วิทยานิพนธ์

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2546 (2003) เภสัชจลนศาสตร์ของสตาวูดีน ลามิวูดีน และเนวิราพีนในยาสูตรผสม จีพีโอ-เวียร์ เอส 30 เปรียบเทียบกับการให้ยาต้นแบบเดี่ยว 3 ชนิดร่วมกัน และการประเมินประสิทธิผลการรักษาและความปลอดภัยของ จีพีโอ-เวียร์ เอส 30 ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี มณีรัตน์ เหลืองวัฒนวิไล
2546 (2003) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง Chaweewan Wanthana
2546 (2003) ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม NONGLAK JANGTRAKOON
2546 (2003) ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตและการลดปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เอมอร แสงศิริ
2546 (2003) การประเมินต้นทุนและผลได้ทางเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาด้วยยา อำไพ อินทรจันทร์
2546 (2003) ศึกษาต้นทุนประสิทธิผลในคนไข้ที่ป่วยด้วยกลุ่มโรคที่ต้องทำการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือวิธีอื่นภายใต้ระบบประกันสังคมในประเทศไทย นิธยาพร ลิมปะพันธุ์
2546 (2003) COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF DIAGNOSTIC PROGRAM FOR GESTATIONAL DIABETES : COMPARISON OF BMA MEDICAL COLLEGE AND VAJIRA HOSPITAL PRACTICAL GUIDELINE AND AMERICAN DIABETIC ASSOCIATION RECOMMENDATION Phongthorn Virojchaiwong
2546 (2003) COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF VISION SCREENING PROGRAM IN SCHOOLS UNDER BANGKOK METROPOLITAN AUTHORITY Prut Hanutsaha
2545 (2002) ผลของจิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่มต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา สุจรรยา แสงเขียวงาม
2545 (2002) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือถ่างลิ้นหัวใจโลหะกับบอลลูนของอิโนอุเอะ ในการรักษาโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบในด้านสมรรถภาพการออกกำลังและคุณภาพชีวิต เทวัญ สุวานิช
2545 (2002) ผลของการใชัรูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กันยาลักษณ์ เตชะพงศ์วรชัย
2545 (2002) การศึกษาประสิทธิผลของฟลูโคนาโซขนาด 400 มิลลิกรัม ทางปากโดยการให้ซ้ำ 2 ครั้งในการรักษาโรคเกลื้อนโดยใช้รูปแบบการวิจัยชนิดการทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง และมีตัวควบคุม กฤษฎา มโหทาน
2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยารับประทาน โรฟีคอกซิบ เทียบกับยาฉีดไดโคลฟิแนก ในการรักษาอาการปวดจากการผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยาซาลบูทามอลทางเอ็มดีไอร่วมกับสเปซเซอร์และทางเจ็ทเนบูไลเซอร์ในผู้ป่วยเด็กเล็กที่หายใจมีเสียงหวีด วิภารัตน์ มนุญากร
2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดและผลแทรกซ้อนการปลูกถ่ายกระดูกจากกระดูกเชิงกรานส่วนหน้าระหว่างด้านในและด้านนอก ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
2545 (2002) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ของการรักษาบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เปี่ยมศักดิ์ มีชัย
2545 (2002) การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผล ของการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียเชิงรุก ด้วยวิธีการใช้ชุดน้ำยาสำเร็จรูปและฟิล์มโลหิตชนิดหนา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 18 แม่สอด ปี 2545 ยุทธพงศ์ หมื่นราษฎร์
2545 (2002) การป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยาโดยการฉีดน้ำเกลือ 0.9 ที่จุดฝังเข็มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมด้วยวิธีสุ่ม Li , Lei
2545 (2002) ประสิทธิผลของการขยายลิ้นไมตรัลตีบด้วยการสวนหัวใจผ่านหลอดเลือดดำ : การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มระหว่างบอลลูนชนิดอินุเยกับอุปกรณ์ขยายลิ้นหัวใจแบบโลหะ สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
2545 (2002) การศึกษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดร่วมกับการระงับปวดด้วยวิธีหยดยาชาทางช่องเอปิดูราลอย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบระหว่าง 0.1 เปอร์เซ็นต์ โรปิวาเคนผสมกับเฟนตานิลและ 0.2 เปอร์เซ็นต์ โรปิวาเคนอย่างเดียวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง