ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและผลอันไม่พึงประสงค์จากยา propofol/ketamine เปรียบเทียบกับpropolfol/fentanyl ในผู้ป่วยที่มาขูดมดลูก Ang-kanarwiriyarak S, Chongsuvivatwong V, Phadungchaichote N*, ลักษมี ชาญเวชช์
บทความวิจัย 2545 (2002) การให้ยาปริมาณน้อยทางไขสันหลังในผู้ที่มารับการผ่าตัดคลอด Chumnarnkitkosol P*, Keawjareon M, Samranjai P, Sirinan C, Sornnil A
บทความวิจัย 2545 (2002) การเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อด้วย atropine 3 ขนาด Jearanorot A, Limpamas B*, ลักษมี ชาญเวชช์, วิรัตน์ วศินวงศ์
บทความวิจัย 2545 (2002) Minidose Bupivacaine-Fentanyl Intrathecally in Transurethral Surgery Chumnarnkitkosol P*, Datcharoen A, Intasang A, Sirinan C, Tontisirin N
บทความวิจัย 2545 (2002) Intrathecal Pethidine Versus Bupivacaine Combined with Morphine for Caesarean Section Jiranapakul S, Kanchanatawan P, Srimuangthon S*
บทความวิจัย 2545 (2002) การฉีดมอร์ฟีนใต้ผิวหนัง : ทางเลือกสำหรับการระงับปวดหลังผ่าตัด Angkasuvan W
บทความวิจัย 2545 (2002) General Anesthesia with Sevoflurane After the Main Agent Halothane Chumnanvej S, Vongvises P*
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทผ่านทางผิวหนังด้วยกระแสไฟฟ้าต่อความเจ็บปวดจากฟันที่ถูกชักนำให้เกิดขึ้นจากการทดลอง นพคุณ วงษ์สวรรค์, มาลินี สูอำพัน*, สุรินทร์ สูอำพัน, อิงบุญ เทียนศิริ
บทความวิจัย 2545 (2002) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตกลุ่มดั้งเดิมและกลุ่มใหม่ นันทิกา ทวิชาชาติ, ศิริยุพา นันสุนานนท์*, เอม อินทกรณ์
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลการลดความปวดของ Ultrasound และ Interferential Current ในผู้ป่วย Myofascial Pain Syndrome น.อ.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ*, ร.ท.หญิง พิกุล ตรีรณวาณิช
บทความวิจัย 2545 (2002) ต้นทุนรายหัวประชากรของบริการสุขภาพช่องปากในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ็ญแข ลาภยิ่ง
บทความวิจัย 2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อต้นทุนของการตรวจวัดระดับของไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำด้วยวิธีวัดโดยตรงชนิดใหม่และวิธีการคำนวณโดยใช้สูตร Friedewald แบบตัดแปลงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง วิโรจน์ ไววานิชกิจ, สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์*
บทความวิจัย 2545 (2002) A Controlled Trial of Itraconazole as Primary Prophylaxis for Systemic Fungal Infections in Patients with Advanced Human Immunodeficiency Virus Infection in Thailand Kenrad E. Nelson*, Khuanchai Supparatpinyo, Suwat Chariyalertsak, Thira Sirisanthana
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการการกับอาการ ต่ออาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติสคารินิไอ สุรีพร ธนศิลป์*, ดรุณี รุจกรกานต์, สมจิต หนุเจริญกุล, จริยาวัตร คมพยัคฆ์
บทความวิจัย 2545 (2002) Artesunate and Mefloquine Given simultaneously for three days via a prepacked blister is equally effective and tolerated as a standard sequential treatment of uncomplicated acute Plasmodium falciparum malaria: randomized, double-blind study in Thailand D. Pittrow, E. A. Mueller, K Chalermrut, N. Cambon, S Krudsood*, S Looareesuwan, U Silachamroon
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนแบบพึ่งตนเองสำหรับเด็กวัยเรียนโรคหอบหืดที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ดาราวรรณ เมฆสุวรรณ, นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์*, ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล, วีรยา จึงสมเจตไพศาล, อรุณรัศมี บุนนาค
บทความวิจัย 2545 (2002) Effectiveness of COL-1492, a Nonoxynol-9 Vaginal Gel, on HIV-1 Transmission in Female Sex Workers: A Randomised Controlled Trial Alary M., Chandeying V., Ettiegne-Traore V., Karim SSA., Laga M., Masse B., Mukenge-Tshibaka L., Perriens J., Ramjee G., Rees H., Sirivongrangson P., Uaheowitchai C., Van Damme L.*, Vuylsteke B.
บทความวิจัย 2544 (2001) Dexamethasone และ Methylprednisolone ในการรักษาการบาดเจ็บที่เส้นประสาทตาชนิด indirect กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน, ยศอนันต์ ยศไพบูลย์
บทความวิจัย 2544 (2001) ผลการใช้ยาหยอดตาคีโตรอแลค ทรอมเมธามีนลดอาการหลังผ่าตัดสายตาผิดปกติ ด้วยแสงเลเซอร์  กนกรัตน์ พรพาณิชย์, พนิดา โกสียรักษ์วงศ์, ภิญนิตา ประภาสะวัต, สบง ศรีวรรณบูรณ์
บทความวิจัย 2544 (2001) Second Trimester Pregnancy Termination: A Comparison of 600 and 800 Micrograms of Intravaginal Misoprostol บุญศรี จันทร์รัชชกูล, ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร, ยงยุทธ เหราบัตย์*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง