บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2561 (2018) คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองภายใน 6 เดือนแรก ดานิล วงศ์ษา, ประทุม สร้อยวงศ์*, จินดารัตน์ ชัยอาจ
2561 (2018) ประสิทธิภาพของยาพาราเซตามอลแบบกินและเหน็บก้นในขนาดยาที่เท่ากันต่อการลดไข้ในผู้ป่วยเด็ก: วิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม ควบคุมกลุ่มตัวอย่าง อรวรรณ จิรชาญชัย
2561 (2018) คุณภาพชีวิตและสภาวะการทำงานของไตของผู้บริจาคไตในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดนัย แก้วจงประสิทธิ์, จักรกฤษณ์ จันทร์อู่, อัคร อมันตกุล, ศิวัฒน์ ภูริยะพันธ์*
2561 (2018) การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคไขสันหลังและเยื่อหุ้มโป่งออกที่กระดูกสันหลังระดับบั้นเอวและกระเบนเหน็บเปรียบเทียบกับเด็กปกติ ภคพล ใสสะอาด, พิษณุ มหาวงศ์*, นงลักษณ์ บุญชูดวง, วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์
2561 (2018) เปรียบเทียบระดับความปวดระหว่างการใช้ยาชาเฉพาะที่แบบเจลที่มีอุณหภูมิเย็นและแบบอุณภูมิปกติ ในผู้ป่วยที่ทำการส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ ธงไชย ชาญสิริรัตนกุล*, ธเนศ ไทยดำรงค์, วรพจน์ ชุณหคล้าย, วิโรจน์ จิตต์แจ้ง, สมเกียรติ พุ่มไพศาลชัย, ณัฐพงศ์ วงศ์วัฒนาเสถียร, เสริมสิน สินธุบดี, ชววรรธน์ โกสีย์ศิริกุล, มัชฌิมา ฮวบกอง, สมจิตร ดวงแข
2561 (2018) การศึกษาผลของยาชาชนิดพ่นเอทธิลคลอไรด์ (Ethyl chloride) ต่อการลดความเจ็บปวดจากการเจาะนํ้าครํ่าในไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์์ กฤตกาล เตลผล, สมมาตร บำรุงพืช*, ณัฐพงศ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
2561 (2018) ผลลัพธ์ของการใช้อุปกรณ์ดึงหัวนมในระยะฝากครรภ์ของมารดาที่มีหัวนมสั้น นงเยาว์ ใบยา, สุขวดี เกษสุวรรณ, สุชาสินี ธนะ, ภาวิน พัวพรพงษ์*
2561 (2018) ประสิทธิภาพของดนตรีบำบัดในการบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดจากแผลฝีเย็บช่วงหลังคลอดทันที: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ่รวิตา ชัยชนะลาภ, วิภาดา เหล่าสุขสถิตย์, กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์, ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์*
2561 (2018) ประสิทธิภาพของยาอะเซตามิโนเฟน/ทรามาดอลเหน็บทางทวารหนักเพื่อลดอาการปวดแผลฝีเย็บในมารดาที่คลอดปกติทางช่องคลอด โดยวิธีการแบบสุ่มและมีการควบคุม ณัฐวดี ภัทรสิริวงศ์, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า*, อธิตา จันทเสนานนท์, สุภาเพ็ญ เลิศวุฒิวิวัฒน์, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
2561 (2018) ผลของยาชาชนิดพ่นลิโดเคนในการบรรเทาความเจ็บปวดขณะทำการเก็บเยื่อบุโพรงมดลูก: การศึกษาแบบสุ่ม มณีนุช ศรีผา, ชื่นกมล ชรากร, นวนลล์ เล็กสกุล*, อาบอรุณ เลิศขจรสุข
2561 (2018) การใช้ยา misoprostol อมใต้ลิ้นกับยาหลอกในผู้ป่วยที่มีผลตรวจกล้องส่องขยายทางช่องคลอดเป็น unsatisfactory ศศิธร วงศ์อาจ*, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา, สุกานดา มหาวีรวัฒน์
2561 (2018) ผลของการบำบัดด้วยแสงจ้าต่อการนอนหลับของผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัด ศิริมาศ โพธาราเจริญ*, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย, ธวัชชัย เตชัสอนันต์, ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี
2561 (2018) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่ออาการชา และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด เพลินพิศ ธรรมนิภา, นันทนา ธนาโนวรรณ*, รพีพรรณ อุปการ, บุญเลิศ วิริยะภาค
2561 (2018) โมเดลการทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอหลังได้รับรังสีรักษา มณฑิรา คำห่อ, นภาพร วาณิชย์กุล*, สุพร สุนัยดุษฎีกุล, กุลธร เทพมงคล
2561 (2018) ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรคปอดของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี นิสารัตน์ คำด้วง*, ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ
2561 (2018) คุณภาพชีวิตและค่าอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกไต ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช*, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, สุรัชดา ธนโสภณ, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป, อมฤต สุวัฒนศิลป์, ธนชัย พนาวุฒิ, ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
2561 (2018) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของหญ้าดอกขาวชนิดเม็ดอมในการเลิกบุหรี่ในผู้ที่ติดนิโคตินระดับต่าและปานกลาง สุธาสินี ศรีสร้อย, สุณี เลิศสินอุดม*, จริงใจ อารีมิตร, Nadthatida Hansuri, อัจฉรา นาสถิตย์, นิรัชรา ถวิลกาล, สินีนาถ พรานบุญ, บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2561 (2018) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาปฎิชีวนะอะซิโทรมัยซิน ขนาดต่ำและขนาดสูงในการรักษาสิวอักเสบระดับรุนแรงปานกลาง พลอยทราย รัตนเขมากร*, ญาณิน นกเทศ, พลอยชมพู ศรีสุวรรณวัฒนา, ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช
2561 (2018) การศึกษาเปรียบเทียบผลของน้ำยาบ้วนปากสามสูตรของโรงพยาบาลจังหวัดน่านต่อการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผ้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ปนัฐดา กันทาเศษ*, ยุทธพงศ์ สุวรรณพงศ์, เยาวเรศรัศ เขื่อนจันธนลาภ, วิภารัตน์ ผิวอ่อน, สุรชัย โกติรัมย์
2561 (2018) ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามหลักการจัดกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกเพื่อการจ่ายเงินที่โรงพยาบาลบางบัวทอง กิตติยา ชูโชติ*, นิลวรรณ อยู่ภักดี
ปี ชื่อ ผู้แต่ง