บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2564 (2021) A Prospective, Randomized, Double-blind Trial of the Use of Fibrin Sealant for the Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy (BSSRO) Chetsada Limphattharawong, Kachin Wattanawong*
2564 (2021) ต้นทุนการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลกุมภวาปีของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ กิดลดา กิตยคม*, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์
2564 (2021) Use of the Ring Wound Protector in Open Appendectomy: A Model-Based Cost-Utility Analysis Boonying Siribumrungwong, Kamolpat Chaiyakittisopon, Suphakarn Techapongsatorn, ภัคพล สุขวิบูลย์, อมฤต ตาลเศวต*
2564 (2021) การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลเกาะลันตาโดยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรม วันชัย อินทอง*, กุลจิรา อุดมอักษร
2564 (2021) การวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรมของการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมจากผู้ป่วยจิตเภทที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการบริบาลทางเภสชักรรมเฉพาะสาขาจิตเวช จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง, นุศราพร เกษสมบูรณ์*
2564 (2021) ต้นทุนโดยตรงทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี อารยา วิฑิตพงษ์วนิช, ปิยเมธ ดิลกธรสกุล*
2564 (2021) Quality of life for type II diabetes mellitus patients in a suburban tertiary hospital in Thailand Chakawee Komaratat*, Naruemon Auemaneekul, Wirin Kittipichai
2564 (2021) คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจต่อการจัดบริการและการกดไวรัสในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับบริการแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้บริการเป็นศูนย์กลาง ณ คลินิกเติมยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นิตยา ดาววงศ์ญาติ
2564 (2021) ต้นทุนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น พิมประภา แวนคุณ, กฤษณี สระมุณี*, สุรศักดิ์ ไชยสงค์
2564 (2021) ต้นทุน-ประสิทธิผลของโครงการรู้ทัน..กันหักซ้ำในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก โรงพยาบาลเลิดสิน จุฑาทิพ อาธีรพรรณ*, อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ, ชิตวีร์ เจียมตน, ฉัตรระวี จินดาพล, รมนปวีร์ บุญใหญ่, วรัญญา ทาสมบูรณ์, สุวิภา อุดมพร
2564 (2021) ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2559 จีรนันท์ แสงฤทธิ์*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, สหภูมิ ศรีสุมะ, ภูษิต ประคองสาย
2564 (2021) การยึดติดทางคลินิกของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดใสระหว่างวัสดุนวัตกรรมไทยกับวัสดุนำเข้าบนฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง: การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุมที่มีการจัดกลุ่มด้วยวิธีสุ่ม ดลหทัย สิทธิพงษ์พร*, วัชราภรณ์ ทัศจันทร์, พสุธา ธัญญะกิจไพศาล, ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
2564 (2021) ต้นทุนต่อวันนอนในการให้บริการการดูแลระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง อรพรรณ ศฤงคาร, อังสนา บุญธรรม*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, ภูษิต ประคองสาย
2564 (2021) Randomized, controlled trial testing the effectiveness and safety of 2.5% and 5% benzoyl peroxide for the treatment of pitted keratolysis Charssri Leeyaphan, Pichaya Limphoka, Rungsima Kiratiwongwan, Punyawee Ongsri, สุมนัส บุณยะรัตเวช*
2564 (2021) Four-weeks daily intake of oral collagen hydrolysate results in improved skin elasticity, especially in sun-exposed areas: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial Wich Sangsuwan*, Pravit Asawanonda
2564 (2021) Vaginal tablets of dequalinium chloride 10 mg versus clotrimazole 100 mg for vaginal candidiasis: a double-blind, randomized study มานพชัย ธรรมคันโธ, Chenchit Chayachinda*
2564 (2021) ผลของแผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยต่ออาการปวดและความสามารถในการยืดตัวของกล้ามเนื้อหลังในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ปาจารีย์ มาน้อย*, ศิรินทิพย์ คำฟู, อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์
2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจด้วย Video laryngoscope และ Macintosh laryngoscope ในหุ่นทดลองท่านั่งที่มีการจำกัดการเคลื่อนไหวบริเวณคอในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีประสบการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจมาก่อน กานต์ สุทธาพานิช*, ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ, พรหมเพชร นวลพรม, ประยุทธ สุขอุ้ม, มนินา ทิลารักษ์, ไชยพร ยุกเซ็น
2564 (2021) ผลการฝึกชิกง ไท้จี๋และโยคะที่มีต่อการทรงตัวและสมรรถภาพทางกายในหญิงสูงอายุ ภูวนาถ พิมพ์บูลย์*, สาลี่ สุภาภรณ์, ประสิทธิ์ ปีปทุม
2564 (2021) ประสิทธิผลของสารสกัดกัญชา คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย*, ศิริพร ปาละวงศ์, ทัศนีย์ กามล
ปี ชื่อ ผู้แต่ง