ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการการกับอาการ ต่ออาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติสคารินิไอ สุรีพร ธนศิลป์*, ดรุณี รุจกรกานต์, สมจิต หนุเจริญกุล, จริยาวัตร คมพยัคฆ์
บทความวิจัย 2545 (2002) Artesunate and Mefloquine Given simultaneously for three days via a prepacked blister is equally effective and tolerated as a standard sequential treatment of uncomplicated acute Plasmodium falciparum malaria: randomized, double-blind study in Thailand D. Pittrow, E. A. Mueller, K Chalermrut, N. Cambon, S Krudsood*, S Looareesuwan, U Silachamroon
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนแบบพึ่งตนเองสำหรับเด็กวัยเรียนโรคหอบหืดที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ดาราวรรณ เมฆสุวรรณ, นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์*, ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล, วีรยา จึงสมเจตไพศาล, อรุณรัศมี บุนนาค
บทความวิจัย 2545 (2002) Effectiveness of COL-1492, a Nonoxynol-9 Vaginal Gel, on HIV-1 Transmission in Female Sex Workers: A Randomised Controlled Trial Alary M., Chandeying V., Ettiegne-Traore V., Karim SSA., Laga M., Masse B., Mukenge-Tshibaka L., Perriens J., Ramjee G., Rees H., Sirivongrangson P., Uaheowitchai C., Van Damme L.*, Vuylsteke B.
บทความวิจัย 2544 (2001) Dexamethasone และ Methylprednisolone ในการรักษาการบาดเจ็บที่เส้นประสาทตาชนิด indirect กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน, ยศอนันต์ ยศไพบูลย์
บทความวิจัย 2544 (2001) ผลการใช้ยาหยอดตาคีโตรอแลค ทรอมเมธามีนลดอาการหลังผ่าตัดสายตาผิดปกติ ด้วยแสงเลเซอร์  กนกรัตน์ พรพาณิชย์, พนิดา โกสียรักษ์วงศ์, ภิญนิตา ประภาสะวัต, สบง ศรีวรรณบูรณ์
บทความวิจัย 2544 (2001) Second Trimester Pregnancy Termination: A Comparison of 600 and 800 Micrograms of Intravaginal Misoprostol บุญศรี จันทร์รัชชกูล, ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร, ยงยุทธ เหราบัตย์*
บทความวิจัย 2544 (2001) A Comparison of Artesunate Alone with Combined Artesunate and Quinine in the Parenteral Treatment of Acute Falciparum Malaria Kamolrat Silamut, Nicholas J. White, Paul N. Newton, Pramote Teerapong, Ronatrai Ruangveerayuth, Sornchai Looareesuwan, Srivicha Krudsood, Wirongrong ChierakulAffiliations
บทความวิจัย 2544 (2001) Lidocaine versus Plain Saline for Pain Relief in Fractional Curettage: A Randomized Controlled Trial Puchong Likittanasombut, บุญศรี จันทร์รัชชกูล*, ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์, ยงยุทธ เหราบัตย์
รายงาน 2544 (2001) ค่าใช้จ่ายและคุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปจากการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ชยันตร์ธร ปทุมานนท์, ชไมพร ทวิชศรี, ณัฐจาพร พิชัยณรงค์, สมศักดิ์ ธรรมธิติวัฒน์, ดุสิต สุจิรารัตน์
บทความวิจัย 2544 (2001) คุณภาพชีวิตภายหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, ธนกรณ์ งามเชวง*
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การวัดการทำหน้าที่ของสายตาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกแบบ Phacoemulsification โดยใช้เลนส์ตาเทียมที่มีราคาต่างกัน สมเกียรติ ศรไพศาล
บทความวิจัย 2544 (2001) การศึกษาผลการใช้ทางคลินิกของ BONE WAX ที่ผลิตขึ้นเองในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา, วารุณี ตั้งสถาเจริญพร, สดับพร เกษชนก, สิทธิพร บุณยนิตย์, สุจิตรา มหาแสน, เกศรินทร์ ผือโย
บทความวิจัย 2544 (2001) Long-Term Follow-Up of HIV-1–Infected Thai Patients Immunized with Remune Monotherapy W. Sukeepaisarncharoen, V. Churdboonchart, S. Kulpradist, B. Isarangkura Na Ayudthya, S. Rugpao, V. Chandeying, W. Sirawaraporn, D. Carlo, R.B. Moss
บทความวิจัย 2544 (2001) ผลของฮอร์โมนทดแทนต่อคุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดระดู กฤต วานิศวณะทอง, มานิต ศรีประโมทย์, อังคณา พงศ์ผาติโรจน์*
บทความวิจัย 2544 (2001) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัดใหญ่ทางนรีเวชของยาบูพรีนอร์ฟิน และยาเมเพอริดีน จุลละศักดิ์ สร้อยวัฒนา*, มานิต ศรีประโมทย์, ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
บทความวิจัย 2544 (2001) ต้นทุนและประสิทธิผลของศูนย์การแพทย์เขตเมืองนครราชสีมา: กรณีศึกษาของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, Manit Kongpan, รุจิรา มังคละศิริ, มานิต คงแป้น, รุจิรา มังคละศิริ, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
บทความวิจัย 2544 (2001) การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการหลุดของถ้วยและภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในการช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศระหว่างวิธีลดความดันแบบช้าและแบบเร็ว จุลละศักดิ์ สร้อยวัฒนา*, เกษม แก้วเกียรติคุณ, ไพบูลย์ เจริญชัยนนท์
บทความวิจัย 2544 (2001) เปรียบเทียบผลของการดึงคอโดยใช้ชุดดึงคอกับการดึงโดยใช้ผ้าขนหนูต่อการยืดยาวออกของกระดูกคอ ธนวัลย์ เตชทรัพย์อมร, สวง จงศิริ, ลดาวัลย์ ตรียะพัฒนาพร
บทความวิจัย 2544 (2001) เปรียบเทียบการรักษาโรคแผลเปื่อยในช่องปาก (แผลร้อนใน) โดยใช้สมุนไพรขมิ้นชันผสมในออร่าเบส กับการใช้ออร่าเบสเป็นกลุ่มควบคุม (การวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 3) Bunthid Kitchanapanich, Chaweewan Prucksunand*, Korakotch Prucksunand, Suwat Wimolwattanapun
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง