บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2541 (1998) Combined Epidural Morphine and General Anesthesia in Lumbar Laminectomy : Evaluation of Postoperative Pain Relief Wongpunkamol S, นัยนา ประดิษฐ์วรคุณ, วารุณี วิเศษสิงห์*
2540 (1997) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคในเสมหะด้วยระบบยาระยะสั้น 4 และ 6 เดือน ดารณี วิริยกิจจา, ลออ สงวนวิทย์, ศรีประพา เนตรนิยม*
2540 (1997) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จันทรา ธีระสมบูรณ์
2540 (1997) Costs and Benefits of Improving Tuberculosis Control: The Case of Thailand Holger Sawert*, Mario C. Raviglione, Pasakorn Akarasewi, Paul P. Nunn, สุคนธา คงศีล, Vallop Payanandana
2540 (1997) Cost Benefit Analysis of Japanese Encephalitis Vaccination Progaram in Thailand Suntharee Rojanasuphot, Taweesap Siraprapasiri*, วิทยา สวัสดิวุฒิพงษ์
2540 (1997) ผลของกิจกรรมดนตรีที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อของนักเรียนที่มีความบพร่องทางสติปัญญาระดับปฐมวัย นิรมัย คุ้มรักษา
2540 (1997) การประเมินประสิทธิภาพของแปรงสีฟัน 2 ชนิดในการกำจัดคราบจุลินทรีย์ เทอดพงษ์ ตรีรัตน์, เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์
2540 (1997) A comparative study of the efficacy of spiramycin versus amoxycillin in the treatment of adult acute upper respiratory tract infections Apichai Vitavasiri, Chaweewan Bunnag*, Perapun Jareoncharsri, Pornchulee Supatchaipisit, Siriporn Voraprayoon, Supornchai Kongpatanakul
2540 (1997) A Comparative Study of Modern Treatment for Community Acquired Urinary Tract Infections : Ceftibuten Once Daily Versus Co-amoxiclav Thrice Daily Ronal H.H. Neiwan
2540 (1997) Vital Capacity Inhalation of Sevoflurane with Nitrous Oxide: Comparison with Propofol and Thiopental Infusion Adults จิรวรรณ บุญบรรจง
2539 (1996) Rate of Urinary Tract Infection in Self-Catheterization Compared to Nurse-Catheterization for Bladder Training in Patients with Spinal Cord Lesion Chobcheun R, Hanpanich K, Manimmanakorn N, Tamnanthong N*
2539 (1996) ประสิทธิภาพของคลอเฟนิรามีนและซูโดเอฟิดรีนในการรักษาอาการของโรคหวัด สุกัญญา คันธาวัฒน์, สุกิจ รุ่งอภินันท์, สุปราณี ฟูอนันต์
2539 (1996) การปลูกรากเทียมด้วยระบบอินตราโมบายซัยลินเดอร์ ตอนที่ 2 ขบวนการปลูกรากเทียมในทางศัลยกรรม วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต
2539 (1996) Double Blind Clinical Trial of Pefloxacin versus Ofloxacin in the Treatment of Acute Uncomplicated Gonococcal Urethritis in Men Anupong Chitvarakorn, Aroonluk Lulitanond, Niwat Polnikorn, Panida Jayanetra, Somyot Charuwichitratana*
2539 (1996) ประสิทธิผลของโปรแกรมให้คำปรึกษา เพื่อควบคุมธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติเปรียบเทียบกับวิธีการให้คำแนะนำตามปกติ ณรงค์ วินิยกูล, นิคม ถนอมเสียง, ผ่องศรี แสนไชยสุริยา, สมคิด เสงี่ยมศักดิ์, โรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น, ไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล*
2539 (1996) การศึกษาผลของยาคลอเฟนิรามีน 2 มิลลิกรัมและยาเทอเฟนาดีน 60 มิลลิกรัมต่อระบบประสาทส่วนกลางที่ระดับน้ำทะเล และความสูง 10,000 ฟุต โชคชัย ขวัญพิชิต, ธีระภาพ เสนะวงษ์, ประจิตต์ ประจักษ์จิตต์, ดุสิต สุจิธารัตน์
2539 (1996) การศึกษาเปรียบเทียบอาการปวดของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิล ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา sucralfate กับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา sucralfate ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จารุวรรณ ตรียะวรางพันธ์, ศักดา สุจริตธรรม, สุภาพร ธนะเกียรติวารี
2539 (1996) ผลของการฉีดยาลิโดเคน เพื่อลดความเจ็บปวดในการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดำเพื่อให้สารน้ำ บังอร ศรีแจ่ม
2538 (1995) การใช้ลูกอมสมุนไพรในการเลิกสูบบุหรี่ กัลยาณี ตันศฤงฆาร*, นิกร ดุสิตสิน, ปิยลัมพร หะวานนท์, เขมิกา ยามะรัต, ไพลิน ศรีสุขโข
2538 (1995) Cost-benefit Analysis of Laparoscopic Adnexectomy H. Tintara*, R. Leetanaporn
ปี ชื่อ ผู้แต่ง