บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2560 (2017) https://www.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/94304 Sukalin Inprasit*, Chakthip Suttinarakorn, มณีรัตน์ ธนานันต์, Wilawan Somdee, Duangthida Nonthaopol
2560 (2017) การประเมินต้นทุนต่อกิจกรรมและประสิทธิผลของโครงการบูรณาการการป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี มณฑินี วสันติอุปโภคากร*, สุเมธ องค์วรรณดี, วิภาดา มหรัตนวิโรจน์
2560 (2017) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดันโลหิตของสตรี กลุ่มเสี่ยงโรค ความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ลลิตา บุญงาม*, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
2560 (2017) ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวาน ดวงใจ วัฒนสินธุ์, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์*, สมจิตร เสริมทองทิพย์, เวทิส ประทุมศรี
2560 (2017) ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของผู้ป่วยนอก หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2557 ปาริชาติ ฝาระมี*, เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร, พิษณุรักษ์ กันทวี, รัชนี สรรเสริญ, ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์
2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่และยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่ร่วมกับพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลวในการรักษาโรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้า นนท์ธิวัฒน์ ญาณะตาล*, วิชช ธรรมปัญญา, พัชรา เรืองวงศ์โรจน์
2560 (2017) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการทุกหน่วยงานโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เสงี่ยม ทรงวัย
2560 (2017) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ยาไมโสพรอสตอล ในรูปแบบการเหน็บทางช่องคลอดก่อนการให้ยาอมใต้ลิ้นเทียบกับการอมใต้ลิ้นเพียงอย่างเดียวในการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่สอง เกียรติศักดิ์ พรหมวังขวา, บุณยาพร พันธิตพงษ์, วัชรินทร์ เฉิดฉิ้ม, ปัญญา สนัั่นพานิชกุล*
2560 (2017) ต้นทุนการจัดบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อุทุมพร วงษ์ศิลป์*, อาณัติ วรรณศรี
2560 (2017) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาจันทน์ลีลากับยาพาราเซตามอล ในการลดอาการไข้หวัด จรัสศรี บุญคงทอง
2560 (2017) ผลของการนวดไทยต่อความแข็งเกร็งในเด็กสมองพิการอายุ 2-6 ปี ชนานาถ เนรัญชร, วิฑูรย์ โล่สุนทร, อานนท์ วรยิ่งยง, มณฑกา ธีรชัยสกุล, กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์, ณัฐรีน ไชยวังราย, ภัทรวรรณ รังรงทอง, วราภรณ์ คำรศ, จิตติศักดิ์ พูนศรีสวัสดิ์
2560 (2017) ประสิทธิผลของโมบายแอพพลิเคชั่นต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สุธิดา นครเรียบ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ*, วิชชุดา เจริญกิจการ, สงคราม โชติอนุชิต, วชิรศักดิ์ วานิชชา
2560 (2017) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดปลี่ยนข้อเข่าเทียม ขวัญฤดี โกพลรัตน์, สุพร สุนัยดุษฎีกุล*, นภาพร วาณิชย์กุล, ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ
2560 (2017) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 6-18 สัปดาห์ พัชรี จิตเอื้ออังกูร, นภาพร วาณิชย์กุล*, สุพร สุนัยดุษฎีกุล, ธีรพงศ์ โตเจริญโชค
2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักกับไดโคฟีแนกเจลต่อการใช้งานของไหล่และความสามารถของแขนในผู้ป่วยไหล่ติด พวงผกา ตันกิจจานนท์, ชนิดา พลานุเวช*, Nijsiri Ruangrungsi
2560 (2017) Effect of iodine supplementation in pregnant women on child neurodevelopment: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial Sueppong Gowachirapant, Nidhi Jaiswal, Alida Melse-Boonstra, Valeria Galetti, Sara Stinca, Lan Makenzie, Susan Thomas, Tinku Thomas, Pattnee Winichagoon, Krishnamachari Srinivasan, Michael B Zimmeman*
2560 (2017) การเปรียบเทียบการใส่ท่อหายใจโดยใช้ Glidescope® video laryngoscope กับ Macintosh direct laryngoscope ในผู้ป่วยที่ได้รับการจับยึดศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอให้อยู่ในแนวตรง ชินินธร พันไพศาล*, รยากร มูลละ, นิดา แพทยารักษ์, อัญชนา แก้วคำ, นิภาวรรณ์ จุมปาลี, จตุพงษ์ พันธ์วิไล
2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการใช้ atropine 0.6 มก. 0.9 มก. และ 1.2 มก. ร่วมกับ neostigmine 2.5 มก. ในการแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อกลุ่ม non-depolarized รัชยากร ลิ่มอภิชาต*, ลักขณา ภูพิพัฒน์, อักษร พูลนิติพร
2560 (2017) ผลของการลดระยะเวลานอนพักบนเตียงต่อระดับความปวดหลังและภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับการอุดหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งตับ สุธิสา เต็มทับ*, ีุ้รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์, กิตติกร นิลมานัต
2560 (2017) การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระยะเวลาในการผ่าตัด การทำหมันหลังคลอดระหว่างการลงแผลในสะดือและใต้สะดือ วัชรินทร์ เฉิดฉิ้ม, ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล*, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์, ชยันตร์ธร ปทุมมานนท์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง