บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2564 (2021) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มลฤดี เพ็ชร์ลมุล*, นิติกุล บุญแก้ว
2564 (2021) ผลของการให้ออกซิโทซิน 5 ยูนิตใน 2 นาที ในการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องภายใต้การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโรงพยาบาลกำแพงเพชร เฉลิมเกียรติ ตรีสุทธาชีพ
2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษานิ้วล็อคด้วยการฉีดสเตียรอยด์เข้าในเยื่อหุ้มเอ็นกับนอกเยื่อหุ้มเอ็น ิอิสรพงศ์ ดวงมี
2564 (2021) ผลการบำบัดด้วยเครื่องกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) กับเครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (US) ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณไหล่ วุฒิชัย ลี้นะวัฒนา
2564 (2021) การตะแคงเตียงข้างที่จะผ่าตัดลงล่างหลังให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังมีผลเพิ่มระดับการชาขาข้างที่จะผ่าตัดเมื่อเทียบกับไม่ตะแคงในผู้ป่วยผ่าตัดขาที่ไม่สามารถตะแคงข้างที่จะผ่าตัดลงล่างเพื่อให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง ณัฐพร ศรีสุขุมชัย
2564 (2021) ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม สายแก้ว เจือจันทร์*, วนิดา แก้วมุณี, กฤตยชญ์ ทองนุ่น, จุฑานันท์ พรหมอินทร์, ธวัชชัย แซ่เล่า, นุชนาถ อัศววงศ์สวัดิ์
2564 (2021) ประสิทธิภาพของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ที่มีการบูรณาการร่วมกันของการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : การศึกษาเชิงทดลอง วิษณุ อนิลบล*, จตุพร ไตรภัทรกิจโกศล, คุ้มวงศ์ องอาจ
2564 (2021) การรับประทานยา Norgesic® ก่อนดมยาสลบช่วยป้องกันอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากยา succinylcholine หลังผ่าตัดใน 24 ชั่วโมง : การศึกษาแบบทดลองโดยการสุ่ม ภูมิวิทย์ วงษา
2564 (2021) ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง สุวิมล ขัตติยะ*, แคทธรีน แซ่วาง, วราภรณ์ จาวรัตนสกุล
2564 (2021) การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้รับยาเคมีบำบัดแบบประคับประคอง โชคชัย เขาวรินทร์, สุภาพ มะเครือสี, กิตศราวุธ ขวัญชารี, นิศา มะเครือสี*
2564 (2021) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข นภชา สิงห์วีรธรรม*, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, อำพล บุญเพียร, เอกพล หมั่นพลศรี
2564 (2021) ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทยต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรุณา จันทุม*, กัลยารัตน์ กำลังเหลือ, ปาริชาติ สัตย์ญารักษ์
2564 (2021) ผลของสเตียรอยด์ในรูปแบบยารับประทานและยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพื่อลดอาการปวดแผลหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิลในผู้ใหญ่: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง นริศ เจียรบรรจงกิจ*, เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล, สิรินทร์กาญจน์ สุขดี
2564 (2021) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายที่มีลีแวนเป็นส่วนประกอบ อภิรดี วรรังสฤษฏิ์, ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์, ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล, วิทวัส แจ้งเอี่ยม*
2564 (2021) การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกไทยวัยผู้ใหญ่ วรัฎฐา เจริญ*, นารีรัตน์ เอกจีน, กิจจาพร ชื่นบุญ
2564 (2021) Cost–benefit analysis of psychiatric pharmaceutical care with shared decision-making intervention in complicated schizophrenic patients Charkkrit Hongthong, นุศราพร เกษสมบูรณ์*
2564 (2021) ผลของยาลิโดเคนเจลในการลดความเจ็บปวดระหว่างการเก็บเยื่อบุโพรงมดลูก: การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองทางมีกลุ่มควบคุม ณพัชร ลิขสิทธิพันธุ์, บุษบา วิริยะสิริเวช์*
2564 (2021) ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดกับการลดการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยความบกพร่องการได้ยินเด็กแรกเกิด สมจินต์ จินดาวิจักษณ์*, นภัสถ์ ธนะมัย, อรุณวรรณ คงศักดิ์ศรี, ศรัญญา วิทยประไพพันธ์, อัจฉราพร คิดใจเดียว, ฤทัย สุสัณฐิตพงษ์, สุวรรณา เชาว์อมรภัทร, สุปราณี บุญมี, ชลิดา เขมวรานันท์, อรุณี ไทยะกุล
2564 (2021) ผลของการฟังบทสวดอัลกุรอานและการกล่าวซิกรุลลอฮต่อความเครียดและการตอบสนองทางกายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด: การวิจัยทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม โสเพ็ญ ชูนวล, นิซัลวา จะปะกียา, ศศิธร พุมดวง*
2564 (2021) A comparison of stone free rate between a diuretic and a control group of patients undergoing extracorporeal shock wave lithotripsy: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial Peereapat Cheewaisrakul
ปี ชื่อ ผู้แต่ง