บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2560 (2017) เปรียบเทียบผลระหว่างการออกกำลังกายในน้ำและบนบกต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและปอดในคนไทยที่มีภาวะน้าหนักเกินและอ้วน ศศิภา บูรณพันธฤกษ์*, ขนิษฐา วัฒนนานนท์, ชนกนันท์ ภักดีกุล, กฤตวิทย์ แดงเพชร, กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์, ขจรศักดิ์ พงษ์พานิช, รุ่งชัย ชวนไชยะกุล
2560 (2017) ผลของธาราบำบัดต่อความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการ รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว*, สุธีรา ใจดี
2560 (2017) การจัดการกับภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ และการรับรู้คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการหญิงที่คลินิกนรีเวช ลออง ผดุ้งกูล*, ศรีพงา มัณฑางกูร
2560 (2017) ผลของการจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ต่อความปวด และเวลาในระยะปากมดลูกเปิดเร็วในหญิงระยะคลอด กิตติมา ด้วงมณี*, เยาวเรศ สมทรัพย์, ฐิติพร อิงคถารวงศ์, ศศิกานต์ กาละ
2560 (2017) "Menopause-related symptoms and quality of life in peri- and postmenopausal women in Thailand: a multicenter study " สุธี พานิชกุล, Thanyarat Wongwananuruk*, ปองรัก บุญญานุรักษ์, บุษบา วิริยะสิริเวช์, ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล, Saipin Pongsatha, Krantarat Peeyananjarassri, Patcharada Amatyakul, Varawat Wipatavit, ศรีนารี แก้วฤดี, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, Sugree Soontarapa, Kittisak Wilawana, มณี รัตนไชยานนท์
2560 (2017) Beneficial Effects of Adjuvant Melatonin in Minimizing Oral Mucositis Complications in Head and Neck Cancer Patients Receiving Concurrent Chemoradiation Kittipong Onseng, Johns Nutjuree Pratheepawanit, Thanut Khuayjarernpanishk, Suphat Subongkol, Aroonsri Priprem, Hurst Cameron, John Jeffrey*
2560 (2017) Anterior vs Posterior Periarticular Multimodal Drug Injections: A Randomized, Controlled Trial in Simultaneous Bilateral Total Knee Arthroplasty อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา, Piti Rattanaprichavej*, Supachok Rasammongkol, มณฑล กาฬสีห์
2560 (2017) Efficacy of tip cryotherapy in the treatment of idiopathic guttate hypomelanosis (IGH): a randomized, controlled, evaluator-blinded study Kulwadee Laosakul, Premjit Juntongjin*
2560 (2017) Intensive versus minimal standard dosage for peritoneal dialysis in acute kidney injury: A randomonzed pilot study Watanyu Parapiboon*, Treechada Chamradpan
2560 (2017) Effectiveness of a low dose testosterone undecanoate to improve sexual function in postmenopausal women ฤทัยรัตน์ ตั้งมั่นสกุลชัย, Sukanya Chaikittisilpa*, Thiti Sanabboon, Keasean Panyakhamlerd, Unnop Jaisamrarn, นิมิต เตชไกรชนะ
2560 (2017) ผลกระทบของกำไรใส่ฟันเทียมต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร Pinyo Hongyim*, Mingkhuan Sittivoranan, Sarita Kachapong
2560 (2017) ประสิทธิภาพของครีมไพลสกัดต่อการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกาย จักรกริช กล้าผจญ*, ณัฏฐ์ จุฑารัตนากูล, พัฒนะ ลี
2560 (2017) ผลของยาเด็กซ์เมดิโทมิดีนต่อการออกฤทธิ์เวโกลัยติกของยาแพนคูโรเนียมระหว่างการนำสลบด้วยยาโพรโพฟอล วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์*, ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์, เฉลิมเกียรติ ตรีสุทธาชีพ, กัญชนา วิเศษการ
2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้สารให้ความชุ่มชื้นที่ประกอบด้วย urea 5%, natural moisturizing factors, ceramide และ glyceryl glucoside กับสารให้ความชุ่มชื้นที่ประกอบด้วย urea 5% ในการรักษาภาวะผิวแห้งในผู้ป่วยเด็กโรคไตเรื้อรัง ศิริวรรณ วนานุกูล*, สุชีรา ฉัตรเพริดพราย, เทอดพงศ์ เต็มภาคย์, ชัยสิิทธิ์ ศรีสด, ธวัชชัย ดีขจรเดช
2560 (2017) ผลของการฟังเพลงต่อการหลั่งนํ้านมในช่วงทันทีหลังคลอด ในมารดาที่คลอดครบกำหนด: การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่ม เยาวเรศ กิตติธเนศวร, สุภาวดี เจียรกุล, จรณิต แก้วกังวาล, ยง ภู่วรวรรณ*
2560 (2017) การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้นิโคตินชนิดแผ่นแปะผิวหนัง: ขณะผ่าตัดเพื่อลดอาการปวดหลังผ่าตัดส่องกล้องหัวไหล่ วรรณวิภา มาลัยทอง, สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์*
2560 (2017) ประสิทธิผลของการให้ไขมันทางหลอดเลือดดำชนิดที่มีนํ้ามันหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ ในทารกเกิดก่อนกำหนดโดยวิธีการสุ่มและปกปิด ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วิไลพร เตชะสาธิต*, ศิวาพร ทรัพย์สพรั่ง, พิชญ ตันติยวรงค์, อนิตา ลุวีระ
2560 (2017) ความสัมพันธ์ของความผิดปกติของเล็บและข้ออักเสบในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ขจร โรจนเมธินทร์, จุลพรรธน์ อินทรศัพท์, รุจิกาญจน์ อัศวรุ่งนิรันดร์*, อาทิตย์ นาคะเกศ
2560 (2017) ผลของการประคบเย็นร่วมกับการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความปวดและการฟื้นฟูสภาพ หลังผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขา สตากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป*, ธวัชชัย ทีปะปาด
2560 (2017) ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองร่วมกับการอมกลั้วปากด้วย น้ำมันมะพร้าวต่ออาการเยื่อบุช่อง เอมอร สุวรรณพิวัฒน์*, วงจันทร์ เพชรพิเชษฐ์เชียร, โขมพักตร์ มณีวัต
ปี ชื่อ ผู้แต่ง