บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2561 (2018) ประสิทธิผลของการใช้ใบคำสั่งการระงับปวดหลังผ่าตัดในผู้ใหญ่สำหรับการจัดการความปวดหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลหัวหิน เชิญพร พยอมแย้ม
2561 (2018) การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับปวดโดยวิธี Ultrasound-guided transversus abdominis plane block ด้วย 0.25% bupivacaine ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง อัจฉรา บุดดาวงศ์*, อมรา สีแสน, ศรินรา ทองมี
2561 (2018) คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุติดบ้านในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สุเทียน แก้วมะคำ*, อารีย์ แก้วมะคำ
2561 (2018) ผลของดนตรีพื้นบ้านต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง สุภาพ อิ่มอ้วน*, แพรว โคตรรุฉิน, พนอ เตชะอธิก, ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน
2561 (2018) ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองเพื่อป้องกันโรคอ้วนในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มณฑิชา รักศิลป์
2561 (2018) Non-Invasive Ventilation in Emergency Patients with Respiratory Distress: A Randomized Controlled Trial Nattakarn Praphruetkit*, Cattleya Bundit, Apichaya Monsomboon, Usapan Surabenjawong, Tanyaporn Nakornchai, Wansiri Chaisirin, Tipa Chakorn, Chairat Permpikul, Onlak Makdee
2561 (2018) High-Flow Nasal Cannula versus Conventional Oxygen Therapy in Post-Extubation Pediatric Patients: A Randomized Controlled Trial ปวีณา วิจักษณ์ประเสริฐ*, Jiraruj Chomchoey
2561 (2018) Effects of a Health Promotion Program Conducted by Nurses on Stabilization of HbA1C in Subjects at Risk for Diabetes: A Phase III Randomized Controlled Trial Yuwarat Moungngern, Supaporn Sanguanthammarong, Piyanun Teparak, อภิรดี ศรีวิจิตรกมล*
2561 (2018) ผลความแตกต่างของแรงกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่ฝ่าเท้าต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ใหญ่สุขภาพดี ฉัตรฤกษ์ วงษ์เจริญ*, วิลาวัลย์ อินทรีย์, สุภาวดี ทาจ๋อย, ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์, กิติยา โกวิทยานนท์, สมภิยา สมถวิล, อรอุมา บุณยารมย์, กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
2561 (2018) การศึกษาผลของการใช้เสียงดนตรีบำบัดต่อการนอนหลับระดับความเครียดและความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจการนอนหลับตลอดคืน: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม วรกต สุวรรณสถิตย์, วิสาข์สิริ ตันตระกูล*, เจนจิรา เพ็งแจ่ม, นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร
2561 (2018) คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองภายใน 6 เดือนแรก ดานิล วงศ์ษา, ประทุม สร้อยวงศ์*, จินดารัตน์ ชัยอาจ
2561 (2018) ประสิทธิภาพของยาพาราเซตามอลแบบกินและเหน็บก้นในขนาดยาที่เท่ากันต่อการลดไข้ในผู้ป่วยเด็ก: วิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม ควบคุมกลุ่มตัวอย่าง อรวรรณ จิรชาญชัย
2561 (2018) คุณภาพชีวิตและสภาวะการทำงานของไตของผู้บริจาคไตในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดนัย แก้วจงประสิทธิ์, จักรกฤษณ์ จันทร์อู่, อัคร อมันตกุล, ศิวัฒน์ ภูริยะพันธ์*
2561 (2018) การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคไขสันหลังและเยื่อหุ้มโป่งออกที่กระดูกสันหลังระดับบั้นเอวและกระเบนเหน็บเปรียบเทียบกับเด็กปกติ ภคพล ใสสะอาด, พิษณุ มหาวงศ์*, นงลักษณ์ บุญชูดวง, วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์
2561 (2018) เปรียบเทียบระดับความปวดระหว่างการใช้ยาชาเฉพาะที่แบบเจลที่มีอุณหภูมิเย็นและแบบอุณภูมิปกติ ในผู้ป่วยที่ทำการส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ ธงไชย ชาญสิริรัตนกุล*, ธเนศ ไทยดำรงค์, วรพจน์ ชุณหคล้าย, วิโรจน์ จิตต์แจ้ง, สมเกียรติ พุ่มไพศาลชัย, ณัฐพงศ์ วงศ์วัฒนาเสถียร, เสริมสิน สินธุบดี, ชววรรธน์ โกสีย์ศิริกุล, มัชฌิมา ฮวบกอง, สมจิตร ดวงแข
2561 (2018) การศึกษาผลของยาชาชนิดพ่นเอทธิลคลอไรด์ (Ethyl chloride) ต่อการลดความเจ็บปวดจากการเจาะนํ้าครํ่าในไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์์ กฤตกาล เตลผล, สมมาตร บำรุงพืช*, ณัฐพงศ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
2561 (2018) ผลลัพธ์ของการใช้อุปกรณ์ดึงหัวนมในระยะฝากครรภ์ของมารดาที่มีหัวนมสั้น นงเยาว์ ใบยา, สุขวดี เกษสุวรรณ, สุชาสินี ธนะ, ภาวิน พัวพรพงษ์*
2561 (2018) ประสิทธิภาพของดนตรีบำบัดในการบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดจากแผลฝีเย็บช่วงหลังคลอดทันที: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ่รวิตา ชัยชนะลาภ, วิภาดา เหล่าสุขสถิตย์, กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์, ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์*
2561 (2018) ประสิทธิภาพของยาอะเซตามิโนเฟน/ทรามาดอลเหน็บทางทวารหนักเพื่อลดอาการปวดแผลฝีเย็บในมารดาที่คลอดปกติทางช่องคลอด โดยวิธีการแบบสุ่มและมีการควบคุม ณัฐวดี ภัทรสิริวงศ์, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า*, อธิตา จันทเสนานนท์, สุภาเพ็ญ เลิศวุฒิวิวัฒน์, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
2561 (2018) ผลของยาชาชนิดพ่นลิโดเคนในการบรรเทาความเจ็บปวดขณะทำการเก็บเยื่อบุโพรงมดลูก: การศึกษาแบบสุ่ม มณีนุช ศรีผา, ชื่นกมล ชรากร, นวนลล์ เล็กสกุล*, อาบอรุณ เลิศขจรสุข
ปี ชื่อ ผู้แต่ง