ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อความรุนแรงของอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน อณิมา จันทรแสน, เพ็ญพักตร์ อุทิศ*, สุนิศา สุขตระกูล
บทความวิจัย 2562 (2019) Influencing Factors of Health-Related Quality of Life in Thai Children with Cancer Pranee Khamchan, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์*, วงจันทร์ เพชรพิเชษฐ์เชียร, ๊ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ
บทความวิจัย 2562 (2019) ศึกษาความคุ้มค่า ในการใช้เครื่องส่องไฟด้วย หลอดแอลอีดี (T8) ขนาด 9 วัตต์ เปรียบเทียบกับเครื่องส่องไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ ในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์, วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์*
บทความวิจัย 2562 (2019) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อุมา จันทร์วิเศษ*, สุธิสา เต็มทับ, สุขุมา กลั่นแก้ว, ฉวีวรรณ ยี่สกุล
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย อุทุมพร วงษ์ศิลป์*, ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด อุทุมพร วงษ์ศิลป์*, ภาสกร สวนเรือง
บทความวิจัย 2562 (2019) DIR/Floortime® Parent Training Intervention for Children with Developmental Disabilities: a Randomized Controlled Trial Kingkaew Pajareya*, Sureelak Sutchritpongsa, Ratcharin Kongkasuwan
บทความวิจัย 2562 (2019) A Randomized Trial of the Effect of Self-care Booklet Plus Routine Care Compared with Routine Care Alone in Breast Cancer-related Lymphedema Patients Sithawatdecha T, Chatiyarnwong C, Kingkaew Pajareya*
บทความวิจัย 2562 (2019) Back and hip muscles with EMG biofeedback training in diplegic cerebral palsy to improve balance and gait: A randomized control trial Rattana Rattanatharn*, Worarat Siriphaosuwankul
บทความวิจัย 2562 (2019) Effects of lidocaine spray for reducing pain during endometrial aspiration biopsy: A randomized controlled trial Ratpaporn Piyawetchakarn, Kittipat Charoenkwan *
บทความวิจัย 2562 (2019) Predictors of health-related quality of life among older adults living with HIV in Thailand: results from the baseline and follow-up surveys Patou Masika Musumari, Kriengkrai Srithanaviboonchai*, Arunrat Tangmunkongvorakul, Yingxue Dai, Wathee Sitthi, Kittipan Rerkasem, Paul Kowal, Teerane Techasrivichen, S Pilar Suguimoto, Michell D. Feldman, Masako Ono-Kihara, Masahiro Kihara
บทความวิจัย 2562 (2019) A Randomized, Open-Labeled, Prospective Controlled Study to Assess the Efficacy of Frontline Empirical Intravenous Piperacillin/Tazobactam Monotherapy in Comparison with Ceftazidime Plus Amikacin for Febrile Neutropenia in Pediatric Oncology Patients Ruchirek Kamonrattana, Lalita Sathitsamitphong*, Worawut Choeyprasert, Pimlak Charoenkwan, Rungrote Natesirinilkul, Kanda Fanhchaksai
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุนประสิทธิผลยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เทียบกับสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม นริศรา จริตงาม*, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อขนาดต่ำเพื่อช่วยการใส่หน้ากากครอบ กล่องเสียงเพื่อระงับความรู้สึกในผู้ป่วยสูงอายุที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กานดา เหง้าเกษ
บทความวิจัย 2562 (2019) Postoperative Analgesic Effect of Intrathecal Dexmedetomidine Compared to Morphine in Bupivacaine Spinal Block W Wasinwong*, M Sae-tang, P Rujirojindakul, M Oofuwong, N Dilokrattanaphichit, B Thongtip
บทความวิจัย 2562 (2019) Economic Evaluation of Drug Treatment for Fracture Prevention in Thai Postmenopausal Women with Osteoporosis without Fracture History S Chokchalermwong, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย*, ณัฏฐิญา ค้าผล, วันธณี วิรุฬห์พานิช, บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษานำร่องประสิทธิผลของยาปราบชมพูทวีปและคุณภาพชีวิตในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ศุภสุดา เลี้ยงพานิช, อรุณพร อิฐรัตน์*, ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง, ณิชมน มุขสมบัติ
บทความวิจัย 2562 (2019) "เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องและการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน " มัณฑนา เพชรคำ, ลาวัณย์ เพชรคำ, สาคร อินโท่โล่*
บทความวิจัย 2562 (2019) การประเมินอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นุชจริน ยินดี*, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแคปซูลประสะไพลสกัดในการบรรเทาอาการปวดแบบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ พีรยา ศรีผ่อง, มธุรดา วิสัย, ราตรี สว่างจิตร*, สมศักดิ์ นวลแก้ว
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง