ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2543 (2000) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติค ฉันทิกา จันทร์เปีย, ปัญจางค์ สุขเจริญ, สมศรี แสงสว่างชัย, อัจฉรา เปรื่องเวทย์*, ไข่มุก วิเชียรเจริญ
บทความวิจัย 2543 (2000) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ กรองได อุณหสูต, เพ็ญจันทร์ เสรีวัฒนา*
บทความวิจัย 2543 (2000) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา ในวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กาญจนา ศิริเจริญวงศ์, กาญจนี องค์วรานนท์, ภัสพร ขำวิชา*
บทความวิจัย 2543 (2000) โอลานซาพีนเปรียบเทียบกับฮาโลเพอริดอลในคนไข้จิตเภทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา : การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล Suwanna Roungkarnjanaset, รณชัย คงสกนธ์*
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) ความน่าจะเป็นของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย Preeyaporn Srasuebkul
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมและคุณภาพชีวิต WIPA NGAMSUTIKUL
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง SUVIMON TANPRADECH
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของโครงการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2542 WORAPORN PROMMEENATE
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาวัณโรคปอดด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงเปรียบเทียบกับแบบดูแลตนเอง ดวงเนตร โถนิมิตร์
บทความวิจัย 2543 (2000) การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มตัวอย่างในการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยระหว่างวิธีใช้เครื่องมือที่ประกอบด้วยผ้ารองเปื้อนและเครื่องกำเนิดเสียงปลุกกับวิธีที่ใช้ดั้งเดิม ฐิตวี แก้วพรสวรรค์*, วัจนินทร์ โรหิตสุข, สมร อริยานุชิตกุล
บทความวิจัย 2543 (2000) การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา cholestyramine กับ ursodeoxycholic acid ในการรักษาผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรค idiopathic neonatal hepatitis จิราศรี วัชรดุลย์, ประพันธ์ อ่านเปรื่อง*
บทความวิจัย 2543 (2000) Effects of Rice Powder Salt Solution and Milk-rice Mixture on Acute Watery Diarrhea in Young Children A Sabchareon*, C Sirivichayakul, H Rathvuth, K Pengsaa, N Vithayasai, P Chanthavanich, P Wisetsing, S Harikul, W Chokejindachai
บทความวิจัย 2543 (2000) A Randomized Clinical Trial of Combinations of Artesunate and Azithromycin for Treatment of Uncomplicated Plasmodium Falciparum Malaria in Thailand Chalermrut K, Krudsood S*, Phophak N, Popa C, Phumratanaprapin W, Silachamroon U, Singhasivanon P, Wilairatana P
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) COST-BENEFIT ANALYSIS OF SCREENING HEPATITIS C VIRUS IN BLOOD DONORS Suparathana Ranumas
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) COST AND BENEFIT ANALYSIS OF LEPTOSPIROSIS PREVENTIVE PROGRAM Akanithd Prasongsri
บทความวิจัย 2543 (2000) Clotrimazole Troche vs. Itraconazole Oral Solution in the Treatment of Oral Candidosis in AIDS Patients Apichati Sivayathorn, Kitti Jittreprasert, Rumpa Linpiyawa*
บทความวิจัย 2543 (2000) A Comparison of Two Dosing Regimens of Zidovudine in Thai Adults with Early Symptomatic HIV Infection. Conducting Clinical HIV Trials in South-East Asia Phanuphak P, Grayson ML, Sirivichayakul S, Suwanagool S, Ruxrungtham K, Hanvanich M, Ratanasuwan W, Ubolyam S, Hughes MD, Wanke CA, Hammer SM
บทความวิจัย 2543 (2000) เปรียบเทียบผลของระบบการบริการทางการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชแบบญาติมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการดูแล กรเกศ พรหมดี, สายพิณ กมลชัย*
บทความวิจัย 2543 (2000) Comparison of Droperidol, Dexamethasone and Saline in the Prevention of Postoperative Nausea and Vomiting after Gynecologic Laparoscopic Surgery in Outpatients. A Randomised, Double Blind, Placebo-Controlled Trial Chanchayanon T, Kittijirawong T, Lim A, Vongvatcharanon S*
บทความวิจัย 2543 (2000) A Double Blind, Randomized Study Comparing Hemodynamic Responses to Endotracheal Intubation During Induction of General Anesthesia Between Inhaled 4% Lidocaine and 0.9% Normal Saline Via Nebulizer Chinachoti T, Inphum P, Punkla W*, Sinjaroenmanee T
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง