ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2543 (2000) Postoperative Analgesia after Brachial Plexus Block with Morphine Pantunatviriyakul U, Sahatsariyanon S, Tontisirin O*, Wongwikrom W
บทความวิจัย 2543 (2000) Postincisional Wound Infiltration with 0.25% Bupivacaine for Postoperative Pain Relief After Hysterectomy Phungrassami T, Suwanrath C, ศศิกานต์ นิมมานรัชต์*
บทความวิจัย 2543 (2000) A Comparison in Electrical Energy during Modified Electroconvulsive Therapy Between Thiopentone and Propofol as Induction Agents Anuntavanitkit S*, Pimpsamarn P
บทความวิจัย 2543 (2000) ผลการใช้พิโลคาร์พีนในช่องด้านหน้าของตาในการผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง Prut Hanutsaha, วัฒนีย์ เย็นจิตร, โสฬส วุฒิพันธุ์
บทความวิจัย 2543 (2000) A Double-Blind, Adjuvant-Controlled Trial of Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Immunogen (Remune) Monotherapy in Asymptomatic, HIV-1-Infected Thai Subjects with CD4-Cell Counts of >300 V. Churdboonchart, C. Sakondhavat, S. Kulpradist, B. Isarangkura Na Ayudthya, V. Chandeying, S. Rugpao, C. Boonshuyar, W. Sukeepaisarncharoen, W. Sirawaraporn, D. J. Carlo, R. Moss
บทความวิจัย 2543 (2000) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ด้านต้นทุนและประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีกระดูกหักชนิดปิดที่เคลื่อนที่ส่วนต้นแขนด้านล่างเหนือคอนดายล์ เปรียบเทียบการรักษา 2 แบบ (ดึงกระดูกให้เข้าที่แบบปิดและตรึงกระดูกด้วยโลหะชนิดแท่งกับการผ่าตัดจัดกระดูกให้เข้าที่และตรึงกระดูกด้วยโลหะชนิดแท่ง) : การทดลองทางคลินิกชนิดสุ่มทดลอง กมลพร แก้วพรสวรรค์
บทความวิจัย 2542 (1999) The Economic Impact of Foot and Mouth Disease and Its Control in South-East Asia: a Preliminary Assessment with Special Reference to Thailand Coleman PG., Gleeson LJ., Horst HS., Kalpravidh W., McDermott JJ., Perry BD.*, Randolph TF.
บทความวิจัย 2542 (1999) การศึกษาเปรียบเทียบผลการเลาะแยกถุงน้ำคล่ำออกจากมดลูกส่วนล่างกับการตรวจภายในต่อการชักนำการเจ็บครรภ์คลอดในสตรีตั้งครรภ์ครบกำหนดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ทวีชัย จำรัสธนสาร, เยื้อน ตันนิรันดร
บทความวิจัย 2542 (1999) เปรียบเทียบผลการรักษากระดูกเชิงกรานหักชนิดไม่มั่นคง ด้วยการยึดตรึงกระดูกเชิงกรานจากภายนอกทันทีหลังได้รับการวินิจฉัยกับยึดตรึงกระดูกหักหลังการรักษาทั่วไปและการผ่าตัดรักษาอวัยวะภายใน ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์, วิชัย วนดุรงค์วรรณ, สารเนตร ไวคกุล
บทความวิจัย 2542 (1999) Cost-Effectiveness of Minimally Invasive Coronary Artery Bypass Surgery Kit V. Arom*, Rebecca J. Petersen, Robert W. Emery, Thomas F. Flavin
บทความวิจัย 2542 (1999) การศึกษาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รัชนี สีดา*, ฉันทิกา จันทร์เปีย, ชูขวัญ ปิ่นสากล, กาญจนา ผลละออ
บทความวิจัย 2542 (1999) การศึกษานำร่องเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาแอสไพรินและยาหลอก ในการลดภาวะ Microalbuminnuria และการชลอการเสื่อมของไต ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน จักรี กรณโสภณพันธ์, ณัฐพงษ์ สนธยานนท์, สามารถ นิธินันทน์, หญิง อัมพา สุทธิจำรูญ, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, อุษณา ลุวีระ*
บทความวิจัย 2542 (1999) Randomized Controlled Trial of Directly Observed Treatment (DOT) for Patients with Pulmonary Tuberculosis in Thailand Pirom Kamolratanakul, Holger Sawert, สมรัตน์ เลิศมหาฤทธ์ิ, Yutichai Kasetjaroen, Somsak Akksilp, Chuchai Tulaporn, Kowit Punnachest, Sunan Na-Songkhla, Vallop Payanandana
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) ผลได้ของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง ยุคลธร จิรพงศ์พิทักษ์
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) ผลของการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรชที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ปานตา อภิรักษ์นภานนท์
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542 กมลชนก เทพสิทธา
บทความวิจัย 2542 (1999) Short-Course Zidovudine for Perinatal HIV-1 Transmission in Bangkok, Thailand: A Randomized Controlled Trial Nathan Shaffer*, Rutt Chuachoowong, Philip A Mock, Chaiporn Bhadrakom, Wimol Siriwasin, Nancy L. Young, Tawee Chotpitayasunondh, Sanay Chearskul, Anuvat Roongpisuthipong, Pratharn Chiyanon, John Karon, Timothy D. Mastro, RJ Simonds
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) การศึกษาประสิทธิผลของพรอโพฟอล 20 มิลลิกรัมเปรียบเทียบกับนาลบูฟีน 3 มิลลิกรัมในการระงับอาการคันซึ่งเกิดจากการฉีดมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดเด็กทางหน้าท้อง สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) กาวไฟบรินช่วยลดระยะเวลาการใส่ท่อระบายน้ำเหลืองหลังการผ่าตัดเต้านมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ปิยะ เตียวประเสริฐ
บทความวิจัย 2542 (1999) การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายไต ทิพาพร ตังอำนวย, ลิวมิง*, วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง