บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2563 (2020) ผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบสั้นร่วมกับการให้ความรู้และการติดตามทาง โทรศัพท์โดยเภสัชกร ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม พุดธิดา โภคภิรมย์, กรกมล รุกขพันธ์*
2563 (2020) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปิยธิดา ชุมสงค์*, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
2563 (2020) ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดข้อ การเผชิญความปวดเชิงรับ คุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์ ปวีณา อ่วมตานี*, ชนกพร จิตปัญญา
2563 (2020) Correlation between quality of life assessed by Thai-version of Skindex-29 scores and disease severity among patients with pemphigus Chuenkamol Uengpitakphan*, Oraya Kwangsukstid, Poonnawis Suditkoonaseth, Pinnaree Kattipathanapong
2563 (2020) ต้นทุนการเจ็บป่วยโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยมของประชาชนในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมี่ยม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นิสารัตน์ สงประเสริฐ*, สุชัญญา อังกุลานนท์, วิทยา สวัสดิวุฒิพงษ์, ณัฐพัชร มรรคา, กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
2563 (2020) ผลของวีดีทัศน์สื่อความรู้ต่อการลดความกังวลในการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า ณัชพล เติมพรเลิศ, ปัญจภรณ์ วาลีประโคน*
2563 (2020) การศกึษานำร่อง: ประสิทธิผลของการใช้ Mu Soft bite ในผู้ป่วยที่รับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า เมธิณี พิศาลายน, วรรณิภา สิทธิ์ธรรมวิไล, ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์, ปัญจภรณ์ วาลีประโคน, พิชัย อิฏฐสกุล*, อัมพร ปิติธรรมภรณ์
2563 (2020) การออกกำลังกายบนพื้นผิวที่ต่างกันต่อความสามารถในการทรงตัวและการเดินของผู้สูงอายุที่กระดูกข้อสะโพกหัก อังคณา พรประไพ
2563 (2020) ประสิทธิผลและความปลอดภัยในการเพิ่มน้ำานมของยาปลูกไฟธาตุในหญิงหลังคลอดที่มีน้ำานมน้อย นิลเนตร วีระสมบัติ*, ดิศดนัย อมัตรวงศ์, วิไล ประกอบกิจ, ธิติยา ตันถาวร, โอสรี สวัสดิ์ศรี, ชไมพร มณีรัตนพันธ์, สุพา จันทรวิวัฒน์, ปัทมา พลตื้อ, อารีย์ เชื้อเดช, วาสุเทพ แซ่เตีย, เกสรา รักษ์จันทึก, กนกนภา นภาสวัสดิ์, ธีรนุช สีสะอาด, อุษณี สินธุพัฒนพันธุ์, กฤษณี สระมุณี
2563 (2020) ผลเบื้องต้นและความปลอดภัยของสารสกัดจากเปลือกสนมาริไทม์ฝรั่งเศสต่อการลดระดับน้ำาตาลในเลือดหลังอดอาหารในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน โสภิตสุดา อาบสุวรรณ*, ปองศิริ คุณงาม
2563 (2020) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรับประทานสารสกัดขมิ้นชันกับน้ำมันปลาต่อภาวะโภชนาการและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เพลิน สูงโคตร*, พรรณี วรธรรม, สารภี นนท์ตา, ฉันทนา กำจัดศัตรูพ่าย, เพลินพิศ บุญชาลี, โศจิรัตน์ วรรณทวี, วีระชาติ วรธรรม, ศศิกาญจน์ สุขแก้ว
2563 (2020) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาทาผสมสารสกัดว่านมหาเมฆ 10% กับยาทา ไมนอกซิดิล 5% ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัครชายที่มีผมบางจากพันธุกรรม พิรดา ศรีวิริยกุล*, วิภาเพ็ญ โชคสัมฤทธิ์
2563 (2020) The Effects of Mindfulness and Self-Compassion-Based Group Therapy for Major Depressive Disorder: A Randomized Controlled Trial Chanikan Anuwatgasem*, Tantawan Awirutworakul, ศักดา วัลลิภากร, Porntip Wisajun, Sudawan Jullagate
2563 (2020) Cervical Length Measurements in the Management of Threatened Preterm Labor: A Randomized Controlled Trial Metha Songthamwat*, Jirada Promnimit, Ueamporn Summart, Srisuda Songthamwat
2563 (2020) Comparison of Analgesic Effect of Levobupivacaine with Dexmedetomidine and Levobupivacaine for Scalp Block before Supratentorial Craniotomy: A Randomized Controlled Trial วรินี เล็กประเสริฐ, อมรรัตน์ ตั้งจิตบำเพ็ญบุญ*, Apinya Kittiponghansa, Atthaporn Boongird, Rungrawan Buachai, วิชัย อิทธิชัยกุลฑล
2563 (2020) The Comparison of Hemodynamic Effect of Propofol and Thiopental During Electroconvulsive Therapy: A Prospective Randomized Controlled Trial วรินี เล็กประเสริฐ, บุณยวีร์ อรุณพิพัฒนาชัย, พิชัย อิฏฐสกุล*, พจนีย์ จันทร์คำ, Panadda Duangngoen
2563 (2020) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับที่รับการรักษาด้วยวิธีให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการอุดหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงมะเร็งตับครั้งแรก สุธิสา เต็มทับ*, กิตติกร นิลมานัด, รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์, กีรติ หงษ์สกุล
2563 (2020) ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีต่อคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะพึ่งพิงในกรุงเทพมหานคร วชิราภรณ์ เรืองเดช, ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ*, พัชราพร เกิดมงคล
2563 (2020) ความปลอดภัยและความทนต่อยาของการรับประทานหอมแดงเสริมในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้: การศึกษานำร่องแบบสุ่ม วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์, โสรญา กลิ่นปรุง, สุจิตรา เตชะเต่ย, สุนีย์ จันทร์สกาว, ณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์*
2563 (2020) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจต่อการรักษาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการหวานชื่นใจ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานและสร้างทักษะเพื่อการดูแลตนเอง ของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี โดยเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ วิชญ์พล พิทักษ์สินพานิชย์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง