัย 2547 (2004) Andrographis Paniculata in the Symptomatic Treatment of Uncomplicated Upper Respiratory Tract Infection: Systematic Review of Randomized Controlled Trials Poolsup N, Suthisisang C, Prathanturarug S, Asawamekin A, Chanchareon U.
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ปัจจัยเงื่อนไขของการเปลี่ยนผ่านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอกสมองหลังผ่าตัด ทัศนีย์ อินทรสมใจ
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) THE EFFECTS OF MIND-BODY PROMOTION PROGRAM ON BEHAVIOR CHANGES AND QUALITY OF LIFE OF MENOPAUSAL WOMEN UTHAIWON JAMTHAWORN
บทความวิจัย 2547 (2004) ประสิทธิผลและความเหมาะสมของการประเมิน LEPTO-SCOPE ในการลดความรุนแรงของผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิสที่ส่งรักษาต่อโรงพยาบาลขอนแก่น: การวิจัยแบบสุ่มชั้นภูมิและมีกลุ่มเปรียบเทียบในจังหวัดขอนแก่น บัณฑิต ถิ่นคำรพ, ธนชัย พนาวุฒิ*, ปริศนา วงศ์วีรขันธ์, วรรณา ปิยะเศวตกุล, วัฒนชัย สุแสงรัตน์
บทความวิจัย 2547 (2004) Randomized, Controlled Dose-Optimization Studies of Dihydroartemisinin-Piperaquine for the Treatment of Uncomplicated Multidrug-Resistant Falciparum Malaria in Thailand Elizabeth A. Ashley, Srivicha Krudsood, Lucy Phaiphun, Siripan Srivilairit, Rose McGready, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, Robert Hutagalung, Polrat Wilairatana, Alan Brockman, Sornchai Looareesuwan, Franc¸ois Nosten, Nicholas J. White
บทความวิจัย 2547 (2004) Randomized Trial of 3-Dose Regimens of Tafenoquine (WR238605) versus Low-Dose Primaquine for Preventing Plasmodium vivax Malaria Relapse D.Gray Heppner, Douglas B.Tang, Douglas S.Walsh*, Duangsuda Siriyanonda, Jr. , Polrat Wilairatana, Sornchai Looareesuwan, Srivicha Krudsood, Thomas G. Brewer, Udomsak Silachamroon, Weerapong Phumratanaprapin
บทความวิจัย 2547 (2004) ผลการรักษาฝีปริทันต์ชนิดเฉียบพลันโดยการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการขูดหินน้ำลาย เกลารากฟัน พิณทิพา บุณยะรัตเวช*, รัตนา อัมไพรวรรณ, สาครรัตน์ คงขุนเทียน
บทความวิจัย 2547 (2004) การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้เพื่อรวมสิทธิประโยชน์การใช้ยาต้านเชื้อวัสเอชไอวีในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า วสันต์ ภิญโญวิวัฒน์, วิทยา กุลสมบูรณ์*, สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
บทความวิจัย 2547 (2004) การเปรียบเทียบผลข้างเคียงของการใช้ นาลบูฟีน กับมอร์ฟีนทางไขสันหลังในผู้ป่วยหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ชัยสึก จิวะธนะพร
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง