ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
รายงาน 2544 (2001) ค่าใช้จ่ายและคุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปจากการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ชยันตร์ธร ปทุมานนท์, ชไมพร ทวิชศรี, ณัฐจาพร พิชัยณรงค์, สมศักดิ์ ธรรมธิติวัฒน์, ดุสิต สุจิรารัตน์
บทความวิจัย 2544 (2001) คุณภาพชีวิตภายหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, ธนกรณ์ งามเชวง*
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การวัดการทำหน้าที่ของสายตาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกแบบ Phacoemulsification โดยใช้เลนส์ตาเทียมที่มีราคาต่างกัน สมเกียรติ ศรไพศาล
บทความวิจัย 2544 (2001) การศึกษาผลการใช้ทางคลินิกของ BONE WAX ที่ผลิตขึ้นเองในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา, วารุณี ตั้งสถาเจริญพร, สดับพร เกษชนก, สิทธิพร บุณยนิตย์, สุจิตรา มหาแสน, เกศรินทร์ ผือโย
บทความวิจัย 2544 (2001) Long-Term Follow-Up of HIV-1–Infected Thai Patients Immunized with Remune Monotherapy W. Sukeepaisarncharoen, V. Churdboonchart, S. Kulpradist, B. Isarangkura Na Ayudthya, S. Rugpao, V. Chandeying, W. Sirawaraporn, D. Carlo, R.B. Moss
บทความวิจัย 2544 (2001) ผลของฮอร์โมนทดแทนต่อคุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดระดู กฤต วานิศวณะทอง, มานิต ศรีประโมทย์, อังคณา พงศ์ผาติโรจน์*
บทความวิจัย 2544 (2001) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัดใหญ่ทางนรีเวชของยาบูพรีนอร์ฟิน และยาเมเพอริดีน จุลละศักดิ์ สร้อยวัฒนา*, มานิต ศรีประโมทย์, ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
บทความวิจัย 2544 (2001) ต้นทุนและประสิทธิผลของศูนย์การแพทย์เขตเมืองนครราชสีมา: กรณีศึกษาของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, Manit Kongpan, รุจิรา มังคละศิริ, มานิต คงแป้น, รุจิรา มังคละศิริ, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
บทความวิจัย 2544 (2001) การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการหลุดของถ้วยและภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในการช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศระหว่างวิธีลดความดันแบบช้าและแบบเร็ว จุลละศักดิ์ สร้อยวัฒนา*, เกษม แก้วเกียรติคุณ, ไพบูลย์ เจริญชัยนนท์
บทความวิจัย 2544 (2001) เปรียบเทียบผลของการดึงคอโดยใช้ชุดดึงคอกับการดึงโดยใช้ผ้าขนหนูต่อการยืดยาวออกของกระดูกคอ ธนวัลย์ เตชทรัพย์อมร, สวง จงศิริ, ลดาวัลย์ ตรียะพัฒนาพร
บทความวิจัย 2544 (2001) เปรียบเทียบการรักษาโรคแผลเปื่อยในช่องปาก (แผลร้อนใน) โดยใช้สมุนไพรขมิ้นชันผสมในออร่าเบส กับการใช้ออร่าเบสเป็นกลุ่มควบคุม (การวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 3) Bunthid Kitchanapanich, Chaweewan Prucksunand*, Korakotch Prucksunand, Suwat Wimolwattanapun
บทความวิจัย 2544 (2001) การเปรียบเทียบยาไมโสพรอสตอลรับประทานและยาไดโนโพรสโตนเหน็บช่องคลอดในการชักนำการคลอด สาธิต ปิงสุทธิวงศ์
บทความวิจัย 2544 (2001) ผลการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยภายภาพบำบัดร่วมกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เพียงอย่างเดียว ประจวบ มงคลศิริ
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของระบบการกระจายยา บนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปัทมากร โชติปัญญา
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) Comparison of cost-effectiveness between 9-month isoniazid and 2-month rifampicin plus pyrazinamide for prevention to active tuberculosis among people living with HIV Thailand Saiyud Moolphate
บทความวิจัย 2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2542 อรวรรณ นิ่มอนุสสรณ์กุล, สรวิชญ์ เชิญผึ้ง, วิไลพรรณ ศรีตระกูล, สะอาด สุขโพธิ์เพชร*
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) เภสัชจลนศาสตร์ของยาไดอาซีแพมผ่านกระพุ้งแก้มและไส้ตรงเพื่อการระงับชักในเด็ก เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
บทความวิจัย 2544 (2001) A Randomized, Open-Label, Comparative Trial of Zidovudine Plus Lamivudine Versus Zidovudine Plus Lamivudine Plus Didanosine in Antiretroviral-Naive HIV-1-Infected Thai Patients Chaiwat Ungsedhapand*, Eugene D. Kroon, Surapol Suwanagool, Kiat Ruxrungtham, Nongluk Yimsuan, Areerat Sonjai, Sasiwimol Ubolyam, Supranee Buranapraditkun, Surapee Tiangrim, Nadine Pakker, Chaiyos Kunanusont, Joep M. Lange, David A. Cooper, Praphan Phanuphak
บทความวิจัย 2544 (2001) Cost-Effectiveness of Using Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors to Slow Nephropathy in Normotensive Patients with Diabetes Type II and Microalbuminuria Kitima Yathavong, Oranee Tangphao, Pirom Kamolratanakul, Siripen Supakankunti, เทพ หิมะทองคำ, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง, สมชาย เอี่ยมอ่อง*
บทความวิจัย 2544 (2001) Cost-Effectiveness and Sustainability of Lambdacyhalothrin Treated Mosquito Net in Comparison to DDT Spraying for Malaria Control in Western Thailand Chusak Prasittisuk, Kaemthong Indaratna, Malinee Prasittisuk, Pirom Kamolratanakul*, Piyarat Butraporn
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง