บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2562 (2019) การศึกษาประสิทธิภาพของการรับประทานยาไอโซซอรไบด์โมโนไนเตรท เอสอาร์เพื่อการกระตุ้นปากมดลูกให้พร้อมก่อนการชักนำาคลอดในสตรีมีครรภ์ครบกำาหนดแบบผู้ป่วยนอก ชื่ณ เชาว์ตระกูล*, ศุภศิริ หะยะกังฉัตร์, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
2562 (2019) การศึกษาเปรียบเทียบการให้ความเย็นแก่มดลูกเพื่อลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดคลอด น้ำผึ้ง นวศิโรดม*, อุษณีย์ สังคมกำแหง, ธนนิตย์ สังคมกำแหง
2562 (2019) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เข้าผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องและแบบเปิดหน้าท้อง ชินา โอฬารรัตนพันธ์*, ณัฐชา พูลเจริญ, ชัย อริยศรีวัฒนา, พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน
2562 (2019) การเหน็บยาไมโซพรอสตอลทางทวารหนักก่อนผ่าตัดเนื้องอกมดลูก เพื่อลดการเสียเลือดจากการผ่าตัด: การศึกษาเปรียบเทียบกับยาหลอก พฤฒพร มณีรัตน์*, สิริกาญจน์ ทองใหม่
2562 (2019) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรมยากับการฝังเข็มต่อการรักษาอาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท นครทรัพย์ หล่าวเจริญ*, ธาวิณี ช่วยเอื้อ
2562 (2019) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้น้ำเกลือกับสารหล่อลื่นมาตรฐานในการส่องกล้องทางโพรงจมูกแบบปรับทิศทาง อมรวรรณ คำภา, อลีนา สรรค์ธีรภาพ*
2562 (2019) ผลการรักษาของการนวดไทยต่อองศาการเคลื่อนไหวของคอ อาการปวด และความวิตกกังวลในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อบ่า: การศึกษาแบบปกปิดผู้ประเมิน มีการสุ่มและกลุ่มควบคุม วิศรุต บุตรากาศ*, เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล
2562 (2019) ผลของการพยาบาลแบบประคับประคองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในชุมชน จินตนา อาจสันเที๊ยะ*, จุฑามาศ ติลภัทร
2562 (2019) Feeding tube or Foley catheter for urethral drainage in hypospadias repair: A randomized controlled trial Jaraspong Vuthiwong, พิษณุ มหาวงศ์*, วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์
2562 (2019) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับที่รับการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดแดง อรุณ นิลเลิศ, ผ่องศรี ศรีมรกต*, เกศศิริ วงษ์คงคำ, สมราช ธรรมธรวัฒน์
2562 (2019) ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกทักษะและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่บุตรคนแรก: การทดลองแบบสุ่ม ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, นิตยา สินสุกใส*, ทัศนี ประสบกิตติคุณ, ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
2562 (2019) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในประชาชนผู้รับบริการเลิกบุหรี่ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, สุนิดา ปรีชาวงษ์*, ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน, สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
2562 (2019) Effects of Carbohydrate Reduction Program and Telemonitoring on Glycosylated Hemoglobin in Patients with Poorly Controlled Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial R Jantraporn, P Pichayapinyo*, สุนีย์ ละกำปั่น, กรภัทร มยุระสาคร
2562 (2019) Effectiveness of Subcutaneous Drain to Prevent Incisional Surgical Site Infection after Abdominal Surgery: A Randomized Controlled Trial A Tongyoo*, P Boonyasatid, E Sriussadaporn, P Limpavitayaporn, C Mingmalairak
2562 (2019) Comparison of Quality of Life, Patient Satisfaction and Overall Postoperative Pain between Breast Reconstruction with Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous Flap and Breast-Conserving Therapy in Breast Cancer Patients: A Single Surgeon Experience P Yenbutra*, P Amornpisanmit
2562 (2019) Comparison of the Efficacy of Propofol TCI and Midazolam for Patients undergoing ESWL: A Randomized Controlled Trial V Udompornmongkol*, T Thitisuriyarax, S Sirimasrungsee
2562 (2019) ระยะเวลาการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บปวดและการลดภาวะเลือดออก บริเวณที่ฉีดโบทูลินุมทอกซินชนิด A ของผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีก พจีภัทร อนุราชเสนา
2562 (2019) Efficacy and tolerability of BP-C1 in metastatic breast cancer: a Phase II, randomized, double-blind, and placebo-controlled Thai multi-center study Kritiya Butthongkomvong, Nilubol Raunroadroong, สิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย, Isaraporn Sangsaikae, Vichien Srimuninnimit, Henrik Harling, Stig Larsen*
2562 (2019) Disease activity and functional status associated with health‐related quality of life and patient‐acceptable symptom state in patients with psoriatic arthritis in Thailand: A cross‐sectional study Praveena Chiowchanwisawakit*, วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ, Phakamon Thaweeratthakul, Wanruchada Katchamart
2562 (2019) Effect of patient education on medication adherence of patients with rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial Nichapa Taibanguay*, Sumapa Chaiamnuay, Paijit Asavatanabodee, Pongthorn Narongroeknawin
ปี ชื่อ ผู้แต่ง