วิทยานิพนธ์

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักที่ได้รับการผ่าตัดและไม่ได้รับการผ่าตัดในโครงการรักษาผู้ป่วยลมชักครบวงจร ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รัศริน กาสลัก
2548 (2005) การศึกษาโดยใช้สุ่มตัวอย่างแบบแฟคตอเรียลในการใช้ยาอีโธริคอกซิบร่วมกับยาฟลาโวเสดเพื่อลดปริมาณการใช้ยามอร์ฟีนในระยะหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยวิธีส่องกล้อง ศิริลักษณ์ สุขสมปอง
2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ยานอร์ทริปทัยรินกับการให้คำแนะนำผู้ป่วยในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ ฉันชาย สิทธิพันธุ์
2548 (2005) การศึกษาประสิทธิผลของการเย็บขอบแผลด้วยเทคนิคมาซูเปียไรเซชั่นในการผ่าตัดรักษาฝีคัณสูตรเรื้อรังเปรียบเทียบกับการผ่าตัดมาตรฐาน ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง
2548 (2005) การวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนประสิทธิผลของโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร นุชศรา โฆษิตเกษม
2548 (2005) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของเครื่องดูดยาแบบผงแห้ง และเครื่องสูดยาแบบใช้สารผลักดันร่วมกับการใช้สเปซเซอร์ในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มีอาการหอบเฉียบพลัน: กรณีศึกษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรรณิกา หนูม่วง
2548 (2005) ประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อระดับความรู้กิจกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และค่าน้ำตาลสะสม ภาวนา กีรติยุตวงศ์
2548 (2005) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ PRANEE TONGSAI
2548 (2005) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของการติดตามเฝ้าระวังการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างใกล้ชิด ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ Janejira Tasila
2548 (2005) การเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี ECCE และสลายด้วยคลื่นความถี่สูง Boobha Suwannachatkul
2548 (2005) COST AND EFFECTIVENESS ANALYSIS IN ORTHODONTIC TREATMENT WITH FIXED APPLIANCES IN ORTHODONTIC CLINIC,FACULTY OF DENTISTRY, MAHIDOL UNIVERSITY SUKANDA SODAMUK
2548 (2005) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองพยาธิสภาพจอประสาทตาจากโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สุภาพร พรพิเนตพงศ์
2547 (2004) พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเขตลาดกระบัง สมพร ใจสมุทร
2547 (2004) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยตนเอง ครอบครัว และชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศรีเมือง พลังฤทธิ์
2547 (2004) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ยุวดี ธีระศิลป์
2547 (2004) การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ถนอมศักดิ์ ทองมั่น
2547 (2004) ผลของยาอัลฟาแคลซิดอลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้หญิงสูงอายุไทยที่มีภาวะวิตามินดีในเลือดต่ำ ทวี ทรงพัฒนาศิลป์
2547 (2004) การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบีแบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน มาลี เตชพรรุ่ง
2547 (2004) การทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง มีตัวควบคุม และปิดสองทาง ถึงผลการทดลองรักษาผู้ป่วยกล่องเสียงอักเสบเรื้อรัง โดยไม่ทราบสาเหตุ ด้วยยาราเบพราโซล อภิชาติ สุรเมธากุล
2547 (2004) การใช้ ketamine ผสมกับ midazolam ชนิดรับประทานเพื่อเป็นยากล่อมประสาทในผู้ป่วยเด็กที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (CT scan) เปรียบเทียบกับ chloral hydrate สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง