ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) ผลของยาโมโคลบีมายด์และอัลพราโซแลมต่ออาการพานิคในโรคพานิค ธรณินทร์ กองสุข
บทความวิจัย 2543 (2000) Economic Evaluation of Water Iodization Program in Thailand Chandrakant S Pandav*, FU Ahmed, K Anand, Sangsom Sinawat
บทความวิจัย 2543 (2000) การเปรียบเทียบผลของการใช้ oxytocin เข้มข้นหยดทางหลอดเลือดดำกับ misoprostol เหน็บทางช่องคลอดในการยุติการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองในโรงพยาบาลราชวิถี เจริญ วิภูภิญโญ
บทความวิจัย 2543 (2000) Oral Zidovudine during Labor to Prevent Perinatal HIV Transmission, Bangkok: Tolerance and Zidovudine Concentration in Cord Blood Chaiporn Bhadrakom, Joanne V. Mei, Katy H.P. Moore, Nancy L. Young, Nathan Shaffer, R.J. Simonds*, Suvanna Asavapiriyanont, Timothy D. Mastro, Varaporn Sangtaweesin, W. Harry Hannon, นิรันดร์ วรรณประภา
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) การสวนล้างช่องคลอดด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ครั้งเดียวเปรียบเทียบกับการรับประทานยาเมโทรนิดาโซลครั้งเดียวในการรักษาภาวะแบคทีเรียลวาไจโนสิส สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
บทความวิจัย 2543 (2000) คุณภาพชีวิตของสตรีภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่ ฉวี เบาทรวง, สุพิศ รุ่งเรื่องศรี, อัญชลี ตาบุรี*
บทความวิจัย 2543 (2000) การสนับสนุนทางสังคมโดยเครือญาติ ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ดวงฤดี ลาศุขะ, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ยุพิน กลิ่นขจร, สมบัติ ไชยวัฒน์*
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) การบริหารยาไอโซซอรไบด์นโมโนไนเตรดทางปาก กับความสามารถของเยื่อบุผนังหน้าท้องในการแลกเปลี่ยนสารละลายและน้ำในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องแบบถาวร เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
บทความวิจัย 2543 (2000) Irrigation of the Distal Defferens during Vasectomy; Does it Accelerate the Post Vasectomy Sperm-Free Rate? Apirak Lertsuwannaroj, Somboon Leungwattanakit, Krisada Ratana-Olarn
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ชฎิล สมรภูมิ
บทความวิจัย 2543 (2000) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการขูดมดลูกโดยใช้อุปกรณ์คาร์แมน แคนนูลากับอุปกรณ์ขูดมดลูกชนิดโลหะ กนก สีจร, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร*, สุพินดา พันเทศ, สุวรีย์ เผ่าจิระศิลป์ชัย
บทความวิจัย 2543 (2000) ชีวสมมูลของยาเม็ดโคลซาปีน กิตติพงษ์ สานิชวรรณกุล, ชุลีกร สอนสุวิทย์, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, วรรณดี แต้โสตถิกุล*, สยาม แก้ววิชิต, โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
บทความวิจัย 2543 (2000) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างริสเพอริโดนและฮาโลเพอริดอลในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคจิตเภทครั้งแรก จุฑามณี สุทธิสีสังข์, พิชิตพงษ์ อริยวงศ์, วันชัย กิจอรุณชัย, สมรัก ชูวานิชวงศ์*, สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น, สุทธิพงศ์ ชิณเครือ
บทความวิจัย 2543 (2000) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติค ฉันทิกา จันทร์เปีย, ปัญจางค์ สุขเจริญ, สมศรี แสงสว่างชัย, อัจฉรา เปรื่องเวทย์*, ไข่มุก วิเชียรเจริญ
บทความวิจัย 2543 (2000) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ กรองได อุณหสูต, เพ็ญจันทร์ เสรีวัฒนา*
บทความวิจัย 2543 (2000) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา ในวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กาญจนา ศิริเจริญวงศ์, กาญจนี องค์วรานนท์, ภัสพร ขำวิชา*
บทความวิจัย 2543 (2000) โอลานซาพีนเปรียบเทียบกับฮาโลเพอริดอลในคนไข้จิตเภทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา : การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล Suwanna Roungkarnjanaset, รณชัย คงสกนธ์*
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) ความน่าจะเป็นของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย Preeyaporn Srasuebkul
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมและคุณภาพชีวิต WIPA NGAMSUTIKUL
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง SUVIMON TANPRADECH
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง