บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2564 (2021) Efficacy of A Mydriatic Mixture of 0.5% Tropicamide and 5% Phenylephrine at Thammasat University Hospital Nattapon Wongcumchang*, Tarawadee Chawarung
2564 (2021) ความปลอดภัยในการฉีดยาม็อกซิฟลอกซาซินเข้าช่องหน้าลูกตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อในลูกตาหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจก ชิดชนก รุ่งรัตนาอุบล
2564 (2021) ประสิทธิผลระหว่าง 5% โคเคนกับ 10% ลิโดเคนผสม 0.025% อ๊อกซี่เมทาโซลินในผู้ป่วยส่องกล้องโพรงจมูก ภิรดี จินาติ
2564 (2021) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนัชพร กาฝากส้ม, ณิชาภา เดชาปภาพิทักษ์*, ธนิษฐา สรวงท่าไม้, พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์, ธเรศ ปิติธรรมภรณ์, นพรัตน์ ฤชากร
2564 (2021) การใช้อัลตราซาวนด์ให้ประสิทธิผลไม่ด้อยกว่าการใช้เอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี้เพื่อระบุตำแหน่งนิ่วในการสลายนิ่วในไตและนิ่วในท่อไตส่วนต้น นันทวัฒน์ ศิริธานันท์*, วาสนา สุขคุ้ม
2564 (2021) การรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาตัวเหลืองในโรงพยาบาลเลิดสิน ด้วยเครื่องส่องไฟแบบ LED (T8) ขนาด 9 วัตต์ วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์
2564 (2021) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนการให้บริการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง สมศักดิ์ เขื่อนชนะ*, กุสุมา ลาโพธิ์, อากร บุญเกิด, สุรินทร์ อวดร่าง
2564 (2021) Efficacy of rtsa-byugs vs diclofenac gel in relieving knee pain of patients with osteoarthritis of the knee Dorji Nidup*, Somboon Kietinun, Sunyarn Niempoog, Kusuma Sriyakul
2564 (2021) Effectiveness of the Healthy e-Elderly People Intervention (HEPI) mobile application for the reduction of physical health effects caused by smartphone usage among elderly individuals in Thailand Wachiraporn Wilaiwan*, Wattasit Siriwong
2564 (2021) Quality of life outcomes following 1 year encouragement of pelvic floor muscle exercise among urinary incontinence women living in the community Jitapa Chawawisuttikool, ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง, Araya Vankai, Arisa Parameyong*
2564 (2021) ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันต่อสถานะทางคลินิกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จิณห์สุดา ทัดสวน, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ*, ศรินรัตน์ ศรีประสงค์
2563 (2020) Effects of self-prepared hypertonic nasal saline irrigation in allergic rhinitis: A randomized controlled trial Kittiyaporn Sansila, Peem Eiamprapai, ราตรี สว่างจิตร*
2563 (2020) ประสิทธิศักดิ์ในการลดระดับความปวดของยาเซเลโคซิบหลังผ่าตัด คลอดบุตรการทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม ธัญวิภา ทัศน์เจริญพร, บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี, ปิยศักดิ์ วิทยบูรณานนท์, พสุวัฒน์ คงศีล
2563 (2020) Effect of Multimodal Drugs Infiltration on Postoperative Pain in Split Laminectomy of Lumbar Spine Chaiwat Kraiwattanapong*, วัลภา อานันทศุภกุล, Rungthiwa Kantawan, ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, Gun Keorochana, Nanida Langsanam
2563 (2020) ผลของการใช้เทปยืดหยุ่นและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อระดับความเจ็บปวด ระดับพร่องความสามารถและความยืดหยุ่นของเอวในผู้ป่วยอาการปวดหลังส่วนล่างชนิดไม่จำเพาะเจาะจง: การศึกษาเชิงทดลองชนิดมีการสุ่ม ขิ่นนานโอมานวิน, มายโอตูชาขิ่น, ยอดชาย บุญประกอบ*
2563 (2020) วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำาหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค อรทัย เขียวเจริญ*, ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร, ธันวา ขัติยศ, เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์, ชลธิดา ใบม่วง, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
2563 (2020) ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก สุชาติ เปี่ยมปรีชา*, ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์, อุทุมพร วงษ์ศิลป์, นิลวรรณ อยู่ภักดี
2563 (2020) แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือด สมพร ชินโนรส*, ชุติมา ดีปัญญา, สุภาพร ภูษณวรรณ
2563 (2020) Effect of Addition of Ondansetron for PONV Prophylaxis in Ambulatory Hysteroscopy with Propofol Total Intravenous Anesthesia ชนินาถ รุจพัฒนกุล, ณัฐกานต์ หุ่นธานี, นคนันท์ แสงดี, พรภัทรา อารีรักษ์*, มัธชุพร สุขประเสริฐ
2563 (2020) การเปรียบเทียบการให้ฟีนิลเอฟรินในการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำจากการ ระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องน้ำไขสันหลังแบบฉีดเข้าเส้นเลือดำทันทีและแบบค่อยๆ ฉีดต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นช้าและอาการข้างเคียงอื่นๆ ในการผ่าตัด คลอดทางหน้าท้อง: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มอำพรางฝ่ายเดียว รติกร อนุสรธนาวัฒน์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง