ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542 กมลชนก เทพสิทธา
บทความวิจัย 2542 (1999) Short-Course Zidovudine for Perinatal HIV-1 Transmission in Bangkok, Thailand: A Randomized Controlled Trial Nathan Shaffer*, Rutt Chuachoowong, Philip A Mock, Chaiporn Bhadrakom, Wimol Siriwasin, Nancy L. Young, Tawee Chotpitayasunondh, Sanay Chearskul, Anuvat Roongpisuthipong, Pratharn Chiyanon, John Karon, Timothy D. Mastro, RJ Simonds
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) การศึกษาประสิทธิผลของพรอโพฟอล 20 มิลลิกรัมเปรียบเทียบกับนาลบูฟีน 3 มิลลิกรัมในการระงับอาการคันซึ่งเกิดจากการฉีดมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดเด็กทางหน้าท้อง สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) กาวไฟบรินช่วยลดระยะเวลาการใส่ท่อระบายน้ำเหลืองหลังการผ่าตัดเต้านมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ปิยะ เตียวประเสริฐ
บทความวิจัย 2542 (1999) การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายไต ทิพาพร ตังอำนวย, ลิวมิง*, วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย
บทความวิจัย 2542 (1999) Cost-Effectiveness Analysis of Lambdacyhalothrin Treated Nets for Malaria Control: the Patients' Perspective Chusak Prasittisuk, Kaemthong Indaratna, Malinee Prasittisuk, Pirom Kamolratanakul, Piyarat Butraporn*
บทความวิจัย 2542 (1999) Shelf Life of Stream Sterilzed Surgica Instruments Packaged in Linen-wraps Versus Plastic - Paper Bags Sawet Srisir
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) ประสิทธิภาพของยาเพ็นท็อกซิฟิลลีน เทียบกับยาหลอกในการรักษาผู้ป่วยโรคพรูริติค พับพูล่าร์อีรับชั่น ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กมลรัตน์ ตั้งกิจงามวงศ์
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) ผลการรักษารอยแผลเป็นนูนคีลอยด์ด้วยการใช้ความเย็นเทียบกับการฉีดยาไทรแอมซิโนโลน อเซ็ตโตไนด์เข้าไปในรอยแผล : การศึกษาเปรียบเทียบโดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม ศิริยศ ก่อเกียรติ
บทความวิจัย 2542 (1999) ผลการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวล ความรู้ และทัศนคติของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ จำรัส วงค์คำ, มาสินี ไพบูลย์*
บทความวิจัย 2542 (1999) Cost-effectiveness Analysis of Artesunate and Quinine + Tetracycline for the Treatment of Uncomplicated Falciparum Malaria in Chanthaburi, Thailand D. Kitayaporn, E.R. Honrado*, J. Karbwang, K. Thimasarn, P. Kamoiratanaku, R. Masngammueng, W. Fungladda
บทความวิจัย 2542 (1999) Clonazepam ชนิดฉีดเข้ากล้ามในการรักษาผู้ป่วยโรคจิตที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล, กิตติวรรณ เทียมแก้ว, ปริทรรศ ศิลปกิจ*, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, สุรเชษฐ ผ่องธัญญา
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุน/ผลได้ของโครงการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดจากโรคพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน กฤติกา ศรีอำไพ
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) ต้นทุน-ประสิทธิผลของระบบเฝ้าระวังการคงช่องว่างภายหลังการสูญเสียฟันกรามน้ำนมซี่ที่ 2 สำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ศรีอรุณ ชินประทีป
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้และต้นทุน-ประสิทธิผลการใช้ยาไอโซไนอะซิดเพื่อป้องกันวัณโรคในผู้ติดเชื่อเอชไอวี ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ รัชนีกร คำหล้า
บทความวิจัย 2542 (1999) A Comparative Clinical Trial of a Combination of Artesunate and Mefloquine versus a Combination of Quinine and Tetracycline for the Treatment of Acute Uncomplicated Falciparum Malaria in Somdejprachaotaksinmaharaj Hospital, Tak Province Pongthep Thepsamarn, Sornchai Looareesuwan, Srivicha Krudsood*
บทความวิจัย 2542 (1999) Topical Mupirocin, Surgical Wound Infection, Prevention ปราณี พลังวชิรา, ปิติ พลังวชิรา*
บทความวิจัย 2542 (1999) ผลของยาสีฟันสมุนไพรโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบ: การศึกษาทางคลินิก ชลธิชา อมรฉัตร, ฐ วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, ประมุข จิตต์จำนงค์*, เทอดพงษ์ ตรีรัตน์, เพชรรัตน์ ไกรวรพันธุ์
บทความวิจัย 2542 (1999) Preemptive Intraperitoneal Bupivacaine does not Provide Analgesia after Transabdominal Hysterectomy Parakkamodom S, Visalyaputra S*, จิตนันท์ พินธุรักษ์, ฉันทนา งามสง่า, พรรษมน เผดิมวงศ์, วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์, สถาพร ปรุงศรี, สามารถ ตันติภูษานนท์, สิริลักษณ์ วุฑฒิกรรมรักษา, อนินทิตา ปิติวรรณ
บทความวิจัย 2542 (1999) Is Intramuscular Promethazine a Prophylactic Treatment for Epidural Morphine-induced Pruritus in Cesarean Section Suksopee P, ธนาภรณ์ นภาโชติ, ปิยดา มหาพรรณ, พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล*, รุจิรา แอมอญคุณ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง