วิทยานิพนธ์

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2542 (1999) ผลได้ของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง ยุคลธร จิรพงศ์พิทักษ์
2542 (1999) ผลของการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรชที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ปานตา อภิรักษ์นภานนท์
2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542 กมลชนก เทพสิทธา
2542 (1999) การศึกษาประสิทธิผลของพรอโพฟอล 20 มิลลิกรัมเปรียบเทียบกับนาลบูฟีน 3 มิลลิกรัมในการระงับอาการคันซึ่งเกิดจากการฉีดมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดเด็กทางหน้าท้อง สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
2542 (1999) กาวไฟบรินช่วยลดระยะเวลาการใส่ท่อระบายน้ำเหลืองหลังการผ่าตัดเต้านมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ปิยะ เตียวประเสริฐ
2542 (1999) ประสิทธิภาพของยาเพ็นท็อกซิฟิลลีน เทียบกับยาหลอกในการรักษาผู้ป่วยโรคพรูริติค พับพูล่าร์อีรับชั่น ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กมลรัตน์ ตั้งกิจงามวงศ์
2542 (1999) ผลการรักษารอยแผลเป็นนูนคีลอยด์ด้วยการใช้ความเย็นเทียบกับการฉีดยาไทรแอมซิโนโลน อเซ็ตโตไนด์เข้าไปในรอยแผล : การศึกษาเปรียบเทียบโดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม ศิริยศ ก่อเกียรติ
2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุน/ผลได้ของโครงการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดจากโรคพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน กฤติกา ศรีอำไพ
2542 (1999) ต้นทุน-ประสิทธิผลของระบบเฝ้าระวังการคงช่องว่างภายหลังการสูญเสียฟันกรามน้ำนมซี่ที่ 2 สำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ศรีอรุณ ชินประทีป
2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้และต้นทุน-ประสิทธิผลการใช้ยาไอโซไนอะซิดเพื่อป้องกันวัณโรคในผู้ติดเชื่อเอชไอวี ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ รัชนีกร คำหล้า
2541 (1998) เปรียบเทียบผลการรักษากระดูกหักแบบปิดส่วนต้นแขนด้านล่างเหนือคอนดายล์ในเด็กระหว่างการดึงกระดูกเข้าที่แบบปิดและตรึงกระดูกด้วยโลหะชนิดแท่ง กับการผ่าตัดจัดกระดูกให้เข้าที่และตรึงกระดูกด้วยโลหะชนิดแท่ง : การทดลองทางคลินิกชนิดสุ่มทดลอง กมลพร แก้วพรสวรรค์
2541 (1998) Cost-effectiveness analysis of an ACE-inhibitor for delaying progression of diabetic nephropathy in niddm patients with microalbuminuria พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
2540 (1997) ต้นทุน-ประสิทธิผลของยาริสเพอริโดนและฮาโลเพอริดอลในการรักษาโรคจิตเภทเรื้อรัง ณัฏฐิญา ค้าผล
2540 (1997) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี แสวง วัชระธนกิจ
2539 (1996) Cost and benefit analysis of contracting out primary medical care to private clinics under social security scheme Sanga Intajak
2538 (1995) การประเมินค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของผู้ถือบัตรสุขภาพในอำเภอสันป่าตองและแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สุรชัย อุตมอ่าง
2537 (1994) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ ของการจัดให้มีบริการทันตสาธารณสุขในสถานีอนามัย นงลักษณ์ จิรชัยโศภิต
2537 (1994) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการใช้ยา Zidovudine ในผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ อุทัย ม่วงศรีเมืองดี
2537 (1994) The cost-utility analysis of some Thai public health programmes Somchai Suksiriserekul
2536 (1993) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการตรวจเอชไอวี แอนติเจนร่วมกับการตรวจเอชไอวี แอนติบอดีย์ เปรียบเทียบกับการตรวจเอชไอวี แอนติบอดีย์แต่เพียงอย่างเดียวของโลหิตบริจาคที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จินดา ตั้งรวมทรัพย์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง