บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2560 (2017) ความสัมพันธ์ของความผิดปกติของเล็บและข้ออักเสบในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ขจร โรจนเมธินทร์, จุลพรรธน์ อินทรศัพท์, รุจิกาญจน์ อัศวรุ่งนิรันดร์*, อาทิตย์ นาคะเกศ
2560 (2017) ผลของการประคบเย็นร่วมกับการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความปวดและการฟื้นฟูสภาพ หลังผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขา สตากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป*, ธวัชชัย ทีปะปาด
2560 (2017) ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองร่วมกับการอมกลั้วปากด้วย น้ำมันมะพร้าวต่ออาการเยื่อบุช่อง เอมอร สุวรรณพิวัฒน์*, วงจันทร์ เพชรพิเชษฐ์เชียร, โขมพักตร์ มณีวัต
2560 (2017) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กโรคปอดอักเสบและต้นทุน การวินิจฉัยโรคร่วมในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงคำ ปวีณา วรรณวิภาพร, พิกุลแก้ว เจนใจ, ศุภลักษณ์ อยู่ยอด*
2560 (2017) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญา หลังการปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาตะวันออกด้วยวิถีไทยพุทธ มาลีวัล เลิศสาครศิริ*, กุหลาบ รัตนสัจธรรม, พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ, วนัสรา เชาวน์นิยม, ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์
2560 (2017) "Economic impact of investment in maternal and newborn health care under the National Health Security Scheme of Thailand " Pacharawan Khusakunrat, Jiruth Sriratanaban*
2560 (2017) ต้นทุนทันตกรรมรายบริการโรงพยาบาลท่าตูม ปีงบประมาณ 2559 อารยา วรรณโพธิ์กลาง
2560 (2017) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี จันจิรา หินขาว*, ยศพล เหลืองโสมนภา, นวนันท์ ปัทมสุทธิกุล, จิราภา ศรีท่าไฮ, สุกัญญา ขันวิเศษ, ปิยวดี พุฒไทย
2560 (2017) ประสิทธิผลการใช้สิ่งประดิษฐ์รางหินแม่น้ำฝึกเดินต่อระยะเวลาทดสอบการทรงตัวของผู้สูงอายุติดบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ธงชัย อามาตยบัณฑิต
2560 (2017) การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเดินและการออกกำลังกายแบบโยคะที่บ้านต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในหญิงตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสที่ 2: การทดลองเชิงสุ่ม สุชารัตน์ ชาติไทย, สาธิตา มัคกิติกาล, กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์*
2560 (2017) เปรียบเทียบประสิทธิผลการทำกายภาพบำบัดกับการทำกายภาพบำบัด ร่วมกับการนวดไทยต่อความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายและคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ จิรายุ ชาติสุวรรณ*, พรระวีึ เพียรผดุงรัชต์, อรุณพร อิฐรัตน์, ณภัทร พานิชการ
2560 (2017) ประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพแบบพอเพียง ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในบริบทสังคมชนบทกึ่งเมือง จังหวัดยโสธร วสันต์ กริ่มวิรัตน์กุล*, วราทิพย์ แก่นการ, สถาพร มุ่งทวีพงษา
2560 (2017) ผลของการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายต่อองค์ประกอบของร่างกายและความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินเพศหญิง วิสุทธิดา แสงจันทร์, อรพิน ผาสุริย์วงษ์, อรทัย ต้นกำเนิดไทย, ณัฐเศรษฐ มนิมนากร, วรวุฒิ ธุวะคำ, ปรีติวัฒิน์ วรรณบุษปวิช, อภิวันท์ มนิมนากร*
2560 (2017) การเปรียบเทียบผลของแผ่นประคบร้อนสมุนไพรไทยและแผ่นประคบร้อน ในการรักษาผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ณิชาภา พาราศิลป์*, ศิรินทิพย์ คำฟู, อรรจน์มน ธรรมไชย
2560 (2017) https://www.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/94304 Sukalin Inprasit*, Chakthip Suttinarakorn, มณีรัตน์ ธนานันต์, Wilawan Somdee, Duangthida Nonthaopol
2560 (2017) การประเมินต้นทุนต่อกิจกรรมและประสิทธิผลของโครงการบูรณาการการป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี มณฑินี วสันติอุปโภคากร*, สุเมธ องค์วรรณดี, วิภาดา มหรัตนวิโรจน์
2560 (2017) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดันโลหิตของสตรี กลุ่มเสี่ยงโรค ความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ลลิตา บุญงาม*, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
2560 (2017) ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวาน ดวงใจ วัฒนสินธุ์, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์*, สมจิตร เสริมทองทิพย์, เวทิส ประทุมศรี
2560 (2017) ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของผู้ป่วยนอก หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2557 ปาริชาติ ฝาระมี*, เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร, พิษณุรักษ์ กันทวี, รัชนี สรรเสริญ, ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์
2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่และยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่ร่วมกับพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลวในการรักษาโรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้า นนท์ธิวัฒน์ ญาณะตาล*, วิชช ธรรมปัญญา, พัชรา เรืองวงศ์โรจน์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง