ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2564 (2021) ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดกับการลดการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยความบกพร่องการได้ยินเด็กแรกเกิด สมจินต์ จินดาวิจักษณ์*, นภัสถ์ ธนะมัย, อรุณวรรณ คงศักดิ์ศรี, ศรัญญา วิทยประไพพันธ์, อัจฉราพร คิดใจเดียว, ฤทัย สุสัณฐิตพงษ์, สุวรรณา เชาว์อมรภัทร, สุปราณี บุญมี, ชลิดา เขมวรานันท์, อรุณี ไทยะกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการฟังบทสวดอัลกุรอานและการกล่าวซิกรุลลอฮต่อความเครียดและการตอบสนองทางกายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด: การวิจัยทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม โสเพ็ญ ชูนวล, นิซัลวา จะปะกียา, ศศิธร พุมดวง*
บทความวิจัย 2564 (2021) A comparison of stone free rate between a diuretic and a control group of patients undergoing extracorporeal shock wave lithotripsy: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial Peereapat Cheewaisrakul
บทความวิจัย 2564 (2021) One-shot dilation versus metallic dilation technique for access in percutaneous nephrolithotomy: comparison of efficacy, access time and fluoroscopic time Somboon Phaijitwichian
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการให้ glycopyrrolate ก่อนการนำสลบเพื่อช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากยา propofol และลดสารคัดหลั่งขณะจัดท่าทางในผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วที่ไตและท่อไตแบบเปิด กมลทิพย์ ประสพสุข*, ทรงวุฒิ ประสพสุข, ศุภเดช ตันรัตนกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) Focused Extracorporeal Shockwave Therapy in Non-Calcific, Adhesive Capsulitis: A Randomized Double-Blind Controlled Trial Punika Suwalak, Jirapa Champaiboon*, ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์, Jariya Boonhong
บทความวิจัย 2564 (2021) A Comparison of the Efficacy of Diclofenac Phonophoresis and Ultrasound Therapy in Upper Trapezius Myofascial Pain Syndrome: A Double-Blinded Randomized Controlled Trial Threenuch Amornpinyokiat
บทความวิจัย 2564 (2021) Effects of positive expiratory pressure and breath stacking training on pulmonary function in cardiac surgery patients: a randomized controlled trial Porraporn Sriwannawit, Arisa Aimrat, Phiyakan Piramruk, Theerathorn Sattayawinich, Kaonokporn Pechjaroon, Waraporn Piyatham, Poondharick Laopanich, Korakot Onthet, Kotchakorn Kitnantakhun, Chalalai Damkrabi, Phailin Thaworncheep*
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดร่วมกับโยคะบำบัดต่อความเครียดอาการทางจิต คุุณภาพชีวิต และการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท ประคอง นาโพนทัน*, อัชรา ฤาชา
บทความวิจัย 2564 (2021) การเตรียมช่องคลอดก่อนการผ่าตัดคลอดด้วยคลอร์เฮกซิดีนเพื่อลดภาวะไข้ภายหลังการผ่าตัดคลอด : การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ชญาดา วรสถิตย์
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลการใช้นวัตกรรมท่อนำเข้าข้อเข่าชนิดทำเองในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าในโรงพยาบาลบ้านโป่ง วุฒิชัย โล่ห์สวัสดิ์กุล
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิภาพของออกซิโทซินร่วมกับไมโซพรอสทอลและออกซิโทซินอย่างเดียวในการลดการเสียเลือดภายหลังการคลอดทางช่องคลอด : การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ชญาดา วรสถิตย์
บทความวิจัย 2564 (2021) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการใส่ขาเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย ศุภชัย แก้วดวง, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, สมเกียรติยศ วรเดช*
บทความวิจัย 2564 (2021) เปรียบเทียบภาวะความดันโลหิตต่ำจากการฉีดยาชาเข้าไขสันหลังระหว่างการให้สารน้ำขนาดต่ำและขนาดสูงในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการผ่าตัดคลอดแบบไม่เร่งด่วน จารุณี รักการงาน
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิผลของดนตรีบำบัดร่วมกับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สายฝน ทศภาทินรัตน์, เรือนทอง อภิวงศ์, พรสุรีย์ คูวิจิตรสุวรรณ, ฉวีวรรณ แสงสว่าง, นิพนธ์ เชื้อสะอาด, ลักขณา ไทยเครือ*
บทความวิจัย 2564 (2021) Prospective randomized study of preprocedural ultrasound scan for spinal anesthesia 1 comparison between using 2nd prototype of PASS and skin marking technique to locate needle entry point เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ*, Werayut Sritravanich, Banchobporn Songthamwat, Wirinaree Kampitak, Thiwa Nantapak, Pimwan Kharuram
บทความวิจัย 2564 (2021) Comparison of Hemodynamic Response during Tracheal Intubation between C-MAC Videolaryngoscope and Conventional Direct Laryngoscope in Normotensive Patients: A Randomized Controlled Study Benjawan Yoosamran*, Kewalee Sengnon
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิผลของยา Lidocaine ทางหลอดเลือดดำก่อนถอดท่อหายใจเพื่อกดอาการไอในช่วงถอดท่อหายใจ พัชมณ สธนเสาวภาคย์*, ธิดารัตน์ อริยานุชิตกุล, ณัฐธิยา ชุ่มนาเสียว
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิแกนของผู้ป่วยทใช้ Forced-Air Warming ด้วยวิธี Modified Lower-Body Cover กับ Commercial Lower-Body Cover ในระหว่างการผ่าตัดช่องท้องขนาดใหญ่ มนสิชา สมจิตร, นรินทร์ พลายละหาร*, อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ, วิลาวัลย์ สมดี, วิริยา ถิ่นชีลอง, พุ่มพวง สาระพาณิชย์
บทความวิจัย 2564 (2021) A comparison of the efficacy of silicone gel containing onion extract and aloe vera to silicone gel sheets to prevent postoperative hypertrophic scars and keloids Watsachon Pangkanon, Putthiporn Yenbutra, นันทิชา คมนามูล, Apichaya Tannirandorn, มนตรี อุดมเพทายกุล*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง