บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2562 (2019) การฉีดลิโดเคนความเข้มข้น 1% และ 2% เพื่อรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณคอและหลังส่วนบน: การทดลองทางคลินิก แบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมและปกปิดสองทาง นิติพงษ์ ประพันธ์บัณฑิต
2562 (2019) Comparative Effect of a Balance Training Program and Core Stabilization Program on Factors Related to the Prevention of Falling in Healthy Middle-Aged Individuals: A Double-Blind Randomized Controlled Clinical Trial Chatwalai Sonthikul*, Wanida Kaewmunee, Porraporn Sriwannawit, Jirapinya Kasipan, Natthanan Khuatjit, Duangkamol Kimakhom, Pattaraporn Rueangsuk
2562 (2019) Effectiveness of a Plai Oil Prepared by Thai Traditional Medicine Process in the Treatment of Myofascial Pain Syndrome: A Randomized Placebo Controlled Trial Vanuchawan Wisuitiprot, Wasin Bumrungchaichana, Nipon Kaewtai, Arinchaya Rawangking, Suphawat Saiphanit, Kanoknan Lasongmuang, Nitirat Meekai, Wudtichai Wisuitiprot*
2562 (2019) Roxithromycin as Anti-Inflammatory Drug Improves Clinical Outcomes in Adult Patients with Bronchiectasis: A Double- Blinded Randomized, Placebo-Controlled Pilot Clinical Trial Siwasak Juthong*, Sarayuth Eiamsa-ard
2562 (2019) Validation of Functional Assessment of Cancer Therapy with Nasopharyngeal Cancer Subscale (FACT-NP) for Quality of Life in Thai Patients Thanarpan Peerawong*, Chanon Kongkamol, Zhiping Chen, Paytai Rodlamool, ดวงใจ แสงถวัลย์, Punarun Jiratrachu
2562 (2019) Comparison of Perceived Quality of Life Between Children with Lupus Nephritis and Their Parents Lasmauli Situmorang, Ahmad Suryawan*, Ninik Asmaningsin Soemyarso
2562 (2019) 7-day High-dose Proton Pump Inhibitor Versus 10-day Standard Concomitant Therapy for Helicobacter pylori Eradication in Thai Patients: A Randomized Controlled Trial Rojsanga W, Chanpiwat K, Bunchorntavakul C*
2562 (2019) ประสิทธิผลของการนวดเท้าตนเองที่บ้านด้วยอุปกรณ์นวดไม้ต่อการรับความรู้สึกและสมรรถนะในการทรงตัวในผู้ป่วยเบาหวาน กัลญารัตน์ ฉนำกลาง, พรรณี ปิงสุวรรณ*, วนิดา ดรปัญหา, อุไรวรรณ ชัชวาล, ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง
2562 (2019) การศึกษาเปรียบเทียบผลทันทีระหว่างการนวดไทยกับการยืดค้างกล้ามเนื้อแบบทำให้ต่อการเปลี่ยนแปลงอ่าการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อและความสามารถในการเดินในเด็กสมองพิการ พิศมัย มะลิลา*, อาภาภรณ์ ห้าวหาญ, จุรีภรณ์ แก้วจินดา, พรรณี ปิงสุวรรณ
2562 (2019) ผลของการฝึกหายใจเข้าช้าร่วมกับแรงต้านต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย: การศึกษานำร่อง วัจนารัตน์ พันธ์วงศ์, ชุลี โจนส์*, ฉัตริน วงษ์สวัสดิ์, ฉัตรชัย พิมพศักดิ์, พรอนันต์ โดมทอง
2562 (2019) ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อความรุนแรงของอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน อณิมา จันทรแสน, เพ็ญพักตร์ อุทิศ*, สุนิศา สุขตระกูล
2562 (2019) Influencing Factors of Health-Related Quality of Life in Thai Children with Cancer Pranee Khamchan, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์*, วงจันทร์ เพชรพิเชษฐ์เชียร, ๊ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ
2562 (2019) ศึกษาความคุ้มค่า ในการใช้เครื่องส่องไฟด้วย หลอดแอลอีดี (T8) ขนาด 9 วัตต์ เปรียบเทียบกับเครื่องส่องไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ ในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์, วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์*
2562 (2019) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อุมา จันทร์วิเศษ*, สุธิสา เต็มทับ, สุขุมา กลั่นแก้ว, ฉวีวรรณ ยี่สกุล
2562 (2019) ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย อุทุมพร วงษ์ศิลป์*, ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
2562 (2019) ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด อุทุมพร วงษ์ศิลป์*, ภาสกร สวนเรือง
2562 (2019) DIR/Floortime® Parent Training Intervention for Children with Developmental Disabilities: a Randomized Controlled Trial Kingkaew Pajareya*, Sureelak Sutchritpongsa, Ratcharin Kongkasuwan
2562 (2019) A Randomized Trial of the Effect of Self-care Booklet Plus Routine Care Compared with Routine Care Alone in Breast Cancer-related Lymphedema Patients Sithawatdecha T, Chatiyarnwong C, Kingkaew Pajareya*
2562 (2019) Back and hip muscles with EMG biofeedback training in diplegic cerebral palsy to improve balance and gait: A randomized control trial Rattana Rattanatharn*, Worarat Siriphaosuwankul
2562 (2019) Effects of lidocaine spray for reducing pain during endometrial aspiration biopsy: A randomized controlled trial Ratpaporn Piyawetchakarn, Kittipat Charoenkwan *
ปี ชื่อ ผู้แต่ง