บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2565 (2022) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาขยายรูม่านตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชุมพล อินทรเทศ
2565 (2022) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยทีมสหสาขาวิชาชีพเปรียบเทียบกับการดูแลในระบบบริการปกติของเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี อาริยา ตั้งมโนกุล, สุรศักดิ์ ไชยสงค์*
2565 (2022) Effectiveness of Proactive Therapy in Pediatric Atopic Dermatitis Patients with 0.03% Tacrolimus Ointment versus 0.02% Triamcinolone Acetonide Cream: A Prospective Randomized Split-Side Single-Blinded Controlled Trial Kamonrat Sunantawanich*, Chinmanat Lekhavat, Areeya Srimuang, Napaporn Suksawang, Niorn Boonpuen
2565 (2022) การศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย ในโรงพยาบาลหนองคาย รัชดาพร ปุยนุเคราะห์
2565 (2022) ประสิทธิผลของการทำ Fascia Iliaca Block ด้วยเทคนิคอัลตราซาวด์เพื่อลดความปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกบริเวณข้อสะโพกหัก โรงพยาบาลสกลนคร จิตรภัทรา งันลาโสม*, ภทรดนัย วรรธนะสาร, วรางคณา ดิษเจริญ
2565 (2022) ผลของโปรแกรมการทำผักสวนครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความต้องการของผู้สูงอายุ พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ, นิภาพร อภิสิทธิ์วาสนา*, ประภาส ธนะ, กมลพร ไตรจินดา, คัชชญากร สองฐิติธนา, Tanida Mala
2565 (2022) การเปรียบเทียบผลของการฝึกเดิน ระหว่างการฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินกับการฝึกเดินด้วยการกายภาพบำบัดแบบดั้งเดิมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มณฑิชา ม่วงเงิน*, บุษกร โลหารชุน, ชุติภา วรฤทธานนท์, ณัฐชา ศัตรูพินาศ, ภคอร สายพันธ์, สาริณี แก้วสว่าง
2565 (2022) การบาดเจ็บของเส้นประสาท Recurrent Laryngeal ในการผ่าตัดไทรอยด์ด้วยเทคนิคแบบหาเส้นประสาทเปรียบเทียบกับเทคนิคไม่หาเส้นประสาท ปนัดดา ช่วยแก้ว
2565 (2022) ผลของวิธีห้ามเลือดโดยคงการไหลเวียนเลือดต่ออุบัติการณ์การเกิดภาวะหลอดเลือดแดงเรเดียลอุดตันในผู้ป่วยหลังฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี กฤษณา พึ่งศรี*, นภาพร หอระดี
2565 (2022) เปรียบเทียบการใช้ยาไมโซพรอสทอลโดยการอมใต้ลิ้นและกินก่อนใส่แร่ในมะเร็งปากมดลูก ชวลิต หลักดี, ธันยาภรณ์ ไกรสรไขศรี*, จริยาพร แสนบุญเลิง, เกศราภรณ์ คงสุขโข, ศิริพร โพธิ์ศรีทอง
2565 (2022) การใช้ยาไมโซพรอสตอล (Misoprostol) เหน็บทางรูทวารก่อนผ่าตัดเพื่อลดการเสียเลือดระหว่างเปิดช่องท้องผ่าตัดมดลูก: การศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม มนสิชา พงษ์สมัครไทย*, วรสุดา บุญสิทธิ์
2565 (2022) การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเตรียมความสะอาดลำไส้ก่อนการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักระหว่างผู้ป่วยในกับผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม อลงกรณ์ จันทร์เจริญ
2565 (2022) ผลของการฝึกการทรงตัวด้วยเครื่องสะท้อนกลับจากแรงกดฝ่าเท้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง :การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม จิรวรรณ โปรดบำรุง, วรุณนภา ศรีโสภาพ*
2565 (2022) ประสิทธิผลของการใช้ท่อพลิกคว่ำ-หงายมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม จิรวรรณ โปรดบำรุง, วรุณนภา ศรีโสภาพ*, สุวนัย แสงราช
2565 (2022) Effectiveness of Innovation Basic Life Support Training Devices to Layperson: A Randomized Controlled Trial Wiput Laosuksri, Boriboon Chenthanakij, Krongkarn Sutham, Wetchayan Rangsri, Radom Pongvuthitham, Chaiy Rungsiyakull, Thawan Suchartakul, Navadon Khunlertgit, Borwon Wittayachamnankul*
2565 (2022) The Effectiveness of a Parent Involvement-Child Behavioral Management Program on Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms among Thai School-age Children Ubon Wannakit, จินตนา ยูนิพันธุ์*, ชนกพร จิตปัญญา
2565 (2022) ผลของการนวดพื้นบ้านไทยภาคใต้และการประคบอุ่นต่อการหลั่งน้ำนมและการคัดตึงเต้านม: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ชุดาณัฏฐ์ ขุนเพชร, โสเพ็ญ ชูนวล*, ศศิธร พุมดวง
2565 (2022) ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองด้วยสติและการสนับสนุนของครอบครัวในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้: การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม นิตยา สุขชัยสงค์, ปาหนัน พิชยภิญโญ*, สุนีย์ ละกำปั่น, Laura R. Saslow, James E. Aikens
2565 (2022) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเผชิญปัญหาที่บ้านในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม สุนันทา ตั้งนิติพงศ์, นัทธมน วุทธานนท์*, ลินจง โปธิบาล, โรจนี จินตนาวัฒน์
2565 (2022) ผลของการให้แนวทางการดูแลเพิ่มเติมในผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงอายุ นันทนา เสียงล้ำ, พีรยา ศรีผ่อง*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง