บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2563 (2020) การพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน*, วัชรพล ทองควัน
2563 (2020) การศึกษาประสิทธิภาพของยาพาราเซตามอลในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำเปรียบเทียบกับการให้มอร์ฟีนทางช่องไขสันหลังในการระงับปวดหลังผ่าตัดคลอด ณัฐธนภัทร์ เวชการณ์*, ณฐพร นาคน้อย, นุชจิรา พิพิชชวนชม
2563 (2020) การรักษาภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันชนิดขาดออกซิเจนโดยไม่มีภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่งด้วยออกซิเจนอัตราไหลสูงผ่านทางจมูกเพื่อป้องกันการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง: งานวิจัยแบบสุ่ม ปัทมพร แสงแก้ว, จุฑามาศ อินทร์ชัย, พนิดา ชนะญาติ, เฉลิม ลิ่วศรีสกุล*
2563 (2020) อาการอ่อนเปลี้ยและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด รุจษรา แก้วตา*, ศรีมนา นิยมค้า, สุธิศา ล่ามช้าง
2563 (2020) ผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างจากภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทระหว่างวิธีดึงหลังร่วมกับประคบร้อนและการบริหารหลังด้วยเทคนิคแมคเคนซี่กับวิธีดึงหลังร่วมกับประคบร้อน นันทวัน ปิ่นมาศ
2563 (2020) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็มศีรษะรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างด้วยเทคนิคการกระตุ้นเข็มด้วยมือและการกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ภาสกิจ วัณนาวิบูล*, ภัทรานี ดนัยสวัสดิ์, สุภรตา เกียรติวิชญ์, ณัฐนันท์ นุ่มหอม, นพจิรา วัณนาวิบูล, ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ, ปารเมษฐ์ แซ่ปึง, ธัญญารัตน์ ไพศาลภานุวงศ์, อุทัย ศิลาพิพัฒน์ธรรม, จักษณา วัณนาวิบูล
2563 (2020) Efficacy of 5%, 10% Trisodium Citrate and Heparin as Catheter-Locking Solution for Central Venous Hemodialysis Catheters: A Prospective Randomized Controlled Study Tipakorn Chuamuangphan, Pattharawin Pattharanitima*
2563 (2020) Healing Effect of Rebamipide in Addition to Omeprazole for Gastric Ulcer: Preliminary Results of a Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial Sawinee Jiriyasin*, Chalermrat Bunchorntavakul
2563 (2020) Effect of Synbiotic Supplementation in Children with Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Trial Hansamon Poparn, สุชีรา ฉัตรเพริดพราย, Sombat Treeprasertsuk, Kanokwan Sonsiri, Voranush Chongsrisawat*
2563 (2020) Impact of Vitamin D Replacement on Liver Enzymes in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Patients: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial Suparuedee Boonyagard, Karjpong Techathuvanan*
2563 (2020) Effect of Simplifying Protein Counting Tool and Educational Intervention on the Nutritional Status in Patient with Cirrhosis: A Randomized Clinical Trial Amorn Sankhaanurak*, ศตวรรษ ทองสวัสดิ์, Apinya Leerapun
2563 (2020) การเปรียบเทียบผลต่างของระดับฮีโมโกลบินก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 2 ชั่วโมงและที่ 6 ชั่วโมงหลังผ่าตัด วโรดม ลิ้มศรีเจริญ
2563 (2020) การศึกษาสุ่มเปรียบเทียบการใช้ลูปไหมประดิษฐ์ขึ้นเองเทียบกับอุปกรณ์ Hem-o-lok ในการผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้องส่องช่องท้องรูเดียว มนัสวิน อิ่มสงวนชัย, ชูแสง ธีระวิวัฒน์ชัย*
2563 (2020) การศึกษาผลการระงับปวดภายหลังผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธี TAP block โดยอัลตราซาวด์ จันทิรา แฟงแย้ม, ฐิติรัตน์ อยู่ยั่งยืน, ไพศาล สหเมธาพัฒน์*
2563 (2020) ผลการบริโภคนมอัลมอนด์สกัดเย็นต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผู้มีน้ำหนักเกินและอ้วน ฉัตรภา หัตถโกศล*, มนีรัตน์ เตชะวิเชียร, ญาณิศา ทับเจริญ, สุวิมล ทรัพย์วโรบล, เนตรนภา อุ่นที, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า
2563 (2020) ผลการลดน้ำหนักและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ลดน้ำหนักด้วยธรรมศาสตร์โปรแกรม ุรุ่งรัตน์ จิตวโรภาส*, วิไล อยู่คง, ตรีทิพย์ เวชชสัสถ์, เบญจพรรณ บุรวัฒน์, จุฑามาศ ทองลิ่ม, กัลยาณี ชาวนา, นาฏยา รักไทย, นฤทธิ์ เซ็นน้อย, นารถวดี ภูมิภาค, สุธีรา สังข์ศิริ, กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์, ทิพาพร ธาระวานิช
2563 (2020) ผลของฟลูออไรด์วานร์นิชร่วมกับไซลิทอลเคลือบแคลเซียมฟอสเฟตเปรียบเทียบกับฟลูออไรด์ วาร์นิช ในการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยติดตามผลเป็น เวลา 6 เดือน: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม สุจิตรา สุนทรปกรณ์กิจ*, วรานุช ปิติพัฒน์, ธิดารัตน์ อังวราวงศ์, อรอุมา อังวราวงศ์
2563 (2020) การเปรียบเทียบผลข้างเคียงผิวหนังอักเสบระยะเฉียบพลันจากการฉายรังสี แบบสั้น (hypofractionated radiotherapy) กับการฉายรังสีแบบปกติ (conventional radiotherapy) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการผ่าตัดเต้านมทั้งเต้า สวนีย์ นิรันดร์ศิริผล
2563 (2020) ประสิทธิภาพยาเอสโตรเจนครีมที่ผลิตขึ้นเองในการรักษาภาวะช่องคลอดแห้ง ในสตรีวัยหมดระดู การทดลองแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองทาง ฟองฝน ผลจันทร์*, สนธยา พิริยะกิจไพบูลย์, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ
2563 (2020) Comparison of the Efficacy of Topical 0.2% Loteprednol Etabonate and Topical 0.1% Dexamethasone in Impending Recurrent Pterygium Wannisa Suphachearabhan*, วิมลวรรณ ตั้งประกาศิต, Thanapat Rakpanichmanee
ปี ชื่อ ผู้แต่ง