บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2565 (2022) "ประสิทธิภาพของแผ่นขี้ผึ้งปิดแผลเคลือบยาคลอร์เฮกซิดีนอะซีเตต ต่อการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยกระดูกปลายนิ้วมือหักแบบมีแผลเปิด เมื่อเทียบกับการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อและกลุ่มควบคุม" วุฒิชัย โล่ห์สวัสดิ์กุล
2565 (2022) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของสูตรยา 10-day modified ginger quadruple therapy กับสูตร 10-day standard concomitant therapy ในการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร นริศ ติวะตันสกุล
2565 (2022) คุณภาพการรักษาโรคตับแข็งและผลลัพธ์การรักษาในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา คณิศร์ บุนนาค*, ดนุสรณ์ วานิชกูล, ศักรินทร์ จิรพงศธร
2565 (2022) ประสิทธิภาพการใช้ยา Tranexamic Acid (TXA) สำหรับการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดแบบเฉียบพลันในการผ่าตัดคลอดแบบไม่ฉุกเฉินโดยการทดลองแบบสุ่มในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วินัย รุคะ
2565 (2022) คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาในผู้ป่วยนอกโรคซึมเศร้าชาวไทย พรรณทิพา ศักดิ์ทอง*, ีีรวิกานต์ ระลึกฤาเดช
2565 (2022) ผลของโปรแกรมสติบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า วิภาวี เผ่ากันทรากร*, นภา จิรัฐจินตนา
2565 (2022) Postoperative Pain Management Using Supplemental Bupivacaine After Mandibular Orthognathic Surgery: A Triple-Blind Randomized Controlled Clinical Trial Kumar Kc, Kanin Arunakul*, Benjamas Apipan, Duangdee Rummasak, Sirichai Kiattavorncharoen, Manash Shrestha
2565 (2022) Effects of an emollient application on newborn skin from birth for prevention of atopic dermatitis: a randomized controlled study in Thai neonates L Techasatian*, ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
2565 (2022) Health-Related Quality of Life in Patients with Acute Myocardial Infarction during Admission and six months after Admission Pimporn Lomwong, Kunyada Paochitkul, Paweena Rinnanont, Porntip Pornmai, Kanokon Promgerdtong, Siwimon Koleruecha, Dumnern Srinualta*
2565 (2022) ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วัชราภรณ์ อัมสงคราม
2565 (2022) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ใช้การรักษาแบบประคับประคอง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เย็นอุรา สัตยาวัน
2565 (2022) Efficacy of Siriraj, in-house-developed, frozen gloves for cold therapy reduction of chemotherapy-induced peripheral neuropathy in gynecological cancer patients: randomized controlled trial Phreerakan Chikumarn, Tharinee Rahong, วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา*
2565 (2022) ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกชนิดแรงกระแทกต่ำต่อความกลัวการหกล้มการทรงตัว และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู่สูงอายุ ปัทมา เช้งอาศัย, ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร, ดิษฐพล มั่นธรรม*
2565 (2022) ผลของการบริโภคผงซูเปอร์ฟู้ดออร์แกนิคต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผู้มีน้ำหนักเกินและอ้วนร่วมกับมีไขมันในเลือดผิดปกติ ฉัตรภา หัตถโกศล*, สุวิมล ทรัพย์วโรบล, มนีรัตน์ เตชะวิเชียร, ญาณิศา ทับเจริญ, ศิริกัญญา ลับแล
2565 (2022) เปรียบเทียบประสิทธิผลความปลอดภัยและความพึงพอใจในการใช้ยาของตำรับยาทาพระเส้นกับไดโครฟิเนคเจลในการรักษาโรคข้อเข่าอักเสบ คณิตา เพ็งสลุด*, ธวัชชัย กมลธรรม
2565 (2022) การศึกษาประสิทธิผลการบรรเทาอาการนอนไม่หลับของตำรับยาเบญจเกสรในหญิงวัยหมดประจำเดือน กนกนันท์ หล้าสองเมือง*, ธวัชชัย กมลธรรม
2565 (2022) Effect of piezocision using double incisions at the maxillary first bicuspid extraction site on the rate of canine tooth movement: A randomized controlled trial Paranee Leehathorn, Peerapong Santiwong*, Rochaya Chintavalakorn
2565 (2022) The effect of locally delivered Andrographis paniculata gel as an adjunct therapy for periodontitis in well-controlled type 2 diabetes mellitus patients Orakarn Sangkum*, Vittawin Dechosilpa, ยสวิมล คูผาสุข
2565 (2022) การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ระยะเวลานอนโรงพยาบาลและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ระหว่างการใส่กับไม่ใส่สายระบายเลือดในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกข้างเดียวในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม นริศ เจียรบรรจงกิจ, สิรินทร์กาญจน์ สุขดี*, เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล
2565 (2022) ผลของการให้พาราเซตามอลในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำเทียบกับยาหลอกต่อปริมาณการให้ยามอร์ฟีนในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ศมณกร อนิวรรตกูล*, กฤติน กิตติกรชัยชาญ, อาภากร อัสวะวิสิทธิ์ชัย
ปี ชื่อ ผู้แต่ง