บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของสูตรยา 10-day modified ginger quadruple therapy กับสูตร 10-day standard concomitant therapy ในการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร นริศ ติวะตันสกุล
2564 (2021) Comparison Between the Effectiveness of Mental Practice and Physical Practice using Cup Stacking on Hand Function in the Elderly Jaruwan Prasomsri*, Jenjira Wadbanje, Tiriporn Suttinon, Sakongkorn Keereena
2564 (2021) A Randomized Trial of Partial Versus Complete Versus Not Using Laser-Assisted Hatching in Vitrified-Warmed Cleavage Embryo Transfer: A Preliminary Report อุษณีย์ แสนหมี่*, Waraporn Piromlertamorn, Teraporn Vutyavanich
2564 (2021) Comparison of the Effectiveness between 5% Eutectic Mixture of Local Anesthetic Cream and Ethyl Chloride Spray Applied on the Skin Prior to Intravenous Cannulation Wilaiporn Supan, Araya Ongiem, Angkana Prawatviteesuk, สุทธิพล อุดมพันธุรัก, พงษ์ธารา วิจิตเวชไพศาล*
2564 (2021) The Efficacy of Skin Cooling for Pain Relief during Intralesional Steroid Injection for Keloid Treatment: A Randomized Cross-Over Study Nicakorn Jongkajornpong, Kachin Wattanawong*
2564 (2021) Outcomes Comparison between Low Molecular-Weight Heparin with Mechanical Prophylaxis versus Mechanical Prophylaxis Alone for Perioperative Venous Thromboembolism Prevention in Abdominopelvic Surgery: A Randomized Controlled Trial Chairat Supamutchai, Chumpon Wilasrusmee, Jakrapun Jirasiritum, Nutsiri Kittitirapong*, Parach Sirisriro, Pitichote Hiranyatheb, Piyanut Pooltracool, Pongsasit Singhatas, Preeda Sumritparadit, Samart Phuwapraisirisam, Sopon Jirasirithum, Surasak Leela-Udomlipi, Suthas Horsirimanont, Tharin Thampongsa, Wiwat Tirapanich
2564 (2021) A Randomized Controlled Trial Comparing Chlorhexidine in Water and Povidone Iodine for Surgical Site Preparation in Abdominal Surgery Thanaporn Nuangphuet, Weerapat Suwanthanma*
2564 (2021) A Prospective, Randomized, Double-blind Trial of the Use of Fibrin Sealant for the Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy (BSSRO) Chetsada Limphattharawong, Kachin Wattanawong*
2564 (2021) ต้นทุนการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลกุมภวาปีของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ กิดลดา กิตยคม*, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์
2564 (2021) Use of the Ring Wound Protector in Open Appendectomy: A Model-Based Cost-Utility Analysis Boonying Siribumrungwong, Kamolpat Chaiyakittisopon, Suphakarn Techapongsatorn, ภัคพล สุขวิบูลย์, อมฤต ตาลเศวต*
2564 (2021) การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลเกาะลันตาโดยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรม วันชัย อินทอง*, กุลจิรา อุดมอักษร
2564 (2021) การวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรมของการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมจากผู้ป่วยจิตเภทที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการบริบาลทางเภสชักรรมเฉพาะสาขาจิตเวช จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง, นุศราพร เกษสมบูรณ์*
2564 (2021) ต้นทุนโดยตรงทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี อารยา วิฑิตพงษ์วนิช, ปิยเมธ ดิลกธรสกุล*
2564 (2021) Quality of life for type II diabetes mellitus patients in a suburban tertiary hospital in Thailand Chakawee Komaratat*, Naruemon Auemaneekul, Wirin Kittipichai
2564 (2021) คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจต่อการจัดบริการและการกดไวรัสในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับบริการแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้บริการเป็นศูนย์กลาง ณ คลินิกเติมยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นิตยา ดาววงศ์ญาติ
2564 (2021) ต้นทุนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น พิมประภา แวนคุณ, กฤษณี สระมุณี*, สุรศักดิ์ ไชยสงค์
2564 (2021) ต้นทุน-ประสิทธิผลของโครงการรู้ทัน..กันหักซ้ำในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก โรงพยาบาลเลิดสิน จุฑาทิพ อาธีรพรรณ*, อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ, ชิตวีร์ เจียมตน, ฉัตรระวี จินดาพล, รมนปวีร์ บุญใหญ่, วรัญญา ทาสมบูรณ์, สุวิภา อุดมพร
2564 (2021) ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2559 จีรนันท์ แสงฤทธิ์*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, สหภูมิ ศรีสุมะ, ภูษิต ประคองสาย
2564 (2021) การยึดติดทางคลินิกของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดใสระหว่างวัสดุนวัตกรรมไทยกับวัสดุนำเข้าบนฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง: การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุมที่มีการจัดกลุ่มด้วยวิธีสุ่ม ดลหทัย สิทธิพงษ์พร*, วัชราภรณ์ ทัศจันทร์, พสุธา ธัญญะกิจไพศาล, ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
2564 (2021) ต้นทุนต่อวันนอนในการให้บริการการดูแลระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง อรพรรณ ศฤงคาร, อังสนา บุญธรรม*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, ภูษิต ประคองสาย
ปี ชื่อ ผู้แต่ง