บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2564 (2021) การสกัดกั้นเส้นประสาทในช่องแอดดักเตอร์ด้วยการฉีดยาชาเพียงครั้งเดียว โดยใช้คลื่นความถี่สูงนำทางร่วมกับการใส่ยามอร์ฟีนในช่องไขสันหลัง สำหรับการระงับปวดหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โสภิต เหล่าชัย*, เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์, อุทัยวรรณ หาญอยู่, จตุพร บุญยึด, ศักดิ์ศรัณย์ ล้ำเลิศ
2564 (2021) Analgesic Efficacy of Perineural Dexmedetomidine with Bupivacaine in Adductor Canal Block for Post Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial Vachira Udompornmongkul*, ปิ่น ศรีประจิตติชัย, Nichanart Singrueang, Ponlawat Prangsri
2564 (2021) การศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมยาชาที่ต่างกันในการสกัดกั้นแขนงเส้นประสาทบริเวณรักแร้โดยใช้เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง กัญชณา วิเศษการ
2564 (2021) การเปรียบเทียบค่าระดับออกซิเจนในเลือดระหว่างการตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจ ในเครื่องดมยาสลบแบบ Dynamic compliance directed positive end expiratory pressure (PEEP) เปรียบเทียบกับการตั้งค่าแบบ Conventional PEEP ในขณะที่ ผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย พงษ์ศักดิ์ นิติการุญ*, ภูริลักษณ์ รัตนวิจารณ์
2564 (2021) Comparing the Efficacy of Thoracic Paravertebral Block and Diclofenac to Reduce Postoperative Pain in Patients undergoing Unilateral Mastectomy: A Prospective Randomized Controlled Trial Apinya Kittiponghansa, Chakhip Suttinarakorn*, Wiwanrach Yinghoonphon, Pathawat Plengpanich, วิลาวัลย์ สมดี, Amornsiri Kotesombut
2564 (2021) Comparing the Efficacy of Thoracic Paravertebral Block and Diclofenac to Reduce Postoperative Pain in Patients undergoing Unilateral Mastectomy: A Prospective Randomized Controlled Trial สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ*, Vorrachai Sae-phua, กรกมล ยุวพัฒนวงศ์, ลาวัณย์ ตู้จินดา, Tharinan Tangworanigoonkit, Chayanee Srira
2564 (2021) Effects of the Self-Ischemic Compression by a T-shaped Wood Stick in Participants with Upper Trapezius Myofascial Trigger Point: A Randomized Controlled Trial Chutima Teerasombut, Kingkeaw Pajareya*, Napatpaphan Kanjanapanang, Rungsima Yamthed, Suratchada Wishutanon
2564 (2021) Long Term Effects of 5-Hz rTMS over M1 Cortex in Spastic Cerebral Palsy: A Pilot Randomized Controlled Trial Atchara Boonmeeprakob, Somrot Phonglamai, Suttipong Tipchatyotin*
2564 (2021) A Comparison of Gait Analysis and Amputee Satisfaction and Acceptability between the CU Polycentric Knee Unit and the Four-Bar Linkage Knee Unit in Transfemoral Amputees: A Pilot Randomized Crossover Study Sirinda Thawanapong, Timporn Vitoonpong, Pattarapol Yotnuengnit*
2564 (2021) การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี เนตรนภา กาบมณี*, สิริลักษณ์ อุ๋ยเจริญ, ปานเพชร สกุลคู
2564 (2021) การให้ยา glycopyrrolate เพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำจากการระงับความรู้สึกโดยวิธีการฉีดยาชาเข้าทางช่องไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งกำหนดให้มารับการผ่าตัดคลอด สุกานดา เจนจรัตน์*, ปิยศักดิ์ วิทยาบูรณานนท์, วรรณา เกษมพงษ์ทองดี
2564 (2021) ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสมาธิบำบัดต่ออาการหายใจลำบากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความวิตกกังวลของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อรสา ปิ่นแก้ว, วารี กังใจ*, สหัทยา รัตนจรณะ
2564 (2021) คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พิชชุดา วิทวัสสำราญกุล
2564 (2021) การใช้ผ้าห่มฉุกเฉินเพื่อช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะหนาวสั่นหลังการผ่าตัด ปิยมาน งามเจริญรุจี
2564 (2021) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการร่วมรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย โรงพยาบาลนครปฐม ดารารัตน์ รัตนรักษ์*, รจิรา เข็มเพชร, อุษณีย์ พูลวิวัฒน์กูล, สิรีธร นิมิตวิไล, อรอนงค์ เหล่าตระกูล
2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนอรรถประโยชน์ และต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟด้วยยาต้านไทรอยด์และสารกัมมันตรังสีไอโอดีน พิศาล ชุ่มชื่น*, วลีรัตน์ วงษ์เกษม, ฉัตราภรณ์ ุ่ชุ่มจิต
2564 (2021) ต้นทุนบริการและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนบริการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ณ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปิยนุช บัตรสูงเนิน
2564 (2021) ผลของการฝึกหายใจแบบหายใจเข้าสูงสุดและคงค้างและการเป่าลูกโป่งที่มีต่อสมรรถภาพปอดในเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคหืด กฤษณา บุญล้ำ, สุวิมล โรจนาวี, สุพิชญา พจน์สุภาพ, ยิหวา สุขสวัสดิ์, วรรณพร ทองตะโก*
2564 (2021) Methylprednisolone Acetate Versus Dexamethasone Injection for Trigger Finger: A Double-blind Randomized Controlled Trial Porames Suwanno, Chaiwat Chuaychoosakoon*
2564 (2021) ผลของการนวดไทยต่อการเริ่มต้นเจ็บครรภ์คลอดและระยะที่หนึ่งของการคลอด: การทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม อัจฉรา ชัยชาญ, ศศิธร พุมดวง*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง