ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน อัจฉรา บุตรรักษ์
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลเรณูนครและสถานีอนามัยเรณูนคร อำ เภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มนู ชัยวงศ์โรจน์
บทความวิจัย 2544 (2001) Endotracheal Intubation with Thiopental/Succinylcholine or Sevoflurane-Nitrous Oxide Anesthesia in Adults: A Comparative Study อริศรา เอี่ยมอรุณ*, Chatchai Prechawai, Jutarat Anusit, Kanchana Somcharoen, Onanong Chaiyaroj, ศิริพร ปิติมานะอารี
บทความวิจัย 2544 (2001) Comparison Between Closed Reduction with Percutaneous Pinning and Open Reduction with Pinning in Children with Closed Totally Displaced Supracondylar Humeral Fractures: A Randomized Controlled Trial กมลพร แก้วพรสวรรค์
บทความวิจัย 2544 (2001) Efficacy of Single Daily Dosage of Methimazole vs. Propylthiouracil in the Induction of Euthyroidism Mayuree Homsanit, สุทิน ศรีอัษฎาพร, สาธิต วรรณแสง, ธวัชชัย พีระพัฒน์ดิษฐ์, วรรณี นิธิยานันท์, อภิชาต วิชญาณรัตน์
บทความวิจัย 2544 (2001) Comparison of the Effect of Rocuronium and Pancuronium for Precurarization Technique : A Randomized Controlled Trial Jariyawisut S, Niyompan U, Phengsrakes N*, Poomsawat S, Simajareuk S, Thienthong S
บทความวิจัย 2544 (2001) Comparison of Propofol and Thiopentone with Lidocaine in Facilitating Laryngeal Mask Insertion Saengchote W*, Sirinan C, Tiapanit P
บทความวิจัย 2544 (2001) Antiemetic Effect of Intramuscular Ephedrine in Cesarean Section under Spinal Anesthesia Chau-In W*, Huaoharn H, Srimuang T
บทความวิจัย 2544 (2001) The Incidence of Transient Neurologic Symptoms (TNS) after Spinal Anesthesia : A Comparison Between 5% Hyperbaric Lidocaine and 0.5% Hyperbaric Bupivacaine Prasitdamrong S, Punjasawadwong Y*, Srisawang S
บทความวิจัย 2544 (2001) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยา ACE inhibitors สำหรับโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
บทความวิจัย 2544 (2001) HIV-seropositive Results, Health-related Quality of Life, and Social Support: A 24-week Prospective Study in Thailand Srisurapanont M., Sambatmai S., Jarusuraisin N.
บทความวิจัย 2543 (2000) A Randomized, Controlled 24-week Study of Intermittent Subcutaneous Interleukin-2 in HIV-1 Infected Patients in Thailand Kiat Ruxrungtham, Surapol Suwanagool, Jorge A. Tavel, Mena Chuenyam, Eugene D. Kroon, Sasiwimol Ubolyam, Supranee Buranapraditkun, Wichai Techasathit, Yeuming Li, Sean Emery, Richard T. Davey, Lisa Fosdick, Chaiyos Kunanusont, H. Clifford Lane, Praphan Phanuphak, the Vanguard Study Group
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) ผลของการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยนอกที่มีภาวะหัวใจวาย ณ โรงพยาบาลเลิดสิน สมสกุล ศิริไชย
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการรักษาด้วย ยาต้านโรคจิตกลุ่มดั้งเดิมและกลุ่มใหม่ ศิริยุพา นันสุนานนท์
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารุนแรง ชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง อังคาร ศรีชัยรัตนกูล
บทความวิจัย 2543 (2000) การให้ Nasal Positive Pressure Ventiliation วิทยา เพ็ชรดาชัย
บทความวิจัย 2543 (2000) A randomized, Double-blind Trial of Half versus Standard Dose of Zidovudine Plus Zalcitabine in Thai HIV-1-infected Patients (study HIV-NAT 001) Chaiwat Ungsedhapand, Chaiyos Kunanusont, David A. Cooper*, Kiat Ruxrungtham, Mark E. Newell, Mena Chuenyam, Praphan Phanuphak, Remko van Leeuwen, Sasiwimol Ubolyam, Sunee Sirivichayakul, Supranee Buranapraditkul, Joep M. Lang, Eugene D. Kroon
บทความวิจัย 2543 (2000) A randomized, Dose-finding Study with Didanosine Plus Stavudine versus Didanosine alone in Antiviral-naive, HIV-infected Thai Patients Chaiwat Ungsedhapand, Chaiyos Kunanusont, David A. Cooper, Gerrit-JanWeverling , Kiat Ruxrungtham*, Praphan Phanuphak, Remko van Leeuwen, Sasiwimol Ubolyama, Somsong Teeratakulpisarn, Supranee Buranapraditkun, Eugene D. Kroon, Joep M. Lange
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาวัคซีนเอดส์ในประเทศไทย อินทร์พร ปัญญานุชิต
บทความวิจัย 2543 (2000) Comparison of standard interrupted flow and constant continuous flow for transurethral prostatectomy in Rayong Hospital สวัสดิ์ โล่วรพงศ์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง