วิทยานิพนธ์

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2544 (2001) การสร้างเครื่องมือวัดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน SIRIRUT POSIRISUK
2544 (2001) COST COMPARATIVE STUDY OF EQUINE AND HUMAN RABIES IMMUNOGLOBULIN IN THAILAND Kreingkrai Piriyasupong
2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของการบริการฝากครรภ์โดยบุคลากรพยาบาล ศศิธร พรหมประดิษฐ์
2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน อัจฉรา บุตรรักษ์
2544 (2001) การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลเรณูนครและสถานีอนามัยเรณูนคร อำ เภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มนู ชัยวงศ์โรจน์
2543 (2000) ผลของการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยนอกที่มีภาวะหัวใจวาย ณ โรงพยาบาลเลิดสิน สมสกุล ศิริไชย
2543 (2000) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการรักษาด้วย ยาต้านโรคจิตกลุ่มดั้งเดิมและกลุ่มใหม่ ศิริยุพา นันสุนานนท์
2543 (2000) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารุนแรง ชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง อังคาร ศรีชัยรัตนกูล
2543 (2000) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาวัคซีนเอดส์ในประเทศไทย อินทร์พร ปัญญานุชิต
2543 (2000) ผลของยาโมโคลบีมายด์และอัลพราโซแลมต่ออาการพานิคในโรคพานิค ธรณินทร์ กองสุข
2543 (2000) การสวนล้างช่องคลอดด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ครั้งเดียวเปรียบเทียบกับการรับประทานยาเมโทรนิดาโซลครั้งเดียวในการรักษาภาวะแบคทีเรียลวาไจโนสิส สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
2543 (2000) การบริหารยาไอโซซอรไบด์นโมโนไนเตรดทางปาก กับความสามารถของเยื่อบุผนังหน้าท้องในการแลกเปลี่ยนสารละลายและน้ำในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องแบบถาวร เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
2543 (2000) ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ชฎิล สมรภูมิ
2543 (2000) ความน่าจะเป็นของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย Preeyaporn Srasuebkul
2543 (2000) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมและคุณภาพชีวิต WIPA NGAMSUTIKUL
2543 (2000) คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง SUVIMON TANPRADECH
2543 (2000) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของโครงการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2542 WORAPORN PROMMEENATE
2543 (2000) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาวัณโรคปอดด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงเปรียบเทียบกับแบบดูแลตนเอง ดวงเนตร โถนิมิตร์
2543 (2000) COST-BENEFIT ANALYSIS OF SCREENING HEPATITIS C VIRUS IN BLOOD DONORS Suparathana Ranumas
2543 (2000) COST AND BENEFIT ANALYSIS OF LEPTOSPIROSIS PREVENTIVE PROGRAM Akanithd Prasongsri
ปี ชื่อ ผู้แต่ง