บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2563 (2020) Quality of life and Illness of Silicosis Patients Krittin Silanun
2563 (2020) เปรียบเทียบผลการลดระดับความรุนแรงของอาการ คุณภาพชีวิต และการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับโปรแกรมการปฏิบัติตัวโรคหัวใจล้มเหลวเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการแนะนำตามปกติ ธิดารัตน์ หนชัย*, ปนัดดา อินทรลาวัณย์, กาญจนา สนิท, วนัชพร จอมกัน, ไพจิตรา พรหมวิชัย
2563 (2020) Quality of Life in Stroke Patients at Outpatient Rehabilitation Clinic, Siriraj Hospital A Yingkijsathavorn, Kamontip Harnphadungkit*
2563 (2020) การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระหว่างการยึดตาข่ายสังเคราะห์โดยใช้ตัวยึดโลหะกับการใช้กาวในการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ Laparoscopic Totally Extraperitoneal Repair อนุตพงษ์ ชูจันทร์
2563 (2020) ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของโรงพยาบาลชุมชนสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต สุวภรณ์ ส่งเสริมล้อสกุล*, สกนธ์ สุภากุล, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
2563 (2020) การลดความปวดในการส่องกล้องตรวจโพรงจมูกชนิดแข็งระหว่างยาชาลิโดเคนร้อยละหนึ่งร่วมกับยาออกซี่เมตาโซลีนและยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับยาออกซี่เมตาโซลีน : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง วิพรร ณัฐรังสี*, ธนวิทย์ อินทรารักษ์
2563 (2020) ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบอุดตัน ธัญพิมล เกณสาคู*, เตือนใจ สินอำไพสิทธิ์, วีรยุทธ ศรีทุมสุข
2563 (2020) การพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน*, วัชรพล ทองควัน
2563 (2020) การศึกษาประสิทธิภาพของยาพาราเซตามอลในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำเปรียบเทียบกับการให้มอร์ฟีนทางช่องไขสันหลังในการระงับปวดหลังผ่าตัดคลอด ณัฐธนภัทร์ เวชการณ์*, ณฐพร นาคน้อย, นุชจิรา พิพิชชวนชม
2563 (2020) การรักษาภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันชนิดขาดออกซิเจนโดยไม่มีภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่งด้วยออกซิเจนอัตราไหลสูงผ่านทางจมูกเพื่อป้องกันการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง: งานวิจัยแบบสุ่ม ปัทมพร แสงแก้ว, จุฑามาศ อินทร์ชัย, พนิดา ชนะญาติ, เฉลิม ลิ่วศรีสกุล*
2563 (2020) อาการอ่อนเปลี้ยและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด รุจษรา แก้วตา*, ศรีมนา นิยมค้า, สุธิศา ล่ามช้าง
2563 (2020) ผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างจากภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทระหว่างวิธีดึงหลังร่วมกับประคบร้อนและการบริหารหลังด้วยเทคนิคแมคเคนซี่กับวิธีดึงหลังร่วมกับประคบร้อน นันทวัน ปิ่นมาศ
2563 (2020) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็มศีรษะรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างด้วยเทคนิคการกระตุ้นเข็มด้วยมือและการกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ภาสกิจ วัณนาวิบูล*, ภัทรานี ดนัยสวัสดิ์, สุภรตา เกียรติวิชญ์, ณัฐนันท์ นุ่มหอม, นพจิรา วัณนาวิบูล, ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ, ปารเมษฐ์ แซ่ปึง, ธัญญารัตน์ ไพศาลภานุวงศ์, อุทัย ศิลาพิพัฒน์ธรรม, จักษณา วัณนาวิบูล
2563 (2020) Efficacy of 5%, 10% Trisodium Citrate and Heparin as Catheter-Locking Solution for Central Venous Hemodialysis Catheters: A Prospective Randomized Controlled Study Tipakorn Chuamuangphan, Pattharawin Pattharanitima*
2563 (2020) Healing Effect of Rebamipide in Addition to Omeprazole for Gastric Ulcer: Preliminary Results of a Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial Sawinee Jiriyasin*, Chalermrat Bunchorntavakul
2563 (2020) Effect of Synbiotic Supplementation in Children with Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Trial Hansamon Poparn, สุชีรา ฉัตรเพริดพราย, Sombat Treeprasertsuk, Kanokwan Sonsiri, Voranush Chongsrisawat*
2563 (2020) Impact of Vitamin D Replacement on Liver Enzymes in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Patients: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial Suparuedee Boonyagard, Karjpong Techathuvanan*
2563 (2020) Effect of Simplifying Protein Counting Tool and Educational Intervention on the Nutritional Status in Patient with Cirrhosis: A Randomized Clinical Trial Amorn Sankhaanurak*, ศตวรรษ ทองสวัสดิ์, Apinya Leerapun
2563 (2020) การเปรียบเทียบผลต่างของระดับฮีโมโกลบินก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 2 ชั่วโมงและที่ 6 ชั่วโมงหลังผ่าตัด วโรดม ลิ้มศรีเจริญ
2563 (2020) การศึกษาสุ่มเปรียบเทียบการใช้ลูปไหมประดิษฐ์ขึ้นเองเทียบกับอุปกรณ์ Hem-o-lok ในการผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้องส่องช่องท้องรูเดียว มนัสวิน อิ่มสงวนชัย, ชูแสง ธีระวิวัฒน์ชัย*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง