บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2564 (2021) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำร่วมกับการให้สารน้ำกับการให้สารน้ำอย่างเดียวในการป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำจากการให้ยาชาทางช่องน้ำไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรับการผ่าตัดแบบนัดหมาย กิตติยา วิจิตรมาลา*, สุชาดา ป้องขวาเลา, กฤษณา พิมพลีชัย
2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแก้ไขภาวะเปลือกตาตก Repair of Blepharoptosis by frontalis muscle techniques with suture กับ Repair of Blepharoptosis by resection or advancement of levator muscle aponeurosis techniques เป็นเอก ธงทอง
2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของสายเสียงขณะใส่ท่อหายใจจากการใช้ cisatracurium 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ร่วมกับยาดมสลบ sevoflurane และการใช้ cisatracurium 0.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง ปริญญาภรณ์ วัฒนเนติกุล
2564 (2021) Subconjunctival Bevacizumab injection on primary pterygium in Thammasat University Hospital: a randomized controlled trial Woranart Tattiyakul*, Chunwarat Phattarapongdilok, Nattadet Rattana-aram
2564 (2021) The Pain Relief Effect of Cold Normal Saline Eye Irrigation before Intravitreal Injections: A Double-Blind Randomised Controlled Trial Nattapon Wongcumchang*, Pulthip Charoenphol
2564 (2021) คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ณ คลินิกโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ธัญญาเรศ สถาพร, โชติมันต์ ชินวรารักษ์*, อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
2564 (2021) Cost analysis of influenza vaccination for pregnant women in Thailand อาทร ริ่วไพบูลย์
2564 (2021) เปรียบเทียบประสิทธิผลการใส่ 2% ไลโดเคนและเดกซาเมทาโซนในถุงลมของท่อช่วยหายใจต่ออาการไม่สบายคอภายหลังการระงับความรู้สึกด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ ทิพพาภรณ์ ศรีพล
2564 (2021) ภาวะสุขภาพ ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา*, พรรณงาม พรรณเชษฐ์, วัลภา สุนทรณัฏ, บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
2564 (2021) The Effectiveness of the Health Promotion Program for the Development of Elderly Health literacy and Quality of Life in the Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center’s Area of Responsibility Ammara Visuttranukul*, Thanakorn Panyasaisophon, Kamonphat Visuttipukdee, Phitsaran Thamrongworakun, Panat Chanpleng
2564 (2021) ผลลัพธ์การรักษาด้านคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มช่วงอายุ 10 ปี พลากร สุรกุลประภา, สุธีรา ประดับวงษ์*, ยุพิน ปักกะสังข์, กมลวรรณ เจนวิถีสุข, พูนศักดิ์ ภิเศก, บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
2563 (2020) ประสิทธิศักดิ์ในการลดระดับความปวดของยาเซเลโคซิบหลังผ่าตัด คลอดบุตรการทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม ธัญวิภา ทัศน์เจริญพร, บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี, ปิยศักดิ์ วิทยบูรณานนท์, พสุวัฒน์ คงศีล
2563 (2020) ผลของการใช้เทปยืดหยุ่นและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อระดับความเจ็บปวด ระดับพร่องความสามารถและความยืดหยุ่นของเอวในผู้ป่วยอาการปวดหลังส่วนล่างชนิดไม่จำเพาะเจาะจง: การศึกษาเชิงทดลองชนิดมีการสุ่ม ขิ่นนานโอมานวิน, มายโอตูชาขิ่น, ยอดชาย บุญประกอบ*
2563 (2020) วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำาหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค อรทัย เขียวเจริญ*, ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร, ธันวา ขัติยศ, เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์, ชลธิดา ใบม่วง, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
2563 (2020) ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก สุชาติ เปี่ยมปรีชา*, ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์, อุทุมพร วงษ์ศิลป์, นิลวรรณ อยู่ภักดี
2563 (2020) แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือด สมพร ชินโนรส*, ชุติมา ดีปัญญา, สุภาพร ภูษณวรรณ
2563 (2020) Effect of Addition of Ondansetron for PONV Prophylaxis in Ambulatory Hysteroscopy with Propofol Total Intravenous Anesthesia ชนินาถ รุจพัฒนกุล, ณัฐกานต์ หุ่นธานี, นคนันท์ แสงดี, พรภัทรา อารีรักษ์*, มัธชุพร สุขประเสริฐ
2563 (2020) การเปรียบเทียบการให้ฟีนิลเอฟรินในการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำจากการ ระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องน้ำไขสันหลังแบบฉีดเข้าเส้นเลือดำทันทีและแบบค่อยๆ ฉีดต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นช้าและอาการข้างเคียงอื่นๆ ในการผ่าตัด คลอดทางหน้าท้อง: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มอำพรางฝ่ายเดียว รติกร อนุสรธนาวัฒน์
2563 (2020) ผลของการกระตุ้นภาวะขาดเลือดในร่างกาย ในการป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทีบรังสีจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม พฤตินาถ โกยดุลย์*, พามิลา ทรรศนะวิภาส, นฤตยา วโรทัย, ธีรศักดิ์ ตั้งวงศ์เลิศ, เนาวนิตย์ นาทา, บัญชา สถิระพจน์, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, อำนาจ ชัยประเสริฐ
2563 (2020) คุณภาพชีวติของผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ลลิดา นพคุณ*, รุจาธร อินทรตุล, นัทธมน วุทธานนท์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง