บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2565 (2022) Quality of life and willingness to pay for receiving hemodialysis in patients who received peritoneal dialysis in Thailand Wanchana Singhan*, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ, Surachet Vongsanim, Yuttitham Suteeka, Siwaporn Deeprom
2565 (2022) เปรียบเทียบคะแนนความปวด (Neonatal Infant Pain Scale : NIPS) ระหว่างวิธีดูดจุกหลอกกับให้สารละลายซูโครส 24% ทางปาก ขณะแทงเข็มให้สารน้้าทางหลอดเลือดด้าในทารกแรกเกิดหอผู้ป่วยเด็ก 2 โรงพยาบาลนครพนม ฉันทนา พรมหัส*, อนัญญา สารีพร, ณภัทธิรา ปิยะพงศ์สกุล
2565 (2022) การคำนวณความลึกของสายสายสวนหลอดเลือดสะดือในทารกแรกเกิดด้วยวิธีปรับเปลี่ยนใหม่ (Revised method) เปรียบเทียบกับวิธีของ Shukla และ Ferrara ปุญยาพร สืบนุช, ประภาวรรณ เมธาเกษร*
2565 (2022) ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อความดันโลหิตขณะพัก และความแข็งแรงของขาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน มัฐยา ทาสมบูรณ์, รวยริน ชนาวิรัตน์, สาวิตรี วันเพ็ญ, พรรณี ปิงสุวรรณ, สุภาภรณ์ ผดุงกิจ, พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์, เสาวนีย์ นาคมะเร็ง*
2565 (2022) Delayed Cord Clamping Effects, with or without Umbilical Cord Milking, on Premature Infant Hemodynamic Circulation: A Randomized Control Trial ศริยา ประจักษ์ธรรม*, Boonchu Sirichongkolthong, ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล, จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์
2565 (2022) Efficacy of Zingiber cassumunar Roxb (Phlai capsule) Compare with Loratadine as Treatment in Allergic Rhinitis Patients (Preliminary Results) Patrada Thanee, Ratchaya Lertnawapan, ภาสกร ศรีทิพย์สุโข, Sira Nanthapisal, ประภาศรี กุลาเลิศ, Pattara Tanticharoenwiwat, Nitchanan Achararit, พงศกร ตันติลิปิกร, อรพรรณ โพชนุกูล*
2565 (2022) Comparative Effectiveness of Lidocaine Sprays Between Sitting and Supine Position for Patients Undergoing Upper Gastrointestinal Endoscopy: A Prospective Randomized Controlled Trial Prasit Mahawongkajit*, Neranchala Soonthornkes
2565 (2022) Efficacy and Safety of 0.15% Isobutylamido Thiazolyl Resorcinol Combined with Hyaluronic Acid versus 0.15% Isobutylamido Thiazolyl Resorcinol or Hyaluronic Acid Alone in Melasma Treatment: A randomized Evaluator-blind Trial Wareeporn Disphanurat*, Benjaporn Srisantithum
2565 (2022) Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents with Graves’ Disease in Thammasat University Hospital Pontipa Engkakul*, วิราภรณ์ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
2565 (2022) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการกระตุ้นการไหลของนํ้านมระหว่างการบีบเก็บนํ้านมด้วยมือกับการใช้เครื่องปั๊มนมในมารดาหลังคลอดที่แยกจากทารกแรกเกิดหลังการคลอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นันทนา วัชรเผ่า*, พนิตนาฎ โชคดี, โสภิดา ชูขวัญ, วรรพุธษา สุขจิตร
2564 (2021) The comparison of nasal irrigation outcome between 3% NaCl and 0.9% NaCl in adults majority with intermittent allergic rhinitis: A randomized double-blind study Kedsaraporn Yata*, Chonticha Srivanichapoom
2564 (2021)  Comparing effects of Nordic hamstring exercise in combination with electrical stimulation and in combination with the FIFA 11+ program on footballers with strained hamstring muscles Amornrat Kaewsri, อรอุมา บุณยารมย์*, กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
2564 (2021) Cluster Symptoms Reduction via Telephone-Based Intervention in Thai Breast Cancer Patients Undergoing 4-Cycle Adjuvant Chemotherapy: A Randomized-Controlled Trial Piyawadee Ninsen, ปาหนัน พิชยภิญโญ*, สุนีย์ ละกำปั่น, Pongwut Danchaivijitr
2564 (2021) Comparison of the Analgesic Effect of Nepafenac 0.1%, Ketorolac 0.5%, and Diclofenac 0.1% Ophthalmic Solution during Intravitreal Injection Nattawat Wongchaikanakorn*, Yodying Dangprapai
2564 (2021) Cosmetic Outcome of Wound Closure between Steri-Strips (3M™ Steri-Strip) and Simple Interrupted Nylon 6-0 Sutures in Out-Patient Cervical Lymph Node Excision: A Randomized Controlled Trial Wilaporn Phakdeedindan, Chayapak Kamma*
2564 (2021) The Comparative Efficacy Between Shea Butter-Ceramide Cream and 1% Hydrocortisone Cream in Childhood Atopic Dermatitis Pakkathorn Sivapiromrat, นันทิชา คมนามูล, มนตรี อุดมเพทายกุล*
2564 (2021) Effects of Preoperative Low-Dose Gabapentin on Postoperative Pain and Sedation of Patients Undergoing General Anesthesia Varathip Thongdech, Pummara Soomchochaikul, Weerapong Wongsa, พงษ์ธารา วิจิตเวชไพศาล*
2564 (2021) The Efficacy and Safety of Andrographis paniculata Extract for the Treatment of Acute Nonspecific Upper Respiratory Tract Infections: A Randomized Double Blind Placebo Controlled Trial อมร ลีลารัศมี*, Chusana Suankratay, Saowalak Hunnangkul, สุทธิผล อุดมพันธรัก, รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์, Jitisak Poonsrisawat, Narut Wongsakorn, Chawaphom Ittipanitphong, Suttipong Sirimai, Prasert Pakairoongthong, Sumeth Rattanamaneekorn, Kullawan Chaicharoenpong
2564 (2021) Modified Gastric Biopsy Forceps as a Flexible StyletAssisted Nasogastric Tube Insertion in Anesthetized and Intubated Patients: A Prospective Randomized Controlled Study นรุตม์ เรือนอนุกูล, อมร วิจิตรพาวรรณ*, ชุติมา สิมะสาธิตกุล
2564 (2021) Reducing Pain after Second Trimester Genetic Amniocentesis by Postprocedural Cryotherapy: A Randomized Controlled Trial Orawee Kuemanee, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า*, อธิตา จันทเสนานนท์, Sawanya Benchahong, Junya Pattaraarchachai, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง