ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2539 (1996) การศึกษาผลของยาคลอเฟนิรามีน 2 มิลลิกรัมและยาเทอเฟนาดีน 60 มิลลิกรัมต่อระบบประสาทส่วนกลางที่ระดับน้ำทะเล และความสูง 10,000 ฟุต โชคชัย ขวัญพิชิต, ธีระภาพ เสนะวงษ์, ประจิตต์ ประจักษ์จิตต์, ดุสิต สุจิธารัตน์
บทความวิจัย 2539 (1996) การศึกษาเปรียบเทียบอาการปวดของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิล ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา sucralfate กับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา sucralfate ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จารุวรรณ ตรียะวรางพันธ์, ศักดา สุจริตธรรม, สุภาพร ธนะเกียรติวารี
บทความวิจัย 2539 (1996) ผลของการฉีดยาลิโดเคน เพื่อลดความเจ็บปวดในการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดำเพื่อให้สารน้ำ บังอร ศรีแจ่ม
บทความวิจัย 2538 (1995) การใช้ลูกอมสมุนไพรในการเลิกสูบบุหรี่ กัลยาณี ตันศฤงฆาร*, นิกร ดุสิตสิน, ปิยลัมพร หะวานนท์, เขมิกา ยามะรัต, ไพลิน ศรีสุขโข
บทความวิจัย 2538 (1995) Cost-benefit Analysis of Laparoscopic Adnexectomy H. Tintara*, R. Leetanaporn
วิทยานิพนธ์ 2538 (1995) การประเมินค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของผู้ถือบัตรสุขภาพในอำเภอสันป่าตองและแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สุรชัย อุตมอ่าง
บทความวิจัย 2538 (1995) Patient-controlled analgesia: การศึกษาต้นทุนต่อประสิทธิผลเปรียบเทียบวิธีระงับปวดหลังการผ่าตัด 3 วิธีในผู้ป่วยไทย วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์, จริยา เลศอรรฆยมณ๊, สุทธิผล อุดมพันธรัก
วิทยานิพนธ์ 2537 (1994) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ ของการจัดให้มีบริการทันตสาธารณสุขในสถานีอนามัย นงลักษณ์ จิรชัยโศภิต
วิทยานิพนธ์ 2537 (1994) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการใช้ยา Zidovudine ในผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ อุทัย ม่วงศรีเมืองดี
บทความวิจัย 2537 (1994) Review APLD in Ramathibodi Hospital: Result and Renefit สุวัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์, ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต
บทความวิจัย 2537 (1994) ประสิทธิภาพของยาอัลเบนดาโซลในการรักษาโรคพยาธิสตรองจิลอยดิเอสิส จีรวรรณ ศรีเพียงจันทร์, ทิพภาพร รงค์รุ่งเรือง*, วิรัช จั่นหนู, สมคิด แก้วมณี
วิทยานิพนธ์ 2537 (1994) The cost-utility analysis of some Thai public health programmes Somchai Suksiriserekul
วิทยานิพนธ์ 2536 (1993) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการตรวจเอชไอวี แอนติเจนร่วมกับการตรวจเอชไอวี แอนติบอดีย์ เปรียบเทียบกับการตรวจเอชไอวี แอนติบอดีย์แต่เพียงอย่างเดียวของโลหิตบริจาคที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จินดา ตั้งรวมทรัพย์
บทความวิจัย 2536 (1993) The effect of low concentration sevoflurane on the duration of vecuronium A. Phongchiewboon, C. Nisoong, T. Nipitsukarn, W. Churnchongkolkul, W. Lapisatepun*, Y. Arasaki, Y. Punjasawadwong
บทความวิจัย 2536 (1993) Cost-Effectiveness Analysis of Three Short-Course Antitubercurosis Programmes Compared with a Standard Regimen in Thailand Anucha Jittinandana, Bundid Hunhaswasdikul, Nipon Udomrati, Pirom Kamolratanakul*, Somsak Akksilp, Virot Tiangcharoensathien
วิทยานิพนธ์ 2536 (1993) การศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผลของการบำบัดรักษาไข้มาลาเรียในสถานีอนามัย ฉวีวรรณ ทิมา
บทความวิจัย 2536 (1993) ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของยาต้านโรคจิตในการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา วิวัฒน์ ยถาภูธานนท์
บทความวิจัย 2536 (1993) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะส่วนบนโดยวิธีผ่าตัดและวิธีสลายนิ่ว ชญาดา ศิริภิรมย์
วิทยานิพนธ์ 2535 (1992) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของแผนงานขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2520-2532 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
วิทยานิพนธ์ 2535 (1992) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของการรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะส่วนบนโดยวิธีผ่าตัดและวิธีสลายนิ่ว ชญาดา ศิริภิรมย์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง