บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2564 (2021) A Comparison of Gait Analysis and Amputee Satisfaction and Acceptability between the CU Polycentric Knee Unit and the Four-Bar Linkage Knee Unit in Transfemoral Amputees: A Pilot Randomized Crossover Study Sirinda Thawanapong, Timporn Vitoonpong, Pattarapol Yotnuengnit*
2564 (2021) การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี เนตรนภา กาบมณี*, สิริลักษณ์ อุ๋ยเจริญ, ปานเพชร สกุลคู
2564 (2021) การให้ยา glycopyrrolate เพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำจากการระงับความรู้สึกโดยวิธีการฉีดยาชาเข้าทางช่องไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งกำหนดให้มารับการผ่าตัดคลอด สุกานดา เจนจรัตน์*, ปิยศักดิ์ วิทยาบูรณานนท์, วรรณา เกษมพงษ์ทองดี
2564 (2021) ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสมาธิบำบัดต่ออาการหายใจลำบากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความวิตกกังวลของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อรสา ปิ่นแก้ว, วารี กังใจ*, สหัทยา รัตนจรณะ
2564 (2021) คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พิชชุดา วิทวัสสำราญกุล
2564 (2021) การใช้ผ้าห่มฉุกเฉินเพื่อช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะหนาวสั่นหลังการผ่าตัด ปิยมาน งามเจริญรุจี
2564 (2021) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการร่วมรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย โรงพยาบาลนครปฐม ดารารัตน์ รัตนรักษ์*, รจิรา เข็มเพชร, อุษณีย์ พูลวิวัฒน์กูล, สิรีธร นิมิตวิไล, อรอนงค์ เหล่าตระกูล
2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนอรรถประโยชน์ และต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟด้วยยาต้านไทรอยด์และสารกัมมันตรังสีไอโอดีน พิศาล ชุ่มชื่น*, วลีรัตน์ วงษ์เกษม, ฉัตราภรณ์ ุ่ชุ่มจิต
2564 (2021) ต้นทุนบริการและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนบริการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ณ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปิยนุช บัตรสูงเนิน
2564 (2021) ผลของการฝึกหายใจแบบหายใจเข้าสูงสุดและคงค้างและการเป่าลูกโป่งที่มีต่อสมรรถภาพปอดในเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคหืด กฤษณา บุญล้ำ, สุวิมล โรจนาวี, สุพิชญา พจน์สุภาพ, ยิหวา สุขสวัสดิ์, วรรณพร ทองตะโก*
2564 (2021) Methylprednisolone Acetate Versus Dexamethasone Injection for Trigger Finger: A Double-blind Randomized Controlled Trial Porames Suwanno, Chaiwat Chuaychoosakoon*
2564 (2021) ผลของการนวดไทยต่อการเริ่มต้นเจ็บครรภ์คลอดและระยะที่หนึ่งของการคลอด: การทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม อัจฉรา ชัยชาญ, ศศิธร พุมดวง*
2564 (2021) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อการควบคุมอาการและคุณภาพชีวิตของผู้เป็นโรคหืดที่ควบคุมไม่ได้:การทดลองแบบสุ่มและ มีกลุ่มควบคุม พรทิพย์ แก้วสิงห์, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา*, จินดารัตน์ ชัยอาจ, ชมพูนุท ศรีรัตน์
2564 (2021) A Prospective, Randomized, Controlled Trial Comparing Clinical Outcomes of Intraarticular Platelet Plasma Concentrate and Growth Factors versus Corticosteroid Injections in the Treatment of Knee Osteoarthritis ปาโมกข์ แสงศิรินาวิน*, ธนา ธุระเจน, ชัยวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ, วันเพ็ญ ลาภไพวงศ์, Jongiate Aojanepong
2564 (2021) ประสิทธิภาพของยาชาชนิดพ่นเอทธิลคลอไรด์กับยาชาชนิดฉีดใต้ผิวหนังลิโดเคน 1% ในการลดความเจ็บปวดจากการถอดยาฝังคุมกำ เนิดชนิดหนึ่งหลอด: การทดลองปกปิดทางเดียวแบบสุ่ม นารถลดา มาไพศาลกิจ, พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง, Sasikan Tangthasana*
2564 (2021) การกลับมาทำงานของลำไส้เป็นปกติในสตรีตั้งครรภ์ที่เริ่มรับประทานอาหารก่อนเวลาเทียบกับการเริ่มรับประทานอาหารภายหลังการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง วลัยพรรณ สุพัฒนารังษี*, ธีรภัทร ุจุลละพราหมณ์
2564 (2021) ยาฉีดทรานเนคซามิคเพื่อลดการเสียเลือดขณะผ่าตัดกำหนดระยะโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การทดลองแบบสุ่ม ธนิษฐา ศิริธัญญาลักษณ์*, กิติยา วุฒิเบญจรัศมี, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
2564 (2021) การใช้กระจกร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเปรียบเทียบกับการให้คำแนะนำในการสอนบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพื่อป้องกันการเกิดภาวะปัสสาวะเล็ดในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์:การทดลองแบบสุ่ม จิณัฐนภัส ธนาพงศ์ศิริกุล*, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
2564 (2021) ผลของการใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาต่อการสื่อสารระหว่างเภสชักรกับผู้ป่วยและความพึงพอใจของผู้ป่วย ปิยพร ใจซื่อ, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง*
2564 (2021) Cost-effective analysis and budget comparison of laparoscopic radical prostatectomy and robotic-assisted radical prostatectomy for prostate cancer treatment in a health insurance system in Thailand Keeree Komvuttikarn, Premsant Sangkum, วิสูตร คงเจริญสมบัติ, กิตติณัฐ กิจวิกัย*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง