บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2563 (2020) ผลของการฝึกความแข็งแรงร่วมกับการฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายที่บ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ต่อการทำงานของรยางค์ส่วนบนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง โอฬาร อิสริยะพันธุ์, จีราวรรณ เกิดสวัสดิ์มงคล, ณัฐชยา ชนแดน, น้อมจิตต์ นวลเนตร์, ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์, วรุณนภา ศรีโสภาพ*
2563 (2020) การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเดินจากการใช้ Thera-Band พันระดับเข่าและระดับสะโพกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สุปรียา ราชสีห์*, จิตติมา แสงสุวรรณ
2563 (2020) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตชุดผ้าผ่าตัดปลอดเชื้อที่ใช้ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศศิธร เรืองประเสริฐกุล*, เสาวลักษณ์ รีรัตนพงษ์, จุฑารัตน์ เอี่ยมทอง, ภคมน อุปดิษฐ์, พิกุล นนทภา, ีรัญชิตา กิ่งวงค์
2563 (2020) Quality of Life and Burden of Lung Cancer Patients’ Caregivers: A Cross-Sectional Study from Southern Thailand Orapan Fumaneeshoat*, Thammasin Ingviya
2563 (2020) พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในพระสงฆ์ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม วิภาดา ศรีมันทยามาศ, วารุณี ฟองแก้ว, เบญจมาศ สุขสถิตย์*, พัชราภรณ์ อารีย์, ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์
2563 (2020)  Study in the Clinical Outcomes and Quality of Life in Epilepsy Patients at Bangkok Hospital Headquarters Thitaree Yongprawat
2563 (2020) Quality of life and Illness of Silicosis Patients Krittin Silanun
2563 (2020) เปรียบเทียบผลการลดระดับความรุนแรงของอาการ คุณภาพชีวิต และการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับโปรแกรมการปฏิบัติตัวโรคหัวใจล้มเหลวเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการแนะนำตามปกติ ธิดารัตน์ หนชัย*, ปนัดดา อินทรลาวัณย์, กาญจนา สนิท, วนัชพร จอมกัน, ไพจิตรา พรหมวิชัย
2563 (2020) Quality of Life in Stroke Patients at Outpatient Rehabilitation Clinic, Siriraj Hospital A Yingkijsathavorn, Kamontip Harnphadungkit*
2563 (2020) การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระหว่างการยึดตาข่ายสังเคราะห์โดยใช้ตัวยึดโลหะกับการใช้กาวในการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ Laparoscopic Totally Extraperitoneal Repair อนุตพงษ์ ชูจันทร์
2563 (2020) ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของโรงพยาบาลชุมชนสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต สุวภรณ์ ส่งเสริมล้อสกุล*, สกนธ์ สุภากุล, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
2563 (2020) การลดความปวดในการส่องกล้องตรวจโพรงจมูกชนิดแข็งระหว่างยาชาลิโดเคนร้อยละหนึ่งร่วมกับยาออกซี่เมตาโซลีนและยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับยาออกซี่เมตาโซลีน : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง วิพรร ณัฐรังสี*, ธนวิทย์ อินทรารักษ์
2563 (2020) ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบอุดตัน ธัญพิมล เกณสาคู*, เตือนใจ สินอำไพสิทธิ์, วีรยุทธ ศรีทุมสุข
2563 (2020) การพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน*, วัชรพล ทองควัน
2563 (2020) การศึกษาประสิทธิภาพของยาพาราเซตามอลในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำเปรียบเทียบกับการให้มอร์ฟีนทางช่องไขสันหลังในการระงับปวดหลังผ่าตัดคลอด ณัฐธนภัทร์ เวชการณ์*, ณฐพร นาคน้อย, นุชจิรา พิพิชชวนชม
2563 (2020) การรักษาภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันชนิดขาดออกซิเจนโดยไม่มีภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่งด้วยออกซิเจนอัตราไหลสูงผ่านทางจมูกเพื่อป้องกันการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง: งานวิจัยแบบสุ่ม ปัทมพร แสงแก้ว, จุฑามาศ อินทร์ชัย, พนิดา ชนะญาติ, เฉลิม ลิ่วศรีสกุล*
2563 (2020) อาการอ่อนเปลี้ยและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด รุจษรา แก้วตา*, ศรีมนา นิยมค้า, สุธิศา ล่ามช้าง
2563 (2020) ผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างจากภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทระหว่างวิธีดึงหลังร่วมกับประคบร้อนและการบริหารหลังด้วยเทคนิคแมคเคนซี่กับวิธีดึงหลังร่วมกับประคบร้อน นันทวัน ปิ่นมาศ
2563 (2020) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็มศีรษะรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างด้วยเทคนิคการกระตุ้นเข็มด้วยมือและการกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ภาสกิจ วัณนาวิบูล*, ภัทรานี ดนัยสวัสดิ์, สุภรตา เกียรติวิชญ์, ณัฐนันท์ นุ่มหอม, นพจิรา วัณนาวิบูล, ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ, ปารเมษฐ์ แซ่ปึง, ธัญญารัตน์ ไพศาลภานุวงศ์, อุทัย ศิลาพิพัฒน์ธรรม, จักษณา วัณนาวิบูล
2563 (2020) Efficacy of 5%, 10% Trisodium Citrate and Heparin as Catheter-Locking Solution for Central Venous Hemodialysis Catheters: A Prospective Randomized Controlled Study Tipakorn Chuamuangphan, Pattharawin Pattharanitima*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง