ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2547 (2004) การใช้ยา Parecoxib ระงับปวดระหว่างการทำ ESWL พวงเพชร มีสวัสดิ์, พัชรี ยิ้มรัตนบวร, ไพโรจน์ จึอนุวัตร*
บทความวิจัย 2547 (2004) การเลือกวิธีผ่าตัดเพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกซ้ำจากภาวะหลอดเลือดขอดในหลอดอาหาร: การวิเคราะห์เชิงตัดสินใจ Ongart Lertkajornsin, Panuwat Lertsithichai*
บทความวิจัย 2547 (2004) Norfloxacin 3 Days vs 7 Days in Cirrhotic Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage : Infection Rate and Mortality, A Preliminary Report Duangporn Thong-ngam, เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ*, Rungsun Rerknimitr
บทความวิจัย 2547 (2004) The Efficacy of Peginterferon alfa-2b Plus Ribavirin Combination in Thai Patients with Chronic Hepatitis C Anuchit Chutaputti, Manit Leethochavalit, Satien Techapaitoon, Taweesak Tanwandee, Teerha Piratvisuth*, Uthai Khow-Ean, Varocha Mahachai, ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
บทความวิจัย 2547 (2004) การวิเคราะห์ต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ, วิทวัส ลออคุณ*, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน, ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาฉีด Actovegin เข้าข้อเข่าในการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม : การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโรซูวาสทาทิน ขนาด 10 มิลลิกรัม วันละครั้งเทียบกับวันเว้นวัน ในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง ชุติพร กิติยาดิศัย
บทความวิจัย 2547 (2004) Cost-effectiveness of exercise training to improve claudication symptoms in patients with peripheral arterial disease Charoen Treesak, Vijj Kasemsup, Diane Treat-Jacobson, John A Nyman, Alan T Hirsch
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ประสิทธิผลของยาแทมซูโลซินในการรักษาอาการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติของผู้หญิง นิธิ ภุมมางกูร
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ 2.5% และ10% phenylephrine ในการขยายรูม่านตา ยศอนันต์ ยศไพบูลย์, พัฒนารี ล้วนรัตนากร, เจษฎา นพวิญญูวงศ์
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 3 เดือน พรรณวดี พุธวัฒนะ, พรพิมล มาศนรากรณ์*, สุกษม อัตนวานิช
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฉีดยาชาแบบ Modified Retrobulbar Block และ Peribulbar Block ต่อการทำให้กล้ามเนื้อตาปราศจากการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยผ่าตัดต่อกระจก ปราณี สงวนชื่อ*, ศรัณย์ เจริญงามเสมอ, ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การใช้ ketamine ผสมกับ midazolam ชนิดรับประทานเพื่อเป็นยากล่อมประสาทในผู้ป่วยเด็กที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (CT scan) เปรียบเทียบกับ chloral hydrate สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
บทความวิจัย 2547 (2004) ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิต ในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ ผาสุข แก้วเจริญตา*, ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ศรัณย์ ควรประเสริฐ, ศิริรัตน์ ปานอุทัย
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) อาการไม่สบายในคอหลังจากใส่ท่อหายใจระหว่าง LMA-ProSeal กับ Profile Soft-Seal Cuff ในผู้ป่วยนอกที่มารับการส่องกล้องทางนรีเวช เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ
บทความวิจัย 2547 (2004) ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด ฉลาด แสงอาทิตย์*, สุสัณหา ยิ่มแย้ม, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาประสิทธิภาพของความร้อนลึกในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
บทความวิจัย 2547 (2004) การใช้มอร์ฟีนทางช่องเหนือเยื่อหุ้มไขสันหลังเพื่อระงับอาการปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง สมชาย เชิดชูเกียรติสกุล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาซิมวาสทาทิน 10 มิลลิกรัม ที่ให้ในเวลาเช้ากับเวลาเย็นในผู้ป่วยนอกสูงอายุ ณัฐติพร สรรพกิจกำจร
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การเปรียบเทียบผลของยาแอมมิโอดาโรนกับยาแอมมิโอดาโรนร่วมกับยาดีจ็อกซิน บริหารทางหลอดเลือดดำในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเอเตรียลฟิบริลเลชั่นชนิดเฉียบพลัน ที่รักษาตัวในหอบริบาลผู้ป่วยวิกฤต สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง