บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2562 (2019) การผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โดยวิธีผูกหลอดน้ำเหลืองเทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม นาวิน ขันธรักษา
2562 (2019) ต้นทุนการจัดบริการของคลินิกหมอครอบครัว ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, อุทุมพร วงษ์ศิลป์*, กัญจนา ติษยาธิคม, วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ์, นำพร สามิภักดิ์
2562 (2019) การศึกษาประสิทธิผลของการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปรีชา หนูทิม*, คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์, ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย
2562 (2019) ผลการฝึกมวยไทยต่อการระบายอากาศสูงสุดของผู้ที่มีภาวะอ้วน ชยุต ทะระพงษ์, ปรียาภรณ์ ธนะพงศ์วิศาล, พงศ์พันธ์ วิเชียรวรรณ์, รัตนาภรณ์ นามวงษ์, ทวีวัฒน์ เวียงคำ, วีระพงษ์ ชิดนอก*
2562 (2019) ผลของการฝึกแบบวงจรที่มีความหนักสูงแบบประยุกต์ต่อความแข็งแรงกล้ามเนือ้แกนกลางลำตัว, กล้ามเนื้องอ-เหยียดเข่า, กล้ามเนื้อหัวไหล่ และคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วน ศิรัตน์ปภา ยั่งยืนสิน, วารี วิดจายา, อมรพันธ์ อัจจิมาพร, กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ*
2562 (2019) การเปรียบเทียบระยะเวลาการนำสลบเด็กด้วยยาดมสลบซีโวฟลูเรนระหว่างการใช้ Pediatric Circle และ Jackson Rees System อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ*, ปานทิพย์ วงศ์พุฒ
2562 (2019) การลดอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดคลอดแบบไม่เร่งด่วนด้วยมอร์ฟีน 0.08 มิลลิกรัมเปรียบเทียบกับมอร์ฟีน 0.2 มิลลิกรัม ร่วมกับยาชาเข้าช่องไขสันหลัง ภิติคุณ ชัยเจริญ
2562 (2019) ผลของเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดต่อความดันกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจและการเป็นอัมพาตของเส้นประสาท Recurrent Laryngeal ระหว่างการผ่าตัด หมอนรองกระดูกและเชื่อมกระดูกคอทางด้านหน้า : การศึกษาเบื้องต้น กรกมล ยุวพัฒนวงศ์*, ลาวัณย์ ตู้จินดา, วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์, สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ, สุนิสา แสงทองจรัสกุล
2562 (2019) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารเคตามีนขนาดต่ำทางหลอดเลือดดำ อย่างต่อเนื่องกับการบริหารทางกล้ามเนื้อเป็นครั้งคราวตามเวลาเพื่อระงับปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งทางนรีเวช ศรัญญา เลิศโกวิทย์, ภามณี สายเหมย, ผ่องศรี นวลมณี, ละมัยศิลป์ เหมะธุรินทร์, วัลยดา อินธิแสง, พงษ์ธารา วิจิตเวชไพศาล*
2562 (2019) ผลของการใช้ยา Tramadol ในการควบคุมอาการหนาวสั่นหลังการผ่าตัดจากการใช้ยาระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง กัลยา หวงเรืองสถิตย์
2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ วิรัช บรรเจิดพงศ์ชัย
2562 (2019) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่ดี หรือทนยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรครูมาตอยด์ไม่ได้ อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา
2562 (2019) ประสิทธิผลเบื้องต้นของยาทาพระเส้นเพื่อลดอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่าทางการแพทย์แผนไทย มนตร์ปาจรีย์ ณ ร้อยเอ็ด*, พาสินี บัวกุม, เพ็ญพิมล จิตรวุฒิวาสน์, อุไรลักษณ์ วันทอง
2562 (2019) ต้นทุนบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ ศรีเรือน ดีพูน
2562 (2019) การศึกษาประสิทธิผลของการทาเจลว่านหางจระเข้ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา ทิพากร สิทธิการิยะ, วิภาเพ็ญ โชคสัมฤทธิ์*
2562 (2019) ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ช่อผกา ปุยขาว*, สุรีพร ธนศิลป์, จรรยา ฉิมหลวง
2562 (2019) ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ แจ่มจันทร์ ประทีปปมโนวงศ์
2562 (2019) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย จังหวัดเชียงราย วิภาดา พึ่งสุข, พิษณุรักษ์ กันทวี*, ภัทรพล มากมี
2562 (2019) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทัศนีย์ จินตกานนท์
2562 (2019) การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภยัเบื้องต้นของสเปรย์หญ้าดอกขาวในการเลิกบุหรี สุภาภรณ์ ปิติพร, อุไรวรรณ โชติเกียรติ, ศิริพร พูลทรัพย์, พิสิฎร์ ชัยประเสริฐสุด, จิราพร ตระการจันทร์สิริ, วชิราภรณ์ ทองอ่อน, กฤติกา วิไล, นราพร สงวนใจ, พรรณพัชนันท์ วงษ์ประกอบ, กูโอนะ รงโซะ, ผกากรอง ขวัญข้าว*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง