บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2561 (2018) เปรียบเทียบปริมาณการเสียเลือดในการผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ในกลุ่มที่ได้รับการดมยาสลบด้วย Propofol กับ Dexmedetomidine เทียบกับกลุ่มที่ได้รับ Desflurane ณิชาวรรณ วิรัชพิสิฐ, ทศพร วิศุภกาญจน์, อภิรัก เกตุฉันท์, โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ, ศศิมา ดุสิตเกษม*
2561 (2018) ประสิทธิผลการระงับปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเปรียบเทียบระหว่างการฉีดยา ในข้อเข่าและเนื้อเยื่อกับการฉีดยาชาที่เส้นประสาท Femoral หลังการระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาร่วมกับยามอร์ฟีนเข้าช่องน้ำไขสันหลัง หัชพร เขียวบ้างยาง*, สตบงกช ทั่งทอง, วิทยา ประทินทอง
2561 (2018) ผลของการป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันโดยการให้ Dexmedetomidine ระหว่างการผ่าตัดทำท างเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ อนันตโชติ วิมุกตะนันทน์*, ตุลชัย อินทรัมพรรย, แพรพิไล จันทร์สว่างภูวนะ, ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
2561 (2018) Endometrial Thinning after Ovarian Stimulation using Letrozole or Clomiphene Citrate: A Randomized Trial Roungsin Choavaratana, อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์*, Somsin Petyim, Pitak Laokirkkiat, Norazalina Saad, Japarath Prechapanich
2561 (2018) ประสิทธิภาพของวุ้นชุ่มปากในการบรรเทาอาการปากแห้งน้ำลายน้อยในผู้ป่วยจิตเวช สาธกา ธาตรีนนานนท์
2561 (2018) Randomized investigator-blinded comparative study of moisturizer containing 4-t-butylcyclohexanol and licochalcone A versus 0.02% triamcinolone acetonide cream in facial dermatitis Waranya Boonchai, Supenya Varothai, Waranaree Winayanuwattikun, Sutasinee Phaitoonvatanakij, Pichanee Chaweekulrat, Pranee Kasemsarn*
2561 (2018) A double-blinded, randomized, vehicle-controlled study to access skin tolerability and efficacy of an anti-inflammatory moisturizer in treatment of acne with 0.1% adapalene gel Leena Chularojanamontri, Papapit Tuchinda*, Kanokvalai Kulthanan, Supenya Varothai, Waranaree Winayanuwattikun
2561 (2018) A randomized comparison of efficacy and safety of intralesional triamcinolone injection and clobetasol propionate ointment for psoriatic nails Einapak Boontaveeyuwat, Narumol Silpa-Archa, Nasuda Danchaivijitr, Chanisada Wongpraparut*
2561 (2018) Ferulic Acid Supplementation Improves Lipid Profiles, Oxidative Stress, and Inflammatory Status in Hyperlipidemic Subjects: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial เอกราช บำรุงพืชน์*, Supathra Lilitchan, Siriporn Tuntipopipat, Nednapis Tirawanchai, Surat Koindr
2561 (2018) Evaluation of a 12-week lifestyle education intervention with or without partial meal replacement in Thai adults with obesity and metabolic syndrome: a randomised trial Kusuma Chaiyasoot, Rungnapha Sarasak, Banchamaphon Pheungruang, Suwitcha Dawilai, Pornpoj Pramyothin, Adhiratha Boonyasiri*, Orawan Supapueng, Friedrich C Jassil*, ปรียานุช แย้มวงษ์, Rachel L Batterham
2561 (2018) Video-based education versus nurse-led education for partner notification in Thai women with sexually transmitted infections: a randomized controlled trial Chenchit Chayachinda*, Chanakarn Kerdklinhom, Suphaphon Tachawatcharapunya, Nattha Saisaveoy
2561 (2018) Relationship Between Health-Related Quality of Life and PatientAcceptable Symptom State With Disease Activity and Functional Status in Patients With Ankylosing Spondylitis in Thailand: A Cross-sectional Study Praveena Chiowchanwisawakit*, Phakhamon Thaweeratthakul, Luksame Wattanamongkonsil, วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ, Ajchara Koolvisoot, Chayawee Muangchan, Surasak Nilganuwong, Emvalee Arromdee, Wanruchada Katchamart
2561 (2018) Comparison of disease activity between tacrolimus and mycophenolate mofetil in lupus nephritis: a randomized controlled trial Nanticha Kamnamool*, Atiporn Ingsathit, ศศิวิมล รัตนศิริ, Pantip Ngamjanyaporn, N Kasitanont, Ratana Chawanasuntorapoj, W Pichaiwong, ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย, Pornpen Sangthawan, Vuddidhej Ophascharoensuk, Yingyos Avihingsanon, Vasant Sumethkul
2561 (2018) Positive end-expiratory pressure during resuscitation at birth in very-low birth weight infants: A randomized-controlled pilot trial Ratchada Kitsommart*, Kittaya Nakornchai, Buranee Yangthara, Ratchada Jiraprasertwong, Bosco Paes
2561 (2018) Effect of single-session dual-tDCS before physical therapy on lower-limb performance in sub-acute stroke patients: A randomized sham-controlled crossover study Wanalee Klomjai*, Benchaporn Aneksan, Anuchai Pheungphrarattanatrai, Thanwarat Chantanachai, Nattha Choowong, Soontaree Bunleukhet, ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์, ยงชัย นิละนนท์, Vimonwan Hiengkaew
2561 (2018) Cost-Effectiveness Analysis of Sacubitril-Valsartan Compared with Enalapril in Patients with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction in Thailand รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ*
2561 (2018) ประสิทธิผลของการเผายาสมุนไพรเปรียบเทียบกับการทำกายภาพบำบัดในการรักษาข้อเข่าเสื่อมแบบปฐมภูมิ ธีรยุทธ เกษมาลี*, สินีนาฏ ชาวตระการ
2561 (2018) การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มของโปรแกรมการพยาบาลแนวพุทธสำหรับสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ*, วงจันทร์ เพชรพิเชษฐ์เชียร, ทิพมาส ชิณวงศ์
2561 (2018) ประสบการณ์ด้านอาการและอิทธิพลของอาการต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยาระหว่างได้รับยาเคมีบำบัด ปิยรัตน์ สมันตรัฐ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล*, Karin Olson, อรวมน ศรียุกตศุทธ, กลีบสไบ สรรพกิจ
2561 (2018) การวิจัยแบบทดลองของการส่งเสริมจินตนาการและการวาดรูปและการเล่าเรื่องในเด็กป่วยโรคมะเร็ง กชกร เพียซ้าย, ศศิธร พุมดวง*, วันธณี วิรุฬห์พานิช, ๊ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง