ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) ประสิทธิผลของการขยายลิ้นไมตรัลตีบด้วยการสวนหัวใจผ่านหลอดเลือดดำ : การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มระหว่างบอลลูนชนิดอินุเยกับอุปกรณ์ขยายลิ้นหัวใจแบบโลหะ สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดร่วมกับการระงับปวดด้วยวิธีหยดยาชาทางช่องเอปิดูราลอย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบระหว่าง 0.1 เปอร์เซ็นต์ โรปิวาเคนผสมกับเฟนตานิลและ 0.2 เปอร์เซ็นต์ โรปิวาเคนอย่างเดียวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ
บทความวิจัย 2545 (2002) Vaccinating Thai Adolescents Against Hepatitis A: Is It Cost-Effective? Suphan Soogarun*, Viroj Wiwanitkit
บทความวิจัย 2545 (2002) Costs and Benefits of Different Strategies to Screen for Cervical Cancer in Less-Developed Countries Bin Yi, Jason King, Jeanne S Mandelblatt*, Khunying Kobchitt Limpahayom, Lynne Gaffikin, Patricia Ringers, Paul D Blumenthal, Pisake Lumbiganon, Suwanna Warakamin, William F Lawrence
บทความวิจัย 2545 (2002) Intravaginal 400 microg Misoprostol for Pregnancy Termination in Cases of Blighted Ovum: A Randomized Controlled Trial เอกชัย โควาวิสารัช, Udomsak Sathapanachai
บทความวิจัย 2545 (2002) Cost-benefit Analysis of Hepatitis A Vaccination in Thailand Anchalee Teppakdee, Araya Tangwitoon, Danai Khemasuwan, Jiruth Sriratanaban, Kawin Tangdhanakanond, Nuttanun Suramaethakul, ยง ภู่วรวรรณ*
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยาซาลบูทามอลทางเอ็มดีไอร่วมกับสเปซเซอร์และทางเจ็ทเนบูไลเซอร์ในผู้ป่วยเด็กเล็กที่หายใจมีเสียงหวีด วิภารัตน์ มนุญากร
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) ประสิทธิผลของการให้เฮปารินโมเลกุลต่ำปรับตามน้ำหนักตัวทางหลอดเลือด เปรียบเทียบกับเฮปารินปรับตามน้ำหนักตัวทางหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่มาขยายหลอดเลือด ชัชเวช ศิริคะรินทร์
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) ประสิทธิภาพของกรดไตรคลอโรอะซีติค 50% ในการลดความลึกของรอยแผลเป็นจากสิว ชนิดหลุมเทียบกับกลุ่มควบคุม ดวงกมล ทัศนพงศากุล
บทความวิจัย 2545 (2002) การคำนวณต้นทุนต่อรายของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ์ อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) ผลการลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะของยาโลซาร์แทนและยาอีนาลาพริลในผู้ป่วยโรคไตที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี สัญญลักษณ์ ตอประเสริฐ
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลของการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าต่อการควบคุมลำตัวในเด็กซีพี ชนิด Spastic Diplegia จีรภา จรัสวณิชพงศ์
บทความวิจัย 2545 (2002) การศึกษา Double Blinded, Randomized Controlled Trial เปรียบเทียบความสามารถ ในการหล่อลื่นขณะตรวจภายในระหว่างการใช้ K-Y gel และ Aloe vera gel กนก สีจร, ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, พงษ์ ปทุมนากุล, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร*, วิจิตร เกิดผล, เกรียงไกร โพธานันท์
บทความวิจัย 2545 (2002) Trans upper tarsal conjunctival anesthesia for upper lid blepharoplasty (Compare ot transcutaneous anesthesia) ศิลา ทองไล้
บทความวิจัย 2545 (2002) วิธีวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยต้อกระจกในภูมิภาค ฉวีวรรณ เย็นจิตร, ชูเสกข์ ศรไพศาล*, วัฒนีย์ เย็นจิตร, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
บทความวิจัย 2545 (2002) คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของเด็กโรคหอบหืด Pornsri Sriussadaporn*, Srisomboon Musiksukont, สมพร สุนทราภา, สมหญิง โควศวนนท์
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการทางร่างกายหรือความเคลื่อนไหวที่ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร WANAPORN RATANAPHAN
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด อรนุช อิฐรัตน์*, อรนุช แซ่ลี้
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) QUALITY OF LIFE OF THE LUNG CANCER PATIENTS IN THREE HOSPITALS IN BANGKOK,THAILAND. Cheng Xiaolin
บทความวิจัย 2545 (2002) The Use of Intranasal Thiamphenicol Glycinate Acetylcysteinate in the Treatment of Chronic Rhinosinusitis Aksorn Asseanasen, Chaweewan Bunnag, ปารยะ อาศนะเสน*, Perapun Jareoncharsri, Vathana Thitadilok
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง