บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2548 (2005) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาอิทราโคนาโซลต้นแบบและยาสามัญในการรักษาโรคกลากที่เท้า วัณณศรี สินธุภัค*, เจนจิรา ชัยชโลธรกุล, เสาวนีย์ ห่อหริตานนท์
2548 (2005) การศึกษาประสิทธิภาพของครีมวุ้นว่านหางจระเข้เพื่อป้องกันและรักษาผิวหนังไหม้แดดและผิวคล้ำจากรังสีอัลตราไวโอเลต พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน*, รุจิรัตน์ วงศ์ทองศรี
2548 (2005) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคลมชัก หลังผ่าตัดหาย - ประเมินด้วยการมีอาชีพและรายได้ กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช, ชนพ ช่วงโชติ, ชัยชน โลว์เจริญกุล*, ทายาท ดีสุดจิต, ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล, บุรณี กาญจนถวัลย์, ประดิษฐ์ อุ่นภักดิ์, ลาวัณย์ ตู้จินดา, สุกัลยา เลิศล้ำ, สุภัทรพร เทพมงคล
2548 (2005) ผลของกิจกรรมการฟื้นฟูหัวใจต่อระบบการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ บวรลักษณ์ ทองทวี, วิไล อโนมะศิริ*
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาอีพิเนฟรินแบบพ่นสองขนาดในการรักษาการบวมที่เกิดขึ้นภายหลังการถอดท่อหลอดลมคอ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิร, ศรีวรรณา ทาสันเทียะ, อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, อภิญญา สุมนะไพศาล, อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์*, เบญจพร จินรัตน์, เปรมฤดี ภูมิถาวร
2548 (2005) การให้ยาชาระงับความรู้สึกทาง Thoracic epidural (TEA) ด้วย 0.2% Ropivacaine ร่วมกับการทำBrachial Plexus Block (BPB) สำหรับการผ่าตัด Modified Radical Mastectomy (MRM) กรวีร์ พสุธารชาติ, เพชรา สุนทรฐิติ*, เพชรเอง สุรนัคครินทร์, เยาวนุช คงด่าน
2548 (2005) Cost-Effectiveness of Cervical-Cancer Screening in Five Developing Countries Carol Levin, Cedric Mahe, Jeremy D. Goldhaber-Fiebert, Lynne Gaffikin, Sue J. Goldie*, Thomas C. Wright
2548 (2005) Efficacy and tolerability of frovatriptan in acute migraine treatment: systematic review of randomized controlled trials N. Poolsup, V. Leelasangaluk, J. Jittangtrong, C. Rithlamlert, N. Ratanapantamanee, M. Khanthong
2548 (2005) Intravaginal Misoprostol 600 µg and 800 µg for the Treatment of Early Pregnancy Failure C. Jamnansiri, E. Kovavisarach*
2548 (2005) การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยา Aspirin ร่วมกับยา Dipyridamole เทียบกับยา Aspirin เพียงชนิดเดียว ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดโรคอัมพาตจากสมองขาดเลือด เพื่อป้องกันการเกิดอัมพาตซ้ำและการลดลงของอาการแสดงความผิดปกติทางระบบประสาท (การศึกษานำร่อง) จิตถนอม สุวรรณเตมีย์, ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์, พาสิริ สิทธินามสุวรรณ*, สามารถ นิธินันทน์, สุชาดา นิยะสม, เจษฎา อุดมมงคล
2548 (2005) การใช้ยาออกซ์คาร์บาซีปีนยาเสริมในผู้ป่วยลมชักชาวไทยที่มีอาการชักชนิดบางส่วนซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยากันชักที่ใช้อยู่ มยุรี ตันติสิระ*, เพทิสรา ไกรปราบ, โยธิน ชินวลัญซ์
2548 (2005) Concurrent Mitomycin C, 5-fluorouracil, and Radiotherapy in the Treatment of Locally Advanced Carcinoma of the Cervix: A Randomized Trial Ekachai Visetsiri, Imjai Cjota[amarux, Prasert Lertsanguansinchai, Saipin Tangkaratt, Supatra Sangruchi, ยงยุทธ คงธนารัตน์, วิชาญ หล่อวิทยา*
2548 (2005) ยาโคลนิดีนรับประทานครั้งเดียวก่อนดมยาสลบไม่มีผลเสริมฤทธิ์การระงับปวดด้วยมอร์ฟีนในชั้นเอปิดูรัลในผู้ป่วยภายหลังตัดมดลูก Paramee Thongsuksai, มลิวัลย์ ออฟูวงศ์*, ลักษมี ชาญเวฃชช์
2548 (2005) ผลของยาลดไขมันอโตวาสะแตตินในการฟื้นฟูการทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังด้านในหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินและมีระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยทั่วไปของประชากร จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์, ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล, นฤมล เจริญศิริพรกุล, บัณฑิต ถิ่นคำรพ, วิโรจน์ ตันติโกสุม*, สิวนิต โอจงเพียร
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยามิโสพรอสตอลขนาด 800 และ 400 ไมโครกรัม เหน็บทางช่องคลอดในการตั้งครรภ์ที่ไม่มีตัวอ่อน นาฎนภา ศรีขาว, เยื้อน ตันนิรันดร*
2548 (2005) เปรียบเทียบการใช้ยามัยโสพรอสทอลครั้งเดียว ชนิดรับประทานขนาด 50 ไมโครกรัมกับยามัยโสพรอสทอลชนิดสอดทางช่องคลอดขนาด 25 ไมโครกรัม ในการชักนำการคลอด มยุรี เกตุการณ์, ริต้า ไพศาลตันติวงศ์*
2548 (2005) การให้สารน้ำประเภท colloid ก่อนการผ่าตัดในท่านั่ง สามารถป้องกันความเปลี่ยนแปลงทางระบบไหลเวียนโลหิตได้หรือไม่ พวงผกา เมตตา, ภูพิงค์ เอกะวิภาต*
2548 (2005) An Economic Evaluation of Bupivacaine Plus Fentanyl Versus Ropivacaine Alone for Patient-Controlled Epidural Analgesia After Total-Knee Replacement Procedure: A Double-Blinded Randomized Study จุฬาลักษณ์ โกมลตรี, Pattada Immark, Saipin Muangman, Siriporn Ptitmana-aree, Supinya Tiviraj, Supranee Puangchan*, ชูศรี พิศลยบุตร
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบยาโอลานซาพีนกับยาฮาโลเพอริดอล ในผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากแอมเฟตามีน ธวัชชัย ลีฬหานาจ*, พงศธร เนตราคม, รณชัย คงสกนธ์
2548 (2005) Plasma soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) in pediatric ARDS during high frequency oscillatory ventilation: a predictor of mortality. Samransamruajkit R, Prapphal N, Deelodegenavong J, Poovorawan Y.
ปี ชื่อ ผู้แต่ง