ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2541 (1998) การประเมินผลทางคลินิกของยาสีฟันสมุนไพร ในการรักษาอาหารเสียวฟัน ชลธิชา อมรฉัตร*, วรานันท์ บัวจีบ, วันดี กฤษณพันธ์, สังวาล นาคี, สุนีย์ ศรีอ่อนรอด
บทความวิจัย 2541 (1998) ประสิทธิภาพของยา Ethyl Loflazepate ในการรักษา ผู้ป่วยโรคแพนิค ศิริรัตน์ สุขวัลย์
บทความวิจัย 2541 (1998) การศึกษาคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านม และได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด รัชนีพร คนชุม, สมจิตร์ หร่องบุตรศรี, อุบล จ๋วงพานิช*
บทความวิจัย 2541 (1998) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทารกแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลืองโดยการให้แสงบำบัดกับการไม่ให้แสงบำบัดในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. สายสวาท ธีระวุฒิ, สุธารี เนินลพ, นภาพร จิระพงษา
บทความวิจัย 2541 (1998) การศึกษาเปรียบเทียบผลและความปลอดภัยสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจระหว่าง Cisatracurium กับ Vecuronium ปว๊ณา บุญบูรพงศ์, มุฑิตา ชลวิสุทธิ, อรุณี รักชาติ, อัญชลี เตชะนิเวศน์, เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์*
บทความวิจัย 2541 (1998) A Comparison of 29 Gauge Quincks and 27 Gauge Whitacre Needles for Spinal Anesthesia in Patients Under 45 Years Sornnil A, จอมใจ วิจิตรานนท์*, พวงงาม ผู้กฤตยาคามี, วาวเดือน สิทธิชัยเกษม, เพชรเอง สุรนัคครินทร์
บทความวิจัย 2541 (1998) Comparison of 3 Doses Bupivacaine in Continous Thoracic Epidural Infusion for Postoperative Pain Relief Following Thoracotomy and Upper Abdominal Surgery สมลักษณ์ จารุลักษณานันท์, สิริประภา สิงหปรีชา, อรุณี รักชาติ, เกษชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ*
บทความวิจัย 2541 (1998) Combined Epidural Morphine and General Anesthesia in Lumbar Laminectomy : Evaluation of Postoperative Pain Relief Wongpunkamol S, นัยนา ประดิษฐ์วรคุณ, วารุณี วิเศษสิงห์*
บทความวิจัย 2540 (1997) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคในเสมหะด้วยระบบยาระยะสั้น 4 และ 6 เดือน ดารณี วิริยกิจจา, ลออ สงวนวิทย์, ศรีประพา เนตรนิยม*
บทความวิจัย 2540 (1997) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จันทรา ธีระสมบูรณ์
บทความวิจัย 2540 (1997) Costs and Benefits of Improving Tuberculosis Control: The Case of Thailand Holger Sawert*, Mario C. Raviglione, Pasakorn Akarasewi, Paul P. Nunn, สุคนธา คงศีล, Vallop Payanandana
บทความวิจัย 2540 (1997) Cost Benefit Analysis of Japanese Encephalitis Vaccination Progaram in Thailand Suntharee Rojanasuphot, Taweesap Siraprapasiri*, วิทยา สวัสดิวุฒิพงษ์
บทความวิจัย 2540 (1997) ผลของกิจกรรมดนตรีที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อของนักเรียนที่มีความบพร่องทางสติปัญญาระดับปฐมวัย นิรมัย คุ้มรักษา
บทความวิจัย 2540 (1997) การประเมินประสิทธิภาพของแปรงสีฟัน 2 ชนิดในการกำจัดคราบจุลินทรีย์ เทอดพงษ์ ตรีรัตน์, เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์
บทความวิจัย 2540 (1997) A comparative study of the efficacy of spiramycin versus amoxycillin in the treatment of adult acute upper respiratory tract infections Apichai Vitavasiri, Chaweewan Bunnag*, Perapun Jareoncharsri, Pornchulee Supatchaipisit, Siriporn Voraprayoon, Supornchai Kongpatanakul
บทความวิจัย 2540 (1997) A Comparative Study of Modern Treatment for Community Acquired Urinary Tract Infections : Ceftibuten Once Daily Versus Co-amoxiclav Thrice Daily Ronal H.H. Neiwan
วิทยานิพนธ์ 2540 (1997) ต้นทุน-ประสิทธิผลของยาริสเพอริโดนและฮาโลเพอริดอลในการรักษาโรคจิตเภทเรื้อรัง ณัฏฐิญา ค้าผล
วิทยานิพนธ์ 2540 (1997) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี แสวง วัชระธนกิจ
บทความวิจัย 2540 (1997) Vital Capacity Inhalation of Sevoflurane with Nitrous Oxide: Comparison with Propofol and Thiopental Infusion Adults จิรวรรณ บุญบรรจง
บทความวิจัย 2539 (1996) Rate of Urinary Tract Infection in Self-Catheterization Compared to Nurse-Catheterization for Bladder Training in Patients with Spinal Cord Lesion Chobcheun R, Hanpanich K, Manimmanakorn N, Tamnanthong N*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง