บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2563 (2020) การศึกษาผลการระงับปวดภายหลังผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธี TAP block โดยอัลตราซาวด์ จันทิรา แฟงแย้ม, ฐิติรัตน์ อยู่ยั่งยืน, ไพศาล สหเมธาพัฒน์*
2563 (2020) ผลการบริโภคนมอัลมอนด์สกัดเย็นต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผู้มีน้ำหนักเกินและอ้วน ฉัตรภา หัตถโกศล*, มนีรัตน์ เตชะวิเชียร, ญาณิศา ทับเจริญ, สุวิมล ทรัพย์วโรบล, เนตรนภา อุ่นที, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า
2563 (2020) ผลการลดน้ำหนักและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ลดน้ำหนักด้วยธรรมศาสตร์โปรแกรม ุรุ่งรัตน์ จิตวโรภาส*, วิไล อยู่คง, ตรีทิพย์ เวชชสัสถ์, เบญจพรรณ บุรวัฒน์, จุฑามาศ ทองลิ่ม, กัลยาณี ชาวนา, นาฏยา รักไทย, นฤทธิ์ เซ็นน้อย, นารถวดี ภูมิภาค, สุธีรา สังข์ศิริ, กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์, ทิพาพร ธาระวานิช
2563 (2020) ผลของฟลูออไรด์วานร์นิชร่วมกับไซลิทอลเคลือบแคลเซียมฟอสเฟตเปรียบเทียบกับฟลูออไรด์ วาร์นิช ในการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยติดตามผลเป็น เวลา 6 เดือน: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม สุจิตรา สุนทรปกรณ์กิจ*, วรานุช ปิติพัฒน์, ธิดารัตน์ อังวราวงศ์, อรอุมา อังวราวงศ์
2563 (2020) การเปรียบเทียบผลข้างเคียงผิวหนังอักเสบระยะเฉียบพลันจากการฉายรังสี แบบสั้น (hypofractionated radiotherapy) กับการฉายรังสีแบบปกติ (conventional radiotherapy) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการผ่าตัดเต้านมทั้งเต้า สวนีย์ นิรันดร์ศิริผล
2563 (2020) ประสิทธิภาพยาเอสโตรเจนครีมที่ผลิตขึ้นเองในการรักษาภาวะช่องคลอดแห้ง ในสตรีวัยหมดระดู การทดลองแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองทาง ฟองฝน ผลจันทร์*, สนธยา พิริยะกิจไพบูลย์, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ
2563 (2020) Comparison of the Efficacy of Topical 0.2% Loteprednol Etabonate and Topical 0.1% Dexamethasone in Impending Recurrent Pterygium Wannisa Suphachearabhan*, วิมลวรรณ ตั้งประกาศิต, Thanapat Rakpanichmanee
2563 (2020) Randomized, controlled trial testing the effectiveness and safety of 2.5% and 5% benzoyl peroxide for the treatment of pitted keratolysis จรัสศรี ฬียาพรรณ, Pichaya Limphoka, Rungsima Kiratiwongwan, Punyawee Ongsri, สุมนัส บุณยะรัตเวช*
2563 (2020) Four-weeks daily intake of oral collagen hydrolysate results in improved skin elasticity, especially in sun-exposed areas: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial Wich Sangsuwan, Pravit Asawanonda*
2563 (2020) คุณภาพชีวิตและความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก และได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ในโรงพยาบาลอรัญประเทศ ศุภกฤษฎิ์ กิจภากรณ์
2563 (2020) ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกต่อดัชนีมวลกายและเส้นรอบวงเอวในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ลัชชี ชัชวรัตน์*, ดวงฤดี ลาศุขะ, ทศพร คำผลศิริ
2563 (2020) ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเองต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้มีภาวะหัวใจล้มเหลว นลินี นิยมไทย, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ*, สุมลชาติ ดวงบุบผา
2563 (2020) การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของการคัดกรองมะเร็งหลอดอาหารในผู้ป่วยมะเร็งคอหอยส่วนล่างด้วย วิธี transnasal esophagoscopy เปรียบเทียบกับ rigid esophagoscopy เอกภพ แสงอริยวนิช*, ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี, อรุณี ไทยะกุล
2563 (2020) ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอโดยเทคนิคการฉายรังสีแบบแปรความเข้มและการฉายรังสีแปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบหมุนในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สุรินทร์ อวดร่าง*, วิราศิณี เฉลิมชวลิต, สุรัฐญา ศิริอาชากุล, ยุพา ศรัณยูเศรษฐ์, พิมพ์จัน ปิ่นสุนทร, อิทธิฤทธิ์ คำฟอง
2563 (2020) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลในกลุ่มยาขัดขวางการจับตัวรับแอนจิโอเทนซินทีโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง วีณา พร้อมประเสริฐ
2563 (2020) ยา Levobupivacaine ความเข้มข้นต่ำสำหรับการใส่สายระงับความรู้สึกที่เส้นประสาท Femoral ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าร่วมกับมอร์ฟีน 0.1 มิลลิกรัม ทางไขสันหลัง มาร์วิน เทพโสพรรณ*, กรกมล ยุวพัฒนวงศ์, ดนิตา วีระเจริญกุล
2563 (2020) การเปรียบเทียบยา 0.05% ออกซีเมทาโซลีนทางจมูก กับยา 3% อีฟีดรีนทางจมูกเพื่อลดอาการคัดจมูก: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง นริศ เจียรบรรจงกิจ, เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล*, ธนวิทย์ ิอินทรารักษ์
2563 (2020) Depression and Quality of Life in Spinal Cord Injury Patients Living in the Community After Hospital Discharge ชลเวช ชวศิริ, Nopchanok Sukprasert, Srinual Chavasiri*
2563 (2020) ผลกระทบของสภาวะทันตสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มารับบริการทันตกรรมที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พรทิพย์ ศุกรเวทย์ศิริ
2563 (2020) ประสิทธิผลของ Benzydamine Hydrochloride Spray บนหน้ากากครอบกล่องเสียงที่อยู่บริเวณเหนือสายเสียงช่วยลดอาการเจ็บคอ หลังจากให้การระงับความรู้สึกแบบดมยาสลบ:การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ณัฐณิชา ทองทวีภรณ์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง