บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2564 (2021) การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้รับยาเคมีบำบัดแบบประคับประคอง โชคชัย เขาวรินทร์, สุภาพ มะเครือสี, กิตศราวุธ ขวัญชารี, นิศา มะเครือสี*
2564 (2021) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข นภชา สิงห์วีรธรรม*, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, อำพล บุญเพียร, เอกพล หมั่นพลศรี
2564 (2021) A Randomized Controlled Trial On Short-Term Therapeutic Effects Of Thai Herbal Compresses Versus Warm Placebo Compresses On Myogenous Temporomandibular Disorder Pain Siriporn Chaimano*, Surawut Pongsiriwet, ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์, Suruedee Tayati, Nutchapon Chamusi, Worakanya Buranaphatthana, Poramate Pitak-Arnnop
2564 (2021) ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทยต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรุณา จันทุม*, กัลยารัตน์ กำลังเหลือ, ปาริชาติ สัตย์ญารักษ์
2564 (2021) A Comparison Between Liquid And Conventional Toothpastes For Plaque Removal Effectiveness: A Crossover Randomized Controlled Trial Prim Auychai*, Noramon Chakthranont, Patadanai Butsabul, Marcio A. da Fonseca
2564 (2021) ผลของสเตียรอยด์ในรูปแบบยารับประทานและยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพื่อลดอาการปวดแผลหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิลในผู้ใหญ่: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง นริศ เจียรบรรจงกิจ*, เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล, สิรินทร์กาญจน์ สุขดี
2564 (2021) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายที่มีลีแวนเป็นส่วนประกอบ อภิรดี วรรังสฤษฏิ์, ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์, ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล, วิทวัส แจ้งเอี่ยม*
2564 (2021) การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกไทยวัยผู้ใหญ่ วรัฎฐา เจริญ*, นารีรัตน์ เอกจีน, กิจจาพร ชื่นบุญ
2564 (2021) Cost–benefit analysis of psychiatric pharmaceutical care with shared decision-making intervention in complicated schizophrenic patients Charkkrit Hongthong, นุศราพร เกษสมบูรณ์*
2564 (2021) ผลของยาลิโดเคนเจลในการลดความเจ็บปวดระหว่างการเก็บเยื่อบุโพรงมดลูก: การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองทางมีกลุ่มควบคุม ณพัชร ลิขสิทธิพันธุ์, บุษบา วิริยะสิริเวช์*
2564 (2021) ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดกับการลดการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยความบกพร่องการได้ยินเด็กแรกเกิด สมจินต์ จินดาวิจักษณ์*, นภัสถ์ ธนะมัย, อรุณวรรณ คงศักดิ์ศรี, ศรัญญา วิทยประไพพันธ์, อัจฉราพร คิดใจเดียว, ฤทัย สุสัณฐิตพงษ์, สุวรรณา เชาว์อมรภัทร, สุปราณี บุญมี, ชลิดา เขมวรานันท์, อรุณี ไทยะกุล
2564 (2021) ผลของการฟังบทสวดอัลกุรอานและการกล่าวซิกรุลลอฮต่อความเครียดและการตอบสนองทางกายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด: การวิจัยทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม โสเพ็ญ ชูนวล, นิซัลวา จะปะกียา, ศศิธร พุมดวง*
2564 (2021) A comparison of stone free rate between a diuretic and a control group of patients undergoing extracorporeal shock wave lithotripsy: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial Peereapat Cheewaisrakul
2564 (2021) One-shot dilation versus metallic dilation technique for access in percutaneous nephrolithotomy: comparison of efficacy, access time and fluoroscopic time Somboon Phaijitwichian
2564 (2021) ผลของการให้ glycopyrrolate ก่อนการนำสลบเพื่อช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากยา propofol และลดสารคัดหลั่งขณะจัดท่าทางในผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วที่ไตและท่อไตแบบเปิด กมลทิพย์ ประสพสุข*, ทรงวุฒิ ประสพสุข, ศุภเดช ตันรัตนกุล
2564 (2021) Focused Extracorporeal Shockwave Therapy in Non-Calcific, Adhesive Capsulitis: A Randomized Double-Blind Controlled Trial Punika Suwalak, Jirapa Champaiboon*, ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์, Jariya Boonhong
2564 (2021) A Comparison of the Efficacy of Diclofenac Phonophoresis and Ultrasound Therapy in Upper Trapezius Myofascial Pain Syndrome: A Double-Blinded Randomized Controlled Trial Threenuch Amornpinyokiat
2564 (2021) Effects of positive expiratory pressure and breath stacking training on pulmonary function in cardiac surgery patients: a randomized controlled trial Porraporn Sriwannawit, Arisa Aimrat, Phiyakan Piramruk, Theerathorn Sattayawinich, Kaonokporn Pechjaroon, Waraporn Piyatham, Poondharick Laopanich, Korakot Onthet, Kotchakorn Kitnantakhun, Chalalai Damkrabi, Phailin Thaworncheep*
2564 (2021) Premedication with dexmedetomidine for prevention of hyperdynamic response after electroconvulsive therapy: a cross-over, randomized controlled trial ภัทธิกา ทรัพย์สุนทร, วรินี เล็กประเสริฐ, ปัญจภรณ์ วาลีประโคน, พิชัย อิฏฐสกุล*, Atchaporn Laopuangsak, Suwimon Limpoon
2564 (2021) ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดร่วมกับโยคะบำบัดต่อความเครียดอาการทางจิต คุุณภาพชีวิต และการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท ประคอง นาโพนทัน*, อัชรา ฤาชา
ปี ชื่อ ผู้แต่ง