ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2542 (1999) Efficacy of EMLA and Placebo Cream in Reducing Pain During Extra-corporeal Piezoelectric Shock Wave Lithotripsy ธารา ตริตระการ, ประดิษฐ์ สมประกิจ, พิสมร คุ้มพงษ์*, สุชาย สุนทราภา
บทความวิจัย 2542 (1999) เวลาที่น้ำไขสันหลังเทียมไหลผ่านเข็มให้ยาชาทางไขสันหลังชนิดต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไทย ในระดับความดันของน้ำไขสันหลังต่างๆ กัน ฐิติกัญญา ดวงรัตน์*, ประดิษฐ์ สมประกิจ, วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์, สิริรัตน์ รัตนถาวร
บทความวิจัย 2542 (1999) ศึกษาประสิทธิภาพการส่งผ่านความร้อนของผ้าห่มประดิษฐ์เอง เปรียบเทียบกับผ้าห่มมาตรฐานของเครื่องเป่าลมร้อน จิตประภา มานนท์, สุพพัต เพชรรัตน์*, อุบลรัตน์ สันตวัตร
บทความวิจัย 2542 (1999) Intraarticula Bupivacaine and Bupivacaine Plus Morphine for Postoperative Arthroscopic Knee Surgery Analgesia Chaiyaphruk S*, Choomjai S, Hintong gT, Kaokulbutskul U, Padungkiat S
บทความวิจัย 2542 (1999) การศึกษาผลเสริมฤทธิ์ของ Atracurium และ Vecuronium ในทางคลินิก Vasinanukorn M, วิรัตน์ วศินวงศ์*
บทความวิจัย 2542 (1999) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ท่อหายใจด้วยยาระงับความรู้สึก 4% Sevoflurane เปรียบเทียบกับ 8% Sevoflurane โดยไม่ใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อในผู้ป่วยเด็ก Ittichaikulthol W, Sirinan C, ชนินทร์ โพธิ์พิจิตร*, ปรัชญา สระตันติ์, สมศรี เผ่าสวัสดิ์
บทความวิจัย 2542 (1999) A Randomised, Open-label, Parallel Group Study Comparing the Efficacy and Safety of Kapanol Administered Every 12 Hours to 24 Hours in Patients with Moderate to Severe Cancer Pain Leelanuntakit S
บทความวิจัย 2542 (1999) The Effect of Clonidine Premedication and Isoflurane Requirement in Laparoscopic Cholecystectomy Patients สมชาย เวียงธีรวัฒน์, สมปรารถนา คงธรรม, สุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์*, เมธินี วิทยาโรจน์วงศ์
บทความวิจัย 2542 (1999) Intrathecal Morphine for Postoperative Pain Control in Patients Undergoing Transurethral Resection of the Prostate Gland จุรี วัชรสินธุ์, ธนารัตน์ สุรัตนสัญญา, ประภาพรรณ ศรีจินไตย*, พวงงาม ผู้กฤตยาคามี, วีณา กระต่ายทอง
บทความวิจัย 2542 (1999) Prolongation of Bupivacaine Spinal Anesthesia by Oral Clonidine Ittichaikulthol W*, ขวัญใจ เลาวะยานนท์
บทความวิจัย 2542 (1999) การเปรียบเทียบ Hyperbaric และ Isobaric Bupivacaine ทางช่องน้ำไขสันหลัง โดยวิธี Combined Spinal-epidural Technique สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง Amornyotin S*, ชัยพงษ์ เทพชาตรี, ชูศรี พิศลยบุตร, นุชนารถ สกุลพาเจริญ
บทความวิจัย 2542 (1999) Recovery from Isoflurane Anesthesia ; A Comparison with Halothane Sakulpacharoen N, จริยา เลิศอรรฆยมณี, สหรัชต์ ชาลีพรหม, สุพจน์ สมรรถชัย*, สุรีรัตน์ ชีวะวัฒนา
บทความวิจัย 2542 (1999) Comparison of Ondansetron and Propofol to Prevent Postoperative Nausea and Vomiting After Minor Gynecologic Surgery : A Randomized, double-blind, Controlled Study ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ, พงษ์สวัสดิ์ ธกูลสวัสดิ์, วุฒินันท์ ภู่มณี, สมัญญา ทิศาวิภาต*
บทความวิจัย 2542 (1999) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องราคาและประสิทธิผลของการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยเปรียบเทียบระหว่างวิธีดั้งเดิมกับวิธีใช้เครื่องมือเชิงพฤติกรรมบำบัด ฐิตวี แก้วพรสวรรค์*, สมร อริยานุชิตกุล, เพ็ญพรรณ ปทุมมาศ
บทความวิจัย 2542 (1999) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์, สมพร ชินโนรส*, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
บทความวิจัย 2542 (1999) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว Sasithorn Wannapong*, ฉันทิกา จันทร์เปีย, นงลักษณ์ จินตนาดิลก, บุญเพียร จันทร์วัฒนา, อัจฉรา เปรื่องเวทย์
บทความวิจัย 2542 (1999) ผลของการให้ข้อมูลต่อปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ป่วยขณะส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร นินธนาวิมลกิตติวัฒน์*, สมพร ชินโนรส
บทความวิจัย 2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของฮีโมโกลบินในสตรีตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Viroj Wiwanitkit, นารา ผริตโภคี*, อัชฌาศัย ศิริตันติกร, แจ่มใส สุวรรณศักดิ์ศรี
บทความวิจัย 2541 (1998) The WHO Antenatal Care Randomised Contolled Trial - Rationale and Study Design Villar J., Bakketeig L., Donner A., Almazrou Y., Baaqeel H., Belizan JM., Carroli G., Farnot U., Lumbiganon P., Piaggio G., Berendes H.
บทความวิจัย 2541 (1998) Methods for Economic Evaluation Alongside A Multicentre Trial in Developing Countries - A Case Study from The WHO Antenatal Care Randomised Contral Trial Mugford M., Hutton G., Foxrushby J.
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง