บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2561 (2018) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาปฎิชีวนะอะซิโทรมัยซิน ขนาดต่ำและขนาดสูงในการรักษาสิวอักเสบระดับรุนแรงปานกลาง พลอยทราย รัตนเขมากร*, ญาณิน นกเทศ, พลอยชมพู ศรีสุวรรณวัฒนา, ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช
2561 (2018) การศึกษาเปรียบเทียบผลของน้ำยาบ้วนปากสามสูตรของโรงพยาบาลจังหวัดน่านต่อการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผ้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ปนัฐดา กันทาเศษ*, ยุทธพงศ์ สุวรรณพงศ์, เยาวเรศรัศ เขื่อนจันธนลาภ, วิภารัตน์ ผิวอ่อน, สุรชัย โกติรัมย์
2561 (2018) ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามหลักการจัดกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกเพื่อการจ่ายเงินที่โรงพยาบาลบางบัวทอง กิตติยา ชูโชติ*, นิลวรรณ อยู่ภักดี
2561 (2018) การเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกับระบบการจ่ายเงินคืนแบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (ดีอาร์จี) และผลลัพธ์จากการรักษาด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายพลาสมาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ศิริเกษม ศิริลักษณ์*, ภัทรวีร์ ดามี
2561 (2018) ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบผสมผสานของไทย ด้วยฤาษีดัดตนต่อความดันโลหิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กนิษฐ์ โง้วศิริ*, เปรมวดี คฤหเดช, กันยา นภาพงษ์
2561 (2018) ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจแบบกลุ่มต่อระดับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด บุญตา วิทิตศิริ, พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์*, นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, เพิ่มสุข เอื้ออารี, กรกกาญจน์ กอบกิจสุมงคล, ศิริพร แสงมณี
2561 (2018) Health utilities of patients with multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorders in Thailand สสิธร ศิริโท, มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์, Chalakorn Chanatittarat, Pagamas Pasogpakdee, Metha Apiwattanakul, นาราพร ประยูรวิวัฒน์, Siwaporn Chankrachang, อาทร ริ่วไพบูลย์, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว*
2561 (2018) ประสิทธิผลของการใช้ซอฟต์แวร์กระตุ้นการกะพริบตาในผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีอาการตาแห้ง ปณตศม เง่ายุธาการ*, ปนดา เตชทรัพย์อมร, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, กัลยารัตน์ กองปัญญา, จารุวรรณ มีเพียร, ภัทรียา เสรีสันติวงศ์, ศศิธร ฉิมบรรเทิง
2561 (2018) Effect of EMG Biofeedback to Improve Hand Function in Children with Cerebral Palsy: A Randomized Controlled Trial Rattana Rattanatharn
2561 (2018) Bilateral Comparison of Liquid Parafϐin and Cream Base on Transepidermal Water Loss among Psoriasis Patients: A Randomized Trial Chutima Churee*, Walaiorn Pratchyapruit, กมล อุดล, สุขุม เจียมตน
2561 (2018) The Efficacy of Dexamethasone Sodium Phosphate Compared to Triamcinolone Acetonide in the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Double-Blind Controlled Trial Chawin Suwanchatchai, Sasipong Lertnantapanya, Sorasakdi Vechmamontien, ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ*
2561 (2018) ผลของการฝึกเต้นรองเง็งแบบประยุกต์ต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุในชุมชน เทอดขวัญ ปลูกวงษ์ชื่น*, ฐิติมา เซ่งฮ่อ, ณัฐชยา มิ่งแก้ว
2561 (2018) ผลของการนวดไทยที่เท้าด้วยตนเองต่อการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อเท้าและนิ้วหัวแม่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความผิดปกติของปลายประสาท กวิตา จรัสรังสีชล, อุไรวรรณ ชัชวาล*, วนิดา ดรปัญญา, วิชัย อึงพินิจพงศ์, เสาวนีย์ นาคมะเร็ง
2561 (2018) ผลของโปรแกรมการฝึกไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจต่ออาการซึมเศร้าในผู้ใหญ่โรคซึมเศร้า ดาวรุ่ง งามเลิศ, นุชนาถ บรรทุมพร*, ชมชื่น สมประเสริฐ
2561 (2018) ผลของโปรแกรมการฝึกไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจต่ออาการซึมเศร้าในผู้ใหญ่โรคซึมเศร้า ดาวรุ่ง งามเลิศ, นุชนาถ บรรทุมพร*, ชมชื่น สมประเสริฐ
2561 (2018) ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมการดูแลตามระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและคุณภาพชีวิต นิรมัย มณีรัตน์, วราพร นนทศิลา, ศรีวรรณา วงศ์เจริญ, Supattra Puanfai-
2561 (2018) เปรียบเทียบต้นทุนงานบริการทันตกรรมเชิงรุกในโรงเรียนประถมศึกษาแบบเดิมและแบบประยุกต์เครือข่ายบริการทันตสุขภาพ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร พรทิพย์ กีระพงษ์, พัดชา อังสุโชติเมธี*, สุรเดช ประดิษฐบาทุกา
2561 (2018) ต้นทุนต่อหน่วยรายบริการทันตกรรม ย้อนหลัง 3 ปี เปรียบเทียบอัตราค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2559 และอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 บุญเกียรติ วัฒนเรืองรอง
2561 (2018) การวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน ปีงบประมาณ 2558 กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด เสวภา ชาวนา*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, ยศพล เหลืองโสมนภา
2561 (2018) การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุน–ประสิทธิผล โครงการในกลุ่มเยาวชนภายใต้โครงการวิจัย การควบคุม กำกับ และประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สุคนธา คงศีล*, สุขุม เจียมตน, รมนปวีร์ บุญใหญ่, ณฐมน พรมอ่อน
ปี ชื่อ ผู้แต่ง