วิทยานิพนธ์

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยาซาลบูทามอลทางเอ็มดีไอร่วมกับสเปซเซอร์และทางเจ็ทเนบูไลเซอร์ในผู้ป่วยเด็กเล็กที่หายใจมีเสียงหวีด วิภารัตน์ มนุญากร
2545 (2002) ประสิทธิผลของการให้เฮปารินโมเลกุลต่ำปรับตามน้ำหนักตัวทางหลอดเลือด เปรียบเทียบกับเฮปารินปรับตามน้ำหนักตัวทางหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่มาขยายหลอดเลือด ชัชเวช ศิริคะรินทร์
2545 (2002) ประสิทธิภาพของกรดไตรคลอโรอะซีติค 50% ในการลดความลึกของรอยแผลเป็นจากสิว ชนิดหลุมเทียบกับกลุ่มควบคุม ดวงกมล ทัศนพงศากุล
2545 (2002) ผลการลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะของยาโลซาร์แทนและยาอีนาลาพริลในผู้ป่วยโรคไตที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี สัญญลักษณ์ ตอประเสริฐ
2545 (2002) เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการทางร่างกายหรือความเคลื่อนไหวที่ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร WANAPORN RATANAPHAN
2545 (2002) QUALITY OF LIFE OF THE LUNG CANCER PATIENTS IN THREE HOSPITALS IN BANGKOK,THAILAND. Cheng Xiaolin
2545 (2002) COST-BENEFIT OF RABIES CONTROL USING THE INTENSIFIED DOG CONTROL PROGRAM IN THAILAND สุเมธ องค์วรรณดี
2545 (2002) การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความเข้มแข็งอดทน และคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี ปานจันทร์ จ่างแก้ว
2544 (2001) การวัดการทำหน้าที่ของสายตาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกแบบ Phacoemulsification โดยใช้เลนส์ตาเทียมที่มีราคาต่างกัน สมเกียรติ ศรไพศาล
2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของระบบการกระจายยา บนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปัทมากร โชติปัญญา
2544 (2001) Comparison of cost-effectiveness between 9-month isoniazid and 2-month rifampicin plus pyrazinamide for prevention to active tuberculosis among people living with HIV Thailand Saiyud Moolphate
2544 (2001) เภสัชจลนศาสตร์ของยาไดอาซีแพมผ่านกระพุ้งแก้มและไส้ตรงเพื่อการระงับชักในเด็ก เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
2544 (2001) การใช้กาวไฟบรินและวัสดุกระดูกปลูกถ่ายในการรักษารอยวิการของกระดูกในโรคปริทันต์อักเสบ นิตยา จินดาวิจักษณ์
2544 (2001) FACTORS RELATED TO SELF CARE BEHAVIOR AND QUALITY OF LIFE AMONG CANCER PATIENTS: A HOLISTIC HEALTH CARE CONCEPT. SUGANYA TEACHACHOKWIWAT
2544 (2001) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบระหว่างก่อนและ3 เดือนหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ พรพิมล มาศนรากรณ์
2544 (2001) คุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี SAOWAREE AEAMLAOR
2544 (2001) การหาค่าคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง NOPPAWAN PUKPOBSUK
2544 (2001) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 UMAPORN HANRUNGCHROTORN
2544 (2001) คุณภาพชีวิตของผู้ไร้กล่องเสียง WANIDA LIKITSINSOPON
2544 (2001) คุณภาพชีวิตผู้ป่วย Systemic Lupus Erythematosus มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง