ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2542 (1999) Clonazepam ชนิดฉีดเข้ากล้ามในการรักษาผู้ป่วยโรคจิตที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล, กิตติวรรณ เทียมแก้ว, ปริทรรศ ศิลปกิจ*, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, สุรเชษฐ ผ่องธัญญา
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุน/ผลได้ของโครงการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดจากโรคพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน กฤติกา ศรีอำไพ
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) ต้นทุน-ประสิทธิผลของระบบเฝ้าระวังการคงช่องว่างภายหลังการสูญเสียฟันกรามน้ำนมซี่ที่ 2 สำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ศรีอรุณ ชินประทีป
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้และต้นทุน-ประสิทธิผลการใช้ยาไอโซไนอะซิดเพื่อป้องกันวัณโรคในผู้ติดเชื่อเอชไอวี ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ รัชนีกร คำหล้า
บทความวิจัย 2542 (1999) A Comparative Clinical Trial of a Combination of Artesunate and Mefloquine versus a Combination of Quinine and Tetracycline for the Treatment of Acute Uncomplicated Falciparum Malaria in Somdejprachaotaksinmaharaj Hospital, Tak Province Pongthep Thepsamarn, Sornchai Looareesuwan, Srivicha Krudsood*
บทความวิจัย 2542 (1999) Topical Mupirocin, Surgical Wound Infection, Prevention ปราณี พลังวชิรา, ปิติ พลังวชิรา*
บทความวิจัย 2542 (1999) ผลของยาสีฟันสมุนไพรโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบ: การศึกษาทางคลินิก ชลธิชา อมรฉัตร, ฐ วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, ประมุข จิตต์จำนงค์*, เทอดพงษ์ ตรีรัตน์, เพชรรัตน์ ไกรวรพันธุ์
บทความวิจัย 2542 (1999) Preemptive Intraperitoneal Bupivacaine does not Provide Analgesia after Transabdominal Hysterectomy Parakkamodom S, Visalyaputra S*, จิตนันท์ พินธุรักษ์, ฉันทนา งามสง่า, พรรษมน เผดิมวงศ์, วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์, สถาพร ปรุงศรี, สามารถ ตันติภูษานนท์, สิริลักษณ์ วุฑฒิกรรมรักษา, อนินทิตา ปิติวรรณ
บทความวิจัย 2542 (1999) Is Intramuscular Promethazine a Prophylactic Treatment for Epidural Morphine-induced Pruritus in Cesarean Section Suksopee P, ธนาภรณ์ นภาโชติ, ปิยดา มหาพรรณ, พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล*, รุจิรา แอมอญคุณ
บทความวิจัย 2542 (1999) Efficacy of EMLA and Placebo Cream in Reducing Pain During Extra-corporeal Piezoelectric Shock Wave Lithotripsy ธารา ตริตระการ, ประดิษฐ์ สมประกิจ, พิสมร คุ้มพงษ์*, สุชาย สุนทราภา
บทความวิจัย 2542 (1999) เวลาที่น้ำไขสันหลังเทียมไหลผ่านเข็มให้ยาชาทางไขสันหลังชนิดต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไทย ในระดับความดันของน้ำไขสันหลังต่างๆ กัน ฐิติกัญญา ดวงรัตน์*, ประดิษฐ์ สมประกิจ, วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์, สิริรัตน์ รัตนถาวร
บทความวิจัย 2542 (1999) ศึกษาประสิทธิภาพการส่งผ่านความร้อนของผ้าห่มประดิษฐ์เอง เปรียบเทียบกับผ้าห่มมาตรฐานของเครื่องเป่าลมร้อน จิตประภา มานนท์, สุพพัต เพชรรัตน์*, อุบลรัตน์ สันตวัตร
บทความวิจัย 2542 (1999) Intraarticula Bupivacaine and Bupivacaine Plus Morphine for Postoperative Arthroscopic Knee Surgery Analgesia Chaiyaphruk S*, Choomjai S, Hintong gT, Kaokulbutskul U, Padungkiat S
บทความวิจัย 2542 (1999) การศึกษาผลเสริมฤทธิ์ของ Atracurium และ Vecuronium ในทางคลินิก Vasinanukorn M, วิรัตน์ วศินวงศ์*
บทความวิจัย 2542 (1999) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ท่อหายใจด้วยยาระงับความรู้สึก 4% Sevoflurane เปรียบเทียบกับ 8% Sevoflurane โดยไม่ใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อในผู้ป่วยเด็ก Ittichaikulthol W, Sirinan C, ชนินทร์ โพธิ์พิจิตร*, ปรัชญา สระตันติ์, สมศรี เผ่าสวัสดิ์
บทความวิจัย 2542 (1999) A Randomised, Open-label, Parallel Group Study Comparing the Efficacy and Safety of Kapanol Administered Every 12 Hours to 24 Hours in Patients with Moderate to Severe Cancer Pain Leelanuntakit S
บทความวิจัย 2542 (1999) The Effect of Clonidine Premedication and Isoflurane Requirement in Laparoscopic Cholecystectomy Patients สมชาย เวียงธีรวัฒน์, สมปรารถนา คงธรรม, สุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์*, เมธินี วิทยาโรจน์วงศ์
บทความวิจัย 2542 (1999) Intrathecal Morphine for Postoperative Pain Control in Patients Undergoing Transurethral Resection of the Prostate Gland จุรี วัชรสินธุ์, ธนารัตน์ สุรัตนสัญญา, ประภาพรรณ ศรีจินไตย*, พวงงาม ผู้กฤตยาคามี, วีณา กระต่ายทอง
บทความวิจัย 2542 (1999) Prolongation of Bupivacaine Spinal Anesthesia by Oral Clonidine Ittichaikulthol W*, ขวัญใจ เลาวะยานนท์
บทความวิจัย 2542 (1999) การเปรียบเทียบ Hyperbaric และ Isobaric Bupivacaine ทางช่องน้ำไขสันหลัง โดยวิธี Combined Spinal-epidural Technique สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง Amornyotin S*, ชัยพงษ์ เทพชาตรี, ชูศรี พิศลยบุตร, นุชนารถ สกุลพาเจริญ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง