ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2548 (2005) การให้ยา Ondansetron ทางหลอดเลือดดำ เพื่อป้องกันอาการคันเนื่องจากการให้ยา Morphine เข้าช่องไขสันหลัง ในผู้ป่วยผ่าตัดคลอด Chatmongkolchart S, Rodrak O*
บทความวิจัย 2548 (2005) Effect of 2% Lidocaine Filling in the Endotracheal Tube Cuff on Postoperative Sore Throat Aummeuwdejakorn S, Bunchungmongkol N, Phongchiewboon A*
บทความวิจัย 2548 (2005) ประสิทธิภาพของยาชาอาร์ติเคนและยาชาลิโดเคนในการผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่สาม ณัฐพงศ์ สิรนทวัฒน์, ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร*, ประภากร จำนงประสาทพร, วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์, สุทัศ รักประสิทธิ์กูล
บทความวิจัย 2548 (2005) The Use of Oral Ramosetron for Prevention of Postoperative Nausea and Vomiting Kongsayreepong S, Pattaraarchachai J, Prapaitrakllo S*, สุดสยาม มานุวงศ์
บทความวิจัย 2548 (2005) Rofecoxib for Postoperative Pain Management after Arthroscopic Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Apichatibutra N, Chumpathong S*, Raksakietisak M
บทความวิจัย 2548 (2005) Influence of an Induction Technique on Intubating Conditions in Adult Patients After Rocuronium : a Comparison of Rropofol and Propofol-Ketamine for Rapid Sequence Induction of Anesthesia Kaewnopparat T*, Uakritdathikarn T
บทความวิจัย 2548 (2005) Intratracheal Lidocaine vs Intravenous Lidocaine for Blunting Cordiovascular Response to Endotracheal Intubations Kovitwanawong N, Kumpubhovichitra P*
บทความวิจัย 2548 (2005) Hypotension in Elderly Patients Undergoing Spinal Anaesthesia for TURP.A Comparison of Two Different Spinal Solutions Chanchayanon T*, Jantharokorn A, Juthasantikul W, Lim A, Reangjiraurai R, Vasinanukorn M, ลักษมี ชาญเวชช์
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองพยาธิสภาพจอประสาทตาจากโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สุภาพร พรพิเนตพงศ์
บทความวิจัย 2548 (2005) Two Randomized Controlled Trials of Ceftazidime Alone versus Ceftazidime in Combination with Trimethoprim-sulfamethoxazole for the Treatment of Severe Melioidosis Siriluck Anunnatsiri, Chaowagul Wipada*, Cheng Allen C., Chetchotisakd Ploenchan, Day Nicholas P., Direk Limmathurotsakul, MaharjanBina , Mootsikapun Piroon, Newton Paul N., Peacock Sharon J., ShortJennifer M., Simpon Andrew J. H., Stepniewska Kasia, Whtie Nicholas J., Chierakul Wirongrong
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาเรื่องการเตรียมปากมดลูกให้นุ่มและถ่างขยายด้วยการให้ยา misoprostol ทางช่องคลอด แสงชัย พฤทธิพันธุ์
บทความวิจัย 2548 (2005) ปัจจัยในการทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ศูนย์การแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ลัดดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์, สถาพร ภู่สีสุวรรณ*, เพียงใจ สัตยุตม์
บทความวิจัย 2548 (2005) Quality of Life Impairment Due to Allergic Rhinoconjunctivitis: Comparison of the SF-36 and the Rhinoconjunctivitis Quality of Life (Rcq-36) Questionnaires in Thai Patients Chaweewan Bunnag, Watcharee Leurmarnkul, Perapun Jareoncharsri, Prayuth Tunsuriyawong, ปารยะ อาศนะเสน, Ruby Pawankar
บทความวิจัย 2548 (2005) Spinal Versus Epidural Anesthesia for Cesarean Delivery in Severe Preeclampsia: A Prospective Randomized, Multicenter Study ชูศรี พิศลยบุตร, Oraluxna Rodanant, วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์, กำธร ตันติวิทยาทันต์, สมบูรณ์ เทียนทอง, วรรณวิมล แสงโชติ
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของกาวไฟบรินต่อการหายของแผลถอนฟัน: การวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก พรเพ็ญ เหล่านิยมไทย, ยศนันท์ จันทรเวคิน*, วิจิตร ธรานนท์, สุนันท์ บัญชเสนศิริ
บทความวิจัย 2548 (2005) Effectiveness of Intrauterine Anesthesia for Pain Relief During Fractional Curettage Suchada Indhavivadhana, พิชัย ลีระศิริ, มณี รัตนไชยานนท์*
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบผลการยึดติดทางคลินิกของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันระหว่างการใช้กรดฟอสฟอริกกัดผิวฟัน กับสารยึดติดเซล์ฟเอตช์กัดผิวฟัน บนฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ของเด็กอายุ 6-8 ปี ชุติมาก ไตรรัตน์วรกุล*, ธนิส เหมินทร์, สุวิมล สุเมธิวิทย์
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของการฝึกโยคะต่อภาวะสุขภาพวัยรุ่นหญิง กัญจนี พลอินทร์, พเยาว์ เกษตรสมบูรณ์, สุรีย์พร กฤษเจริญ, เยาวเรศ สมทรัพย์*
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในสตรีระยะคลอดต่อภาวะจิตใจ พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดและผลลัพธ์ของการคลอด ชญานิน บุญพงษ์มณี*, เยาวเรศ สมทรัพย์, โสเพ็ญ ชูนวล
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบผลของยาแอมมิโอดาโรน กับยาแอมมิโอดาโรนร่วมกับยาดีจ็อกซิน บริหารทางหลอดเลือดดำในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเอเตรียมฟิบริลเลชั่นชนิดเฉียบพลันที่รักษาตัวหอบริบาลผู้ป่วยวิกฤต สมชาย ปรีชาวัฒน์, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน, สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง