บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2561 (2018) ค่าน้ำหนักอรรถประโยชน์ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน ในแต่ละภาวะแทรกซ้อนที่วัดด้วยแบบสอบถามคุณภาพชีวิต (EQ-5D) และแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้เป็นเบาหวาน (Thai DQOL) ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน*, กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
2561 (2018) ผลของดนตรีต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด สุพัตรา ใจรังกา*, พรรณวดี พุธวัฒนะ, Suporn Wongvatunyu
2561 (2018) ประเมินคุณภาพชีวิตระหว่างผู้ป่วยฟอกเลือดล้างไตและล้างไตทางช่องท้อง ณ โรงพยาบาลพะเยา นลิตา เหลาแหลม, พรมมินทร์ ไกรยสินธ์, วัชรียา ปาละกุล, อภิรดา ฉิมพาลี, กัตติกา หาลือ, วีระพล จันทร์ดียิ่ง*
2561 (2018) ผลของการออกกำลังกายฤๅษีดัดตนต่อความอ่อนตัวและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ ปราณี ใจกาศ, เพ็ญประภา ศิวิโรจน์*, รัตนา พันธพานิช
2561 (2018) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่างแขนต่อระดับน้ำตาลสะสมในเลือดและภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน สุภาพร คำสม, Sangthong Terathongkum*, กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
2561 (2018) ผลของการฝึกผ่อนลมหายใจออกช้าโดยการเป่ากังหันลมต่อความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เสกสรร ไข่เจริญ*, มยุรี พิทักษ์ศิลป์, วัลลภ ใจดี, สมจิต พฤกษะริตานนท์
2561 (2018) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกการทรงตัวโดยวิธีดั้งเดิมและการฝึกโดยเครื่องแบ-ลันซ์แม็ป (Balance map) ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง มณฑิชา ม่วงเงิน*, ธิดารัตน์ นวลยง, ประเสริฐ อินตา, ยอดข้าว ศรีสถาน, พลอยเพ็ญ จารุเวฬ
2561 (2018) การศึกษาคุณภาพชีวิตและผลการทดสอบเดินหกนาทีในผู้ป่วยสูงอายุภายหลังการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรเปรียบเทียบระหว่างเครื่องชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวที่ปรับอัตราการเต้นหัวใจได้ตามกิจกรรมและเครื่องชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องบนล่างต่อเนื่อง จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์*, กัญญารัตน์ แก้วน่าน, ประเสริฐ จิระโณทัย
2561 (2018) การดูแลสุขภาพที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับบริการณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อนัฐณา ปิ่นแก้ว*, V Tanvatanakul, B Kijreedarborisuthi
2561 (2018) การศึกษา ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดที่มีปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียการได้ยิน ภาวินี อินทกรณ์*, อนงค์ สุขโข, นภัสวรรณ ยอดทอง
2561 (2018) Comparative Study of Hearing Loss between Using and Not using 5-Wing Type Ear Protection of Thai Military Training Conscripts Watcharaporn Bourchom*, Pongthep Hanchumpol. Pariyanan Jaruchinda
2561 (2018) Single Port Laparoscopy Appendectomy versus Open Appendectomy, Prospective Randomized Study Chusaeng Teerawiwatchai*, Manasawin Imsanguanchai, Sasithon Ajjimarangsri
2561 (2018) Comparison between Forced Air and Intravenous Fluid Warmer in Gynecologic Laparoscopic Surgery: A Randomized Trial Warunee Boayam, Phongthara Vichitvejpaisal*, Pawan Suton, Sarisa Tapala
2561 (2018) Outcomes after Postoperative Amino Acid Supplementation in Patients Undergoing Elective Upper and Lower Gastrointestinal Tract Surgery: Randomized Controlled Trial Chalerm Eurboonyanun*, Anan Sipanaskul, Somchai Ruangwannasak
2561 (2018) Health-Related Quality of Life of Thai Cardiovascular Patients among Smokers and Non-Smokers Population รณชัย คงสกนธ์, Rosarin Sruamsiri, Oraluck Pattanaprateep*
2561 (2018) ประสิทธิผลและความปลอดภัยทางคลินิกของตำรับยาอภัยสาลีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคงที่ ระดับที่ 1-2 วิวรรณ วรกุลพาณิชย์*, มณฑกา ธีรชัยสกุล, Anutida Tabmee, Manatchaya Mukanachot, Nattawat Peamnguleum
2561 (2018) เปรียบเทียบปริมาณการเสียเลือดในการผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ในกลุ่มที่ได้รับการดมยาสลบด้วย Propofol กับ Dexmedetomidine เทียบกับกลุ่มที่ได้รับ Desflurane ณิชาวรรณ วิรัชพิสิฐ, ทศพร วิศุภกาญจน์, อภิรัก เกตุฉันท์, โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ, ศศิมา ดุสิตเกษม*
2561 (2018) ประสิทธิผลการระงับปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเปรียบเทียบระหว่างการฉีดยา ในข้อเข่าและเนื้อเยื่อกับการฉีดยาชาที่เส้นประสาท Femoral หลังการระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาร่วมกับยามอร์ฟีนเข้าช่องน้ำไขสันหลัง หัชพร เขียวบ้างยาง*, สตบงกช ทั่งทอง, วิทยา ประทินทอง
2561 (2018) ผลของการป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันโดยการให้ Dexmedetomidine ระหว่างการผ่าตัดทำท างเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ อนันตโชติ วิมุกตะนันทน์*, ตุลชัย อินทรัมพรรย, แพรพิไล จันทร์สว่างภูวนะ, ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
2561 (2018) Endometrial Thinning after Ovarian Stimulation using Letrozole or Clomiphene Citrate: A Randomized Trial Roungsin Choavaratana, อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์*, Somsin Petyim, Pitak Laokirkkiat, Norazalina Saad, Japarath Prechapanich
ปี ชื่อ ผู้แต่ง