วิทยานิพนธ์

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2547 (2004) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจระหว่างวิธีที่ใช้และไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม สมบัติ กัญญาพันธ์
2547 (2004) การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ พนารัตน์ แสงแจ่ม
2546 (2003) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอดส์ ในเขต 11 สุเทพ รักเมือง
2546 (2003) การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคและสถานที่พักผู้สูงอายุเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อัมภัสชา พานิชชอบ
2546 (2003) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ วรุณศิริ ปราณีธรรม
2546 (2003) การสร้างและทดสอบเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตในคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ ฐิติพร นาคทวน
2546 (2003) การศึกษาแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาทารกโรคอุจจาระร่วงเป็นน้ำเฉียบพลันด้วยแลคโตบาซิลลัสร่วมกับไบฟิโดแบคทีเรีย และไดอ็อกตาฮีดรัล สเม็กไทท์ เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์
2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยารับประทานกาบาเพนทินเทียบกับยาหลอก ในการลดความเจ็บปวดหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สุรพจน์ เมฆนาวิน
2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มระหว่างยาเซเลคอกซิบกับการฉีดยาสเตียรอยด์ในการรักษาเอ็นศอกด้านนอกอักเสบ เสริมศักดิ์ สุมานนท์
2546 (2003) การศึกษาผลการผ่าตัดถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้องโดยอาศัยการยกผนังหน้าท้องเทียบกับการผ่าตัดโดยอาศัยการใส่ลมเข้าสู่ช่องท้อง ทวีสิน ตันประยูร
2546 (2003) การใส่ไลโดเคนในช่องท้องเพื่อลดความเจ็บปวด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยทำหมันหลังคลอด ชูศรี พิศลยบุตร
2546 (2003) ประสิทธิภาพการใช้ยาน้ำไอทราโคนาโซล เพื่อลดอัตราการใช้ยาแอมโฟเทอริซิน ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ พิชัย คณิตจรัสกุล
2546 (2003) การศึกษาหาประสิทธิภาพระยะสั้นของยาด๊อกซาโซซินในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต โดยวิธีการแบบสุ่มปิดฉลากเปรียบเทียบกับยาหลอก อนุพันธ์ ตันติวงศ์
2546 (2003) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังด้านจุลชีววิทยาในงานสุขาภิบาลอาหารโดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (เอสไอ-2) ณ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2544 ก่อศักดิ์ จันทรวิจิตร
2546 (2003) เปรียบเทียบผลการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยระหว่างวิธีใช้เครื่องมือที่ประกอบด้วยผ้ารองเปื้อนและเครื่องกำเนิดเสียงปลุกกับวิธีที่ใช้กันอยู่ดั้งเดิม : การทดลองทางคลินิกแบบสุ่มทดลอง ฐิตวี แก้วพรสวรรค์
2546 (2003) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลเสนา สุภัทรชา ไชยรักษ์
2546 (2003) Cost-benefit analysis of congenital hypothyroidism neonatal screening : a case of Chulalongkorn University memmorial Hospital, Thailand Nutta Sreshthaputra
2546 (2003) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ และจุดคุ้มทุน ในการบริการเพื่อสาธารณะของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พอลักษณ์ ปาณะดิษ
2546 (2003) ประสิทธิผลของเฝือกสบฟันจัดตำแหน่งและเฝือกสบฟันเสถียร ในการรักษาอาการของแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง พนมพร วานิชชานนท์
2546 (2003) การใช้ยาออกซ์คาร์บาซีปีนเป็นยาเสริมในผู้ป่วยลมชักชาวไทยที่มีอาการชักบางส่วนซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยากันชักที่ใช้อยู่ เพทิสรา ไกรปราบ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง