บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2561 (2018) ผลลัพธ์ของการใช้อุปกรณ์ดึงหัวนมในระยะฝากครรภ์ของมารดาที่มีหัวนมสั้น นงเยาว์ ใบยา, สุขวดี เกษสุวรรณ, สุชาสินี ธนะ, ภาวิน พัวพรพงษ์*
2561 (2018) ประสิทธิภาพของดนตรีบำบัดในการบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดจากแผลฝีเย็บช่วงหลังคลอดทันที: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ่รวิตา ชัยชนะลาภ, วิภาดา เหล่าสุขสถิตย์, กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์, ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์*
2561 (2018) ประสิทธิภาพของยาอะเซตามิโนเฟน/ทรามาดอลเหน็บทางทวารหนักเพื่อลดอาการปวดแผลฝีเย็บในมารดาที่คลอดปกติทางช่องคลอด โดยวิธีการแบบสุ่มและมีการควบคุม ณัฐวดี ภัทรสิริวงศ์, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า*, อธิตา จันทเสนานนท์, สุภาเพ็ญ เลิศวุฒิวิวัฒน์, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
2561 (2018) ผลของยาชาชนิดพ่นลิโดเคนในการบรรเทาความเจ็บปวดขณะทำการเก็บเยื่อบุโพรงมดลูก: การศึกษาแบบสุ่ม มณีนุช ศรีผา, ชื่นกมล ชรากร, นวนลล์ เล็กสกุล*, อาบอรุณ เลิศขจรสุข
2561 (2018) การใช้ยา misoprostol อมใต้ลิ้นกับยาหลอกในผู้ป่วยที่มีผลตรวจกล้องส่องขยายทางช่องคลอดเป็น unsatisfactory ศศิธร วงศ์อาจ*, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา, สุกานดา มหาวีรวัฒน์
2561 (2018) ผลของการบำบัดด้วยแสงจ้าต่อการนอนหลับของผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัด ศิริมาศ โพธาราเจริญ*, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย, ธวัชชัย เตชัสอนันต์, ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี
2561 (2018) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่ออาการชา และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด เพลินพิศ ธรรมนิภา, นันทนา ธนาโนวรรณ*, รพีพรรณ อุปการ, บุญเลิศ วิริยะภาค
2561 (2018) โมเดลการทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอหลังได้รับรังสีรักษา มณฑิรา คำห่อ, นภาพร วาณิชย์กุล*, สุพร สุนัยดุษฎีกุล, กุลธร เทพมงคล
2561 (2018) ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรคปอดของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี นิสารัตน์ คำด้วง*, ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ
2561 (2018) คุณภาพชีวิตและค่าอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกไต ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช*, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, สุรัชดา ธนโสภณ, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป, อมฤต สุวัฒนศิลป์, ธนชัย พนาวุฒิ, ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
2561 (2018) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของหญ้าดอกขาวชนิดเม็ดอมในการเลิกบุหรี่ในผู้ที่ติดนิโคตินระดับต่าและปานกลาง สุธาสินี ศรีสร้อย, สุณี เลิศสินอุดม*, จริงใจ อารีมิตร, Nadthatida Hansuri, อัจฉรา นาสถิตย์, นิรัชรา ถวิลกาล, สินีนาถ พรานบุญ, บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2561 (2018) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาปฎิชีวนะอะซิโทรมัยซิน ขนาดต่ำและขนาดสูงในการรักษาสิวอักเสบระดับรุนแรงปานกลาง พลอยทราย รัตนเขมากร*, ญาณิน นกเทศ, พลอยชมพู ศรีสุวรรณวัฒนา, ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช
2561 (2018) การศึกษาเปรียบเทียบผลของน้ำยาบ้วนปากสามสูตรของโรงพยาบาลจังหวัดน่านต่อการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผ้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ปนัฐดา กันทาเศษ*, ยุทธพงศ์ สุวรรณพงศ์, เยาวเรศรัศ เขื่อนจันธนลาภ, วิภารัตน์ ผิวอ่อน, สุรชัย โกติรัมย์
2561 (2018) ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามหลักการจัดกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกเพื่อการจ่ายเงินที่โรงพยาบาลบางบัวทอง กิตติยา ชูโชติ*, นิลวรรณ อยู่ภักดี
2561 (2018) การเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกับระบบการจ่ายเงินคืนแบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (ดีอาร์จี) และผลลัพธ์จากการรักษาด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายพลาสมาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ศิริเกษม ศิริลักษณ์*, ภัทรวีร์ ดามี
2561 (2018) ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบผสมผสานของไทย ด้วยฤาษีดัดตนต่อความดันโลหิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กนิษฐ์ โง้วศิริ*, เปรมวดี คฤหเดช, กันยา นภาพงษ์
2561 (2018) ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจแบบกลุ่มต่อระดับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด บุญตา วิทิตศิริ, พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์*, นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, เพิ่มสุข เอื้ออารี, กรกกาญจน์ กอบกิจสุมงคล, ศิริพร แสงมณี
2561 (2018) Health utilities of patients with multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorders in Thailand สสิธร ศิริโท, มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์, Chalakorn Chanatittarat, Pagamas Pasogpakdee, Metha Apiwattanakul, นาราพร ประยูรวิวัฒน์, Siwaporn Chankrachang, อาทร ริ่วไพบูลย์, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว*
2561 (2018) ประสิทธิผลของการใช้ซอฟต์แวร์กระตุ้นการกะพริบตาในผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีอาการตาแห้ง ปณตศม เง่ายุธาการ*, ปนดา เตชทรัพย์อมร, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, กัลยารัตน์ กองปัญญา, จารุวรรณ มีเพียร, ภัทรียา เสรีสันติวงศ์, ศศิธร ฉิมบรรเทิง
2561 (2018) Effect of EMG Biofeedback to Improve Hand Function in Children with Cerebral Palsy: A Randomized Controlled Trial Rattana Rattanatharn
ปี ชื่อ ผู้แต่ง