บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2564 (2021) One-shot dilation versus metallic dilation technique for access in percutaneous nephrolithotomy: comparison of efficacy, access time and fluoroscopic time Somboon Phaijitwichian
2564 (2021) ผลของการให้ glycopyrrolate ก่อนการนำสลบเพื่อช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากยา propofol และลดสารคัดหลั่งขณะจัดท่าทางในผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วที่ไตและท่อไตแบบเปิด กมลทิพย์ ประสพสุข*, ทรงวุฒิ ประสพสุข, ศุภเดช ตันรัตนกุล
2564 (2021) Focused Extracorporeal Shockwave Therapy in Non-Calcific, Adhesive Capsulitis: A Randomized Double-Blind Controlled Trial Punika Suwalak, Jirapa Champaiboon*, ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์, Jariya Boonhong
2564 (2021) A Comparison of the Efficacy of Diclofenac Phonophoresis and Ultrasound Therapy in Upper Trapezius Myofascial Pain Syndrome: A Double-Blinded Randomized Controlled Trial Threenuch Amornpinyokiat
2564 (2021) Effects of positive expiratory pressure and breath stacking training on pulmonary function in cardiac surgery patients: a randomized controlled trial Porraporn Sriwannawit, Arisa Aimrat, Phiyakan Piramruk, Theerathorn Sattayawinich, Kaonokporn Pechjaroon, Waraporn Piyatham, Poondharick Laopanich, Korakot Onthet, Kotchakorn Kitnantakhun, Chalalai Damkrabi, Phailin Thaworncheep*
2564 (2021) ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดร่วมกับโยคะบำบัดต่อความเครียดอาการทางจิต คุุณภาพชีวิต และการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท ประคอง นาโพนทัน*, อัชรา ฤาชา
2564 (2021) การเตรียมช่องคลอดก่อนการผ่าตัดคลอดด้วยคลอร์เฮกซิดีนเพื่อลดภาวะไข้ภายหลังการผ่าตัดคลอด : การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ชญาดา วรสถิตย์
2564 (2021) ผลการใช้นวัตกรรมท่อนำเข้าข้อเข่าชนิดทำเองในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าในโรงพยาบาลบ้านโป่ง วุฒิชัย โล่ห์สวัสดิ์กุล
2564 (2021) ประสิทธิภาพของออกซิโทซินร่วมกับไมโซพรอสทอลและออกซิโทซินอย่างเดียวในการลดการเสียเลือดภายหลังการคลอดทางช่องคลอด : การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ชญาดา วรสถิตย์
2564 (2021) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการใส่ขาเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย ศุภชัย แก้วดวง, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, สมเกียรติยศ วรเดช*
2564 (2021) เปรียบเทียบภาวะความดันโลหิตต่ำจากการฉีดยาชาเข้าไขสันหลังระหว่างการให้สารน้ำขนาดต่ำและขนาดสูงในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการผ่าตัดคลอดแบบไม่เร่งด่วน จารุณี รักการงาน
2564 (2021) ประสิทธิผลของดนตรีบำบัดร่วมกับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สายฝน ทศภาทินรัตน์, เรือนทอง อภิวงศ์, พรสุรีย์ คูวิจิตรสุวรรณ, ฉวีวรรณ แสงสว่าง, นิพนธ์ เชื้อสะอาด, ลักขณา ไทยเครือ*
2564 (2021) Prospective randomized study of preprocedural ultrasound scan for spinal anesthesia 1 comparison between using 2nd prototype of PASS and skin marking technique to locate needle entry point เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ*, Werayut Sritravanich, Banchobporn Songthamwat, Wirinaree Kampitak, Thiwa Nantapak, Pimwan Kharuram
2564 (2021) Comparison of Hemodynamic Response during Tracheal Intubation between C-MAC Videolaryngoscope and Conventional Direct Laryngoscope in Normotensive Patients: A Randomized Controlled Study Benjawan Yoosamran*, Kewalee Sengnon
2564 (2021) ประสิทธิผลของยา Lidocaine ทางหลอดเลือดดำก่อนถอดท่อหายใจเพื่อกดอาการไอในช่วงถอดท่อหายใจ พัชมณ สธนเสาวภาคย์*, ธิดารัตน์ อริยานุชิตกุล, ณัฐธิยา ชุ่มนาเสียว
2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิแกนของผู้ป่วยทใช้ Forced-Air Warming ด้วยวิธี Modified Lower-Body Cover กับ Commercial Lower-Body Cover ในระหว่างการผ่าตัดช่องท้องขนาดใหญ่ มนสิชา สมจิตร, นรินทร์ พลายละหาร*, อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ, วิลาวัลย์ สมดี, วิริยา ถิ่นชีลอง, พุ่มพวง สาระพาณิชย์
2564 (2021) A comparison of the efficacy of silicone gel containing onion extract and aloe vera to silicone gel sheets to prevent postoperative hypertrophic scars and keloids Watsachon Pangkanon, Putthiporn Yenbutra, นันทิชา คมนามูล, Apichaya Tannirandorn, มนตรี อุดมเพทายกุล*
2564 (2021) Efficacy and safety of 0.15% isobutylamido thiazolyl resorcinol combined with hyaluronic acid vs 0.15% isobutylamido thiazolyl resorcinol or hyaluronic acid alone in melasma treatment: A randomized evaluator-blind trial Wareeporn Disphanurat*, Benjaporn Srisantithum
2564 (2021) A randomized controlled trial to compare the effectiveness and safety of adsorbent lotion containing tapioca starch, spent grain wax, Butyrospermum parkii extract, argania spinosa kernel oil, aloe barbadensis, rosehip oil, and allantoin with a low-potency topical corticosteroid in the treatment of intertrigo จรัสศรี ฬียาพรรณ, Supenya Varothai*, Suphattra Trakanwittayarak, Pranittra Suphatsathienkul, Suthasinee Pattaravadee, ลลิตา มัฏฐาพันธ์, Waranyoo Prasong, กมลพรณ เลิศรุจิวณิช, Salisa Supcharoenkul, Kanokvalai Kulthanan
2564 (2021) Effects of a combination of botanical actives on skin health and antioxidant status in post-menopausal women: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial Pakagamon Tumsutti, Mart Maiprasert, Pansak Sugkraroek, Rungsima Wanitphakdeedecha, เอกราช บำรุงพืชน์*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง