บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2562 (2019) ต้นทุนประสิทธิผลยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เทียบกับสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม นริศรา จริตงาม*, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
2562 (2019) การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อขนาดต่ำเพื่อช่วยการใส่หน้ากากครอบ กล่องเสียงเพื่อระงับความรู้สึกในผู้ป่วยสูงอายุที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กานดา เหง้าเกษ
2562 (2019) Postoperative Analgesic Effect of Intrathecal Dexmedetomidine Compared to Morphine in Bupivacaine Spinal Block W Wasinwong*, M Sae-tang, P Rujirojindakul, M Oofuwong, N Dilokrattanaphichit, B Thongtip
2562 (2019) Economic Evaluation of Drug Treatment for Fracture Prevention in Thai Postmenopausal Women with Osteoporosis without Fracture History S Chokchalermwong, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย*, ณัฏฐิญา ค้าผล, วันธณี วิรุฬห์พานิช, บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
2562 (2019) การศึกษานำร่องประสิทธิผลของยาปราบชมพูทวีปและคุณภาพชีวิตในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ศุภสุดา เลี้ยงพานิช, อรุณพร อิฐรัตน์*, ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง, ณิชมน มุขสมบัติ
2562 (2019) "เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องและการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน " มัณฑนา เพชรคำ, ลาวัณย์ เพชรคำ, สาคร อินโท่โล่*
2562 (2019) การประเมินอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นุชจริน ยินดี*, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
2562 (2019) การศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแคปซูลประสะไพลสกัดในการบรรเทาอาการปวดแบบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ พีรยา ศรีผ่อง, มธุรดา วิสัย, ราตรี สว่างจิตร*, สมศักดิ์ นวลแก้ว
2562 (2019) การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสามัญ Tamsulosin เทียบกับยาต้นแบบ เพื่อใช้รักษาอาการผิดปกติของระบบทางเดิน ปัสสาวะส่วนล่างที่เกิดจากโรคต่อมลูกหมากโต นันทวัฒน์ ศิริธานันท์*, ทศพล ศศิวงศ์ภักดี, ศศิธร มามีชัย, วีรพัชร พานทอง, วาสนา สุขคุ้ม
2562 (2019) การระงับปวดหลังการบริหาร Nefopam 1 หรือ 2 ครั้งสำหรับการผ่าตัดไส้ติ่ง: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ผกาพร ชมภูใบ*, พิชญาพร ใจบุญ, เพชรรัตน์ เตโชฬาร
2562 (2019) ประสิทธิผลของโปรแกรมศิลปะบําบัดต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังในสังคมเมือง: ชมรมผู้สูงอายุ ญาดารัตน์ บาลจ่าย*, แสงอุษณีษ์ นวะมะรัตน, พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, สิริรัก สินอุดมผล, สุดคะนึง ดารานิษร
2562 (2019) ประสิทธิภาพของ Short acting beta2-agonist เปรียบเทียบกับ Ipratropium bromide combined with nonselective beta2 agonist ในการรักษาโรคหืดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรงพยาบาล ณหทัย ศรีวัฒนวงศ์*, พีรอาจ ศักดิ์สิทธิวัฒนะ, นันทนา ศิริพิพัฒนมงคล
2562 (2019) Economic Evaluation of Ready-to-use Injectable Medications by Pharmacy Department Compared with the Traditional System of Individual Preparation by Nurse Prapaporn Noparatayaporn, Tanita Thaweethamcharoen*, Apirom Laocharoenkeat, Panitta Narkchuay, Anchalika Klinniyom, เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ, Khemchat Wangtawesap, ศิริพร ปิติมานะอารี, Darin Sakiyalak
2562 (2019) ต้นทุนฐานกิจกรรมตามระยะเวลาของบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิสำหรับการเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่ ธันธิชา โต๊ะทอง, ธมนพรหม ไตรจุฑากาญจน์, สุกฤษฎิ์ แสวงผล, อภิชาติ จันทนิสร์, ธนะวิชช์ ปานน้อย*
2562 (2019) ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม สิญาภรณ์ วงศ์คร้าย, ขวัญจิตร ด่านวิไล, ธีรพล ทิพย์พยอม*
2562 (2019) ผลของการดูแลที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง อมรรัตน์ ปะติเก*, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป, ศิรินาถ ตงศิริ
2562 (2019) ความพึงพอใจและความสวยงามของแผลผ่าตัดทำหมันระหว่างการลงแผลในสะดือ และใต้สะดือ: การศึกษาแบบสุ่ม วัชรินทร์ เฉิดฉิ้ม*, ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล, ชยันตร์ธร ปทุมมานนท์
2562 (2019) การศึกษาประสิทธิภาพของการให้ฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดสังเคราะห์ ทางกระแสเลือดก่อนการผ่าตัดต่อการสูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดและอัตราการรับเลือด หลังการผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการรักษากระดูกสะโพกหักด้วยการผ่าตัด ชวรัฐ จรุงวิทยากร, ปพน สง่าสูงส่ง*, กิจชัย ลักษมีอนุโณทัย, นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์, นรเทพ กุลโชติ, ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร, ศศิวิมล รัตนศิริ, สุภร จันท์จารุณี, ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, พงศธร ฉันท์พลากร
2562 (2019) Effect of Closed Suction Drainage Tube Length after Total Knee Arthroplasty: A Double-Blind, Randomized Controlled Trial K Piyakunmala*, T Sangkomkamhang
2562 (2019) ประสิทธิผลของการฝังเข็ม ร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์ ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย*, เรณู ภาวะดี, วัชราวรรณ เพชรมหาศาล
ปี ชื่อ ผู้แต่ง