ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) ผลของการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยนอกที่มีภาวะหัวใจวาย ณ โรงพยาบาลเลิดสิน สมสกุล ศิริไชย
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการรักษาด้วย ยาต้านโรคจิตกลุ่มดั้งเดิมและกลุ่มใหม่ ศิริยุพา นันสุนานนท์
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารุนแรง ชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง อังคาร ศรีชัยรัตนกูล
บทความวิจัย 2543 (2000) การให้ Nasal Positive Pressure Ventiliation วิทยา เพ็ชรดาชัย
บทความวิจัย 2543 (2000) A randomized, Double-blind Trial of Half versus Standard Dose of Zidovudine Plus Zalcitabine in Thai HIV-1-infected Patients (study HIV-NAT 001) Chaiwat Ungsedhapand, Chaiyos Kunanusont, David A. Cooper*, Kiat Ruxrungtham, Mark E. Newell, Mena Chuenyam, Praphan Phanuphak, Remko van Leeuwen, Sasiwimol Ubolyam, Sunee Sirivichayakul, Supranee Buranapraditkul, Joep M. Lang, Eugene D. Kroon
บทความวิจัย 2543 (2000) A randomized, Dose-finding Study with Didanosine Plus Stavudine versus Didanosine alone in Antiviral-naive, HIV-infected Thai Patients Chaiwat Ungsedhapand, Chaiyos Kunanusont, David A. Cooper, Gerrit-JanWeverling , Kiat Ruxrungtham*, Praphan Phanuphak, Remko van Leeuwen, Sasiwimol Ubolyama, Somsong Teeratakulpisarn, Supranee Buranapraditkun, Eugene D. Kroon, Joep M. Lange
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาวัคซีนเอดส์ในประเทศไทย อินทร์พร ปัญญานุชิต
บทความวิจัย 2543 (2000) Comparison of standard interrupted flow and constant continuous flow for transurethral prostatectomy in Rayong Hospital สวัสดิ์ โล่วรพงศ์
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) ผลของยาโมโคลบีมายด์และอัลพราโซแลมต่ออาการพานิคในโรคพานิค ธรณินทร์ กองสุข
บทความวิจัย 2543 (2000) Economic Evaluation of Water Iodization Program in Thailand Chandrakant S Pandav*, FU Ahmed, K Anand, Sangsom Sinawat
บทความวิจัย 2543 (2000) การเปรียบเทียบผลของการใช้ oxytocin เข้มข้นหยดทางหลอดเลือดดำกับ misoprostol เหน็บทางช่องคลอดในการยุติการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองในโรงพยาบาลราชวิถี เจริญ วิภูภิญโญ
บทความวิจัย 2543 (2000) Oral Zidovudine during Labor to Prevent Perinatal HIV Transmission, Bangkok: Tolerance and Zidovudine Concentration in Cord Blood Chaiporn Bhadrakom, Joanne V. Mei, Katy H.P. Moore, Nancy L. Young, Nathan Shaffer, R.J. Simonds*, Suvanna Asavapiriyanont, Timothy D. Mastro, Varaporn Sangtaweesin, W. Harry Hannon, นิรันดร์ วรรณประภา
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) การสวนล้างช่องคลอดด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ครั้งเดียวเปรียบเทียบกับการรับประทานยาเมโทรนิดาโซลครั้งเดียวในการรักษาภาวะแบคทีเรียลวาไจโนสิส สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
บทความวิจัย 2543 (2000) คุณภาพชีวิตของสตรีภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่ ฉวี เบาทรวง, สุพิศ รุ่งเรื่องศรี, อัญชลี ตาบุรี*
บทความวิจัย 2543 (2000) การสนับสนุนทางสังคมโดยเครือญาติ ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ดวงฤดี ลาศุขะ, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ยุพิน กลิ่นขจร, สมบัติ ไชยวัฒน์*
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) การบริหารยาไอโซซอรไบด์นโมโนไนเตรดทางปาก กับความสามารถของเยื่อบุผนังหน้าท้องในการแลกเปลี่ยนสารละลายและน้ำในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องแบบถาวร เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
บทความวิจัย 2543 (2000) Irrigation of the Distal Defferens during Vasectomy; Does it Accelerate the Post Vasectomy Sperm-Free Rate? Apirak Lertsuwannaroj, Somboon Leungwattanakit, Krisada Ratana-Olarn
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ชฎิล สมรภูมิ
บทความวิจัย 2543 (2000) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการขูดมดลูกโดยใช้อุปกรณ์คาร์แมน แคนนูลากับอุปกรณ์ขูดมดลูกชนิดโลหะ กนก สีจร, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร*, สุพินดา พันเทศ, สุวรีย์ เผ่าจิระศิลป์ชัย
บทความวิจัย 2543 (2000) ชีวสมมูลของยาเม็ดโคลซาปีน กิตติพงษ์ สานิชวรรณกุล, ชุลีกร สอนสุวิทย์, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, วรรณดี แต้โสตถิกุล*, สยาม แก้ววิชิต, โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง