บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2565 (2022) การศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบการรักษาโรค Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) ด้วยขมิ้นชันและยาหลอก วณิชา ชื่นกองแก้ว*, นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา, พัชรีย์ วิชยานุวัติ, รัตยา ลือชาพุฒิพร, ชฎา พิศาลพงศ์, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, นิพนธ์ จิรภาไพศาล, ศิริวรรณ โลเกตุ
2565 (2022) High-dose Proton Pump Inhibitor Versus Standard-dose Proton Pump Inhibitor in PPI-based Triple Therapy for Helicobacter pylori Eradication in Lampang Hospital: A randomized Controlled Trial Tharadol Poolthawee
2565 (2022) ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา สาหรับผู้ป่วยสูงอายุ: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม พีรดา เกตุวีระพงศ์*, ชิดชนก เรือนก้อน, กนกพร นิวัฒนนันท์
2565 (2022) ผลของการใช้เครื่องปั๊มนมไฟฟ้าเปรียบเทียบกับการให้นมบุตรปกติต่อระยะเวลาที่เริ่มหลั่งนํ้านมเต็มเต้าในสตรีหลังผ่าตัดคลอด: การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม สิริกัลยา เมืองบาล*, รุ่งฤดี จีระทรัพย์, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
2565 (2022) การใช้แผ่นแปะร้อนบริเวณหลังส่วนล่างเพื่อบรรเทาอาการปวดในช่วงระยะแรกของการเจ็บครรภ์คลอดจริง: การทดลองแบบสุ่ม ชนากานต์ สุทธิสุนทรวงศ์*, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
2565 (2022) การศึกษาประสิทธิภาพของการทาครีมยาชาที่ปากมดลูกร่วมกับการฉีดยาชาข้างปากมดลูก เปรียบเทียบกับการทาครีมยาหลอกร่วมกับการฉีดยาชาข้างปากมดลูกในการลดความเจ็บปวดระหว่างการทำหัตถการขูดมดลูกแบบแยกส่วน บดินทร์ ดวงฤดีสวัสดิ์*, สุกัญญา ศรีนิล
2565 (2022) คุณภาพชีวิตหลังได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์พยุงช่องคลอดเปรียบเทียบกับการผ่าตัดในผู้ป่วยไทยที่มีอุ้งเชิงกรานหย่อน ศุภกิตต์ ปัญจพงษ์, ประนอม บุพศิริ, โฉมพิลาศ จงสมชัย, ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล*
2565 (2022) การวางประคบเย็นบริเวณหน้าท้องส่วนล่างหลังคลอดทารกเพื่อลดการสูญเสียเลือดในมารดาที่คลอดบุตรทางช่องคลอด: การศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบ ฐปนพ ธนสมทบชนมน*, สาธิดา จันทนวิลัย, ภัทรพร ตั้งกีรติลัย
2565 (2022) Lidocaine Gel for Pain Relief during Endometrial Sampling in Women Aged over 35 Years Old with Abnormal Uterine Bleeding: A Randomized Double-Blind Controlled Trial Chaturon Chayuttawanichakul, Uravee Limpivest*, อธิตา จันทเสนานนท์, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า, Junya Pattaraarchachai, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
2565 (2022) Prophylaxis Post-Cesarean Hemorrhage Using Carbetocin versus Oxytocin in High-Risk Women: A Double-Blind Randomized Controlled Trial Dennopporn Sudjai*, Sopida Thambumroong
2565 (2022) Minimal Invasive Surgery by Wongsiri Technique versus Standard Open Carpal Tunnel Release: A Randomized Trial Pranpawee Rojcharoenngam
2565 (2022) A Comparison of Intravenous Pulse Methylprednisolone and Intravenous Dexamethasone on Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Double-Blind Randomized Controlled Trial Sirikarn Sookdee*, เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล, นริศ เจียรบรรจงกิจ
2565 (2022) Esmolol Compared with Fentanyl in Attenuating the Hemodynamic Response to Tracheal Intubation in Hypertensive Patients: A Randomized Controlled Study จิตติยา วั ชโรทยางกูร, Yanika Kitpoka, Sunthiti Morakul, ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี*
2565 (2022) The Effect of Preoperative Oral Trimetazidine on Ischemic Injury and Hemodynamic Function in Coronary Artery Bypass Grafting: A Double-Blinded, Prospective, Randomized Controlled Trial Amarit Phothikun*, Surin Woragidpoonpol, Thitipong Tepsuwan, Apichat Tantraworasin, Chartaroon Rimsukcharoenchai, นพพล ทักษอุดม
2565 (2022) Cost-Utility Analysis of Specialized Multidisciplinary Care Versus Standard Care in the Management of Patients with Reduced Ejection Fraction Heart Failure in Thailand Thitiya Khongmee, Artit Torpongpun, Supicha Intarachumnum, Nattanichcha Kulthanachairojana*
2565 (2022) Comparison of the efect of ketorolac versus triamcinolone acetonide injections for the treatment of de Quervain’s tenosynovitis: a double-blind randomized controlled trial Sitthiphong Suwannaphisit, Porames Suwanno, Warangkana Fongsri, Chaiwat Chuaychoosakoon*
2565 (2022) Short incision versus minimally invasive surgery with tool-kit for carpal tunnel syndrome release: a prospective randomized control trial to evaluate the anterior wrist pain and time to return to work or activities Pichitchai Atthakomol*, Sitthikorn Kaensuk, Worapaka Manosroi, Apiruk Sangsin, Montana Buntragulpoontawee, สยาม ทองประเสริฐ
2565 (2022) Effect of vaginal estrogen in postmenopausal women using vaginal pessary for pelvic organ prolapse treatment: a randomized controlled trial Keetati Chiengthong, Purim Ruanphoo, Tanittha Chatsuwan, สุวิทย์ บุญยะเวชชีวิน*
2565 (2022) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับที่เข้ารับการรักษด้วยวิธีฉีดยาเคมีบำบัดเข้ากอนมะเร็งตับ : การศึกษาไปข้างหน้าระยะยาว สุธิสา เต็มทับ*, กิตติกร นิลมานัต, รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์, กีรติ หงษ์สกุล
2565 (2022) ประสิทธิศักย์และความปลอดภัยของสเปรย์ผสมสมุนไพรกระดูกไก่ดำเทียบกับไดโคลฟีแนกสเปรย์ในการรักษาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ สุภาภรณ์ ปิติพร, ณัฐดนัย มุสิกวงศ์, ศักดิ์สิทธิ์ จิตรกฤษฎากุล, อัญชิสา กัทลี, ธนพงศ์ เพ็งผล, ผกากรอง ขวัญข้าว*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง