บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2544 (2001) เปรียบเทียบการรักษาโรคแผลเปื่อยในช่องปาก (แผลร้อนใน) โดยใช้สมุนไพรขมิ้นชันผสมในออร่าเบส กับการใช้ออร่าเบสเป็นกลุ่มควบคุม (การวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 3) Bunthid Kitchanapanich, Chaweewan Prucksunand*, Korakotch Prucksunand, Suwat Wimolwattanapun
2544 (2001) การเปรียบเทียบยาไมโสพรอสตอลรับประทานและยาไดโนโพรสโตนเหน็บช่องคลอดในการชักนำการคลอด สาธิต ปิงสุทธิวงศ์
2544 (2001) ผลการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยภายภาพบำบัดร่วมกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เพียงอย่างเดียว ประจวบ มงคลศิริ
2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2542 อรวรรณ นิ่มอนุสสรณ์กุล, สรวิชญ์ เชิญผึ้ง, วิไลพรรณ ศรีตระกูล, สะอาด สุขโพธิ์เพชร*
2544 (2001) A Randomized, Open-Label, Comparative Trial of Zidovudine Plus Lamivudine Versus Zidovudine Plus Lamivudine Plus Didanosine in Antiretroviral-Naive HIV-1-Infected Thai Patients Chaiwat Ungsedhapand*, Eugene D. Kroon, Surapol Suwanagool, Kiat Ruxrungtham, Nongluk Yimsuan, Areerat Sonjai, Sasiwimol Ubolyam, Supranee Buranapraditkun, Surapee Tiangrim, Nadine Pakker, Chaiyos Kunanusont, Joep M. Lange, David A. Cooper, Praphan Phanuphak
2544 (2001) Cost-Effectiveness of Using Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors to Slow Nephropathy in Normotensive Patients with Diabetes Type II and Microalbuminuria Kitima Yathavong, Oranee Tangphao, Pirom Kamolratanakul, Siripen Supakankunti, เทพ หิมะทองคำ, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง, สมชาย เอี่ยมอ่อง*
2544 (2001) Cost-Effectiveness and Sustainability of Lambdacyhalothrin Treated Mosquito Net in Comparison to DDT Spraying for Malaria Control in Western Thailand Chusak Prasittisuk, Kaemthong Indaratna, Malinee Prasittisuk, Pirom Kamolratanakul*, Piyarat Butraporn
2544 (2001) ผลของยาเดลาพริลและยาแมลนิดิฟินต่อระดับอัลบูมินในปัสสาวะและการทำงานของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไมโครอัลบูมินยูเรียและความดันโลหิตปกติ P. , Phongwiratchai , S. , Serirat , ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์, ภัทราพร ก้อนทอง, สุกัญญา พงศ์วิรัตน์ไชย
2544 (2001) การเปรียบเทียบการตรวจพบเซลล์ปากมดลูกส่วนในของสตรีวัยหมดระดู โดยใช้ไม้ปาดร่วมกับไม้พันสำลีกับการใช้ไม้ปาดอย่างเดียว วรรณพร ตังคนิวาส, สธน บุญลิขิต*, อากาศ พัฒนเรืองไล
2544 (2001) Choice Operation for the Prevention of Recurrent Esophageal Varices Bleeding: A Decision Amalysis (Excluding Liver Tramsplantaion and Tips) Ongart Lertkajornsin, Panuwat Lertsithichai
2544 (2001) ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยนอกภายหลังการส่องกล้องทางนรีเวชกรรม โดยการให้ยาสลบไทโอเพนธัล - ไนตรัสออกไซด์ เปรียบเทียบกับโปรโปฟอล - ไนตรัสออกไซด์ และเทคนิคการให้ยาสลบทางหลอดเลือดดำโดยใช้โปรโปฟอล Paramee Thongsuksai, ละเอียด นะหีม, ลักษมี ชาญเวฃชช์, สิริกุล กิจศิริกุล
2544 (2001) การสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้ให้บริการทางเพศเชิงจิตพิสัย พยนต์ หาญผดุงกิจ*, อัญชลี ตริตระการ
2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยชาวไทย, การศึกษา ณ โรงพยาบาลจุฬ่าลงกรณ์ Viroj Wiwanitkit, ชัยพร บุญเฉลิมวิเชียร, นารา ผริตโภคี*
2544 (2001) WHO antenatal care randomised trial for the evaluation of a new model of routine antenatal care Alain Pinol, Allan Donner, Ana Langer, Gilda Piaggio, Guillermo Carroli, Gustavo Nigenda, Guy Hutton, Hassan Ba’aqeel, Heinz Berendes, José Miguel Belizán*, José Villar, Julia Fox-Rushby, Leiv Bakketeig, Miranda Mugford, Per Bergsjø, Pisake Lumbiganon, Ubaldo Farnot, Yagob Al-Mazrou
2544 (2001) EMLA cream และ intraperitoneal lidocaine เพื่อการระงับปวดจากการทำหมันหลัง Apidechakul P, Latthikaviboon U, Limsakul A, Parakkamodom S, Permpolprasert L, Petchpaisit N*, Santivarangkana T, Sirilertmekasakul P, Visalyaputra S
2544 (2001) ผลของ IV atropine ก่อนนำสลบในการป้องกันอุบัติการณ์ และความรุนแรงของ oculocardiac reflex จากการผ่าตัดกล้าม Dirivannasandha P, Khempila J, Srisawasdi S*
2544 (2001) ประสิทธิผลของ Gymnostemma pentaphyllum ในการลดระดับไขมันในเลือด จารีย์ บันสิทธิ์, ปรียานุช แย้มวงษ์, มาลี บรรจบ, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, สมศักดิ์ สินเสถียรพร*, สุชาดา ชัยขจรภัทร์, อัญชลี อมรรัตน์, อุบล บุญรอด, เย็นจิตร เตชะดำรงสิน
2544 (2001) การศึกษาประสิทธิผลของครีมน้ำมันตะไคร้ในการรักษาโรคกลาก ทวีศักดิ์ สุนทรธรศาสตร์, พรพรรณ ห้าวหาญ, พรรณแข มไหสวริยะ*, รัมภา หลินปิยวรรณ์, อังคณา ฉายประเสริฐ, ไฉน เหมือนประสาท
2544 (2001) A Long-term Study on the Efficacy of A Herbal Plant, Orthosphon Grandiflorus, and Sodium Potassium Citrate in Renal Calculi Treatment Amorn Premgamone*, Chalida Apinives, Narumon Sinsupan, Pote Sriboonlue, Srinoi Maskasem, Watana Disatapornjaroen
2544 (2001) Clinical Trial of Halofantrine with Modified Doses for Treatment of Malaria in the Hospital for Tropical Diseaes John Horton, Kobsiri Chalermrut, Nuntaporn Phophak, Pratap Singhasivanon, Sombat Treeprasertsuk, Srivicha Krudsood, Udomsak Silachamroon, Wongphan Kaivipakbanyai, Dennis Kyle, Sornchai Looareesuwan*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง