บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2562 (2019) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารเคตามีนขนาดต่ำทางหลอดเลือดดำ อย่างต่อเนื่องกับการบริหารทางกล้ามเนื้อเป็นครั้งคราวตามเวลาเพื่อระงับปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งทางนรีเวช ศรัญญา เลิศโกวิทย์, ภามณี สายเหมย, ผ่องศรี นวลมณี, ละมัยศิลป์ เหมะธุรินทร์, วัลยดา อินธิแสง, พงษ์ธารา วิจิตเวชไพศาล*
2562 (2019) ผลของการใช้ยา Tramadol ในการควบคุมอาการหนาวสั่นหลังการผ่าตัดจากการใช้ยาระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง กัลยา หวงเรืองสถิตย์
2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ วิรัช บรรเจิดพงศ์ชัย
2562 (2019) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่ดี หรือทนยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรครูมาตอยด์ไม่ได้ อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา
2562 (2019) ประสิทธิผลเบื้องต้นของยาทาพระเส้นเพื่อลดอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่าทางการแพทย์แผนไทย มนตร์ปาจรีย์ ณ ร้อยเอ็ด*, พาสินี บัวกุม, เพ็ญพิมล จิตรวุฒิวาสน์, อุไรลักษณ์ วันทอง
2562 (2019) ต้นทุนบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ ศรีเรือน ดีพูน
2562 (2019) การศึกษาประสิทธิผลของการทาเจลว่านหางจระเข้ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา ทิพากร สิทธิการิยะ, วิภาเพ็ญ โชคสัมฤทธิ์*
2562 (2019) ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ช่อผกา ปุยขาว*, สุรีพร ธนศิลป์, จรรยา ฉิมหลวง
2562 (2019) ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ แจ่มจันทร์ ประทีปปมโนวงศ์
2562 (2019) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย จังหวัดเชียงราย วิภาดา พึ่งสุข, พิษณุรักษ์ กันทวี*, ภัทรพล มากมี
2562 (2019) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทัศนีย์ จินตกานนท์
2562 (2019) การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภยัเบื้องต้นของสเปรย์หญ้าดอกขาวในการเลิกบุหรี สุภาภรณ์ ปิติพร, อุไรวรรณ โชติเกียรติ, ศิริพร พูลทรัพย์, พิสิฎร์ ชัยประเสริฐสุด, จิราพร ตระการจันทร์สิริ, วชิราภรณ์ ทองอ่อน, กฤติกา วิไล, นราพร สงวนใจ, พรรณพัชนันท์ วงษ์ประกอบ, กูโอนะ รงโซะ, ผกากรอง ขวัญข้าว*
2562 (2019) ผลการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี Kamonwan Nillake*, Rungnapa Chantra
2562 (2019) ต้นทุน-ประสิทธิผลการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งในโรงเรียนประถมศึกษา โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร Wiboonluck Phetcharoan
2562 (2019) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม พิชญ์ประอร ยังเจริญ*, สุภาพ อารีเอื้อ, นันทิกานต์ แสงทอน
2562 (2019) การประคบเจลแช่เย็นเพื่อลดความเจ็บปวดของการฉีดวัคซีนบาดทะยัก ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ
2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังเมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้าน มนัสวี ให้ศิริกุล
2562 (2019) ผลการใช้ยาทา 0.05% Clobetasol propionate cream เปรียบเทียบกับ 0.05% Clobetasol propionate cream และ 10% Urea cream ร่วมกับการดูแลโดยใช้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน อาชีญาภัท อินทพงษ์
2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง เขตสุขภาพที่ 8 ประเทศไทย เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ, วรรณนภา สระทองหน, สุพัฒน์ อาสนะ*
2562 (2019) Effects of Home-based Exercise Program Using Thai–style Braided Rubber Rope on Blood Pressure, Muscle Strength and Quality of Life in Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Woraphon Aramrussameekul*, Changsirikunchai S
ปี ชื่อ ผู้แต่ง