ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลการหล่อลื่นด้วยว่านหางจระเข้ในการใส่สายสวนปัสสาวะ กรองแก้ว หาญพานิชย์, นลินทิพน์ ตำนานทอง, รัตนา ทวีแสงสุขสกุล*, รุ่งทิวา ชอบชื่น, วิจิตร เกิดผล
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) ประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อระดับความรู้กิจกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และค่าน้ำตาลสะสม ภาวนา กีรติยุตวงศ์
บทความวิจัย 2548 (2005) Reduced Oral Itraconazole Bioavailability by Antacid Suspension Lohitnavy M, Lohitnavy O, Thangkeattiyanon O, Srichai W.
บทความวิจัย 2548 (2005) Is It Worth Offering a Routine Laparoscopic Cholecystectomy in Developing Countries? A Thailand Case Study Miranda Mugford, ยศ ตีระวัฒนานนท์*
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ PRANEE TONGSAI
บทความวิจัย 2548 (2005) Cost-effectiveness of Models for Prevention of Vertical HIV Transmission – Voluntary Counseling and Testing and Choices of Drug Regimen Miranda Mugford, Theo Vos, ยศ ตีระวัฒนานนท์*, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
บทความวิจัย 2548 (2005) เปรียบเทียบผลการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อกับการยืดกล้ามเนื้ออย่างเดียว ชลิกา ชูกร, ผาณิต สุขจิตต์*
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของการฝึกความทนทานแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนไหวต่อความล้าของกล้ามเนื้อหลังในเพศชาย คีรินท์ เมฆโหรา, วรรธนะ ชลายนเดชะ, เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์*
บทความวิจัย 2548 (2005) การประเมินกลวิธีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี สำหรับเด็กโดยใช้วิธีการตรวจคัดกรองแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลเปรียบเทียบการฉีดวัคซีนแก่เด็กแรกเกิดทุกคนหรือการตรวจคัดกรองก่อนด้วย HBsAg และ HBeAg Thosporn Vimolket, ยง ภู่วรวรรณ*
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของการประคบด้วยความเย็นต่ออาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อกลุ่มงอศอกในเพศหญิง ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ*, วรรธนะ ชลายนเดชะ, โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี
บทความวิจัย 2548 (2005) Cost Effectiveness and Delivery Study for Future HIV Vaccines Saladin Osmanov
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมต่อจำนวนปัญหาจากการใช้ยาและระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นลินี พูลทรัพย์*, ปัญญา อุ่ยประเสริฐ
บทความวิจัย 2548 (2005) ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการผ่าตัดด้วยกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในการรักษานิ่วในถุงน้ำดี ข้อมูลสำหรับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย ยศ ตีระวัฒนานนท์*, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, สัญญา ศรีรัตนะ, ทวี รัตนชูเอก, ทวีสิน ตันประยูร, ชัยเวช ธนไพศาล, ธำรง ตรรกวาทการ
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลการปรับเปลี่ยนการรับรู้ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ปราณี ลัคนาจันทโชติ, สิทธิพร ห่อหริตานนท์, เนติ สุขสมบูรณ์*, นลินี พูลทรัพย์
บทความวิจัย 2548 (2005) ประสิทธิผลการนำแผนภูมิการรักษาไปปฏิบัติในสถานีอนามัยที่มีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการหลัก: การศึกษาเชิงทดลอง Paul Garner, Tim Martineau, นงลักษณ์ พะไกยะ*
บทความวิจัย 2548 (2005) A Survey on Quality of Life in Epileptic Patients วิริยา เชื้อลี*, สมศํกดิ์ เทียมเก่า, สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล
บทความวิจัย 2548 (2005) Hepatitis A Vaccination: Is It Necessary For Thai Adults? S. Sugaroon*, V. Wiwanitkit
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบการเริ่มรับประทานอาหารแบบเร็วกับแบบที่ปฏิบัติกันมาหลังการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ของโรงพยาบาลชลบุรี อรอนงค์ นุ่มเจริญ
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบการเริ่มรับประทานอาหารแบบเร็วกับแบบที่ปฏิบัติกันมาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่นรีเวชทางหน้าท้องของโรงพยาบาลชลบุรี วิชชา ตันศิริ
บทความวิจัย 2548 (2005) Open-Label Randomized Trial of Oral Trimethoprim-Sulfamethoxazole, Doxycycline, and Chloramphenical Compared with Trimethoprim-Sulfamethoxazole and Doxycycline for Maintenance Therapy of Melioidosis Wipada Chaowagul, Wirongrong Chierakul, Andrew J. Simpson, Jennifer M. Short, Kasia Stepniewska, Bina Maharjan, Adul Rajchanuvong, Duangkaew Busarawong, Direk Limmathurotsakul, Allen C. Cheng, Vanaporn Wuthiekanun, Paul N. Newton, Nicholas White, Nicholas P. J. Day, Sharon J. Peacock
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง